Új Dunántúli Napló, 1992. június (3. évfolyam, 150-179. szám)

1992-06-01 / 150. szám

Sokan voltak a tegnap délutáni tettyei gyermeknapi majálison is S Átfogó tudománypolitikát! A Tudományos Dolgozók Demokratikus Szövetsége sze­rint átfogó tudomány-, felsőok­tatási és innovációs, politijára van szükség, mert ezeket a terü­leteket csak együtt lehet ke­zelni. Ezért hiányolják, hogy még nem született ilyen kor­mányzati stratégia, és csak a kü­lönböző szférák törvényi szabá­lyozása kezdődött meg - hang­zott el a TDDSZ szombati sajtó- tájékozatóján, amelyet a III. küldöttközgyűlés alkalmából rendeztek szombaton. A TDDSZ figyelmeztetett: a fel­sorolt területek átalakítását csak óvatosan és fokozatosan lehet végrehajtani, máskép tovább „pusztulnak”. Elmondták: a felsőoktatás át­alakítását nem a tanárok elkül­désével, hanem a hallgatói lét­szám drasztikus emelésével le­het megoldani. A létszámeme­lés alternatíva a munkanélküli­séggel szemben. A felsőoktatási törvénytervezetről az a szerve­zet véleménye, hogy a gazda­sági kérdések nincsenek benne tisztázva. A TDDSZ közgyű­lése megerősítette, hogy a szö­vetség pártsemleges és függet­len szervezet marad. Jól sikerült gyermeknap Pécsett Nemzetközi vásár Pécsett a városi sportcsarnokban A Pécsi Ipari Vásár Vállalko­zásszervező és Tanácsadó Kft. június 2. és 7. között országos és nemzetközi Vállalkozás '92 MARKETING MANAGEMENT és Kommunikációs Szakvásárt rendez Pécsett a városi sport­csarnokban. A vásár védnöksé­gét a Baranya Megyei Közgyű­lés elnöke, Pécs polgármestere, a Pécsi Ipartestület ügyvezetője és a Dél-Dunántúli Regionális Kamara ügyvezető főtitkára vál­lalta. A program nemzetközi jellegét az Európai Közösség Tanácsadó Szervezete, a CEDRE által szervezett kiállí­tók jelenléte teremti meg. Kitáncolták a májusfát Siklóson Tegnap délután a siklósi Ló­barát Kör fogataival járta körbe a várost az Iskola úti lakótelep asszonyaiból és lányaiból ver­buválódott alkalmi tánccsoport, hogy az immár hagyományos májusfa kitáncolási ünnepségre invitálja a település lakóit. A fadöntési ceremónia délután 4 órakor vette kezdetét. A tánco­sok direkt erre az alkalomra ko- reografált bemutatóját követően a szép számú közönségből is többen bekapcsolódtak a „mű­sorba”. Közöttük az a két Lon­donból érkezett újságíró kolléga is, akik épp egy menekültek megsegítésére szánt segélyszál­lítmánnyal érkeztek a városba. Mint a szállítmány vezetője el­mondta még soha sem volt ha­sonló eseményben része, s kü­lön öröm számára, hogy egy sa­játosan magyar rendezvényen vehet részt. A mind szélesedő táncosok körében alkalmi favá­gók - 5 évestől az 50 évesig - faragták mind vékonyabbra a több mint 25 méteres fa törzsét. A „fanyűvők” munkája pillana­tok múlva elérte a célját: a sudár fa lomha remegést követően hangos csattanással terült el a földön, s szorgos kezek ragad­ták meg, hogy teret biztosítsa­nak a kitáncolási ünnepség végső mozzanatának, az éjsza­kában nyúló utcabálnak... Kótány Jenő Senna megállította Mansellt A Forma-1 vasárnap lefutott monacói nagydíján a brit Nigel Mansell nem tudta folytatni győzelemsorozatát, „csak” a második helyet tudta megsze­rezni a magára talált Senna mö­gött. A Monacói Nagy díj sor­rendje: 1. Ayrton Senna (McLa­ren Honda), 2. Nigel Mansell (Williams Renault), 3. Riccardo Patrese (Williams Renault), 4. Michael Schumacher (Benetton Ford). Fotó: Läufer László A tegnapi gyermeknappal az egyik vágyam teljesült: nem mosta el a rendezvé­nyeket az eső. Félő, a máso­dik kívánságom valóraválá- sával még vámom (várnunk) kell, miszerint legyen az év háromszázhatvanöt napja gyereknap. Úgy, hogy le­gyen elég időnk és pénzünk a gyermekeinkkel lenni, be­fizetni őket fagyira, üdítőre, különféle játékokra még hó­végén is. De hagyjuk az ál­mokat! Három pécsi gyer­meknapi helyszínen jártam tegnap, és örömmel állapít­hattam meg: a rendezők ki- tettek magukért. Simogató kezek. Ez volt a jellemzője a Mecseki (Folytatás az 5. oldalon) Dr. Somogyi Ferenc jogász átveszi gyémántdiplomáját Ormos Máriától, a JPTE rektorától Fotó: Kórodi G. Egyetemi Napot tartottak a JPTE-n Évfolyamtalálkozók, kitüntetések A Janus Pannonius Tudomá­nyegyetem Baráti Társasága szervezésében immár tizenötö­dik alkalommal rendezték meg az egyetemi napot szombaton. Ennek keretében az ötévenként esedékes jubiláló évfolyamta­lálkozókra is sor került, a jogá­szoknál egészen a negyven éve végzettekig visszamenően, míg a legidősebb Pécsett diplomá­zott közgazdászok tizenöt éves találkozót ünnepelhettek. Az egyes évfolyamok baráti összejövetele előtt az egyetem aulájában délelőtt bensőséges ünnepség zajlott le, melyen részt vett dr. Ormos Mária rek­tor, dr. Földvári József, a Baráti Társaság elnöke és dr. Pálos Miklós, a Miniszterelnöki Hiva­tal politikai államtitkára, egyébként volt pécsi hallgató. Dr. Földvári József megnyi­tója és a köszöntő szavai után - melyek Ormos Máriához, a le­köszönő rektorhoz szóltak - a jelenlévők néma vigyázzállás­sal adóztak a nemrégiben 106 éves korában elhunyt kiváló tu­dós és tanáregyéniség, Óriás Nándor professzor emlékének. Ezt követően dr. Pálos Miklós tartott szubjektív hangú, elemző előadást „A politikai demokrá­cia aktuális kérdései” címmel. Az ünnepség második felé­ben az Egyetem Szenátusa ál­tal adományozott arany- és gyémántdiplomákat nyújtotta át a rektor az 50 illetve 60 éve végzett jogászoknak és bölcsé­szeknek, megbecsülésül hosszú éveken át végzett szakmai, tu­dományos munkásságukért. Aranydiplomát 28, gyémántot 4 volt hallgató kapott. M. K. A Vöröskereszt kongresszusa Szombaton a Magyar Vörös- kereszt kongresszusa elfogadta új alapszabályát. Tegnap a kül­dötteket személyesen üdvözölte a népjóléti miniszter. Surján László felszólalásában hangsú­lyozta: a Vöröskeresztnek meg kell őriznie politika mentessé­gét, autonómiáját. A szervezet semlegességéről szólva kie­melte: a Vöröskeresztnek külö­nösen fontos feladatai vannak a Magyarországra érkező mene­kültáradat kezelésében. Jóval nagyobb ugyanis a mozgástere olyan területeken, ahol az állam már nem tud lépni. A miniszter egyetértett abban, hogy újabb kedvezményeket kell adni a véradóknak. Döntött a Biztonsági Tanács: embargó Kis-Jugoszlávia ellen Az ENSZ Biztonsági Ta­nácsa szombaton este New Yorkban átfogó megszorító in­tézkedéseket hozott Szerbia és Montenegró ellen. Az erről szóló határozatot 13 szavazattal hozták, Kína és Zimbabwe tar­tózkodott a szavazástól. A testü­let elnöki tisztét jelenleg Auszt­ria tölti be. Az azonnali hatállyal életbe­lépő tilalomcsomag csaknem teljes kereskedelmi embargót és az olajszállítások leállítását irá­nyozza elő. Emberiességi szempontból csupán az élelmi­szerek és gyógyszerek képez­nek kivételt. A dokumentum értelmében megszűnik a Belgráddal való légiforgalom, befagyasztják Szerbia és Montenegró külföldi javait, leállítják a pénzügyi ügy­leteket, megszakítják a sport-, a kulturális és tudományos kap­csolatokat. Az ENSZ tagállamai emellett drasztikusan csökken­tik belgrádi külföldi képvisele­teik személyi állományát. Oroszország, a szerb-ellenes szankciók eddigi ellenzője, szintén megszavazta a határoza- (Folytatás a 2. oldalon) Bush nem írja alá a riói szerződést George Bush amerikai el­nök nem fogja aláírni a jövő héten kezdődő Rio de Jane- iró-i környezetvédelmi csúcs- találkozón kidolgozandó át­fogó szerződést a világ növé­nyeinek, állatainak és egyéb természeti kincseinek védel­méről, mert az „alapvetően hibás” - jelentette az AP. Eszerint Washington „nem ír­hat alá egy szerződést pusztán azért, hogy létezzék valami­féle szerződés”. A szerződés tervezete alapján hiányolja a közlemény a finanszírozás kérdéseinek részletes kidol­gozását is, illetve kifogásolja, hogy a fejlődő országoknak túlságosan nagy pénzügyi tá­mogatást helyez kilátásba. Az amerikai aláírás hiánya ugyanakkor nem fogja akadá­lyozni az egyezmény életbe lépését. Várhatóan viszont - teszi hozzá az amerikai hírügynök­ség - Washington is aláírja a másik nagyszabású riói szer­ződést, amely a globális föl­melegedés megakadályozását hivatott szabályozni. Horvátok napja Pécsett A Magyarországi Horvátok Szövetsége Baranya Megyei Szervezete és az August Senoa Klub vasárnap rendezte meg Pécsett a Horvátok napját. Az egyébként zömében folklór jel­legű programsorozat reggel horvát nyelvű szentmisével kezdődött a bazilikában: a misét Marko Bubalo tordinci plébá­nos, a horvátországi menekül­tek lelkipásztora mondta, s me­nekültek, valamint horvátor­szági vendégek is részt vettek a templomi szertartáson. Az August Senoa klubban „Istenem, tudják-e, mit tesznek” címmel Nikola Pecko zágrábi szobrász és tanítványainak a háborúban lerombolt horvát ka­tolikus templomokra emlékező domborműkiállítását láthatták az érdeklődők. Ez a kiállítás jú­nius 5-ig még megtekinthető. A szentmise után a bazilika előtt a sétatéren - ahol kézmű­vesek kirakodóvására is volt - sok százan gyönyörködhettek az újmohácsi „VADA" Tánc­együttes műsorában. Ennek a programnak délelőtt még csak nézője volt az 50 tagú híres zág­rábi KUD „Resnik” Táncegyüt­tes, délután azonban már ők szerepeltek a Káptalan utcai szabadtéri színpadon Zágráb környéki táncokkal, énekekkel, lakodalmas szokásokkal. D. I. Választás a Kis-Jugoszláviában A teljes belső és külső elszi­getelődés közepette, egy nappal az ENSZ-szankciók kihirdetése után, vasárnap megkezdődött a szerbiai és montenegrói parla­menti és helyhatósági választás. A kormányzó Szocialista Párt az utolsó két hétben teljesítette ugyan az ellenzék követelései­nek több pontját, de a nagyobb ellenzéki pártok bojkottálják a szavazást, nem állítottak jelöl­teket, s vasárnap délelőttre til­takozó gyűlést hirdettek meg. A szerb pravoszláv egyház a vá­lasztások előtti héten nyilváno­san elhatárolta magát Milosevic rendszerétől, s a híveket arra szólította fel, hogy ne menjenek szavazni. A rezsim háborús po­litikája ellen felemelték szavu­kat a legnevesebb szerbiai ér­telmiségiek, s petíciót írtak alá. Kevesebb a horgász Új vizek, eredményes fogások és növekvő költségek (5. oldal) KÖZÉLETI NAPILAP Ol Dunántúli napló III. évfolyam, 150. szám 1992. június 1., hétfő Ára: 9,60 Ft

Next

/
Oldalképek
Tartalom