Új Dunántúli Napló, 1993. január (4. évfolyam, 1-30. szám)

1993-01-02 / 1. szám

2 üj Dunántúli napló 1993. január 2., szombat Szilveszter Baranyában (Folytatás az 1. oldalról) kedvűek, a tereken, az utcákon, az emeleti ablakokon kido­bálva, sőt még a Tv-toronyból is hullott a tűzeső. Böhm Sándor alezredestől, a Baranya Megyei Rendőr-főka­pitányság ügyeletvezetőjétől kapott tájékoztatás szerint jelen­tősebb rendbontás nem történt december 31. reggel 7 órától ja­nuár 1-jén 7 óráig, azonban apróbb eseményekben nem szűkölködtek az elmúlt órák, bőven adtak munkát a rend­őröknek. Elloptak egy autót Pécsről, megvertek egy férfit szintén Pécsett, dohányboltról leverték a lakatot, hétvégi házba is betörtek, két ABC áruház és egy zöldséges bolt sem úszta meg a vidámságot néhány kitört kirakatüveg nélkül, egy kislány figyelmetlenül szaladt át az úton, elütötte egy autó, illetve a mérleghez tartozik még egy le­égett Trabant is. Jó hír viszont, hogy szinte minden esetben kézre kerültek az elkövetők is. Pécs Telt házakkal ünnepeltek a vendéglátó helyeken a pécsiek, a külföldiek, illetve a szomszé­dos megyék városaiból érkező vendégek. A Tettye Vendéglő­ben 130-an búcsúztatták az óé­vet vidám hangulatban. Mint Maszler József üzletvezető el­mondta, közel tízszeres túlje­lentkezés volt az asztalfoglalás­nál, ez egy kicsit azt is jelenti, hogy a pécsiek megszerették a Mecsek oldalán lévő vendéglőt. Leginkább a törzsvendégek szó­rakoztak itt, akik 7-féle menü közül választhattak - például: töltöttes kapros-túrós galuská­val, perechegyi hátszínszelet, szarvasszeletek gazdagon, ma­lacsült pezsgős káposztával ezt követte a 3-féle sváb házi ré­tes. A tombolán élő malacot, sváb népviseletbe öltöztetett babát, italokat és tortát sorsolt ki a kéményseprő, illetve egy kéményseprő kefe is szerencsé­sen gazdára talált. A Tv-to- ronyban is telt ház volt, itt 140-en ünnepeltek, magyarok, dánok, olaszok és szlovének. A svédasztal mellett borjúpapri­kást és töltöttkáposztát is kínál­tak, valamint éjfélkor orosz pezsgőt. Mint Farkas József üz­letvezető elmondta, kisorsoltak egy hetes karintiai utazást, amit a Grand Tours ajánlott fel. A tombolán a Lenau Reisen 15 ezer forintos utazási csekkje és a Mecsek Tourist ingyenes hét­végi meghívása talált gazdára. Pécsett, a Széchenyi téren nem jöttek össze annyian mint tavaly ilyenkor, azonban jó­kedvben nem volt hiány, dur- rogtak a petárdák, és a pezsgők, míg a rend őrei némán figyelték az eseményeket. Kertvárosban éjfélkor kinyíltak az ablakok, onnan köszöntötték egymást az emberek. Komló Nagy meglepetéssel - sze­rencsére - nem tudunk szol­gálni, legfeljebb annyival, hogy amíg a Béke Étteremben a pi­rosra sült malac farkát meg is pödörhették a bátrabb hölgy­vendégek, addig fönn, a népes Szilvás városrész háromne­gyedszáz vendége a Panoráma Eterremben foglalhatott helyet. Kóbori Kovács Lászlónénak, ez utóbbi étterem vezetőjének haj­nali fáradtságából is arra követ­keztetni, hogy a vendégek jól érezték magukat, még akkor is, ha egy méltán elkeseredett bá­nyász túlságosan tarkának ítélte a lámpaburáktól a falakig sza­ladó krepp-papírcsíkokat. Ami elkövetkező évet illeti - mondta a felszolgálók egyikének -, nyugodtan lehetne az a krepp-papír fekete is. A piac közelében lévő Sör­bárban éjszaka is nagy volt a forgalom, de fáradhatatlanul, non-stop fogadta a vendégeket az Újév első napján is. Amíg be­toppan valaki, mondta a ven­dégváró fiatal személyzet, lehe­tőség szerint nyitva tartanak. A sikondai völgyben, így^ a Vadásztanyába és a Sikonda Ét­teremben is csend honolt, leg­feljebb az a három - sajnos ün­nepek alatt már szokásossá váló - üdülőfeltörés okozhatott zajt a befagyott tóra néző dombolda­lakon, amelyről a rendőrségi ügyelet számolt be január else­jén. A tettesekről még nincs hí­rük, de még ezzel együtt is Komlón 1992 búcsúztatása a legnyugalmasabbak közé tarto­zott. Szigetvár Szigetváron, az Oroszlán Ét­teremben 210-en búcsúztatták vidám hangulatban az óévet. Mint Debreczeni Károly üzelet- vezető elmondta 2-féle menüt szolgáltak fel a vendégeknek, csirkemájjal töltött borjúszele­tet, illetve hátszínszeletet pirí­tott gombával. A tombolán két visító malacot és italokat sorsol­tak ki. Telt ház volt Kumilla Szállóban és a Hotel Oroszlán­ban, valamint a többi vendég­látó helyen is. Jól sikerült a Ti­nódi Általános Iskola „Tehetsé­ges Tanulókért” Alapítvány bálja, amit az iskola éttermében rendeztek meg. Éjfélkor a Zrínyi téren gyüle­kezett az ünneplők sokasága, fi­atalok és idősek egyaránt, hogy együtt köszöntsék petárdákkal és pezsgővel az új évet. Siklós Tartósítani szeretnék az újévköszöntő hangulatot Sikló­son is, A Központi Étteremben a szilveszteri buli után tegnap ismét bálra - a hagyományos pénteki Harold Band-zenére - gyülekeztek a fiatalok. Ugyan­csak a legszívósabb talponma- radókat szolgálja a tegnap reg­gel megkezdett, ugyancsak ha­gyományos diszkó is a Holstein Sörözőben. Az ABC-presszó szűk baráti körben ünnepelt, a siklósi rendőrségi körzet ügye­letese pedig boldog új évet kí­vánva csak annyit mondott, hogy annyi, a körzet hírét rontó esemény után soha rosszabb szilvesztert az ideinél. Mohács Mohácson a vendéglátó egy­ségekben szilveszterezni szán­dékozók időben gondoskodtak a programjukról, asztalfoglalással mindenütt elővételben elkeltek a helyek és a jó hangulatú óév búcsúztató részesei lehetettek a vendégek. Az igazán szerencsé­sek pedig ezúttal is egy-egy ró­zsaszínű újévi malackával tér­tek haza hajnalban. A petárdák szinte folyamatos durrogását le­számítva rendőröknek, tűzol­tóknak, mentősöknek az év első napja délutánjáig munkát sem adva, csendesen telt az év for­duló napja. Egyedül a benzinku­tasoknak kellett 30-án és 31-én éjfélig a szokottnál háromszor nagyobb forgalmat lebonyolíta­niuk. A külföldiek a korábbi évekhez viszonyítva idén keve­sebben jöttek a városba szóra­kozni. Déli szomszédaink cso­portjai épp úgy elmaradtak, mint a németek. Viszont a hajó­kikötőben horgonyozó orosz Szverdlovszk tolóhajó 19 fős legénysége éjfélkor egymással koccintva kívánt maguknak, s gondolatban hozzátartozójának boldog új évet, csakúgy mint a szilveszter napján érkezett Ér- sekcsanád nevű MAHART hajó személyzete, akiknél nem nyúlt hosszúra az ünneplés, mert ja­nuár 1 -jén továbbhajóztak. B. M. - B. R. - H. Zs. Göncz Árpád újévi köszöntője (Folytatás az 1. oldalról) „Szívére veszi terhűnk, gon­dunk. Vállára venni nem bo­lond” ... Se Nyugattól, se Ke­lettől, senki emberfiától jószó­nál, bíztatásnál többet okkal nem várhatunk. Barátaim, parázslik körülöt­tünk a világ, át-át csap határa­inkon egy és más gonosz szél, de elmondhatjuk: a mi fedelünk alatt még mindig jutott és jut menedék a hadak űzte menekü­lőnek. S megtanultuk, hogy jó, ha az emberi élet, a szellemi ér­ték védelmében kinek mije van - pénze, ereje, szakértelme - azt a másokéval összedobja. Hogy az egyérdekűek okosan teszik, ha összefognak közös és jogos érdekeik védelmére és érvénye­sítésére. Hogy az azonos gon­dokkal küszködő közösségek könnyítenek terhükön, ha han­got adnak a gondjaiknak, és egyeztetik a tennivalóikat. Ha a hívők nem mondanak le az együttes Istenközelség, a sors­verte kisközösségek az ember­közelség melegéről. Mert ha fagyot lehel körülöttünk a vi­lág, egymást kell melenget­nünk. S helyet kell szorítanunk magunk között a gyöngébbnek, a meleget áhítónak. Aki, meg­lehet, épp a gyűlölet, a magány vagy a nyomorúság teléből ké- redzkedik közénk. Barátaim, ma éjszakára mégis feledjük a gondjainkat: jó lelkiismerettel és nyugodt lélekkel ürítsük poharunkat a jövendőnkre. Akinek pezsgő jutott, pezsgővel, akinek csak bor, az borral, akinek az se, bi­zakodó szóval köszöntse az Újesztendőt. Ami könnyű biz­tos, hogy nem lesz. De egymás számára könnyebbé tehetjük. Igyunk az asszonyaink egészségére, akik jövőre is há­romszázhat vanötször vívják meg csatájukat a mindenna­pokkal, s a férjeinkére, akik az övéik és az ország betevő falat­járól gondoskodnak. És igyunk a gyerekeinkére, a lányokéra és fiúkéra, pólyásokéra és kama­szokéra, mert ők a mi jövőnk, mindannyiunké, s a világ rendje az, hogy legyen kinek átadnunk a terhet, amit ma mi hordunk a magunk vállán. És igyunk az apáinkéra-anyáin- kéra, akiknek a terhét csak részben vettük át, mert maradt az ő vállukon több mint ele­gendő. S közben gondoljunk azokra is, akik az éjjel nem ünnepel­nek: akik hazánk határát, az ut­cán az éjszaka békéjét őrzik, a határőrökre, a rendőrökre. A mentőkre. A tűzoltókra. A kór­házakban a súlyos betegekre, s akik velük maradtak, az ügye­letesekre. A mozdonyveze­tőkre. Meg mindazokra, akik épp minket szolgálnak ki, hogy vidáman várjuk a hajnalt. Ä ránkvirradó Űjesztendőt. S végezetül hadd köszönt­sem Önöket én - minden ma­gyart a határon innen és a hatá­ron túl, és valamennyi más anyanyelvű honfitársamat - József Attila öt sorával: ...„az ember él,/ kenyeret eszik és remél,/ várja, hogy elmúljon a tél,/ hogy egy pádon a napba üljön/ és. fölpiruljon még a vér”... A verseny résztvevői Rajzolj állatokat! A Mecseki Kultúrpark és a Terrárium-Akvárium közös szervezésében szünidei rajzver­senyt rendeztek általános isko­lás korú gyerekek részére. A feladat az volt, hogy a pé­csi Állatkertben illetve a Terrá- rium-Akváriumban látható álla­tok közül rajzolják le azt, ame­lyik a legjobban tetszett nekik; emellett, aki akart, egy biológiai tesztet is kitölthetett, ezt is dí­jazták az értékelők. A szervezők voltaképp arra voltak kíváncsiak, mi marad meg a gyerekekben egy-egy ál­latkerti, terráriumbéli látogatás után, s az is cél volt, hogy a téli szünetben egy kicsit megmoz­gassák a nebulókat - sajnos, a reméltnél kevesebben vettek részt a versenyben. Az óév utolsó napján történt az eredményhirdetés. Első he­lyen Szkaczel Tamás 4. osz­tályos, a másodikon Horváth Viktor 7. osztályos tanuló vég­zett, a dobogó harmadik fokán Szilágyi Gyula (8 éves) és Ha­raszti Gabi (10 éves) osztozko­dott. A gyerekek díjként dísz- hahalakat, és a Mecseki Kultúr- parkot bemutató brosúrát kap­tak ajándékba. M. K. Gyomorsav és síkosság Magányos sepregető újév reg­gelén Pécsett, a Király utcában (Folytatás az 1. oldalról) A Pécsi Városgondnokság tíz óra után küldött fel a Tüdő­gyógyintézethez és a Tv-to- ronyhoz sószóró kocsit az út si- kosságmentesítésére, hogy a buszok zavartalanul közleked­hessenek. A mentők elmondták, hogy az éjszaka semmi különös ese­mény nem volt, néhány ittas embert kellett csak elszállítani. A Detoxikáló Állomás ügyele­tesétől aztán megtudtuk a rész­leteket is. Két hölgyet szállítot­tak be az éjszaka, az egyik a buszvégállomáson feküdt a föl­dön, a másik a Hősök Terén. Mindkettő ismerős volt már, hi­szen egyikük harmadszor, má­sikuk tizenegyedszer került már a kijózanítóba. A rekorder azonban az a férfi volt, aki az uránvárosi Posta előtt „pihent”, ő ugyanis negyvenedik beszállí­tását ünnepelhette. Mindhárman reggeli teázás és némi keksz el­fogyasztása után távoztak. Áz Állatkertben az év min­den napja munkanap. Reggel hétkor kezdtek dolgozni kilenc fővel. Ilyenkor gyakrabban kell etetni a hideg miatt, sűrűbben cserélni az itatókban a vizet, s folyamatosan fűteni a kazáno­kat. A Volán taxi több, mint ezer embert szállított az éj folyamán, majd 8-tól 10-ig kisebb szünet, aztán a tegnap déli órákban is­mét folyamatosan csengtek a te­lefonok. A Pécsi Sütőipari Vállalatnál délelőtt már kovászoltak, dél­után hatra ment be a dagasztó, hogy aztán este 11-re kisüljön a friss kenyér. Megtudtuk, hogy a teherportán szilveszter éjszakán és minden szombat-vasárnap, éjjel-nappal lehet kenyeret kapni. Január elsején délelőtt még 130 kg-os készlettel várták a kenyér nélkül maradta- kat. Cs. L. Éjfél után négy perccel született ÁB-bébi neve: Kristóf Tavaly Nagyatádon, most Pécsett született a régióban az újév első gyermeke. Miklósné Arató Tünde - aki egyébként a pécsi Jókai úti Általános Isko­lában tanítónő - második gyer­mekét várta, elsejére volt kiírva, szilveszter napján este kilenc órakor még az újév otthoni megünneplésére készülődött, amikor megindultak a szülési fájdalmak. A családi összejöve­telt megszakítva kellett a gyer­mekáldás egy életre szóló, fel­ejthetetlen eseményére bevo­nulnia a megyei szülészeti kór­házba. Könnyű szülés volt - mondja a.láthatóan fáradt fiatal- asszony, de a nehéz percek át­élésében a férj is segédkezett, aki a szülőszobában felesége kezét fogva nézte végig a család új tagjának világrajövetelét. A 3360 grammal éjfél után négy perccel született Kristóf mindjárt százezer forinttal gaz­dagodott, ugyanis a négy vidéki újévi gyerek egyikeként az ÁB-Aegon Általános Biztosító Rt., szokásához híyen, életút biztosítással ajándékozta meg az újszülöttet, édesanyja pedig egy évre szóló CSÉB-M bal­esetbiztosítást kapott. Az ok­mányokat - egy nagy csokor vi­rág, értékes Csemege-kosár és a Johnson & Johnson cég aján­déka kíséretében - dr. Bérezi András, az ÁB-Aegon területi igazgatója, helyettese Horváth Tamás, valamint Horváth Ist­ván, a megyei kárrendezési iroda vezetője tegnap nyújtotta át a boldogságtól megilletődött kismamának. B. G. A pécsi, kertvárosi Shell kútnál is átállították az órákat Fotó: Läufer László Benzinkutasok szilvesztere Január l-jétől a kormány in­tézkedése alapján 5 forinttal drágult a benzin, ezért a kutakat is át kellett állítani az új tarifára. Eltérő megoldásokat alkalmaz­tak erre a feladatra a Shell és az ÁFOR töltőállomásoknál. A Shell töltőállomások 24 órás üzemben működnek, itt nem éjfélkor állították át a számláló szerkezeteket. Mint Takács Antal, töltőállomás-ve­zető elmondta, a 7 órás reggeli váltáskor bezártak néhány perce, mert mindössze ennyi időt vesz igénybe a digitális ki- jelzőjű számlálók átállítása, azonban az sem okozott volna gondot, ha hosszabb ideig zárva vannak, mert ebben az időben egyetlen autós sem akart tan­kolni. December utolsó napjai­ban nem érződött jelentős autós roham, nem volt felvásárlási láz, 20-30 százalékkal emelke­dett a forgalom az átlagoshoz viszonyítva. Az ÁFOR kutaknál az esti záróra után állították át a mérő­szerkezetek, így a reggeli nyi­táskor már a megemelt áron szolgálták ki az autósokat. Mint Kovács Csaba kútkezelő el­mondta az év utolsó napjaiban mintegy másfélszeres forga­lomnövekedést tapasztaltak, többen igyekeztek teletankolni autójukat, hogy így várják az új év magasabb árait. Ez érzékel­hető volt a január 1-jei forgal­mon is, kevesen tankoltak. Vi­szont várhatóan néhány napon belül visszaáll a megszokott forgalom, mert kiürülnek a tan­kok. Hajdú Zs.

Next

/
Oldalképek
Tartalom