Új Dunántúli Napló, 1993. augusztus (4. évfolyam, 208-237. szám)

1993-08-17 / 224. szám

1993. augusztus 17., kedd aj Dunámon napto 9 Növekvő díjhátralék a lakás és egyéb bérleményeknél Szigetvári körkép Fesztivál Szigetvár ’93 Ezzel a címmel szervez szep­tember 3.-6. között üzleti talál­kozót és kiállítást a szigetvári Zrínyi Filmszínház a Zrínyi ün­nepségsorozat rendezvényeihez kapcsolódva. Mivel az esemény alkalmából számos külföldi és hazai turista, érdeklődő, meghí­vott neves vendégek, üzletem­berek, művészek, politikusok fordulnak meg a városban, a szervezők ezt az alkalmat sze­retnék felhasználni arra, hogy a környék gazdasági tevékenysé­gével, itteni cégekkel is megis­mertessék a városba látogató­kat. Az üzleti találkozónak és ki­állításnak a városközpontban lévő sportcsarnok és annak kör­nyéke ad otthont, a szervezők augusztus közepéig-végéig vár­ják a kiállítánai szándékozó cé­gek érdeklődését és jelentkezé­sét Szigetváron a Deák Ferenc tér 17-ben. Megemlékezés a Szoptatási Világhétről A WHO és az UNICEF kez­deményezésére 1990 óta világ­szerte - így Magyarországon is - meghirdetik a Szoptatási Vi­lághetet, augusztus l-jével kez­dődően. A világhét célja: fel­hívni a közvélemény figyelmét, a társadalmi környezet és nem utolsó sorban az anyák figyel­mét az anyatejes táplálás elsőd­leges fontosságára. A világhét rendezvényeihez kapcsolódott az augusztus ele­jén a városháza dísztermében megrendezett nagysikerű ün­nepség is, amelyre azokat az édesanyákat hívták, akik az el­múlt két esztendőben 4-7 hóna­pig, illetve tovább szoptatták gyermeküket. Darázsi Mátyás polgármester ünnepi köszöntőjét több mint 60 édesanya hallgatta végig, ezt követően virágokkal kedves­kedtek az „ünnepeiteknek”. Szakmai előadás keretében is­merkedhettek meg az édes­anyák az anyatejes táplálás fon­tosságával. Az oldalt összeállította: Hajdú Zsolt Az Ingatlanvagyon Kezelő és Szolgáltató Kft. tavaly novem­berben foglalkozott az önkor­mányzati tulajdonú bérlakások és nem lakás célú bérlemények díjhátralékával. Mint Illés László ügyvezető igazgató el­mondta az azóta eltelt időszak­ban bekövetkezett gazdaságpo­litikai változások nem segítették a bérlakásban élőket és a vállal­kozókat abban, hogy bérleti díj hátralékaikat rendezzék.- Tavaly év végén a lakbér és a vízdíj hátraléka megközelí­tette az 1 millió forintot, míg a nem lakás célú bérlemények esetében 800 ezer forint volt az Másfél éves huza-vona és két elveszett főszezon után a na­pokban végre megkezdődhetett a szigetvári strand medencéjé­nek felújítása, a bíróság másod­fokon jogerősen jóváhagyta Szigetvár, Harkány és Siklós másfél évvel ezelőtti megálla­podását. A döntés alapján Szi­getvár önkormányzata tulajdo­nába került a fürdő és a hozzá tartozó termálkút. Az alapmegállapodásban Harkány önkormányzata vál­lalta a szigetvári strand üzembe helyezését és 7 millió forint át­adását az elmaradt felújítások kompenzálására. A felújítási nagyságrend konkretizálása és a későbbi problémák megelőzése céljából e megállapodás tartal­mát az érdekeltek úgy módosí­tották, hogy az üzembe helye­zés és a 7 millió forint helyett egy összegben, 15,2 millió fo­rintot adott át a harkányi ön- kormányzat Szigetvárnak. A polgármesteri hivatal vi­szonylag hosszabb ideje foglal­kozott a medence felújításával elmaradás. A díjhátralékok megfizetésére folyamatosan és nyomatékosan felszólítottuk a bérlőket, ennek eredményeként a nem lakás célú bérlemények tavalyi díjhátralékából befizet­tek összesen 600 ezer forintot. Az előreláthatóan behajthatat­lan lakbér és bérleti díjhátralék (560 ezer forint) nagysága elle­nére az IVKSZ úgy látja, hogy részletfizetési kedvezménnyel kell ösztönözni a bérlakásban élőket az állampolgári kötele­zettségeik teljesítésére. A la­kóknak tudomásul kell venniük, hogy a különböző díjhátralékaik finanszírozási nehézségek elé kapcsolatos ajánlatok beszerzé­sével, hogy a jogviszony tisztá­zódása után rövid időn belül megkezdődhessenek a felújítási munkálatok. Összesen öt kivite­lezői ajánlat érkezett az önkor­mányzathoz, ebből kettőt mű­szaki megoldásai miatt nem tar­tottak alkalmasnak az értékelők. A maradék három ajánlat közül a képviselőtestület a Pál-Nagy Fémfeldolgozó és Kereske­delmi Kft.-t választotta kivite­lezőnek. A kft. 12 centiméter vastag új vasbeton fenéklemezt készít a medencék aljára, míg az oldalfalakat kétsoros üvegszál­lal erősített poliészter burkolat­tal vonná be 2,5 mm vastagság­ban. Az új felület kék színezést kap. A kivitelező 5,3 millió fo­rintért (1,2 millióval olcsóbban, mint a többi cég) vállalkozott a munkák elvégzésére, amelyre 10 év garanciát vállal, illetve 45 napos befejezési határidőt sza­bott saját magának. A fürdő te­rületén elkezdődtek a felújítási munkálatok, jelenleg a medence oldalfalait tisztítják meg a ko­állítják az önkormányzatot is. Idén, az első félévben 253 ezer forint a díjhátralék a nem lakás célú építmények esetében, míg a bérlakások hátraléka meghaladja a 700 ezer forintot. A tavalyi és az idei félévi ada­tokat összehasonlítva kiderül, hogy a nem lakás célú bérlemé­nyek bérlőinek kevesebb a hát­raléka, mint tavaly, a bérlakás­ban élők fizetési elmaradása vi­szont féléves szinten már 75 százaléka a tavalyi összegnek. Ha a körülmények nem változ­nak, akkor idén év végére a lak­bér és a vízdíj hátralék 1,5 mil­lió forint körül várható. rábbi burkolatmaradványoktól és festéktől. Egyelőre nem megoldott a strand üzemeltetőjének kérdése, ezt a feladatot az önkormányzat valamelyik saját gazdálkodó szervezetére kívánja bízni. Az Ingatlanvagyon Kezelő Szerve­zet 100 százalékban, míg a Vá­rosgazdálkodási Kft. 80 száza­lékban önkormányzati tulajdon. Mindkettő mellett egyformán szólnak kedvező és kedvezőtlen érvek, talán ezért nem tudtak választani a képviselők sem. A strand megnyitásakor nem csak a medencék újszerű álla­pota lesz szembetűnő, hanem az önkormányzat a felújítás ideje alatt elvégezteti a IV.-es ter­málkút bekötését, ezzel új víz­bázist teremtve a fürdőnek. Újabb területet csatolnak a strandhoz, ezzel bővül a sporto­lásra, napozásra alkalmas füves rész, illetve megújulnak a régi büfék is, újakat, szebbeket épí­tenek. Ezekkel a kiegészítések­kel együtt válnak újra teljessé a strand szolgáltatásai. Megkezdődött a strand felújítása Új vízbázis, nagyobb park, új büfék kialakítása Új burkolatot kapnak a medencék Fotó: Szundi György Három napos Zrínyi emlékünnepség Szigetváron Idén 162. alkalommal emlé­kezik meg Szigetvár a híres tör­ténelmi múltjáról, Zrínyi Mik­lósról és a vár egykori hős védő­iről. A Zrínyi emléknapok ren­dezvénysorozat idén szeptem­ber 4-én, szombaton kezdődik sportversenyekkel. Reggel 9 órakor kezdődik a Zrínyi kupa női kosárlabda torna a gimná­zium tornatermében, fél órával később a Zrínyi kupa birkózó - diák korcsoportos - csapatver­senye lesz a Szent István lakóte­lepi általános iskola tornater­mében. Délután 15 órától az Ökrös együttes és a Boróka nép­táncegyüttes lép a közönség elé a Zrínyi téren. 17 órakor az eppingeni képzőművész kör bemutatkozó kiállítását nyitja meg Erich Pelz Eppingen és Darázsi Mátyás Szigetvár pol­gármestere. Szintén 17 órakor kezdődik a gimnázium udvarán a Szigetvár-Segesd NB Il-es férfi kézilabda mérkőzés. 18 órakor nyílik a „10 éves a SZIGO” emlékkiállítás a Hely- történeti Múzeumban. 19 óra­kor kezdődik a Zrínyi téri dzsámiban a gyászmise, ezt kö­vetően 20.30-kor hangzik el a Zrínyi lakoma pohárköszöntője az Oroszlán étteremben. 21 órá­tól Demjén koncert a várban. Vasárnap 8 órától tekinthetik meg az érdeklődők a Zrínyi té­ren a Képíró show-t, ahol fes­tőművészek mutatkoznak be a közönségnek. 9 órától folytató­dik a női kosárlabda torna, 10 órakor kezdődik a muszola a vár mögötti ligetben, közremű­ködnek a pécsi kommandósok és a szlatinai kultúrcsoport tag­jai. Délután 13 órától minden egész órában mozsaraznak. A Zrínyi téren 14 órától hallgat­hatják meg az érdeklődők az eppingeni és a szigetvári fúvós- zenekar, valamint a Kaposvári Honvéd Zenekar közös műso­rát, közreműködnek a szigetvári mazsorettek. 15.30-tól kezdő­dik a Márku Bábszínház műsora a Zrínyi téren, 16 órától a vár északi oldalán bajvívásban mé­rik össze tudásukat a lovagok a Sümegi Haditomaklub előadá­sában. 16.30-kor Sziget­vár-Somberek megyei I. o. lab­darúgó mérkőzés lesz, 17 órától pedig a SZIGO Társastáncklub jubileumi gáláját tekinthetik meg a gimnázium tornatermé­ben. 19.30-kor kezdődik a meg­emlékezés és koszorúzási ün­nepség az oroszlános emlékmű­nél, 20 órától katonai tisztelet- adással egybekötött ünnepélyes megemlékezés kezdődik a vár hős védőinek tiszteletére a belső várban, ezt követően tűzijáték. Hétfőn 11 órakor kezdődik Pécsett a „101. sz. Szigetvári Zrínyi Miklós Tüzérdandár” laktanya névadó szobrának ko­szorúzása, 12 órától Szigetvá­ron az általános iskolások em­lékeznek meg és koszorúznak Juranics Lőrinc zászlótartó szobránál. Kiegészítő programként va­sárnap tűzoltó propaganda busz várja az érdeklődőket egész nap a vár keleti oldalán, szombaton és vasárnap reggeltől estig tartó virágvásárt tartanak a rendez­vényteremben, illetve'két napos kézműves kirakodóvásár lesz a vámál. A város határában kezdődik majd az új út Fotó: Szundi Épülhet a 6-os út elkerülő szakasza Idén 50 milliót fordítanak a munkákra Elengedhetetlenül fontos egy Szigetvár városközpontját elke­rülő útszakasz megépítése, ezért a tehermentesítő útvonal építé­sét a közlekedési szaktárca he­lyi képviselői indítványra vette programjába. Mint Maul 7dz.se/irodavezető elmondta, a szaktárca beruházá­sában építendő úthoz a helyi önkormányzat biztosítja a szük­séges területet, illetve a pol­gármesteri hivatal építteti ki az útszakasz közvilágítását. Erre a feladatra a város önkormány­zata 20 millió forintot irányzott elő. A területrészt négy lakásin­gatlan megvásárlásával és sza­nálásával, valamint öt kertvég, három üzemi területrész és szántó megvételével biztosítja az önkormányzat. Tavaly egy, illetve idén is egy lakás megvá­sárlása realizálódott, míg a má­sik két lakás értékében több­szöri egyeztetés alkalmával sem tudott megegyezni az önkor­mányzat a tulajdonosokkal. Mindkét esetben az volt a meg­állapodás akadálya, hogy az in­gatlantulajdonosok a szakértő által becsült értéknél jelentősen többre tartotta ingatlana értékét, a polgámesteri hivatal pedig nem fizette ki a 0,5 és 1 millió forinttal magasabb árat. A többi területre közös megegyezéssel már megkötötte az önkormány­zat a szerződéseket, illetve a Tüzép területének egy keskeny sávjával kapcsolatban is hama­rosan befejeződnek az egyezte­tések.-Az útépítés beruházói fel­adatát ellátó Pécsi Közúti Igaz­gatóság vezetői legutóbb úgy nyilatkoztak, hogy az útépítésre idén már 50 millió forintot tud­nak fordítani. Ennek megfele­lően kértek kivitelezői árajánla­tokat, azzal a feltétellel, hogy már augusztusban, szeptemberi, ben kezdjék meg a felvonulást és a különböző földmunkákat. Az önkormányzat biztosítja az ehhez szükséges feltételeket és tervezteti a közvilágítási hálóza­tot. Az útépítés befejezéséig a polgármesteri hivatal megvizs­gálná és széleskörű lakossági egyeztetésre, véleményezésre bocsátaná a belváros autófor­galmának teljes elterelési lehe­tőségét. A tervezet alapján a Kossuth tér és a régi Almás-híd között, valamint a gimnázium­tól a várkapuig terjedő belvárosi területen csak lakó, illetve az üzleteket kiszolgáló forgalom bonyolódna le, míg az összes többi gépjármű a tehermentesítő utat vehetné csak igénybe. Ezál­tal nagy teher alól szabadulna fel a belváros, lényegesen kul- túráltabb, nyugodtabb, csend­esebb környezet alakulhatna ki az itt élők számára. Új oktatási formák a szakmunkásképzőben A szigetvári 509. számú Ipari Szakmunkásképző Intézet kez­deményezésére a Művelődési és Közoktatási Minisztérium en­gedélyezte a három éves (dol­gozói) szakközépiskolai képzés 2 év alatti, nappali oktatásban történő megvalósítását, illetve a szigetvári iskola csatlakozhat a Szombathelyi Ipari Szakközép- és Szakmunkásképző Iskolában folyó kísérleti képzéshez. Pichler Imre a szakmunkás- képző igazgatója elmondta, a kísérleti oktatás keretében a 4 éves képzési formán belül az első két évben közismereti tár­gyakat tanítanak, amelyeket idegennyelv, számítástechnika és vállalkozási ismeretek okta­tásával bővítenék ki. A harma­dik és negyedik tanévben az idegennyelv, az osztályfőnöki órák és a testnevelés mellett fő­leg szakmai képzés folyna, amely elméleti és gyakorlati ismeretekre egyaránt kiterjed. Ezen képzés (az elmúlt évben beindított közismereti osztály) normatív támogatása a költség- vetésben biztosított.- A szakközépiskolai kép­zéshez is központilag biztosít­ják a támogatást, azonban csak az 1994-es költségvetési évtől. A szeptemberi induláshoz szük­ség lenne az ez évi normatív támogatás önkormányzati meg­előlegezésére, amely 410 ezer forintot jelentene, ezt az össze­get az éves elszámolásnál kom­penzálnák. Hirdetésfelvétel Szigetváron Tinódi Művelődési Központban Széchenyi u. 24. Szigetvár és Vidéke Takarékszövetkezet kirendeltsége

Next

/
Oldalképek
Tartalom