Új Dunántúli Napló, 1992. október (3. évfolyam, 271-300. szám)

1992-10-01 / 271. szám

Gól és botrány nélkül A Ferencváros-Slovan Bratislava mérkőzésről tudósításunk a 16. oldalon Közgyűlés Pécsett Pécs Megyei Jogú Város Ön­kormányzatának Közgyűlése ma 9 órai kezdettel folytatja a szeptember 24-én időhiány mi­att befejezetlenül maradt ülését a Városháza nagytermében. Az ülés napirendjén a múlt csütör­tökön nem tárgyalt témák sze­repelnek. fgy a többek között önkormányzati bérlakások el­idegenítésre való kijelölése, a PIK ez évi házkezelési terve, a kamatmentes kölcsönben nem részesültek fellebbezései, a pé­csi horvát-szerb iskola nevének és tartalmi tevékenységének megváltoztatása, alapítvány lé­tesítése a középkori pécsi egye­tem épületének feltárásáért, kö­zépfokú oktatási-nevelési in­tézmények névváltoztatásai. Miniszteri elismerés baranyai tanároknak A katonai pályára irányítás­ban végzett kiemelkedő munká­ért miniszteri, illetve a Magyar Honvédség Parancsnokának el­ismerését nyújották át tegnap Budapesten, a Magyar Honvéd­ség Művelődési Házában. Ba­ranya megyéből emlékplakettet kapott Erdős Jánosné, a siklósi, Hajdú Imre úti Általáson Iskola pedagógusa, dícséretben-juta- lomban részesült Muráth Fe­renc, a Janus Pannonius Tudo­mányegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szak- középiskola tanára. Színházi ajándék a pécsi időseknek Műsoros ünnepséggel kö­szöntik a nyugdíjasokat ma dél­előtt Pécsett, az idősek világ­napján. Ez a zene világnapjával is egybeesik, és ebből az alka­lomból a Nyugdíjasok Pécsi Egyesülete és a Pécsi Nemzeti Színház a Don Pasquale című vígopera főpróbájára hívta meg a város nyugdíjas polgárait. A címszerepben Gregor József. Szakmát tanulnak a munkanélküliek Az elmúlt évben a Baranya Megyei Munkaügyi Központ tanfolyamain végző tanulók 60 százaléka el tudott helyezkedni, vagy önálló vállalkozásba kez­dett. A képzésben résztvevők többsége az első szakmáját szerzi meg - elsősorban a gim­náziumot befejező fiatalok. Át­képzésben a hallgatóknak mint­egy 20 százaléka részesül. Európába megy-e a megye? a Göncz Árpád nyitotta meg a konferenciát Harkányban Előbb-utóbb a jelenlegi terü­leti elv is korrekciókkal jár Ma­gyarországon, a megyei szint szerepének megítélésekor sem lehet elfelejteni az emberi tulaj­donságok fontosságát, az igaz­gatónak és igazgatók viszonyát. A mára kialakult közigazgatási rendszert nem lehet arra kész­tetni, hogy a benne dolgozó emberek a túlélés taktikájára építsenek. Ezen gondolatok jegyében nyitotta meg a Baranya Megyei Közgyűlés által szervezett, Eu­rópába megy-e a megye? című háromnapos országos konfe­renciát tegnap Harkányban Göncz Árpád, a Magyar Köztár­saság elnöke. A holnap szekcióülésekkel folytatódó konferencián részt vesznek az ország megyei köz­gyűléseinek tisztségviselői mel­lett az önkormányzatokkal fog­lalkozó szakemberek. Meghí­vást kaptak országgyűlési kép­viselők és vezető országos poli­tikusok is. Hiányzik a közép­szint közigazgatás önkormány­zati megfelelője, ezért is hasz­nálja ki több megye azt, hogy a törvény írott szövegénél na­gyobb játékteret találjon magá­nak, szakemberek bevonásával. (Folytatás a 2. oldalon.) Kihelyezett önkormányzati ülés Szigetváron Az Osztrák Köztársaság megnyitotta pécsi tiszteletbeli konzulátusát Gönu, '1"ztársasági elnök is köszöntötte a megjelenteket Schillinger Péter mint tűzoltó, a bábjáték egyik jelenetében Fotó:Proksza László Haragos úr a bábszínházban Három bemutató az évadban Göncz Árpád köztársasági elnök köszönti az Európába megy-e a megye? elnevezésű tanácskozás résztvevőit Harkányban Fotó: Proksza László Szigetvár Város Önkor­mányzatának Képviselőtes­tülete október 1-jén, 16 órá­tól tartja soron következő ülését, ezúttal nem a város­háza dísztermében, hanem a városi kórház tanácstermé­ben. A javasolt napirendi pontok között szerepel a Szigetvári Hivatásos Ön- kormányzati Tűzoltóság pa­rancsnokának kinevezése, a kórház „Missziós Nyilatko- zaf’-ának ismertetése. Meg­ismerhetik a képviselők az 509. sz. Ipari Szakmunkás- képző Intézetnél végzett cél- vizsgálat eredményeit, a 6-os főközlekedési út elkerülő szakaszának megvalósulási feltételeit, illetve- pályázatot írnak ki a játékkaszinó létesí­tésére és üzemeltetésére. Képünkön (balról) Franz Wegart, Göncz Árpád és Franz Josef Schmid Fotó: Proksza László Tegnap délelőtt ünnepélyes külsőségek között, maga« köz­jogi méltóságok jelenlétében megnyitották az Osztrák Köz­társaság Pécsi Tiszteletbeli Konzulátusát, és kinevezték a tiszteletbeli konzult, akinek hivatala Pécsett, a Széchenyi tér 9. sz. alatt található. Az ünnepélyes^ megnyitón részt vett Göncz Árpád, a Ma­gyar Köztársaság elnöke, Franz Wegart, a Stájerországi Szövet­ségi Tartományi Gyűlés elnöke, Franz Schmid, Ausztria buda­pesti nagykövete és számos más, magas rangú politikus, vá­lasztott tisztségviselő. Dr. Kurucsai Csabának, a Baranya Megyei Közgyűlés al- elnökének bevezető szavai után Franz Schmid nagykövet szólt az ünnepélyes megnyitó részt­vevőihez:- Ön Ausztria előretolt bás­tyája — mondta többek között tréfásan Somogyvári Imre tiszte­letbeli konzulnak -, de munkája sokat segít Magyarországnak is. Dr. Szűcs József, a Baranya Megyei Közgyűlés elnöke is kimagasló eseménynek nevezte a konzulátus megnyitását, amely hosszú előkészítés gyü­mölcse. „Célkitűzésünk a ré­giók Európája” - tette hozzá, majd kiemelte a BASTEI (Ba­ranya és Steiermark közös kul­turális egyesülete) elévülhetet­len érdemeit Baranya és Stei­ermark, Pécs és Graz kitűnő kapcsolatának kialakításában. A megyei közgyűlés elnöke után Göncz Árpád köztársasági elnök szólt. Mint beszédében hangsúlyozta, a történelmi ta­pasztalatok azt mutatják, Euró­pának valóban a régiók együtt­működésében kell gondolkod­nia. Természetes - mondta -, hogy Magyarország együttmű­ködik Ausztriával, Szlovéniá­val, Horvátországgal és többi szomszédaival. (Folytatás a 2. oldalon) Megállapodás Prevlavkáról A genfi horvát-jugoszláv csúcstalálkozón megállapodás született a Prevlavka-félszi- getről - jelentette be szerdán Fred Echardt, a Jugoszlá- via-konferencia szóvivője. A megbeszélésen Franjo Tudj- man horvát, és Dobrica Cosic jugoszláv elnök gyakorlatilag véglegesítette a még hétfőn Belgrádban kialakított meg­egyezést, amely szerint a Ko- tori-öböl melletti, Horvátor­szághoz tartozó félszigetről kivonják a jugoszláv hadsereg egységeit és demilitarizálják a területet. Játék a játékban a Bóbita Bábszínház tegnap bemutatott darabja, a „Haragos úr a báb­színházban”. Leo Spacil és Jo­seph Pehr cseh szerzők vidám játékát a marosvásárhelyi Áriéi Gyermek és Ifjúsági Színház rendezője, Antal Pál állította színpadra, a bábokat és a díszle­teket a szintén marosvásárhelyi képzőművész, Haller József tervezte. Antal Pál több évti­zede foglalkozik bábozással, rendezéssel, oktatott a romániai bábfőiskolán, és számos nem­zetközi sikert ért el a marosvá­sárhelyi társulattal. Antal Pálnak és Haller Jó­zsefnek a premier előtt haza kel­lett utazniuk, de egy előbemuta- tót megtekintettek. Az volt a legfőbb céljuk, hogy megnevet­tessék, szórakoztassák a gyere­keket ezzel a darabbal, amely a színház világában, de a vásári bábjáték hagyományait felele­venítve mondja el a történetet. A bábjátékot és az élő játékot összekapcsoló mesébe a gyere­kek is bekapcsolódhattak, és a mozgalmas, a színpadon kívül a színházterem széksoraiban is zajló előadás nagy tetszést ara­tott. Lehetett szurkolni a jók­nak, kórusban biztatni és fi­gyelmeztetni őket a leselkedő, gonosz Torzonborz közeledtére. A darab szereplői Horváth Márta, Illés Ilona, Krum Adám, Radics Rita, Sallai Zita, Schil­linger Péter, Tilesch Nándor. A Haragos úr, a felújított Hókirálynő után a második da­rab, amelyben a Bóbita Báb­színház négy új tagjai is bemu­tatkozott, akik a bábszínháztól az elmúlt szezon végén megvált színészek helyére szerződtek. A társulat ebben az évadban még két bemutatóval lepi meg kö­zönségét. Az egyik Pilinszky János gyermekverseire épül, a másik Lázár Ervin „Kisfiú és az oroszlán” című meséjére. Elő­adásaikat nem csak Pécsen és Baranyában lehet majd megte­kinteni. Lénárt András igazgató elmondta, az a szándékuk, hogy az ország különböző városai­ban, településein is gyakran fel­lépjenek, hiszen a bábszínhá­zak, a bábelőadások iránt or­szágszerte nagy az érdeklődés és a turnék a társulatnak is fon­tosak, hasznosak. Október 2-án máris útra kelnek. Ukrajnába hívták meg a társulatot egyhetes vendégszereplésre, ahova a Hó­királynőt és Haragos urat „vi­szik” magukkal. B. A. Mától drágább a fűtőolaj <3. «idai> KÖZÉLETI NAPILAP uj Dunántúli napló III. évfolyam, 271. szám 1992. október 1., csütörtök Ára: 13,80 Ft

Next

/
Oldalképek
Tartalom