Új Dunántúli Napló, 1993. február (4. évfolyam, 31-58. szám)

1993-02-22 / 52. szám

1993. február 22., hétfő uj Dunántúlt napló 3 Innen nyílik a legszebb kilátás a Havihegyre A kormány nem tesz felelőtlen ígéreteket (Folytatás az 1. oldalról) egyes miniszterek esetében ész­lelhetők voltak a megfáradás je­lei. Döntésénél figyelembe vette a közvélemény hangulatát és nyilván a búcsúzó miniszte­rek teljesítményét is. Hangsú­lyozta, hogy a távozók egy ré­sze (név szerint Horváth Ba­lázst és Keresztes K. Sándort említette) maguk kérték felmen­tésüket, s a többiek esetében sincs szó arról, hogy ne vehet­nének részt a jövőben a politikai közéletben, s az sincs kizárva, hogy később újra bársonyszéket kapnak. Kupa Mihállyal kapcsolatban Antall József leszögezte: a pénzügyminiszter pozitív sze­repet töltött be, de szükséges­nek tartotta megjegyezni, hogy elődje, Rabár Ferenc érdemei is jelentősek voltak az átmenet megindításában, az úgynevezett > Kupa-program előkészítésében. Utóbbival kapcsolatban egyéb­ként leszögezte: ezt a programot a kormány együttesen állította össze, neve csupán pénzügymi­niszteri tisztsége miatt kötődött Kupa Mihályhoz. A program­nak az élet által megkövetelt feladatait a kormány a jövőben is magáénak vallja. A miniszterelnök az adóssá­gállomány és az infláció csök­kenését, a devizatartalékok je­lentős növekedését bizonyító adatokkal igazolta a kormány eddigi gazdasági tevékenységét, kiemelve, hogy a kabinet a szo­ciálpolitika területén mindent meg kíván tenni, amit csak le­hetséges. A feladatokat rangso­rolva szólt a munkanélküliség kérdéséről, a magyar ipar, a magyar áruk védelmének in­tézményesítéséről. Megemlí­tette, hogy az új összetételű kormányban Szabó Ivánra hárul az a feladat, hogy pénzügymi­niszterként egyben a gazdasági stratégia irányítója legyen. Szabó Iván személye lehetővé teszi, hogy törekvéseit az MDF-en és az egész koalíción belül bizonyos polarizációt ki­váltva valósítsa meg. Az IMF-el megállapodás nélkül félbesza­kadt tárgyalások kapcsán Antall József hangsúlyozta: a kormány nem rögtönözve, hanem jól át­gondolva fogja megtenni a szükséges lépéseket, s nem kí­ván felelőtlen ígéreteket tenni. Olyan program kidolgozása a cél, amely gondoskodik a GDP-hez viszonyítva a költség- vetési deficit megnyugtató csökkentéséről. A megállapo­dást személy szerint is elő kí­vánja segíteni, s ennek érdeké­ben tárgyalni fog a pénzügyi körök illetékes vezetőivel. A médiával kapcsolatos kér­désre válaszolva a miniszterel­nök ismételten leszögezte: a kormány jogszerű, az alkotmá­nyos szempontoknak megfelelő megoldásokat alkalmaz. A rádiótól és a televíziótól objektív hangvételt kíván meg, nem szeretne belőlük „kor­mánypárti propaganda szócsö­vet csinálni”, de az ellenzéknek sem engedi meg a befolyáso­lást. Utalt arra, hogy a médium­elnökök lemondási idejének lejártával a kormány lehetősé­get kap az új elnökök kinevezé­sére, s ez ügyben tárgyalni fog Göncz Árpáddal, miután a köz- társasági elnök hazatér külföldi hivatalos útjáról. Busójárás hóbatyuval Mi van a toronyban? Egészségügyi Érdekegyeztető Fórum alakult A különböző munkavállalói és munkaadói érdekképvisele­teknek is szerepe kell, hogy le­gyen az átalakuló egészségügy szervezettebbé tételében, a stra­tégiai és napi feladatok egyezte­tésében. Ezzel a céllal alakult meg vasárnap Hévizén az Egészségügyi Érdekegyeztető Fórum, amelyet 29 kamarai, szakszervezeti, szakmai és ön- kormányzati szövetség, vala­mint a Népjóléti Minisztérium és a társadalombiztosítás képvi­selői alkotnak. Az erről szóló sajtótájékoztatón dr. Andréka Bertalan helyettes államtitkár többek között kifejtette, hogy az érdekegyeztető fórum kettős szerepkört vállalt fel: informá­cióival segíti a tárca munkáját, másrészt az egészségügyi, szo­ciális és gyógyszertári dolgozók felvetéseit közvetíti. Ez nem­csak a közvetlen kapcsolatok révén történik, hanem a Közal­kalmazotti Intézmények Érdek­egyeztető Tanácsában (KIÉT) való aktív közreműködéssel is. nek módjait. Növekvő lakossági devizaszámlák Januárban közel 5 milliárd forinttal nőtt a lakossági deviza- számlák forintértéke - közölték a Magyar Nemzeti Bankban. Az elmúlt hónap végén 156,5 milliárd forint - 1,8 milliárd dollár - értékű volt a belföldi magánszemélyek devizaszámlá­inak forintértéke. Ez 20 milliárd forinttal több, -mint egy évvel ezelőtt. A lakossági deviza- számlák mintegy felét német márkában, közel 20 százalékát dollárban és több mint 10 száza­lékát schillingben őrzik. A leg­több devizaszámlát az OTP-nél, az IBUSZ Banknál és a Magyar Hitel Banknál vezetik, összesen több mint 120 milliárd forint ér­tékben. Ruha akció nagy­családosoknak Nagycsaládosok megsegíté­sére szervezett téliruha akciót a Magyar Szocialista Párt és az Eurocontour Alapítvány vasár­nap. Amint arról Réz Gábor, az alapítvány kuratóriumának tit­kára az MTI-t értesítette, első­sorban a főváros VIII. és X. ke­rületében élő sokgyermekesek között, összesen 2 és fél millió forint értékben osztottak ki téli holmit. A rászorulók, mintegy 200 család címét a kerületi ön- kormányzatoktól és vöröske­resztes szervezetektől tudták meg és névreszóló értesítést küldtek nekik. A ruhaneműt - Elsősorban dzsekiéi az ECOORG Kft. a dományozta az alapítványnak. Kilátás a körbefutó erkélyről Légy vidám, szépít! E követésre ajánlható buzdí­tás Pécsett, a Janus Pannonius Tudományegyetem központi épületének legmagasabban fekvő, állandóan használt helyi­ségében van kiírva. A tanterem fölötti toronyszobában, az •AIESEC pécsi irodájában. (Az AIESEC a közgazdászok nem­zetközi szervezete.) Gömöry Zsófia másodéves közgazda szerint momentán az USA Ohio államából várnak kollégákat, s egyébként a kilátás kitűnő. Igaza lehet. Néhány grádiccsal följebb egy apróbb raktár - a rektori hi­vatal bizalmasainak irattára, majd a város több pontjáról, messziről is jól látható, hagy­makupolás, apró egy-ablak- szemű torony következik. Itt legföljebb ha madár jár: nincs megnyitva, s nem is lesz a nagyközönség előtt. Gondolom, sokan ismerik a Rákóczi úti egyetem épületét. Jártak az emeletein, előadóiban, írtak izzadva különféle zárthe­lyi dolgozatokat, vizsgáztak és szigorlatoztak anatómiából, római jogból és valószínűség­számításból. (Folyósói pillantá­sokból szövődtek szerelmek.) Vagy igazi hősidők beat-kon- certjei nyomán bezúztak aj- tót-ablakot, máskor meg az aula ünnepi fényözönében jogarra esküdtek diplomaszerzés okán. (Valaha itt az orvosegyetem központja volt, hol megtűrtek jogászokat, majd a közgazdá­szok foglalták el. Most több hír is járja. A JPTE megvette a föl­számolásra jutott Bázis Építői­pari Vállalat központját, s állító­lag oda költözik majd át az egyetem vezetése. Másrészt rö­videsen a pécsi egyetemek egyesülnek, s a rektori hivatal csendesen kimúlik. ..) A toronyba ritkán mentek (mentünk) föl. Egyébiránt mi­ért? A kulcs is nehezen került elő. Az ormótlan, nagy szerke­zet, csikorogva dolgozik, s ami­kor a kijárati ajtó nyílik, a huzat jóféle figyelmeztetésként porral köpi szembe az embert. A vasszegecsekkel kivert vas-csigalépcső a város fölé emel. (Hasonló csigalépcső ve­zetett annakidején a Kiss József kilátó tetejére is, amelyet TV torony építése miatt bontottak le a Misinán.) Mondom: igen erős a szél, de a kilátás mindent kárpótol. A torony gallérja, a körbefutó betonerkély ritka lehetőségeket kínál. Bepillantást a Lenke utcai tömbbelsőbe, rálátást a Rákóczi út gépkocsifolyamára. Vagy egyszerűen más aspektusból vá­rosi panorámát. Tálcán nyújtva felénk Pécs tornyait. Büszke, szép sziluettet varázsoló, a pá­rás levegőben mesésen vonagló csúcsokat. Egy álmodó minare­tet. A városháza óráját. A Bazi­lika négy büszke tornyát. S mit tagadjam, a hátteret adó, szegé­nyebb, szerényebb sehova se nyújtózkodó, kormot, füstöt szemetelő, többségben lévő, egyszerű kéményeket. Talán innen a legszebb a rálá­tás a Havihegyre, a Kálvária dombra. Utóbbi szinte szem- magasságban. Jól kivehetők a stáció törésvonalai a templom ajtajáig, a domb körül védőgyű- rüként fölépült házak, körbe, körbe, míg összességükben vá­rossá nem növik ki maguk. Megyünk feljebb: a JPTE tornya még adós. Az erkély fö­Hári C. Péter felvételei Az egyetem tornya lőtt a belső oldalon, a falból ki­álló fémkarokon lehet felkúszni a kupolába. (Tűzoltómutat­vány.) A kupolát szúette ke­resztfa tartja össze, s az ember- nyi hely magányában örömmel fedezhetünk föl néhány odafir- kantott nevet. (Mint a görög Szúnion fokán, a templom osz­lopon a megannyi véset között a neves költő, Byronét.) Itt töb­bek között Farkas Pálét, Kele­men Ferencét. S a fára oda- föstve olajjal: Sudár, 1956... Kiből mi lett vajon? És megint más évszámok és megint más nevek. Amennyi fér a szűkös kupolában. Ki is kérdezte meg a minap, hogy vajon mi lehet ott fenn a toronyban? Hát mi lenne? A múlt, a feledésre ítélt rég­múlt, szűk börtönébe zárva. Me­lyet, - ha rányit a hívatlan láto­gató s nem vigyáz, -«egy hirte­len támadó erős huzat az ablak­szemeken át visszavonhatatla- núl kisöpör ... «-Kozma Ferenc A hóbatyu ugyan jelképes, de egy batyura valót össze lehetett volna kapirgálni a hóból Mohá­cson is, ahol az idei búsójáráson talán csak a győzelmes, korom­felhőt röpítő ágyúdörej és a Duna-visszaterelő cirkáló me­lengette meg igazán a városbé­liek szívét. A közönség eleinte csak szállingózott, akár a szál­lingózó, majd gyorsan el is álló hó, hogy a gumirádlis kocsihoz kapcsolt cirkáló, és az ahhoz kötött kórházi ágy körül gyüle­kezzenek a legtöbben. És persze az egészből mit sem értő póni- lovacska körül, amely a vidám tákolmányt vontatta. A cirkáló pedig nemcsak bá­tor, evezőkkel hadonászó hajó­sairól, de a kerekeken guruló kórházi ágy betegéről is neveze­tes lett. A kórlap szerint nem más feküdt benne, mint Búsó Oszkár vegetáriánus borivó, til­tott műtétre készülve.... A kissé sután politizáló iróni­ánál csípősebb volt a levegő a lenge nemzetiségi népviselet­ben táncraperdülő lányok szá­mija, s noha a látványuk is me­lengette a szívet, mégis gyorsan elfogyott a forralt bor a főtér környéki talponállókból. Ráa­dásul Peti Kovács Pista zene­kara húzta a talp alá valót, így a fehérnépet rabló, ördögűző jó­kedvből maradt a máglyagyúj­tás idejére is. Este a művelődési házban délszláv folklórműsort láthat­tunk a Mohács és a Vada tánc- együttesek fellépésével és a ha­gyományos sokacbál zárta a na­pot. De az események nem zá­rulnak le ezzel. Február 23-án, húshagyó kedden, 15 óra 30-tól már farsangtemetésre gyüle­keznek a busók, és más farsan­golók, s noha a rendezők ennél gazdagabb, színpompásabb bu­sójárásokról nosztalgiáztak, azért reménykedjünk, hogy végre tavasz lesz. B. R. A radioaktivitás otthonunkban Többlet sugárdózis az ágyban A radon A Föld talajában lévő tórium és urán bomlása szolgáltatja a Föld belső melegét - tudhatjuk meg többek közt Marx György egyik tanulmányából. A bom­lássor terméke a toron nemes­gáz 1 nap felezési idővel és a radon 3,8 nap felezési idővel. Ezek a talajból kidiffundálva szennyezik a légkört. A radont, amelyből százszor annyi van a levegőben, mint a toronból, be­ás kilélegezzük, de a radon ra­dioaktiv bomlástermékei féma­tomok, amelyek ráülnek a le­begő porszemekre, belélegezve pedig a tüdő falára. A nemzet­közi érdeklődés növekvő a ra­donprobléma iránt, hiszen mér­téke összefügg az építkezések­kel. Egy korszerű, tökéletesen záró nyílászáró és a kevés szel­lőztetés évi 1 mSv-tel (millisie- vert) megnövelhetné az elszen­vedett dózist. Ennek kockázata az emberi életre egyenlő három pakli cigaretta elszívásával, 25 liter bor megivásával, 600 km kerékpározással, 3000 km autó­zással, egy veseműködés-rönt­genvizsgálattal. Az emberi test sugároz De maga az emberi test is su­gároz, hiszen egy átlagos, 75 kg tömegű ember testében 8600 atom bomlik el másodpercen­ként. Saját testünk anyaga tehát olyan sugárterhelésnek tesz ki bennünket, amely elérheti a 0, 18 mSv/ év értéket. 0,2 ezrelék értéket közelíthet meg annak az esélye, hogy saját testünk su­gárzása miatt halunk meg. De más ember testének a közelsége sem teljesen veszélytelen. Tel­ler Ede szerint egy atomerőmű kapujában ülve kisebb a többlet sugárdózis, mint valaki mással egy ágyban hálva. Az erőművi pernye A Pécsi Hőerőmű környeze­tében felhalmozódott mintegy 25 millió köbméter erőművi pernyét már eddig is megpró­bálták felhasználni különböző célokra, például útépítésekre - tudtuk meg dr. Orbán Józseftői, a PMMF tanszékvezető tanárá­tól. De használni lehetne habar­csokhoz, részben homok helyett alacsony szilárdságú betonok­hoz, már csak azért is, mert a pernyének nincs agyagiszap tar­talma, nincs az az anyagrész ami duzzad és szétfagy. Le­hetne belőle gyártani falazóe­lemeket, födémelemeket, hő­szigetelő betonokat. Ezekkel a kérdésekkel már foglalkoztak szakemberek, de azért nem nyúltak hozzá, mert az volt a közhiedelem, hogy a pernye ra­dioaktív. A korábbi mérések el­sősorban mint alapanyagra vo-. natkoztak, és a pécsi pernye a küszöbérték körül volt, Noha nem tiltották le, mint az ajkai, bánhidai, tatabányai pernyék lakásépítési célú felhasználását, nem merték a pécsi pernyét sem használni. Később aztán rájöttek arra, hogy hiába van benne a pernyé­ben a potencionálisan radioak­tív elem, a pernyének van egy fantasztikusan érdekes tulaj­donsága, az apróra őrölt fekete­szén égetés. közben teljesen megolvad, és mint egy szilikát anyag, zárt üvegburkolatú gyöngyöcskék formájában jele­nik meg. A légátnemeresztő burok nem engedi, hogy a radioaktív radon gáz kiáramoljon. Ezért, összehasonlítva a dunai kavics­csal, vagy az agyaggal, amely­nek lényegesen kisebb a rádi­umtartalma, a belőlük épült épületek helyiségeiben több a radon, mint a pernyéből ké­szültben. Kísérleti épületek A PMMF tavaly kísérleti épületeket épített pernyét nem tartalmazó, hagyományos ele­mekből, és az erre a célra gyár­tott pernyebeton elemekből. A méréssorozat egyértelműen igazolta a fent említetteket. Nyilvánvaló, hogy pernye és pernye közt ebben a tekintetben különbségek vannak. A porotontéglából és gázbe­ton elemekből épített lakások légterében lévő radon mennyi­sége nem csak attól függ, hogy milyen mennyiség áramlik ki a falból, hanem attól is, hogy a helyiség szellőztetése mennyire megoldott, hiszen egy akár­mekkora tartályt is föl lehet töl­teni csöpögő vízzel, attól füg­gően, hogy mennyi ideig csö- pögtetjük bele a vizet. Az éltető sugárzás A sugárzás nem csak veszé­lyekkel jár. Először az angol nukleáris ipar átlagosnál na­gyobb sugárterhelésnek kitett dolgozóinál figyeltek fel arra, hogy alacsonyabb a rák és a le­ukémia gyakorisága náluk, mint az _ átlagpopulációban. Az USÁ-ban vizsgálták azt a 20-20 megyét, ahol a talaj összetétele miatt a legerősebb illetve a lega­lacsonyabb a természetes su­gárzás. A rák gyakorisága a magasabb sugárterhelésű he­lyeken alacsonyabb volt. A hi­hetetlen eredmény miatt a vizs­gálatokat kiterjesztették Svéd­ország, Finnország és Kína ha­sonló vidékeire, az eredmény hasonló volt. Érdekes, hogy akik Nagasza- kiban túlélték az első évet, azok átlagos életkora négy évvel hosszabbnak bizonyult az átla­gosnál. Cs. L.

Next

/
Oldalképek
Tartalom