Új Dunántúli Napló, 1993. június (4. évfolyam, 147-174. szám)

1993-06-09 / 155. szám

1993. június 9., szerda üj Dunántúli napló 9 Beszélgetés dr. Kálmán Attilával, a Művelődési és Közoktatási Minisztérium politikai államtitkárával Vidékfoarát törvény? Az iskolaszerkezetről, a köz­oktatás irányításáról, a nemzeti alaptan tervről, és a finanszíro­zásról, a világnézeti semleges­ségről kérdeztük dr. Kálmán At­tilát, az NKM politikai államtit­kárát.- Sokan a nyolcosztályos ál­talános iskolát féltik a hat- és nyolcosztályos gimnáziumoktól. Mások úgy vélekednek, hogy a tízosztályos alapiskola 9. és 10. osztálya a hátrányos helyzetű gyerekek gyűjtőhelye lesz. In­dokoltak ezek az aggodalmak?- A nyolcosztályos iskolának sok előnye és sok hátránya van. Nevelési erő, hogy a leendő egyetemi tanár és a majdani se­gédmunkás nyolc évig együtt tanul. Nemzetközi felmérések szerint a magyar általános is­kola értékét mutatják a biológi­ából, fizikából elért eredmé­nyek, előkelő helyen végeztek a gyerekek matematikából, kémi­ából, ének-zenéből és ám gyen­gének mutatkoztak olvasásból, olvasás-megértésből, fogalma­zásból, érvelésből, idegen nyelv-tudásból.- Vannak-e fékek a törvény- tervezetben, amelyek meggátol­ják a hat- és nyolcosztályos gimnáziumok aránytalanul ma­gas számú elterjedését? dás, még nagyobb baj, ha túlzot­tan speciális szakmákra kény­szerítünk idő előtt gyerekeket. A csődbe jutott ipari szakmun­kásképző iskolák is szervezhet­nek 9. és 10. osztályokat, ami után érettebb fiatalokkal kez­őrzéssel. A szolgáltató és az el­lenőrző funkciónak el kell kü­lönülnie egymástól! A pedagó­giai intézetek szolgáltatnak, az iskolát közvetlenül segítik, a regionális oktatási központok pedig az irányítást segítő fél­órához 6 szabadon választott óra. A további szolgáltatások szakfeladatainak költségeiből háromtól huszonöt százalékot térít a szülő. A minisztérium terve, hogy 1995. január 1-jétől központi keretből fizessék a pedagógus- béreket és más dolgozók béreit a járulékaikkal együtt, az épület fűtése, világítása, felszerelése lenne a fenntartók dolga.- Mit jelent a sokat emlege­tett világnézetileg semleges is­kola?- Világnézetileg semleges iskola nincs, mert minden pe­dagógusnak van valamilyen vi­lágnézete. Mi a törvénytervezet 4. paragrafusának 2. bekezdé­sében azt fogalmaztuk meg: „Az állami és a helyi önkor­mányzati nevelési-oktatási in­tézmény nem lehet elkötelezett egyetlen vallás vagy világnézet mellett sem. Az állami, illetve helyi önkormányzati iskola pe­dagógiai programjában biztosí­tani kell az ismeretek, a vallási, illetve világnézeti információk tárgyilagos és többelvű közvetí­tését.” Vagyis mindenki nyu­godtan és szabadon megvall- hassa saját meggyőződését. Nemcsak tolerálni kell a más nézeteket, hanem respektálni is! A tizedik tanév után alapvizsgát kell majd tenni Fotó: Szundi 16 éves gimnazisták- Az egyik fék az, hogy kor­osztály szerint történik a finan­szírozás. Egy 12 vagy 13 éves gyerek után ugyanannyi pénzt kap az önkormányzat, akár álta­lános iskolában, akár gimnázi­umban tanul, csak 14 éves kor után emelkedik a gimnáziumi fejkvóta. A másik fék: csak egyetemi végzettséggel taníthatnak a ta­nárok a hat- és a nyolcosztályos gimnáziumokban is, sőt a 14 évesnél fiatalabb gyerekek okta­tásához még külön képzettség is kell. Harmadik nehezítő körül­mény: az iskola átszervezéséért nem kérhet plusz támogatást a fenntartó.-A lényegi vita a korai, il­letve a késleltetett szelekcióról folyik. Melyik előnyösebb, me­lyik hátrányosabb?-A szelekció akkor antide­mokratikus, ha a későbben érő, a hátrányosabb helyzetből in­duló gyerekeknek nincs lehető­ségük arra, hogy utolérjék sze­rencsésebb társaikat. A demok­rácia azt jelenti, hogy mindenki a képességeinek megfelelő úton és fokig jusson el az iskolázta­tásban, és ne az anyagi, a csa­ládi körülmények vagy az ösz- szeköttetések szabják meg a pá­lyát. A korai szelekciónál na­gyobb veszély a korai szakoso­dődhet a gyakorlati képzés szé­lesebb ismeretkörre építő alap­szakmákat oktatva.- Fontos kérdés az iskola- rendszer átjárhatósága. Mi biz­tosítja? Választható tantervek- Első fokon a nemzeti alap­tanterv, aztán az egységes köve­telményrendszer a 4., a-6., a 8. és a 10. tanév után. A 10. tanév alapvizsgával zárul, amely nem lesz kötelező, áín megléte előnyt jelent. Egységessé kíván­juk tenni az érettségit is, amely pedig az egyetemi és a főiskolai továbbtanulást könnyítené meg. A NAT-ra, annak követelmény- rendszerére épülnek iskolatípu­sonként a kerettantervek, lega­lább három, hogy lehessen vá­lasztani. A kerettanterveket az Országos Köznevelési Tanács javaslatára a miniszter hagyja jóvá. Ezek alapján készülhetnek a helyi tantervek.-A regionális oktatási köz­pontokat sok és heves támadás érte. Vannak, akik a pedagógu­sok önállóságát és szabadságát féltik ezektől a szervezetektől.- Az állam kötelessége a közoktatási rendszer működte­tése. Állítom: a pedagógusok­nak soha akkora szabadságuk nem volt, mint most van és lesz ezután. Ám az önállóság nem áll szemben az utólagos ellen­ügyeletet gyakorolják. A ROK elsősorban nem a pedagóguso­kat, hanem az iskolákat fel­ügyeli. Oda megy ki, ahol prob­léma van, nyilvános szakmai ál­lásfoglalásával befolyásolja a döntéseket.- Hogyan történik az oktatás finanszírozása? A pedagógu­sok, bér szerint is, mikortól köz- alkalmazottak? Miért fizet a szülő'?-Kezdjük az utóbbival! Mindig mondtam, hogy az or­szág gazdasági helyzete való­színűleg nem engedi meg a közalkalmazotti bértáblázat 1994. január 1-én egy lépésben történő bevezetését. Ez nem egyszerű elhalasztást jelent, ha­nem azt, hogy valószínűleg több lépésben lesz, az utolsó lé­pést pedig emberi számítás sze­rint egy évvel később tesszük meg. Természetesen csak ak­kor, ha a Parlament módosítja a közalkalmazotti törvényt. Ámi pedig az ingyenességet illeti: ingyenes a nevelési és oktatási alapellátás az óvodában és az iskolában az érettségi vagy il­letve az első szakma megszer­zéséig. Az étkezésért, a tan­könyvekért azonban, sajnos, fi­zetni kell. Az ingyenes kötelező óraszámhoz jön plusz húsz szá­zalék ingyenes szolgáltatás. Te­hát például heti 30 kötelező A kis iskolák pártján- Különbségek vannak fővá­rosi és vidéki, városi és falusi intézmények között. Mennyire vidékbarát az elfogadásra váró törvény?- Az új finanszírozási rend­szerrel a kis iskolák jól fognak járni, hiszen a gyereklétszámtól függetlenül a bért az állam ga­rantálni akarja. A kis iskolákat segíti az is, hogy a törvény megadja az osztály- és cso­port-létszámhatárokat: nemzeti­ségi óvoda és iskola esetén az óvodai csoport, iskolai osztály átlaglétszámát 50 százalékkal, az ötezer állandó lakosnál ki­sebb településeken 25 százalék­kal, az ezerötszáz állandó la­kosnál kisebb településeken ugyancsak 50 százalékkal csök­kenteni lehet. Ha az építésügyi szabványok alapján a gyerekek elhelyezésére szolgáló helyisé­gekben kevesebb növendék he­lyezhető el, mint az előírt átlag­létszám, az áltaglétszámot az elhelyezhető gyerekek száma határozza meg. Ä kormány kife­jezetten kisiskolapárti, hiszen nem mindegy, hogy már a haté­ves gyereknek is utaznia kell-e vagy csak a nagyobbaknak. A kis települések iskolaalapítási szándéka előnyt élvez a céltá­mogatási rendszerben is. Miksa Lajos Nyári szakmai , nyelvi, kézműves táborok Nyaranta több nevelési-okta­tási intézmény szervez speciá­lis napközis tábort az általános iskolás gyerekek számára. Az iskolák többnyire a saját tanu­lóikra számítanak, de vannak más lehetőségek is. Általánosságban elmond­ható, hogy a térítéses nyári napközik szakfelügyeletet ad­nak, és különféle irányított te­vékenységükkel sokszorta töb­bet jelentenek egy egyszerű gyermekmegőrzőnél. Az árban az étkezési költségek mellett az esetleges utazási és táborozási költségek is bennfoglaltatnak. Az „Idegennyelv és moz­gás” nyári napközistáborba az előző évekhez hasonlóan nyel­vet tanuló, alsótagozatos gye­rekeket várnak angol és német nyelvi csoportokba. Az Apác­zai Nevelési Központ művelő­dési háza által szervezett tábor június 21-től július 2-áig tart. A gyerekeknek napi háromszori étkezést biztosítanak. Délelőtt nyelvi foglalkozásokat tartanak és kirándulnak, délután sport és játék a program. Jelentkezni legkésőbb június 10-én még lehet. Nagy siker volt tavaly az óbányai kincskereső és indián­tábor is, ahol a gyerekek nem­csak1 az indián kultúrával is­merkedhettek meg, hanem kü­lönféle kézműves foglalkozá­sokkal is: nemezeléssel, gyöngyfűzéssel, agyaedény- formálással. Sok városi gyerek akkor találkozott életében elő­ször közvetlen módon a termé­szet jelenségeivel. 8-12 éves gyerekek számára hirdeti a tá­bort az ANK művelődési háza, június 21-27, 28 és július 4-e, valamint július 5-e és 11-e kö­zött. Napi 5 étkezést biztosíta­nak, a táborok bentlakásos rendszerűek. Az árból a testvé­rek 25 százalék kedvezményt kapnak. Részletfizetési lehető­ség is van. Érdemes alaposan végigta­nulmányozni a Szivárvány gyermekház ajánlatát is, ők egész nyárra több, mint 10-fajta napközit terveznek. Június 14-e és 15-e között né­met és angol nyelvi napközik lesznek, olyan gyerekeknek, akik már 1-2 éve tanulják a nyelvet. Az első turnusra már kellett jelentkezni, de ha lesz érdeklődés, június 28-a és jú­lius 9-e között is indítanak csoportot. Á „Természetbarátok és tü- kék” napközijébe Pécset és a környéket megismerni kívánó, természetet kedvelő 8-14 éve­seket várnak. Július 5-e és 16 között újabb csoport is indulna. Június 10-éig lehet jelent­kezni a kézműves napközibe, ez június 28-án kezdődik és jú­lius 9-éig tart, de lehet egyhe­tes bontásban is kérni a részvé­telt. 8 év az alsó korhatár. Lesz napközi, kézműves jellegű fog- 1 lalkozásokkal is, és július 5-étől 16-áig tart a „Kicsik an­gol napközije”. Ez a tábor azonban különlegesnek mond­ható, hiszen 5-8 éveseknek szánják. A személyiségfejlesztő spe­ciális napközit a Gyermekház a Pozitív Álapítvánnyal közösen szervezi, egyhetes turnusok­ban, érdeklődni június 10-e és 15-e között lehet. Az ősszel iskolába készü­lőknek találták ki az „Elsős le­szek” napközit, amely iránt jú­lius 10-éig lehet érdeklődni. A tábor maga augusztus 24-e és 31-e között zajlik majd. A téma az új közösségbe kerülés kommunikációs nehézségeinek feloldása, az iskolás szokások : játékos megismertetése. A személyiségfejlesztő nap­közit kimondottan a gátlásos, visszahúzódó, alsótagozatos gyermekek részére találták ki. Jelentkezni július 10-éig lehet még. H. I. Gy. A DOZSÓ a város egyik legnépszerűbb koncert terme Fotó: Szundi György Tíz százalék az élet? A pénzelvonás lehetséges tünetei a közművelődésben Mikor legutóbb, majd egy éve, beszéltem Kert Lászlóval, akkor az igazgató büszke volt, és bizakodott, hogy az általa vezetett, jó hírnévnek örvendő pécsi művelődési ház, a DO- ZSO, a változó és egyre nehe­zebb időkben is talpon tud ma­radni. Azaz, új szemlélet kiala­kításával, vállalkozással némi­leg önfenntartóvá tudott lenni. Persze, hogy valakinek el kell tartani az intézményt, az to­vábbra sem képezte vita tárgyát - és minden fillérnek meg kel­lett nézni a helyét, mert melyik „művház” dúskál manapság a pénzben? A lényeg az volt, hogy valahogy csak döcögött tovább a szekér. Történt azonban, hogy a pé­csi városi közgyűlés hozott egy határozatot, mellyel szándékaik szerint az elmúlt éra elosztási rendszerén szerettek volna javí­tani. Azaz, minden kulturális és oktatási intézmény költségveté­séből visszatartottak 10 száza­lékot, amire pályázni kellett, mintha külön pénzalap lenne. A pályázatokat elbírálják, és lehet, hogy az adott intézmény nem kap egy vasat se, lehet, hogy visszakapja a 10 százalékát, de előfordulhat, hogy még ennél többet is juttatnak neki - mások kárára, vélhetik azok, akik hop­pon maradtak. És itt ér vissza a kör a DO- ZSO-hoz, ugyanis ők pont ebbe a cipőbe léptek bele, és félő, hogy nem tudnak benne járni. Ennél a pontnál adom át a szót ismét Kert Lászlónak:-Nagyon súlyos helyzet elé állított minket ez a döntés, hogy nem kapjuk meg a maradék tíz százalékot, ami 2.6 millió forin­tot jelent. Sajnos, úgy látszik, a DOZSO nehéz sorsa továbbra sem, kerül el bennünket. Az köztudott, hogy a DOZSO-t, il­letve elődjét, az 1952-ben ala­kult Városi Munkásotthont ere­deti helyéről, az akkori Kossuth Lajos utcai volt Tiszti Kaszinó­ból (FÉK) először a Déryné ut­cába költöztették, majd onnan, a város központjából, 1982-ben szinte „száműzték” a mostani helyünkre. Egy művelődési központnak a város szívében lenne a helye - nekünk nagyon keményen meg kellett küzdeni azért, hogy a közönség kijöjjön ide a rendezvényeinkre. Ráadásul nem csak a Felső- vámház utcai főépületünkkel kell törődnünk, hanem hozzánk tartozik hat peremkerületi mű­velődési ház is, kettő Somo- gyon és egy-egy Vasason, Pata- cson, Nagyárpádon és Hirden. Ezeknek az intézményeknek önálló költségvetésük nincs, nekünk kell kigazdálkodni szá­mukra a pénzt. Ez eddig se ment úgy, mint a karikacsapás, most meg aztán végképp.- Az a valaha emlegetett vál­takozói, „önsegélyező” szellem odaveszett volna ?- Ennyi pénzt képtelenség előteremteni vállakózásból. Mi hiába tartanánk nyugati bálás- ruha-akciókat ebben a szocioló­giailag lepusztult környezetben, egyszerűen nincs vásárlóerő, tehát nincs bevételi forrás sem. Néhány éve gyakorlat már, hogy nyaranta kempinget ren­dezünk be, vettünk vaságyakat, laticelt, takarókat. De öt év alatt a felszerelés tönkrement, újat kellene venni, ami legalább 200 ezer forint. Miből? Pedig a be­vételi tervünk így is 4 millió fo­rintot céloz meg.- Milyen, a közönség által is észlelhető tünetei lesznek a pén­zelvonásnak?- Fájó szívvel mondom ki, de úgy tűnik, az említett peremke­rületi kultúrházakat be kell zár­juk. És az is valószínű, hogy egy sereg olyan tevékenységet abban kell hagyjunk, amit eb­ben a városban a DOZSO csi­nált, erre az intézményre volt jellemző - és hadd higgyem, mert a visszajelzések ezt mutat­ták, hogy jól csináltuk. Mond­janak akármit, szerintem még sokáig szükség lesz ilyen „párt­állami maradványokra”, mint egy kultúrház, mert kell legyen egy közösségi tér, ahol elérhető áron kultúrához, csoportos fog­lalkozásokhoz juthatnak az em­berek. Mi sem jellemzőbb - és ezt nem hencegésből, igazolás­ként mondom -, mint hogy itt alakult meg a pécsi FIDESz, s a Keresztény Ifjak Szövetsége is nálunk tartotta összejöveteleit. Sokan mondják, nyugati pél­dákra hivatkozva, hogy hasonló kultúrintézményeket az önként szerveződő civil egyesületek­nek kellene eltartaniuk. Sajnos, nálunk ilyenek még nincsenek, s ha tetszik, ha nem, addig az ál­lamnak kell gondoskodnia ró­luk. Persze, ha nem tetszik neki, akkor valami, ami eddig mégis­csak létezett, menthetetlenül tönkre fog menni. M. K. Dzsakartai példa- Az utcai hirdetésekben ide­gen nyelvű feliratokat használó cégeket júliustól pénzbüntetés­sel sújtják, vezetőiket pedig börtönbe záiják - adta hírül a Jakarta Post című indonéz napi­lap. - Az intézkedéssel fokozni kívántuk a polgárok saját nyel­vük iránti megbecsülését - mondta az egyik dzsakartai elöl­járó. Idegen nyelvből vett szavakat a rendelkezés életbe lépése, jú­lius 7-e után is fel lehet tüntetni a hirdetőtáblákon, de csak az indonéz elnevezés alatt és ki­sebb betűkkel. Az újság szerint a Kentucky Fried Chickent például ezentúl a sült csirke indonéz nevén, Go­reng Ayamként lehet csak rek­lámozni. 1 ( I í

Next

/
Oldalképek
Tartalom