Új Dunántúli Napló, 1992. június (3. évfolyam, 150-179. szám)

1992-06-01 / 150. szám

2 új Dunántúlt napló 1992. június 1., hétfő Embargó Kis-Jugoszlávia ellen Magyar kormánynyilatkozat az ENSZ-szankciókról (Folytatás az 1. oldalról) tot. Kína, lévén a Biztonsági Tanács állandó tagja, vétójával szintén megakadályozhatta volna a szankciók elfogadását, ám Peking a tartózkodást vá­lasztotta. A most elfogadott dokumen­tum az APA osztrák hírügynök­ség szerint hasonvonásokat mu­tat a csaknem két évvel ezelőtt Irak ellen hozott határozattal. A kemény és valamennyi állam számára kötelező gazdasági szankciók a hírügynökség vé­leménye szerint egy lehetséges katonai fellépés előtt egyenge­tik az utat. A határozati javaslatot egyébként __ Magyarország, az Egyesült Államok, Franciaor­szág, Nagy-Britannia, Belgium és Marokkó terjesztette elő. A jugoszláv vezetés az em­bargó elfogadásának megakadá­lyozására az utolsó pillanatban indítványozta, hogy a délszláv válság megoldására hívjanak össze nemzetközi békekonfe­renciát. A javaslatot a testület azonban már nem vette figye­lembe.- A magyar kormány álláspont­járól és döntéséről az ENSZ-embargó ügyében Her­man János, a Külügyminiszté­rium szóvivője vasárnap késő délután nyilatkozatot juttatta el a Magyar Távirati Irodához. Eszerint a magyar kormány üdvözli a jelenleg osztrák el­nökség alatt álló ENSZ Bizton­sági Tanácsának a Szerbia és Montenegró elleni szankciókat elrendelő határozatát, melynek- egyetlen térségbeli ország­ként, több állam óhajára - maga is társszerzőjévé vált. A határo­zatot Magyarország olyan, nagy horderejű lépésnek tartja, amely a kibontakozást segíti elő, sőt annak az adott helyzetben elke­rülhetetlen, elengedhetetlen eszköze. A kormány a Bizton­sági Tanács határozatának meg­felelően jár el, teljes körben ér­vényesíti a testület által elfoga­dott szankciókat. Számít arra, hogy a nemzetközi közösség minden tagja ennek megfele­lően cselekszik. A helyzet súlyosbodásával pár­huzamosan az országok mind szélesebb körében nyert teret fokozatosan az a meggyőződés, hogy a nemzetközi közösség ha­tározott, egyértelmű és egysé­ges fellépésére van szükség. Növelni kell a nyomást azokra, akik változatlanul abban a hit­ben élnek, hogy politikai céljai­kat az erőszak kiterjesztésével érhetik el. Félreérthetetlenül jelezni kell, hogy ezt a nemzetközi kö­zösség nem fogadja el A kormány legközelebbi ülé­sén megvizsgálja a tárcaközi bi­zottság eddig tett intézkedéseit és kijelöli a további feladatokat. Szükség szerint élni fog az ENSZ Biztonsági Tanácsa hatá­rozatában foglalt jogával, hogy a Biztonsági Tanácshoz fordul­jon, amikor megelőző, vagy végrehajtó - intézkedésekből eredő sajátos gazdasági prob­lémákkal szembesül. A magyar kormány lépései kizárólag az agresszió megfé­kezését, a béke megteremtését célozzák és természetesen nem irányulnak Szerbia és Monte­negro népei ellen. Magyarország kész a Bizton­sági Tanács határozata által megengedett gyógyszer- és élelmiszer- szállításokra, tran­zitszállításokra, az ENSZ Vé­derő (UNPROFÓR) támogatá­sára. A magyar kormány elvárja: a szankciók okozta nehézségeket ne használják fel hátrányos megkülönböztetésre, vagy an­nak fokozására a szerbiai lakos­ság egyetlen csoportjával szem­ben sem. A Biztonsági Tanács szank­cióinak szigorú betartásával egyidejűleg Magyarország vál­tozatlan szándéka, hogy kihasz­náljon minden lehetőséget, amellyel hozzájárulhat a megér­tés előmozdításához a térség­ben. A létbiztonság érdekében Az MDF Országos Választmányának sajtótájékoztatója Az MDF Országos Választ­mányának szombati ülésén el­fogadott állásfoglalás szerint a miniszterelnök indítványa, melyben javasolta a köztárasági elnöknek a Magyar Rádió elnö­kének felmentését, összhangban áll az alkotmánnyal és az Or­szággyűlés által elfogadott tör­vénnyel, amely a közszolgálati tájékoztatási eszközök vezetői­nek kinevezési rendjéről szól. Székelyhídi Ágoston szóvivő kifejtette, hogy a „média hábo­rút,, elsősorban közjogi kérdés­nek tekintik. Az alapviszony a tömegtájékoztatás és a közvé­lemény,-és nem az egyes pártok és a tömegtájékoztatás között található. A tömegtájékoztatás alapvető feladata, hogy hitele­sen informáljon, valamint hite­lesen tükrözze a közvéleményt. Az Országos Választmány ülésén értékelte az Országgyű­lés és a kormány két éves mű­ködését is. Leszögezte, hogy a teljesítményt a szükségletekkel és a körülményekkel együtt le­het igazságosan mérlegelni. A korlátozott lehetőségek ellenére is elengedhetetlennek tartják, hogy a létbiztonság növelése érdekében a törvényhozás, a kormányzat és az önkormány­zati irányítás gyorsított intézke­déseket tegyen. Az MDF tevékenységével kapcsolatban a választmány megerősítette, hogy a jogálla­miság és a demokrácia írott és íratlan elvéit és szabályait vál­tozatlanul kötelezőnek tartják a maguk számára és elfogadják a tárgyilagos és nyilvános ellen­őrzést. Ismét Zwack Péter lett a Vállalkozók Pártja elnöke A Legfőbb Ügyészség nem indít keresetet a Vállalkozók Pártja ellen, mivel úgy látja,- hogy a működés kapcsán felme­rült hiányosságok párton belül rendezhetők - mondta Kupcsok Lajos, a Liberális Polgári Szö­vetség Vállalkozók Pártja alel- nöke a párt szombati kongresz- szusán. Az ügyészségi vizsgálatot Oláh Imre, a párt korábbi meg­bízott elnöke és Kőhalmi Sán­dor ex-ellenőrzőbizottsági el­nök kezdeményezte, mivel vé­leményük szerint törvénysértő módon történt Zwack Péter el­nökké választása, valamint a párt alapszabályának tavaly jú­niusi elfogadása. A Vállalkozók Pártja maga mögött tudja a kis-, közép- és nagyvállalkozók többszázezres tömegét. Ez a réteg kiábrándult és csalódott, hiszen sem a koa­líciós, sem az ellenzéki pártok nem képviselnek vállalkozásba­rát politikát - mondta Zwack Péter. Ismertette pártja programját, mely szerint kétkamarás or­szággyűlésre, gazdasági csúcs­minisztériumra és a kormány mellett működő független gaz­dasági szakértői bizottságra van szükség. Zwack hangsúlyozta: a Vál­lalkozók Pártja nem kormány- és nem MDF-ellenes. Több párttal is folytatnak tárgyaláso­kat, készülve az 1994-es vá­lasztásokra. Szombat délután felkereste a Magyar Távirati Iroda szerkesz­tőségét Oláh Imre, a Vállalko­zók Pártjának tavaly júliusban lemondott elnöke, hogy kö­zölje: a párt Vas megyei szerve­zete kiválik a Liberális Polgári Szövetség Vállakozók Pártjából és működését Vállalkozók Pártja néven folytatja. A párt az 1990. júniusában, a II. kongresszuson elfogadott alapszabály szerint fog mű­ködni. A pártszakadás oka: a Vas megyei elnökség továbbra is törvénytelennek tartja a Libe­rális Polgári Szövetség Vállal­kozók Pártjának vezetését és az általa összehívott szombati kongresszust. A Vállalkozók Pártjának kongresszusa szombaton a késő esti órákban választotta meg az új tisztségviselőket. Eszerint: az elnöki és az alel­nöki beszámolókat a kongresz- szus nagy többséggel elfogadta és ezzel elismerte a pártvezetés politikai, gazdasági és szerve­zési területen végzett munkáját. A párt „Polgárrá válni” című programtervezetét programmá emelte. A kongresszus Oláh Imrét és Kőhalmi Rezső Sándort a pártot tudatosan bomlasztó kísérletei­kért, a tagság egységének ismé­telt szándékos megbontására irányuló etikátlan magatartásu­kért egyhangúlag, ellenszavazat nélkül kizárta. ÓRA A NAGYVILÁGBAN Meghalt Carstens Elhúnyt Carl Carstens, az NSZK egykori államfője. Het­venhét éves volt. A már hosz- szabb ideje gyengélkedő politi­kus péntek éjjel történt halálát szélhüdés okozta - jelentette a DPA. Carstens 1979 és 1984 között töltötte be a Német Szövetségi Köztársaság elnöki tisztét. O Moszkva: Moldovába irá­nyuló fegyverszóllításokkal vá­dolta Romániát Pavel Gracsov orosz védelmi miniszter, aki - az AFP szerint - kijelentette, hogy Bukarest páncélosokat és tüzérségi fegyvereket szállít az egykori szovjet köztársaságba. A miniszter elismerte: a nem­zetközi jog nem tiltja a fegyver- szállításokat, de Moldova hely­zetére tekintetei az ilyen szállí­tások tisztességtelenek és sem­mivel sem igazolhatók. O Athén: Erős földrengés rázta meg vasárnap virradóra a nyu­gat-görögországi Patrasz váro­sát. Jelentések szerint csupán anyagi károk keletkeztek; a vá­roslakók pánikszerűen mene­kültek otthonaikból. Az athéni szeizmológiai intézet szerint a földlökések ereje a Richter-ská­lán elérte az 5,2 fokot. O Baalbek: Az izraeli légierő gépei vasárnap reggel támadást hajtottak végre az Irán-barát Hezbollah libanoni szervezet Bekaa völgyben lévő állásai el­len- Közölte az Iszlám Hangja rádió. Más jelentések pedig ar­ról számoltak be, hogy az izra­eli tüzérség - az ENSZ béke- fenntartó erőinek ellenőrzése alatt álló - dél-libanoni terüle­teket lőtt. Ebben a hónapban ez volt a nyolcadik izraeli légitá­madás a Hezbollah állásai ellen. Szarajevó: Videokameravalmörökítik meg az egyik súlyosan megrongálódott belvárosi épületet, amelyet a május 29-i, szerb tüzérségi támadás során ért találat. A heves támadás következ­tében több lakóépület dőlt romba s mintegy húszán veszítették életüket MTI TELEFOTO O Párizs: Ünnepi adással, élő hangversennyel és igen sok ün­nepi beszéddel kezdte meg mű­ködését szombat este az első „kétnyelvű,, kulturális televízió, a francia-német Arte program. A Strasbourg! székhelyű nem­zetközi televíziós adó egyelőre csak kábelhálózaton vehető: Franciaországban 900 ezer, Németországban viszont tízmil­lió kábel-előfizető nézheti, de a francia program ősztől kezdve közvetlenül is fogható lesz majd, a nemrég megszűnt ötös csatorna frekvenciáján sugároz­zák. Az adások minden este hét órától éjfélig tartanak. Az új te­levízió létrehozását a két ország szerződése írta elő. O Párizs: A dohányzás elleni küzdelem világnapjához idő­zítve jelent meg a francia hiva­talos lapban a dohányzás korlá­tozásával összefüggő törvény végrehajtási utasítása. A most közzétett rendelkezések nehéz helyzetbe hozzák a füstölő fran­ciákat, igaz, hogy csak decem­ber elejétől lépnek érvénybe. Eszerint ettől az időponttól kezdve tilos lesz a dohányzás minden közösen dohányosok és nemdohányosok által használt nyilvános helyiségben és a munkahelyeken, — ä vendég­lőkben, a vonatokon pedig csak elkülönített, szellőztetett és a nemdohányosok részére biztosí­tott résznél kisebb részlegekben lesz szabad a dohányzás. A francia légijáratokon már ko­rábban betiltották a cigarettá- zást. A tilalom megszegőinek pénzbüntetést helyez kilátásba. O Kairó: Két álarcos izraeli késsel súlyosan megsebesített két Tel-Avivban dolgozó pa­lesztint, nyilvánvaló bosszúként a Bat-Jamban múlt vasárnap elkövetett gyilkosságért. Akkor egy gázai palesztin egy izraeli lányt szúrt agyon a nyílt utcán. Találkozó - 250 év elmúltával Csaknem 250 esztendő kény­szerű külön létezése után Ja­pánban ismét találkozik egy holland házaspár - Rembrandt által megörökített képe. A hírt a szakurai Kavamura Emlékmű­Elárverezik a „Dallas”-farmot (MTI-Panoráma) - South- fork eladó. A világhírű texasi farm - ahol a filmsorozat sze­rint az Ewing család élt - ka­lapács alá kerül. Az árverés szervezője a Progressive Auctions Inc. 2000 brossúrát küldött szét, de a licitálás zárt körben történik. - Ilyen nagyságrendű üzletnél nem várok 20-nál több komoly érdeklődőt, mondotta Tray Trammel, az árverező társaság igazgatója. - Mielőtt bárki be­léphetne a farmra, már a ka­punál hitellevelet kell felmu­tatnia, amely szerint rendelke­zik a felajánlandó összeg tíz százalékával. A legtöbb vásárolni szándé­kozó üzleti célokra akarja fel­használni a farmot: filmforga­tásra és konferenciákra kí­vánja bérbe adni. De minden tizedik potenciális vevő egy­szerűen csak ott akar élni, úgy mint J. R. Nem J. R. Ewing, hanem J. R. Duncan. Duncan építette a házat 1970-ben - írja a AP amerikai hírügynökség tudósítója. A farmon gabonát és gyapotot termeltek, és állattenyésztést is folytattak egészen 1978-ig, amikor is Lorimar, a Producti­ons társaság vezetője kopogta­tott az ajtón. Mindenki tudja, mi történt azután. A „Dallas” című tv-sorozat forgatása 1978. április 2-ikán kezdődött. A sorozat 1980-tól 1984-ig óriási sikert aratott az Egyesült Államokban. A belső felvételeket Hollywood-ban forgatták, de a külső felvételek a farmon készültek, amíg Duncan ott lakott. Duncan 1984-ben eladta Southfork-ot, s azóta turista attrakcióként szerepelt, egészen 1990-ig. Akkor egy 8,2 millió dolláros kölcsönt a tulajdonos társaság nem tudott visszafizetni, és csődött kényszerült jelenteni. Ezért aztán most a farmot és a közben létesített Dallas Múze­umot eladják a legtöbbet ígé­rőnek. Jockey, Bobby, Jock és Ellie otthona néhány nap múlva gazdát cserél. zeum szóvivője közölte pénte­ken, hozzátéve, hogy a holland mester két alkotását (Férfi arc­képe széles karimájú kalapban és Nő arcképe) júniusban állít­ják ki - most első ízben egymás mellett a házaspárt. Az 1635-ben készült két portré 1750-ben „vált külön” , amikor a férfi arcképét Párizs­ban árverésre bocsájtották. 1987-ben a Kavamura Emlék­múzeum 4,6 millió dollárért megvásárolta. A feleség arcké­pét a clevelandi múzeum köl­csön adja a kiállításra. A Kavamura Emlékmúzeum szóvivője szerint a két festmény újbóli találkozása választ adhat a velük kapcsolatos kínzó kér­désekre. Egyesek azt állítják ugyanis, hogy nem házaspárról van szó, mások szerint viszont a képek nem Rembrandt alkotá­sai, hanem a tanítványai festet­ték azokat. „Ha majd együtt lát­juk őket, képesek lehetünk megoldani a rejtélyek egy néme­lyikét” - mondotta a szóvivő.

Next

/
Oldalképek
Tartalom