Új Dunántúli Napló, 1992. november (3. évfolyam, 301-330. szám)

1992-11-07 / 307. szám

1992. november 7., szombat üj Dunántúli napiö 5 Holnap az Új VDN-ben Királylányból újságíró Interjú Habsburg Wallburgával * Törvénysértő' önkormányzat Bizalmat szerzett a hivatal * Pogányok Szibériában Látogatóban az ősanya fájánál * Küldöttközgyűlés előtt a VOSZ A Vállalkozók Országos Szövetsége tisztújító küldött- közgyűlését tartja november 28-án Budapesten a VOSZ székházban. A szövetség elnöki tisztére pályázott Zara László és dr. Kovács István, a társelnöki jelöltek: dr. Szirmai Péter, dr. Papp Ferenc, Palotás János és Fejes Attila. Elnökségi tagságra tizenhármán nyújtottak be pá­lyázatot. Lízing és csere Az Origó Kft., a Renault Hungária baranyai márkakeres­kedője bővítette a gépkocsikhoz jutási lehetőségeket. Eddig 100 000 forintért „bevették” a nem éppen környezetbarát Tra­bant, Wartburg és Barkas autó­kat, ha valaki új Renault-ot vett, most már a lízing esetén is ked­vezőbb díjtételeket állapítanak meg. Ugyancsak újdonság, hogy bármilyen típusú nyitott vagy zárt, öreg kisteherautóért - új kocsi vásárlása esetén - 150 000 forintot adnak. Ezzel az akciókkal is elősegítve a ha­zai járműpark megújítását. Idegenforgalmi Szövetség alakul Somogybán A vendéglátás fejlesztésének összehangolására idegenfor­galmi szövetség megalakítását tervezi a Somogy Megyei Ide­genforgalmi Hivatal. Mivel a turizmus eddig jósze­rivel a Balaton-partra korláto­zódott, s csak kevesen ismer­kedtek meg Belső-Somogy sok­színű természeti, építészeti és népművészeti értékeivel, ezért a tervezett szövetség elsődleges céljának azt tekinti, hogy fel­keltse a vidék, a somogyi tájak iránti érdeklődést. A szerve­zetbe kereskedők, panziótulaj­donosok, vendéglősök és ön- kormányzatok egyaránt jelent­kezhetnek. A közvélemény a tűzoltókról A lakosság többsége pozití­van értékeli a tűzoltóság mun­káját. Ez derült ki abból a köz­véleménykutatásból, amit a BM Tűzoltóság Országos Parancs­noksága végeztetett júliusban és augusztusban. A vizsgálat - amelyben tízezer személyt kér­deztek meg - az egész országra kiterjedt. A felmérés szerint: a lakosság többsége elégedett a tűzoltók munkájával; gyorsnak, bátornak és szakszerűnek tart­ják őket. A polgárok a tűzoltó­ság technikai felszereltségét ugyanakkor alacsony színvona­lúnak ítélik. Magyar Algológiai Emlékplakett egy pécsi tudósnak Társaság elismerése Tegnap Budapesten a Ma­gyar Nemzeti Múzeum közmű­velődési osztályán a Magyar Biológiai Társaság botanikai szakosztályával közös ünnepi előadóülést tartott a Magyar Algológiai Társaság, melyet a pécsi Dr. Uherkovich Gábor 80. és pályatársa, dr. Szemes Gábor professzor 85. születésnapja tiszteletére rendeztek. Dr. Uherkovich Gábor elis­meréshez vezető, vargabetűs út­ját a történelem írta; 1947-ben ő alapítja a Növénytan Tanszéket a Pécsi Pedagógiai Főiskolán, hogy 1956-os „viselkedése” miatt rövidesen akadémiai munkatársként, a Szegedi Ti- szakutató Bizottság titkáraként folytassa környezetvédelmi alapkutatásait, majd a POTE Biofizikai Intézetéhez térjen haza. A nemzetközileg már ko­rábban ismert tudós, aki a Bala­tontól az Amazonasig számta­lan élővíz vizsgálatával szerzett érdemeket, 1990-ben kapja meg a biológiai tudományok doktora címet, a következő évben lesz Magyar Hidrológiai Társaság tiszteletbeli tagja és a Janus Pannonius Tudományegyetem címzetes egyetemi tanára. Az ünnepi ülésen, amelyre Cseh és Szlovákiából és az Egyesült Államokból is érkez­tek kutatók, Kiss Keve, a Ma­gyar Algológiai Társaság titkára köszöntötte a két idős tudóst és nyújtotta át a társaság emlék­plakettjét. B. R. Dr. Uherkovich Gábor veszi át kitüntetését Kiss Kévétől Páva Zsolt alpolgármester és Szász János a Pollack Mihály Műszaki Főiskola adjunktusa Rómában részt vett az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága Energiahatékonyság 2000 prog­ram elnevezésű nemzetközi konferenciáján, melynek lé­nyege - mint Szász Jánostól megtudtuk - néhány fejlett or­szág finanszírozásával a ke­let-közép európai országok energetikai hatékonyságának növelése. Előzetesen a városé­pítészekkel, energetikusokkal, környezetvédőkkel, a Pécsi Hő­erőmű szakembereivel, az Ifjú­ságért Alapítvány képviselői­vel, a Zöld Körrel, az Egészsé­ges Városok pécsi irodájával és a Regionális Kamarával megbe­széléseket tartottak, ennek eredményeként több kilónyi dokumentációval, alaposan fel­készülve vehettek részt a konfe­rencián. Négy oldalon terjesz­tették be az együttműködési le­hetőségek listáját, ami tizenhat programpontot tartalmazott. A legfontosabb a városi energia­hatékonysági politika kidolgo­zása, ennek alpontjai az épület­felújítástól a geotermikus együttműködési, szeméthaszno­sítási, környezetvédelmi prog­rampontokig terjedtek. Tizennégy demonstrációs zóna terjesztette elő programját. Ezek között léptékbeli eltérések voltak, például energiahaté­konysági tanácsadó központhoz kértek támogatást Szlovákiából, a csehek pedig egy óriási kato­nai terület különleges ipari zó­nává való átalakítására ajánlot­tak együttműködést. . Minden város kapott lehető­séget arra, hogy diavetítéssel vagy írásvetítő segítségével programpontokat emeljenek ki, Amerikaiak érdeklődnek a Hó'erőniű energiahatékonyság-javí­tási programjának kidolgozása iránt. Fotó: Läufer László amit megismertethettek a kon­ferencia résztvevőivel. Szász János elmondta, hogy Bologna városának rendkívül érdekes közlekedési, energiaha­tékonysági és levegőtisztasági programja indult. Őket szeret­nék összehozni a helyi közleke­dési vállalattal, illetve azzal a programmal, amelynek keretén belül Pécs támogatást kap a tö­megközlekedés fejlesztésére. A geotermikus energia-hasznosí­tásban a pécsi Zöld Kör javasla­tára egy pécs melletti fúrás tá­mogatásáról is szó volt, kutatási ajánlatot kaptak az Olasz Ener­giainnovációs Központtól. Je­lentkezett az Amerikai Energi- ügyi Minisztérium, az erőmű­vek technológiájának fejleszté­sére kért rendkívül részletes ja­vaslatokat. Úgy tűnik, hogy na­gyon komolyan érdeklődik a Pécsi Hőerőmű és egy kiválasz­tott pécsi terület energiahaté­konyság-javítási programjának kidolgozása iránt. A Honeywell európiai képviselője is jelentke­zett, a cég már Moszkva egyik kerületében elkészített egy raci­onalizált távfűtési programot. A Dán Energiaügyi Minisztérium is megkereste a pécsieket, ők városszintű programok támoga­tásával is foglalkoznak. A konferencián elhangzott, hogy munkacsoportokra lenne szükség a legfontosabb problé­makörök összeegyeztetett meg­oldására. A legelső ezek közül a városi energiagazdálkodási po­litika kidolgozása. Ennek érde­kében fölvették a kapcsolatot a hasonló ajánlatot tévő két vá­rossal: Lvovval és Mariborral, mely méretében és éghajlatában Pécshez hasonló. Fontos ajánla­tot tett a pécsi alpolgármester: az energiapolitika kidolgozása érdekében Pécs vendégül látna egy ENSZ munkacsoport ülést, ahol az ezen a területen dolgozó városok közösen próbálnának megoldásokat találni, átvéve egymás ismereteit is. Cs. L. Szükségszerű a szénbányák szerkezetátalakítása Kapolyi László az MSZDP programját ismertette A valamikori ipari minisz­ter Kapolyi László most a Magyarországi Szociálde­mokrata Párt sorait erősíti. Tegnap a párt országos veze­tőségének tagja az MSZDP gazdasági és társadalmi prog­ramját ismertette. Mint előadásában kifejtette, a magyar társadalom jelenlegi ál­lapotában időszerűvé vált a szo­ciáldemokrata megoldású gaz­daságpolitika bevezetése, mert ennek az útnak van jövője, több európai országban bizonyította életképességét. Ez tömören fo­galmazva annyit jelent, a piac- gazdaságot be kell ugyan ve­zetni, de nem ilyen magrázkód- tatásokkal. Folyamatos átkép­zéssel, munkahelyteremtéssel - ami természetesen állami fel­adat jóval kevesebb ember került volna az utcára, munkae­reje nem vált volna a társada­lom számára haszontalanná. Kétségtelen azonban, a tér­ségben a legnagyobb feszültsé­get a bányák visszafejlesztése okozta, s a résztvevők között szép számmal megjelent szén- és ércbányászok a tájékoztató befejeztével kérdésekkel ost­romolták az energiagazdálko­dás területén szakértőnek szá­mító Kapolyi Lászlót. A szén- bányászattal kapcsolatban az Új DN kérdésére elmondotta, szükségszerű volt a szerkezetá­talakítás megkezdése. Az vi­szont igaz: nem adatott meg a magyar szénbányászatnak, hogy a termelési árában érvé­nyesítse a mindenkori világpi­aci árat, így válhatott vesztesé­gessé. Igazságtalannak tartja azt, hogy egy mostani ^dél-afri­kai szénimport lehetőség szám­szerű tükrében egy tíz évvel ez­előtti termelési költséget vesse­nek össze. Azt sem tartja elfo­gadhatónak, hogy miután fel­használták a szenet, azt köve­tően kifogásolják a költséges termelést. A mecseki szén ter­mészeti hasznosítása nem való­színű, hogy megszűnik - mon­dotta -, mert a szénből kinyert metánnal gázimportot lehet ki­váltani. B. G. Jó üzlet a szép naptár Hatszázezer példányban 16-féle fali, négyféle asztali naptár jelent meg nemrég a Képzőművészeti Kiadó gondo­zásában. A kiadó naptárai évti­zedek óta díszítik az otthonokat, irodákat. A szép kivitelezésű naptár nemcsak látványnak kel­A belváros őrei Ismét fokozott közlekedési ellenőrzéssel lepte meg a pécsi Közterület Felügyelőség és a belvárosi rendőrőrs teljes állo­mánya pénteken a zsúfolt belvá­rosban autókázókat. A „razzia” tulajdonképpen nem is jött vá­ratlanul, hiszen az utóbbi he­tekben bizonyára sokan talál­koztak gyakran a belváros ut­cáin párosán sétálgató vagy ép­pen igazoltató rendőrökkel. Mint megtudtuk, a Közterület Felügyelet és a rendőrőrs a jö­vőben is több alkalommal tart együttes ellenőrzést.- Mára bizonyossá vált, hogy jól tudunk együttműködni a közterület-felügyelőkkel, ettől az intézkedések szakszerűségé­nek emelkedését is várjuk ­mondja Putics György őrspa- rancsnok-helyettes. - Fokozot­tabb ellenőrzéseink célja éppen az, hogy a jövőben mind keve­sebbszer kelljen büntetést ki­szabnunk. Biztonságos körül­ményeket szeretnénk teremteni az állampolgároknak, ennek előfeltétele gyakori jelenlétünk. A pénteki közlekedési akció „eredményei”: 200 igazoltatott polgár közül 100-at kellett bír­ságolni, s tíz, a forgalmat bal­esetveszélyesen akadályozó járművet szállítottak el. Mint megtudtuk, Besztercei Miklós, a Közterület-felügyelet vezetője személyesen és telefo­non is fogadja az állampolgárok bejelentéseit, hétfőn és szerdán 4-től fél 7 óráig. Tröszt É. Pécsett sok a közterületen tárolt autóroncs Fotó: Läufer L. lemes, reklámnak hasznos, ha­nem jó üzlet is: Stuttgartban például évente nagy kiállítást és vásárt is rendeznek belőle. A legnagyobb méretű 1993-as falinaptáron a XV. század ma­gyar várainak képe jelenik meg korabeli metszeteken, egy má­sikon láthatjuk a Szépművészeti Múzeum Eszterházy-gyüjtemé- nyének legszebb darabjait. Két városképes naptár is készült, az egyik Budapest nevezetességeit ábrázolja, a másik vidéki nagy­városaink egy-egy szép részle­tét örökti meg. A hagyományos népviseleti naptár képeit Hegyi Gábor fotóművész késztette, a Világ-naptár egy osztrák kiadó­val közösen jelentette meg a Képzőművészeti. Áz asztali naptárak között az egyik a legszebb barokk szár­nyasoltárokat idézi fel, a másik reklámgrafikai megoldásaival lep meg. Újdonság a kertész­naptár, amely tanácsoklat ad és szép növényi fotókat, és válo­gathatunk a napi és heti elő­jegyzési naptárok között is. Csináld magad! címmel a gyermekeknek meglepetés az a naptár, amelybesajátkezűleg ra- gaszthatók fel családtagjaink, kedvenc sztárjaink arcképe. Energiahatékonyság 2000 Pécsi küldöttség egy római konferencián Dráguló vizsgáztatás Öreg autók: egyenlőre nincs stop

Next

/
Oldalképek
Tartalom