Új Dunántúli Napló, 1993. február (4. évfolyam, 31-58. szám)

1993-02-22 / 52. szám

2 aj Dunäntüll nopiö 1993. február 22., hétfő Kolozsvárra utaznak a döntőbe jutottak Folytatódnak a testvérvárosi vetélkedők Nagy volt a nyüzsgés szom­bat délelőtt a pécsi Szivárvány Gyermekházban: a hamar nép­szerűvé vált Testvérvárosunk, Kolozsvár című vetélkedő elő­döntőjét tartották ott. A Szivár­vány Gyermekház és az Erdélyi Magyar Közművelődési Egye­sület által meghirdetett, három és fél hónapig tartó selejtezőből 17, ötfős diákcsapat jutott be az elődöntőre. Felkészítő tanáraik ezúttal csak „drukkerekként” vehettek részt a játékban. A feladatok nem voltak könnyűek de a történelmi, iro­dalmi és városismereti kérdé­sekre jórészt helyes válaszok érkeztek a zsűrihez. A térképes feladatokból, a diákról minden bizonnyal ismeretlenül is ismert lesz már annak a hat csapatnak Kolozsvár, akik felkészítő taná­raikkal együtt március 25-én oda utazhatnak a döntőre. Bár mint Bretter Zoltán országgyű­lési képviselő, a zsűri elnöke mondta, a teljesítmények alap­ján nemcsak az első hat csapat érdemelné meg, hogy ellátogas­son Kolozsvárra. A döntőbe az Esztergár Lajos úti, a szentlőrinci 1. számú, a Petőfi utcai /7.a/, a Rácvárosi, a Fehérhegyi /6.a/ és a Bánki Do- nát úti /6.b/ iskolák csapatai ju­tottak. A sikeres szereplésért minden, az elődöntőn részt vevő csapat emlékplakettet ka­pott. A legjobbak pedig márci­usban, Kolozsvárott ismét megmérkőzhetnek. Jutalmuk az utazás és a várossal való szemé­lyes ismerkedés mellett néhány kolozsvári cég meglepe­tés-ajándéka lesz. A Testvérvárosunk, Kolozs­vár vetélkedő iránti érdeklődést látva a pécsi Szivárvány Gyer­mekház ezentúl rendszeresen rendez hasonló versengéseket Pécs testvérvárosaival kapcso­latban. A következő alkalom­mal Pécs stájerországi testvérét, Grazot ismerhetik meg a játék­ban résztvevők. P. V. Kedvezőbbé válnak az Egzisztencia-hitel feltételei Az egészen minimális meg­takarítással rendelkező vállal­kozók is hozzájuthatnak az Eg­zisztencia-hitelhez, mivel a kormány módossította a feltéte­leket. A jelenlegi szabály ozás­hoz képest a legfontosabb vál­tozás az, hogy a jelenlegi 6-8 és 10 év helyett egységesen 15 évre módosul a futamidő. A tü­relmi idő a jelenlegi egy, illető­leg két év helyett egységesen három évre bővül. (A türelmi idő alatt a tőkét nem, csak a kamatokat kell törleszteni.) Csökken a megkövetelt sajáterő összege is. Jelenleg a hitelt fel­vevőnek 5 millió forint hitel esetén 2 százaléknak megfelelő összeggel, 5 és 10 millió forint között 15 százaléknak megfe­lelő összeggel, efölött pedig 25 százaléknyi saját erővel kell rendelkeznie. Az új rendelet ezt a terhet jelentős mértékben enyhíti, ötmillió forint hitelig továbbra is csupán két száza­léknyi, ötmillió forint feletti hi­tel igénylése esetén pedig 15 százalék a minimális saját erős kötelezettség. Fontos változás az is, hogy az' Egzisztencia-hitelt nemcsak abban az esetben lehet igénybe venni, amikor az állami va­gyonkezelő szervezet többsé­gében állami tulajdonban lévő társaság részvényét vagy üzlet­részét értékesíti, hanem akkor is, ha ezek vagyontárgyainak eladására kerül sor. A vállalat által történő értékesítésből be­folyt bevétel a vállalatot illeti meg. Ez mostanáig kizárta az E-hitel felvételét, hiszen a bevé­tel nem az államadósságot csökkentette. A kormányrende­let most kiszélesíti az E-hitelért értékesíthető szervezetek körét: az állami vagyonkezelő szerve­zeteken kívül (ÁVÜ, ÁV Rt.) a Kincstári Vagyonkezelő szer­vezet, az Állami Fejlesztési In­tézet Részvénytársaság is érté­kesíthet vagyontárgyakat Eg­zisztencia-hitelért. A módosított kormányrende­let a Magyar Közlönyben való megjelenést követően lép ha­tályba. Ezzel az E-hitel és rész­letfizetési kedvezmény a vállal­kozó, befektető számára a leg­könnyebb feltételekkel elérhető hitellehetőséget kínálja. A Ma­gyar Nemzeti Bank az E-hitel kihelyezése esetén három száza­lékos kamattal refinanszírozza a pénzintézeteket, amihez a ban­kok maximum 4 százalékos kamatrést számíthatnak fel. Az Egzisztencia-hitel legfon­tosabb feltételei tehát a követ­kezők: Kamat: 7 százalék; futamidő: 15 év; türelmi idő: 3 év; saját erő: 5 millió forint hitel igény­léséig 2 százalék 5 millió forint feletti hitel igénylése esetén 15 százalék. • Nyíregyháza: A hét végén a Szabolcs-Szatmár-Bereg .. Me­gyei Rendőr-főkapitányság fo­kozott ellenőrzést végzett a közutakon. Az akciót előre be­jelentették, mégis rendkívül sok ügyben kellett eljárniuk. Balogh János, rendőr őrnagy, megyei ügyeletvezető az MTI tájékozta­tására elmondta: csaknem 1500 közlekedőt kellett helyszíni bír­sággal sújtani, köztük közel 300 külföldi személyt. Göncz Árpád ma érkezik haza Malajziából (Folytatás az 1- oldalról) A Magyar Köztársaság el­nöke a sajtóértekezleten is kö­szönetét mondott a malajziai uralkodónak a meghívásért és az ország kormányának a kitü­nően megszervezett programért. Ez tette lehetővé, hogy sokat lásson és tapasztaljon a küldött­ség. „Az elnöki látogatás jelen­tősége éppen az, hogy ernyője alatt konkrét tárgyalásokat foly­tassanak” mondta a köztársaság elnöke. Mint ismeretes, a tár­gyalások és a megállapodások azt a célt szolgálják, hogy túl­lépjen a két ország a hagyomá­nyos kereskedelmi kapcsolato­kon és az együttműködés kor­szerű formáit alakítsa ki. A ke­reskedelem területén a nyers­anyagok, a pálmaolaj, a gumi, az agrártermékek korábbinál nagyobb cseréje várható. Szó van Ikarus autóbuszok szállítá­sáról és összeszerelő üzem tele­pítéséről, különféle állatgyógy­szerek és rovarölőszerek szállí­tásáról, banki együttműködésről és a malajziai kormányfő az ok­tatásra is kiterjedő kulturális együttműködésre. Az elnöki különgép utasai sok tapasztalattal, három megál­lapodással és egy bejelentéssel térnek haza. A három megálla­podás a légügyi, a beruházásvé­delmi egyezmény és a korláto­zott vízummentességről szóló egyezmény. A bejelentés pedig, hogy nagykövetséget létesít Budapesten Malajzia. A köztársasági elnök fontos­nak tartotta, hogy a tárgyalások után a jelenlegi gazdasági kap­csolatok megtöbbszöröződnek s vele egyenrangú remények, hogy az informális kapcsolatok száma is jelentősen megnövek­szik: az állami szervek mellett egyre több civil szervezet is lé­tesít majd kapcsolatot malajziai partnerével. Ez a tény pedig fo­lyamatos jelenlétet biztosít majd a másik országában. Göncz Árpádnak sok dolga volt a hét végén is Malajziában. Szombaton az Indiai-óceánban fekvő Penang-szigetére utazott. Mielőtt repülőre szállt volna, ta­lálkozott Bin Hagi Ismaillal, a malajziai parlament elnökével, majd háromnegyed órás repü­lőút következett. Az örökös nyár országának a legnagyobb szigetén dr. Koh Tsu Koon, Pe­nang államfő minisztere fogadta és ebéd után a Fastron-gyárba kísérte. Ennek az üzemnek a tu­lajdonosa és igazgatója Fás- kerty Gábor szombat óta hazánk tiszteletbeli konzulja Malajziá­ban. Róla tudni kell azt is, hogy nagy tervekkel látott munkához a Tolna megyei Tolna egyik szövetkezetéből létrehozott kö­zös vállalat felvirágoztatásában, amelyre eddig - saját adatai szerint - 200 milliót invesztált be. Este a szállodában a kor­mányzó adott vacsorát a kül­döttség tiszteletére. Előtte pedig a helyi sajtó képviselőit fogadta a köztársaság elnöke. Vasárnap reggel a Malaj-félsziget fölött röpítette vissza Kuala Lum­purba a malajziai légitársaság Boeing 737-ese a magyar kül­döttséget, Göncz Árpád pedig az uralkodó külön gépével tért vissza és mindjárt Bükit Caha-ba utazott. Ez a trópusi erdő közepén lévő 3000 hektá­ros terület rizsföldjeivel, állat­tartó telepeivel a parasztok kép­zését, továbbképzését és a kísér­letezést szolgálja. Mindent megmutattak itt a vendégnek, amire a maláj föld és Malajzia mezőgazdasága képes. Benne azt is, hogy miként kívánják fej­leszteni az agrárgazdaságot. Este a nemzetközi sajtótájé­koztatót követően a Malajziá­ban élő magyarokkal találkozott hazánk Kuala Lumpuri nagykö­vetségén Göncz Árpád. Eluta­zása előtt ez volt az utolsó prog­ramja Malajziában, az örök nyár országában. Kercza Imre © ÓRA A NAGYVILÁGBAN Szarajevó romos belvárosában kutat élelmiszer után a város idős lakója. A lakosokat az élelem hiánya mellett egyre inkább sújtja az ivóvízhiány is MTI TELEFOTÓ Oroszország elzárja a gázcsapot? Oroszország azzal fenyegette meg Ukrajnát, hogy a jövő hé­ten elzárja a gázcsapot, ha Kijev nem fizeti ki a januárban szállí­tott mennyiség ellenértékét - je­lentette be orosz kormányforrá­sokra hivatkozva szombaton az egyik magas rangú ukrán illeté­kes. Ukrajnát azonban nem ér­hette váratlanul a hír, mert Leo- nyid Kucsma kormányfő ezek­ben a napokban a közép-ázsiai volt szovjet köztársaságokban tárgyal jelentős olaj- és gázszál­lításokról. A müncheni nemzetközi ku­tyakiállítás két sztárja: Ben, az ír farkaskutya és Iwo a pöt­tömnyi, chiuaua, „akit” a fotó­zás kedvéért kötöttek Ben lá­bához MTI FOTÓ O Drezda:Sörivásban a szá­szok vetélytársai a bajoroknak. Nem csupán az egy főre eső 170 literes éves fogyasztásuk ha­ladja meg messze a Német Szö­vetségi Köztársaság 143 literes átlagát - a német sörivók rang­listáján a Szász Szabad Állam polgári immár bajorországi ba­rátaik mögött a második helyre küzdötték fel magukat. A kelet­német tartományon belül maga a főváros, Drezda áll az élen. Ott a szász serfőzők adatai sze­rint éves átlagban 180 liter fo­lyékony kenyér gördül le a de­rék szászországi emberek tor­kán, míg a bajorok átlaga 200 li­ter. O Madrid: Várhatóan lényege­sen emelkedni fog a perui Llul- lapichis településről származó libák piaci ára. Történt ugyanis, hogy egy helybéli asszonyság vásárolt egy libát, és feldolgo­zásakor az állat begyében majdnem negyven aranydarab­kát talált. Az EFE hírügynökség Limából keltezett jelentése sze­rint a liba - még életében - elő­szeretettel járt a település köze­lében található Ucayali folyó­hoz. Itt már korábban is találtak kis mennyiségben aranyat. O Tokió: Az utolsó orosz cár maradványainak azonosítását japán segítséggel végzik majd el. II. Miklóst és családját 1918-ban végezték ki Jekatye- rinburgban, ahol két éve találták meg a Romanov család feltéte­lezett földi maradványait. Azóta a cárné és három leánygyermek holttestét sikerült azonosítani genetikai módszerekkel - a ma is élő leszármazottak sejtjeinek összehasonlításával -, Miklós cárét azonban nem. A japánok szerint az úgynevezett ocui in­cidensből megmaradt tárgyi bi­zonyítékok segíthetnek a kivég­zést övező rejtélyek megoldá­sában. Miklós 1891-ben, még trónörökösként járt Japánban, ahol egy rendőr, tartva attól, hogy a jövendőbeli cár meg akaija hódítani Japánt, kardot rántva rátámadt és súlyosan megsebezte. A japán külügymi­niszter az eset után lemondásra kényszerült. Egy japán múzeum ma is őrzi a kardot és azt a véres zsebkendőt, amivel igyekeztek Miklós vérzését csillapítani. A vérsejtek elemzésétől remélik azt a tudósok, hogy végül vá­laszt kaphatnak arra, valóban Miklós cár sírját találták-e meg Jekatyerinburgban. Fimar betiltotta a magyar jelképek használatát Gheorghe Funar kolozsvári polgármester betiltatta a ma­gyar zászló használatát, illető­leg a magyar himnuszt az erdé­lyi városban - jelentette szom­baton az AFP és az AP. A kolozsvári városi tanács döntését állítólag az tette szük­ségessé, hogy „Kolozsvárott számos magyar etnikai identi­tását makacs módon a magyar állam jelképeivel fejezi ki, a helyi románok egységét fe­nyegetve” - idézte az AP a ko­lozsvári rádióból Funar sza­vait. Az amerikai emlékeztetett arra, hogy „a tavaly megvá­lasztott nacionalista polgár- mester vezényletével már egy sor magyarellenes intézkedés született” az erdélyi városban. Az AFP a Rompres hírügy­nökség anyagára hivatkozva számolt be a szombati kolozs­vári döntésről, amely az „ide­gen államok” zászlaját és him­nuszát tiltotta be, s ezeket csak „hivatalos események,, idejére engedélyezte. A francia hí­rügynökség szerint a határozat a román alkotmányra hivat­kozó Funar javaslatára szüle­tett, aki nehezményezte, hogy „egy másik állam zászlaját tű­zik ki és a magyar himnuszt éneklik vasárnaponként egyes templomokban”. Az RMDSZ képviselői hevesen tiltakoztak a döntés ellen, s szavazáskor elhagyták az üléstermet, az el­lenzéki képviselők pedig nem vettek részt a szavazáson. Gondok a Suzukival A magyar Suzuki jövőbeli ér­tékesítési gondjairól nyilatko­zott az Aszahi Simbun című lapnak a vállalat egyik illeté­kese. Todzsi osztályvezető sze­rint ötvenezer gépkocsit (ennyi a magyar Suzuki 1995-re el­érendő sorozatnagysága) lehe­tetlen Magyarországon értékesí­teni, ezért is kíván a vállalat az Európai Közösség piacára be­törni. - Magyarország viszont, mint az EK társult tagja, csak abban az esetben exportálhatja a gépkocsit az EK országokba, ha a helyben beszerelt alkatrészei aránya eléri a 60 százalékot. As esztergomi vállalat jelenleg az alkatrészek 35 százalékát szerzi be helyben. Könyvtár a borról Három millió frankért egy majdnem 600 darabos könyvtár került kalapács alá egy francia- országi árverésen. A számos ritkaságot is tartalmazó gyűjte­mény könyvei kivétel nélkül a bor és borászat témájában íród­tak. Több mű foglalkozott to­vábbá a szőlő nedűjével kapcso­latos képzőművészeti alkotá­sokkal, és több könyv bordalo­kat tartalmazott. A gyűjtemény legértékesebb darabja az az 1533-ban kiadott könyv, amely a borászattal kapcsolatos ókori római szerzők műveit foglalja össze. A könyvritkaság 260 ezer frankért kelt el. A felébe került a borkészítés témájában eddig ismert első könyv. A Rómában 1495-ben kiadott mű az „Értekezés a borról és annak tulajdonságai” címet viseli. Mosópor akciója! Pécs, Király u. 49. szám alatt. Nagy árengedmény 1993. február 22-27-ig Régi ár Új ár Tomi Sztár 3/1 Tomi Kristály 3/1 Tomi Brill 3/1 Tomi Matt 3/1 Ariel 2.4 kg Vepa öblítő 4 lit. Xyladecor 1/1 5/1 454 R 409 Ft 414 Ft 373 Ft 464 R 418 Ft 454 R 409 Ft 579 R 530 Ft 230 Ft 383 Ft 330 Ft 1838 Ft 1530 Ft Minden hónapban újabb kedvezményes akcióval várjuk vásárlóinkat! ___________________________________(1250)

Next

/
Oldalképek
Tartalom