Új Dunántúli Napló, 1993. április (4. évfolyam, 89-117. szám)

1993-04-01 / 89. szám

• • • Biztosítás nélkül, lerobbanó buszokkal óvakodjunk az engedély nélküli utazási irodáktól (3. oldal) A Svájci Könyvtárszolgálat küldöttsége Baranyában Jürg Nyffeneggernek, a Svájci Könyvtárszolgálat igaz­gatójának vezetésével érkezett tegnap küldöttség Baranyába. Három napos látogatásuk so­rán a vendégek megismerked­nek a Baranya Megyei Könyv­tárral és keretei között működő Német Nemzetiségi Bázis- könyvtárral, a Művészetek Há­zával, a frankofon kultúra ter­jesztésével. Ellátogatnak Újpet- rére, Nagynyárádra és Palota- bozsokra is. Alpok-Adria nap a Kaposvári Nemzetközi Tavaszi Vásáron Szabados Péter polgármester nyitotta meg tegnap a Kapos­vári Nemzetközi Tavaszi Vásárt a somogyi megyeszékhely Ipari Szakközépiskolájában (Páz­mány P. u. 17.). A gazdasági rendezvény ma délelőtt egy Alpok-Adria üzleti nappal folytatódik, amelynek keretében a résztvevők 11 órá­tól tájékoztatót hallgathatnak meg a Magyar Gazdasági Ka­mara grazi Alpok-Adria irodá­jának üzleti tevékenységéről, majd lehetőség nyílik számos kapcsolatfelvételre a régióból érkező üzletemberekkel. Olasz attasé aJPTE-n A Janus Pannonius Tudomá­nyegyetem meghívására tegnap Pécsre látogatott dr. G. Cicog- nani olasz tudományos attasé. A vendéget dr. Neményi Kázmér, az egyetem olasz tanszékének vezetője fogadta, majd a két- tannyelvű Kodály Gimnázium meglátogatása után az attasé ta­lálkozott dr. Hámori Józseffel, a JPTE rektorával is. Halálos baleset az ércbányában Tegnap hajnalban halálos baleset történt a Mecsekurán Kft. V-ös üzemében. A tizedik szinten a 34. fejtési csapat munkahelyén kőzetomlás te­mette maga alá Budai János vá­járt, aki belehalt súlyos sérülé­seibe. A tegnap reggel megtartott helyszíni vizsgálat megállapí­totta, hogy a munkahelyen a főte egy előző művelet követ­keztében kilyukadt. Innen esett le több kisebb kővel együtt az a mintegy 80x60x40 centiméter méretű kőtömb, ami a szeren­csétlen bányász halálát okozta. A baleset körülményeit a Kerü­leti Bányaműszaki Felügyelő­ség, valamint a rendőrség szak­emberei is vizsgálják. A Bánya­ipari Dolgozók Szakszerveze­tének helyi szervezete 100, a Mecsekurán Kft. pedig 50 ezer forintos gyorssegélyt juttatott az áldozat családjának. Egyre kevesebb a hazai találmány Iparjogvédelmi szaktanácsadó szolgálat Pécsett Munkatársunk telefonjelentése A szabadalmi bejelentések száma 1992-ben 10 ezer alá csökkent, ezen belül a hazai ku­tatók, feltalálók munkálkodását minősíti, hogy a tavalyinál 26 százalékkal kevesebb új mód­szert és megoldást jelentettek be, mondta tegnapi budapesti sajtótájékoztatóján dr. Szarka Ernő, az Országos Találmányi Hivatal új elnöke. A hamarosan centenáriumát ünneplő hivatal működése során több mint 200 ezer szabadalmat hagyott jóvá, de az utóbbi időben az intéz­mény tevékenysége érzékeny műszerként jelzi a magyar gaz­daság romló helyzetét. A hazai GDP csökkenése különösen az ipari termelés visszaesése a fej­lesztésekre fordítható szűkös pénzösszegek magyarázatot ad­hatnak a Magyarországról származó bejelentések számá­nak csökkenésére. Elsősorban a vállalatoknak, kutatóhelyeknek kellene ilyen tőkével rendel­S Igazán szakavatott kezek készítették elő az éjszakai malacsütés áldozatát Fotó: Szundi György Medikusnapok Pécsett Malacsütés, filmvetítés, bál télkedőt tartottak, azonban ez­zel még nem ért véget a nap, mert a Nevelési Központ uszo­dájában a vállalkozók vízre szálltak, s éjszakai fürdőzéssel, szaunázással fejezték be a na­pot. A továbbiakban ma, április 1-jén, a' „bolondok napján” strandröpladba-bajnokságot ját­szanak, ám hogy legyen némit „szakmai” is a programban, előadások hangzanak el az aku­punktúráról és a vascularis kór­képekről. Ezenkívül lesz még garden party, vidámparki show, Ihos József humorestje. Emlék- filmet vetítenek Grastyán Endre professzorról, valamit Romhá- nyi György professzor alakját megidéző mesélésre is sor kerül majd. Szombaton pedig jön a medikusbál, melyet dr. Páva Zsolt alpolgármester nyit meg. M. K. A hétvégén Vancouverben: amerikai-orosz csúcs Clinton és Jelcin kétszer találkozik A hétvégi, kétnapos Vancou­vert amerikai-orosz csúcstalál­kozó végül is összesen jó 24 órán belül lebonyolódik - tűnik ki a kedden este kiadott előzetes programból. Mindkét elnök csak szombaton érkezik majd a Csendes-óceán partján lévő ka­nadai városba. Borisz Jelcin lesz az első, így vele folytat elsőnek megbeszélést a házigazda, Brian Mulroney kanadai mi­niszterelnök. Bili Clinton helyi idő szerint szombaton délelőtt száll le gépe Vancouverben, majd ő is találkozik Mulroney- vel. Délutánra irányozták elő az első, három és félórás tárgyalási fordulót. Vasárnap délelőttre tűzték ki a második, háromórás tanácskozást, majd a két elnök helyi idő szerint fél kettőkor saj­tóértekezleten számol be talál­kozóikról. kezniük, de a hazai szolgálati találmányok esetében még na­gyobb fokú az engedélyeztetési kérelmek hiánya. Sovány vi­gasz, hogy ugyanakkor a szaba­dalmi bejelentések háromne­gyed részét a külföldről döntően a fejlett ipari országokból szár­mazók teszik ki, bizonyítva ez­zel, hogy sikeres a kormány gazdaságpolitikájának a kül­földi működő tőke megnyeré­sére irányuló törekvése. (Folytatás a 2. oldalon) Thomas Klestil Budapesten Göncz Árpáddal és Antall Józseffel tárgyalt az osztrák köztársasági elnök Kétnapos hivatalos látoga­tásra Budapestre érkezett Tho­mas Klestil, az Osztrák Köztár­saság elnöke. Az osztrák ál­lamfő Göncz Árpád köztársa­sági elnök meghívásának tesz eleget. Thomas Klestil és kísé­rete különgéppel érkezett Feri­hegyre, majd a repülőtérről a Kossuth térre, az ünnepélyes fogadás helyszínére hajtatott. Az üdvözlés után a Parla­mentben megkezdődtek a ma­gyar-osztrák tárgyalások. Göncz Árpád köztársasági elnökkel és Antall József minisz- terelnökkel folytatott megbe­szélést szerdán Thomas Klestil. A két államfő örömmtl nyug­tázta a problémáktól mentes kétoldalú kapcsolatok fejlődé­sét, és szót váltott a magyar­osztrák viszony időszerű kérdé­seiről - az infrastruktúra közös fejlesztéséről, a magyarok ausztriai munkavállalásáról és a közúti fuvarozásról. Antall Jó­zsef és Thomas Klestil tárgyalá­sán is megfogalmazódott, hogy a világpolitika és a régió kérdé­seit Budapest és Bécs nagyon hasonlóan ítéli meg, és ez igen fontos Magyarország számára. Antall József úgy értékelte, hogy a két ország közös külde­tése a stabilitás, a kétoldalú és a regionális együttműködés erősí­tése, hogy a térség ezáltal is kö­zeledjen Európa felé. Thomas Klestil hangsúlyozta, hogy Ausztria nagy figyelmet fordít a magyar-osztrák kapcsolatokra, ezt bizonyítja az, hogy Svájc után másodikként Magyaror­szágon tesz hivatalos látogatást. Az osztrák elnök és a kísérete délután megkqszorúzták a Ma­gyar Hősök Emlékművét. Este a magyar köztársasági elnök adott díszvacsorát Thomas Klestil tiszteletére. Boszniai ferencesek a Duna mentén címmel tudományos konferencia kezdődött tegnap Mohácson. Az ese­ménysorozat részeként a Vallási élet népi emlékei cimű kiállítást dr. Újvári Jenő megyei múzeumigazgató nyitotta meg városi múzeumban. (Tudósításunk az 5. oldalon.) Fotó: Szundi György Magyar hajót tartóztattak fel Romániában A román hatóságok magyar hajót tartóztattak fel a Dunán Galacban az ENSZ-embargó megsértésének vádjával - erő­sítette meg a Reuter hírügy­nökség Bukarestből keltezett szerdai hírét Koszonits László, a Mahart főosztályvezetője. Az MTI kérdésére azt is elmondta: Valószínűleg félre­értésről lehet szó, hiszen a hajó vasércet szállít, így nem sértett meg ENSZ-rendelke- zést. A feltartóztatott Adony rakományának, 5100 tonna ukrán vasércnek Dunaújváros a rendeltetési helye. Ha a hajó sokáig vesztegel, a Mahartnak késedelmi díjat kell fizetnie. A vállalat ezért kéri a magyar Külügyminisz­tériumot: járjon közben a ro­mán hatóságoknál az Adony to vábbe ngedéséért. Feltartóztattak egy orosz vasércszállító hajót is. A ro­mán hatóságok szerint nem rendelkeznek a kapitányok ENSz-engedéllyel,amely a ju­goszláviai Duna-szakaszra való hajózást biztosítaná. FIDESZ-es képviselők Baranya megyében Mi vár a mezőgazdaságra? A jelenlegi kormányzat azt tenné a leghelyesebben, ha a mandátumának lejártáig már nem nyúlna a mezőgazdaság­hoz, ha nem változtatna tovább az agrárágazat sorsát alapvetően meghatározó törvényeken, így talán elkerülhető lenne az ága­zatban a további károkozás. E vaskos bírálat több helyen is elhangzott a tegnap Baranyá­ban járt Orbán Viktor szájából, aki FIDESZ-es képviselőtársai­val (Glattfelder Bélával és Trombitás Zoltánnal) több ren­dezvényen is szerepelt. Miután a pécsi városházán zajló programjuk végétért, a há­rom ellenzéki képviselő a sajtó munkatársaival találkozott a Művészetek Házában. Itt rövi­den ismertették a párt mezőgaz­dasági programját, amelynek el­fogadása a közelgő debreceni kongresszusukon várható. A fi­atal demokraták nem titkolták, remélik: a jövő évi választáso­kat követően már több beleszó­lásuk lesz az agrárügyekbe. Mindemellett nem kívántak ró­zsaszín képet festeni a várható jövőről, azt azonban határozot­tan állították, hogy az elmúlt három évben szétzilált ágazatot az érintettek bevonásával rendbe kell tenni. Ezt a szándékot fogalmazták meg a Baranya Megyei Mező- gazdasági Termelők Szövetsé­gének pécsi székházában is, ahol szövetkezeti vezetőkkel ta­lálkoztak. A fórumot követően Mohácson tartottak nagygyű­lést. Balog N. Célba érkezett Fa Nándor Szerdán reggel 128 nap és 20 óra után Les Sables d’Olonne kikötőjé­ben célba érkezett Fa Nándor a Vendée Globe elnevezésű földkö­rüli vitorlásversenyen. A magyar versenyző hajóját a Himnusz hang­jai kísérték végig azt követően, hogy befutott a franciaországi kis­város kikötőjébe. Vitorlása, a K. & H. Bank-MATÁV 9 óra 25 perckor haladt át a célvonalon. Fa Nándort Göncz Árpád a Ma­gyar Köztársaság elnöke és Antall József miniszterelnök táviratban köszöntötte nagyszarű teljesítmé­nye elismeréseként. KÖZÉLETI NAPILAP iy Dunántúli IV. évfolyam, 89. szám 1993. április 1., csütörtök Ára: 13,80 Ft-------­I dén is megrendezik a Pécsi Orvostudományi Egyetem fennállásától mindig is kedvelt hagyományos diákmulatságot, a medikusriapokat. Az esemény- sorozat tegnap kezdődött, s szombat este, illetve vasárnap hajnalban ér véget, mikor az utolsó vendég is hazatér majd a medikusbálról. Mint Forgách Sándor, a POTE diákiroda munkatársa elmondta, a Hallgatói Önkor­mányzat pályázatot írt ki a me­dikusnapok megszervezésére és lebonyolítására. Azok, akik ter­veikkel elnyerték a rendezés jo­gát, természetesen anyagi tá­mogatásban részesültek. De mi is az a sok program, amit kínál ez a néhány nap? Szerdán már lebonyolítottak egy horgászversenyt a bükkösdi tónál, este a „B” kollégiumban malacsütéssel egybekötött ve-

Next

/
Oldalképek
Tartalom