Új Dunántúli Napló, 1993. április (4. évfolyam, 89-117. szám)

1993-04-01 / 89. szám

2 aj Dunántúlt nctpiö 1993. április 1., csütörtök Távfűtési szakmai nap Szigetváron Dániában az energia egyre olcsóbb lesz © ÓRA A NAGYVILÁGBAN Göncz Árpád köztársasági elnök március 31-én a Parlament ben fogadta Thomas Kiestilt az Osztrák Köztársasá elnökét MTI TELEFOT A Dán Energiacsoport és a pécsi Hő & Cső Kft. közös szervezésében távfűtési szak­mai napot tartottak tegnap Szi­getváron. A rendezvény célja, hogy a magyar és külföldi szak­emberek ezáltal is kapcsolatot teremthessenek a különböző te­lepülések önkormányzati kép­viselőivel, vezetőivel. Mint Steen Hansen export­menedzser elmondta 1986-ban, az energiaszolgáltatás és előállí­tás terén egymással nem ver­sengő, dániai és egyben európai szintű vezető nagyvállalatok hozták létre a Dán Energiacso­portot. Ez a szervezet koordi­nálja a hazai és külföldi energia- termelést, szolgáltatást és érté­kesítést, mindezt olyan színvo­nalon, hogy Dánia még a nyu­gati országokban is példakép­nek számít ezen a területen. Itt működik a legmagasabb hatás­fokkal felhasznált megújuló energiarendszer, többek között energia előállítására használják fel a háztartási és egyéb hulla­dékot, a szalmát, a faaprítékot. Kapcsolt energiatermelő erő­művekben állítják elő a villa­mosáramot és a lakások fűtésére alkalmas melegvizet, ezáltal ol­csóbbá válik a távfűtés. A ha­gyományos rendszerben elvileg Tizenhét ország katonai dip- lomatátái, attasék és attasé-he­lyettesek is megtekintették 'szerdán Hajmáskéren a 31. Ka­pos Harcászati Repülőezred lő­gyakorlatát. Az éleslövészetre a kiképzési program keretében került sor. A vendégeket Csurgay Miklós ve­zérőrnagy, a Magyar Honvéd­100 egységnyi energia előállítá­sára alkalmas tüzelőanyagból 40 egységnyi energiát tudtak előállítani, míg a kapcsolt rend­szer esetében 125 egységből 40 egységnyi villamos energiát és 50 egységnyi melegvizet állíta­nak elő. Jelenleg 4 dán vállalatnak van állandó magyarországi képviselete, a Hő & Cső Kft. a Clorius céggel kötött szerző­dést. részben az ő segítségükkel próbálják gazdaságosabbá tenni a megye egyik legdrágább (Szi­getvár) fűtési rendszerét. Dániában a lakosság 47 szá­zaléka távfűtött lakásban él, ott természetes, hogy a családi há­zakban is ezzel a módszerrel fű- tenek. Még mindig ez a megol­dás a leggazdaságosabb a csa­ládi házak esetében is, mert ez negyed annyival olcsóbb, mintha olajjal, vagy szénnel fű- tenének. Az ottani energia-tör­vény értelmében nem keletkez­het nyereség ebből a tevékeny­ségből, ezért az esetlegesen képződő többletet visszaadják a fogyasztóknak, a következő év­ben pedig ennyivel csökkentik a távfűtés árát, természetesen Dániában ez a szolgáltatás nem tartalmaz forgalmi adót. Hajdú Zs. ség légvédelmi parancsnoka kö­szöntötte, majd Kositzky Attila ezredes, a Légvédelmi Parancs­nokság repülőfőnöke tájékoz­tatta a résztvevőket, a lövészet közben vázolta annak mozzana­tait, eredményeit. A lőgyakorla- ton MIG-21, MIG-23 és Szu - 22 típusú repülégépek vettek részt. Az új francia kormány Már szerdán munkához látott az új francia kormány, amely­nek összetételét kedden este je­lentették be. Edouard Balladur miniszterelnök közölte, az első minisztertanácsot pénteken dél­előtt tartják. Balladur kiegyensúlyozott­nak nevezte kormányát, amely­ben pártjának, a gaulle-ista Tö­mörülés a Köztársaságért (RPR) - pártnak kevesebb minisztere lesz, mint a nemzetgyűlésben kisebb létszámmal szereplő ko­alíciós partnernek, a giscardista Unió a Francia Demokráciáért (UDF) pártszövetségnek. Az RPR erős csapatot küld a kor­mányba, mindenekelőtt a párt­elnök, Jacques Chirac legköze­lebbi munkatársait. Miniszter lett Alain Juppe, főtitkár, a ma­gyar származású Nicolas Sar­kozy, főtitkárhelyettes, Michel Roussin, aki korábban kabinet- főnöke volt, Roger Romani pá­rizsi szenátor és Jacques Tou- bon képviselő, kerületi polgár- mester. A koalíciós partner, az UDF is vezetője, Giscard D’Estaing néhány közeli munkatársát je­lölte a miniszterek sorába, így a pártszövetség főtitkára, Fran­cois Bayrou és a'Giscardhoz kö­zel álló Alain Lamassoure és Hervé de Charette. A kormányban három nő van. Simone Veil egészségügyi miniszter már volt e tárca élén, s ő volt a Tizenkettek Európai Parlamentjének első elnöke. Michele Alliot-Marie az RPR titkára volt eddig, a harmadik miniszterasszony a guadelo- upe-i Lucette Michaux-Chevry, aki a humanitárius ügyek mi­nisztere lett, már az előző jobb­oldali kormánynak is tagja volt. Jeszenszky Géza washingtoni tárgyalásai Albert Gore alelnökkel, Ant­hony Lake nemzetbiztonsági tanácsadóval és képviselőkkel tanácskozott kedden Washing­tonban Jeszenszky Géza. Az oroszországi és a boszniai hely­zet, a térség kisebbségi problé­mái állottak az eszmecserék elő­terében - tájékoztatta a kül­ügyminiszter a magyar sajtó tu­dósítóit. Jeszenszky szerdán Clifton Whartonnal, a külügy­miniszter első helyettesével ta­lálkozik és napirenden lesz An­tall József kormányfőnek az év folyamán várt washingtoni lá­togatása is. O Tuzla: Ugyanolyan tragikus tömegjelenetek játszódtak le a kelet-boszniai Srebrenicában szerdán, mint a hétfői evakuá­lásnál: több embert halálra ta­postak, amikor a menekültek megrohantak 14 teherautót, hogy feljussanak az ENSZ-konvojra. Egyelőre nem ismeretes, a legújabb tumultus­ban hányán sebesültek vagy hal­tak meg. Tizennégy kamion vitt segélyt az ostromlott Srebreni- cába, ahol mintegy 60 000 mu­zulmán zsúfolódott össze, a vá­ros eredeti lakosságának több­szöröse. A járművek szerdán platójukon több száz emberrel indultak az egyelőre biztonsá­gosnak számító Tuzlába. Egy norvég zászló alatt ha­józó tengerjárón 18 tonna mari­huánát foglalt le a kolumbiai parti őrség. A csempészek „tö­rülköző” feliratú ládákban pró­báltak a Rotterdamba tartó ha­jón kicsempészni a kábítószert. Ugyancsak marihuánát zsák­mányoltak a mexikói hatósá­gok. Az egész országra kiterjedő razzia során összesen több mint öt tonna drogot foglaltak le a O New York: Továbbra is a General Motors áll az Egyesült Államok ötszáz legerősebb vál­lalatát felsoroló ranglista élén - tűnik ki a Fortune magazin szo­kásos évi felméréséből, melyet a gazdasági folyóirat április 18-i számában tesznek majd közzé. A GM tavaly 132,8 milliárd dolláros forgalmat bonyolított le, egyúttal 23,5 milliárd dollá­ros veszteséget halmozott fel. O Tokió: A nyugati hitelezők megállapodtak abban, hogy át­ütemezik Orszországnak az év végéig esedékes, 16-17 milliárd dollárt kitevő adósságát - írja szerdai számában az Aszahi Simbun című napilap. A japán újság a tokiói pénzügyminiszté­rium illetékeseire hivatkozva közli, hogy a megállapodást a hitelezők „Párizsi Klub” néven ismert csoportja fogja e hét végi értekezletén rögzíteni. O Peking: Összesen 1,2 milli­árd dollár értékben írt alá szer­ződéseket kedden Kína és Né­metország - jelentette az AP- DJ. A legnagyobb értékű a né­met Airbusok kínai vásárlásáról szóló megállapodás. Peking 12-t rendelt ezekből. Günter Rexrodt német gazdasági mi­niszter és a kínai külkereske­delmi miniszter egy kohászati és egy sörösdoboz-gyártási megállapodást is aláírt. Meg­egyeztek egy, a befektetéseket irányító bizottság kialakításá­ban is. rendőrök és 32 csempészt őri­zetbe vettek. Egy nigériai koka­incsempész életével fizetett Rio de Janeiróban vakmerőségéért. A 28 éves férfira a repülőtéren figyeltek fel a rendőrök. A letar­tóztatás elkerülésére a nigériai lenyelte a fehér port tartalmazó csomagocskákat. Kórházba szállították, ahol megszabadí­tották a biztosan ölő adagtól, de közben egy zacskó kiszakadha­tott és ez a halálát okozta. Iparjogvédelmi szaktanácsadó szolgálat Pécsett (Folytatás az 1. oldalról) Dr. Szarka Ernő válaszolt c Új Dunántúli Napló kérdéséi is.- Mit tesz az OTH a vidéki műszaki alkotó tevékenység előmozdítására ?- Az elmaradott vidéki inf­rastruktúra fejlesztésére regio­nális iparjogvédelmi szakta­nácsadó szolgálatot építünk ki, melynek egyik központja éppen Pécsett lesz. Ezek az iparjogvé­delmi bázisok a gazdasági szer­vezeteknek információkat ad­nak, módszertani útmutatót nyújtanak e tevékenységgel kapcsolatban a vállalatoknak, döntéselőkészítő és ügyvitel­szervezési munkákhoz biztosít­ják a szakemberképzést és to­vábbképzést, valamint szakta­nácsadói és a műszaki alkotóte­vékenységet elősegítő szolgál­tatást végeznek. N. B. E. Antall József fogadta Horn Gyulát A Miniszterelnöki Sajtóiroda szerdai tájékoztatása szerint An­tall József miniszterelnök, az MDF elnöke hivatalában - ké­résére - fogadta Horn Gyulát, az MSZP elnökét. A találkozó során Horn Gyula három kér­déskörről ismertette álláspont­ját. A privatizációról és azzal összefüggésben a parlamenti el­lenőrzés kérdéséről, a mező- gazdasággal kapcsolatban kia­lakult helyzetről, illetve a ter­melőszövetkezetek tulajdonvi­szonyait érintő kérdésekről és a nyugdíjasok helyzetéről. A mi­niszterelnök tudomásul vette Horn Gyula tájékoztatását és javaslatait, azokat ismerteti a kormánnyal, illetve az MDF el­nökségével és képviselőcso­portjával. Meghalt ifjabb nagybányai Horthy Miklós Meghalt 86 éves korában if­jabb nagybányai Horthy Mik­lós, Magyarország egykori kormányzójának fia. A magyar politikai esemé­nyeknek csupán epizódszerep­lője volt. Az isztriai Polában született 1907. február 14-én. A harmincas években a Magyar Folyam- és Tengerhajózási RT vezérigazgatója volt, és igazga­tója az Angol-Magyar Bank­nak. Szerepelt a neve számos sportegyesület elnökségi tagjai­nak sorában is. Lisszabonban érte a halál 1993. március 28-án. Nem zárható ki, hogy ham­vait, később a Horthy-család kriptájában helyezik örök nyu­galomra, szülei tervezett kende- resi temetésekor. Michael Jackson Pécsett Ma délután a Széchenyi téren Elterjedt a hír: Michael Jackson április 5-én Szófiában koncertezik. Budapestre repü­lővel érkezik, onnan azonban autóval teszi meg a hátralévő utat, Pécs érintésével. New York-i lakásán, telefonon ke­restük a világsztárt, mondaná el, igaz-e az információ.-Igen, igaz - mondta Mi­chael -, én kértem az impresz- száriómat, hogy az út utolsó szakaszát gépkocsival tehes- sem meg. Mindig is érdekelt a világnak az a tájéka. Repülő­gépről pedig semmi sem lát­szik.- Lenne-e lehetőség arra, hogy megálljon Pécsett, lega­lább egy órára? Nagyon sok rajongója él városunkban.- Természetesen. Elsején, 13 órakor indulunk Budapest­ről egy megközelítően négy­ütemű Wartburggal, 16 órára ott vagyunk. Persze, én nem ismerem a várost, de megbe­szélhetünk egy találkozót va­lahol. Legutóbb, Londonban ötvenezer ember várt a repülő­téren.- Pécsett inkább a Széche­nyi teret javasolom. Könnyen odatalál, bárki útbaigazítja. Egy lovasszobor áll itt, alatta várjuk. Feltehetően ezrek, hogy dedikáltathassák az Ön fényképét.-Oké! Akkor viszontlá­tásra, április elsején, 16 óra­kor. Hogy biztosan felismerje­nek, rózsaszínű szekfűt tűzök a gömblyukamba. Cs. L. Drograzzia Mexikóban Katonai attasék a hajmáskési lőgyakorlaton IRODABÚTOR Pécs, Jókai u. 11.- Római udvar Telefon/Fax: (72) 36-383 A képen látható légrugós irodai szék 1 hétig csak: 5.900,- FI Ezen kívül ajánljuk még: OSLO görgős iroda szék 9.763,­IMPERlA tárgyaló 4.069,­BAHIA műbőr tárgyaló 6.125,­GAMMA100 vezetői bőrszék 25.625,­Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák. őId BANK ÚJABB AUSZTRIA LOTTÓ FELVEVŐHELYEK BARANYA MEGYÉBEN esítjük Önöket, hogy a Baranya megye területén működő Ausztria Lottó felvevőhelyek száma 1993. április 2-től tovább bővül, így Pécs, Király u. 11. Komló, Kossuth L. u. 95/1. Mohács, Jókai u. 1. Siklós, Felszabadulás u. 26. Szigetvár, Vár u. 4. szám alatti bankfiókjainkban is várjuk játékos kedvű ügyfeleinket. ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT. BARANYA MEGYEI IGAZGATÓSÁGA A Postabank Rt. Pécsi Területi Igazgatósága értesíti Tisztelt Ügyfeleit, hogy 1993. április 1-től a valutapénztár nyitvatartási ideje Pécs, Rákóczi út 50. sz. alatt az alábbiak szerint változik: hétfőtől-csütörtökig 8-15-ig pénteken 8-14-ig Továbbra is várja ügyfeleit a Bank, amely igazán közel áll Önhöz!

Next

/
Oldalképek
Tartalom