Új Dunántúli Napló, 1992. május (3. évfolyam, 120-149. szám)

1992-05-09 / 127. szám

1992. május 9., szombat üj Dunántúlt napló 9 Pályázat A művészet és tudomány párhuzamosan futnak Beszélgetés Szentágothai János professzorral A SOMOGY című kultu­rális folyóirat szerkesztősége pályázatot hirdet fiatal köl­tők számára: alkossanak ko­runk változását tükröző ver­seket, ciklusokat. Pályázati feltételek: 1. Új, még nem publikált művekkel pályázhat minden 30. életévét be nem töltött, Somogy megyében élő vagy Somogyból elszármazott al­kotó, akinek nem jelent meg még önálló könyve. Számí­tunk diákok részvételére is. 2. A beküldendő anyag terjedelme ne haladja meg a százötven sort. 3. A pályázat jeligés. Kér­jük a szerző nevét, címét és születési évét mellékelni. 4. Az anyagot 1992. au­gusztus 15-ig kérjük a szer­kesztőség címére eljuttatni. 7401 Kaposvár, Pf: 145. 5. A pályaműveket a szer­kesztőség három tagjából alakult zsűri bírálja el. 6. Eredményhirdetés: 1992. szeptember 21-én a Városi Művelődési Köz­pontban. Díjak: I. 15 000 Ft, II. 10 000 Ft, III. 8000 Ft. Ju­talmak: 14 000 Ft. A zsűri további pénzjutalmakat álla­píthat meg. A díjakat össze­vonhatja vagy megoszthatja. A szerkesztőség Szentágothai János profesz- szor, világhírű anatómus a Pécsi Orvostudományi Egyetemen oktatott 1946-tól 1963-ig. Elő­adásai mindig is arról tanúskod­tak, hogy tudósként is rendkívül nagy figyelmet szentelt a törté­nelemnek, a művészeteknek. Mikor az idei pécsi medikus napok alkalmával ismét elő­adást tartott az egyetemen, erről az oldaláról kérdeztem: mit je­lent életében a művészet, a zene, az irodalom?- Az én számomra majd­hogynem elsődleges szerepe volt a művészetnek. Egy kicsit pályát tévesztett művésznek is érzem magamat, annak ellenére - s ezt annak idején persze, fel­mértem -, hogy képességeim nem elegendőek ahhoz, hogy alkotóművészként érvényesül­jek. Én legszívesebben színész vagy pláne, operaénekes lettem volna, csakhát ronda a hangom, és a hallásom sem elég jő. Az összes tudományos érdememet odaadnám azért, ha egyszer ki­állhatnék a Metropolitan-ben az Aidá-val, vagy a Rigolettót elé­nekelni. De nem ment. Talán, ha nagyon komolyan foglalkoz­tam volna festészettel, egy gyenge közepes szintre elérhet­tem volna - talán: de ezzel nem lettem volna elégedett.-Abban, hogy én az anató­mus szakmát választottam, és az idegrendszerrel foglalkoz­tam, erősen közrejátszott egy művészi látásmód. Ahogy egy őszi fát sem tudok úgy nézni, hogy a legmélyebb elragadtatás el ne fogjon, ugyanúgy éreztem ezt az idegsejtek gyönyörű el- ágazódásait látva. Vallom, hogy a legsematikusabb ábrázolá­sokba is kell, hogy szoruljon va­lamiféle művészi vonás, mint ahogy maga az oktatás is egy művészet; ezért is vagyok szo­morú, hogy a professzori elő­adásokat annyira »leértékelték. Visszatérve: a jó anatómiai áb­rázolás titka, hogy részben ha­sonlítson a valódihoz, ugyanak­kor az elvet is kellő egyszerűsí­téssel adja vissza - nos, kérem- szépen, mindezt elérni valósá­gos művészet.- Tudomásom szerint Ön na­gyon elmélyülten foglalkozott Leonardo művészetével.-Igen, írtam „Az anatómiai illusztráció története” című könyvbe egy fejezetet. Érdekes, hogy a görögöktől nem maradt fenn semmi, az első ábrázolás a perzsáktól származik. A Leo- nardo-féle rajzokban az a csodá­latos, hogy az emberi test szer­kezeti lényegére figyelt. Egy fejnél, például a koponyának a homlokirányú átmetszeténél csodálatosan tudta ábrázolni, milyen nagyszerűen van beé­pítve a felső állcsont az arcba - Leonardo mindebben mérnöki műremeket látott. Amikor ő egy koponyát belülről ábrázol, ak­kor voltaképpen egy boltozatos szerkezetet gondol el, ami eset­leg egy templomboltozatban, épületboltozatban is megjelen­het. Vagy például a híres szív-illusztrációiban a szív nagy ereit túlzott szimmetriával raj­zolta meg: egyszerűen tökéle­tesnek szerette volna látni, any- nyira vonzotta a tökéletesség. Leonardo a természetben nem is létező isteni szépséget akarta ábrázolni, és egyúttal a szerke­zetnek és működésnek az egy­ségét.-Mindezekkel tán kissé el­lentétben miként vélekedik az anatómus a nonfiguratívról, az absztraktról?- Ez egy nagyon érdekes probléma: az emberi test ábrá­zolása a történelem folyamán. Már az első emberi ábrázolá­sokban jelen van a természetes­nek a megjelenítése és valami szimbolikusnak az érzékelte­tése. A legkorábbi barlangraj­zoknál az, ami emberre vonat­kozik, jórészt szimbolikus - szexuális, mágikus vonatkozá­sokban -, az állatokat azonban elképesztő természetességgel ábrázolták. Tehát a képzőművé­szet legkezdetibb fokán megta­lálható ez a két elem: az eredeti dolgokat bemutató volta és mö­götte rejlő jelentőség.- Nekem valahogy mindig az az érzésem: a művészek képe­sek voltak előrejelezni a törté­néseket. Most hirtelen Radnóti költészete jut eszembe. Épp ezért szomorú vagyok, hogy a mai világban erre oly kevéssé figyelünk oda. Ugyanakkor azt is hiszem, hogy a művészet és a tudomány az emberi elme két teljesen párhuzamosan futó vá­gánya, és ezek a párhuzamos­ságok sokkal mélyebbek és ere­detibbek, mint azt a felszínről látjuk. Bárhol megbolygatjuk a vi­lágot, a legcsodálatosabb har­móniát találjuk. M. K. Szép magyar vers Kassák Lajos A szőke angyalokról Két csibész lődörög az úton kísérik őket szőke angyalok ha rámpillantana az egyik neki adnám pénzem dicsőségem. Mindkettő igazi bal lator csuklójukon (xamis aranyperec lopnak s ha kell megölnek bárkit hazárdul játszanak a szívekkel. Miért hagytál el ifjúságom ó ég ha én lehetnék az egyik hová rejtsem titkom szerelmem gondok foglya vagyok már örökre. EGY. Valamikor én kocsma­járó ember voltam: szerettem a rumot, pálinkából a nyomjelzős fajtát, fröccsből a savanyút, sörből a Kőbányait; szerettem az embereket, külön-külön és együttvéve, és úgy gondoltam, hogy jó embereket csak kocs­mában találhatok. A Nagy Be­szélgetések kora volt ez, tizen­évesen, huszonévesen; aztán át­gyalogolt rajtam egy tüdőbaj, egy félresikerült házasság két ártatlan gyerekkel, s alighogy föltámadtam rövid időre, meg­sejthettem az örökkévalóságot - kopjafát ültettem elhalt kedve­semnek, s éppen csak fölsíró, de rögtön az angyalokhoz szálló gyermekemnek. Mostanság megint itt totyog két gyermek a lábam körül; néha azon kapom magam, hogy borzasztó kicsi az a fészek, melyben megbúvik még egy kis melegség, meghittség, türelem; aprócska hit egy boldogabb jö­vőben, amit ez a két gyermek tán megteremthet magának. S néha azon kapom őket, hogy néznek rám, és az én szemeim­mel néznek rám; kifosztott fecskefészkek a meszelt tűzfa­lon. így néz rám az anyám is, az apám is; hát mire teremtettek engem az istenek, - ez a negy­venéves gyermeket megtagadó anya, és ez a világ zaja elleni védekezésül hallókészülékét is­tálló-zugba elrejtő apa?! Nem azt akartam, hogy így legyen. De akárhogy veszem életem kanyarait: nyomomban pusztulás, árvaság, halál; ki sze- retetből hozzámcsapódik, csak­hamar sütni kezd belőle is a nyomor, a kétségbeesés, a kilá- tástalanságból fakadó mérhetet­len gyűlölet az emberi nem iránt. Pedig ezt a mutációt én egyszer szeretni akartam, sze­rettem is nagyon. Egyenként minden embert, és a hordákba verődött emberiséget. S ma már, ha kocsmába tévedek, nem kell a Kőbányai, nem kellenek a beszélgetések. Valami csalárd hit nemesebb, s ma már meg- számlálhatóbb italokat kéret ve­lem. És hallgatni akarok, és nem akarok hallani, nem akarok odafigyelni senkire, és ha kiszúr magának valaki, és megkérdezi: mégis, ki vagy te: - ma már megmondom neki az igazat: vil­lanyszerelő vagyok. S élek - ahogy lehet. * KETTŐ. írok. Megint írok, Most táncolni mennek részegen s a kialudt lámpák árnyai közt senki nem látja az angyalok törött szárnyát keserű könnyeit. G. Nagy Lilián V irágtilalomban Csoóri Sándornak Mikor az éjszaka havasan fényes, Hold-lámpással az Isten keres valakit. A hangot keresi, mit a lélekbe rejtett: visszhangját az IGÉ-nek, mit a lélekbe rejtett. Itt, ezen a tájon, a könnycseppnyi hazában keres mindig valakit. Talán Sinka Istvánt virágtilalomban kereste akkor is, virágtilalomban. Megható örök staféta: az ifjúság kezében megint a Lefejezett Rózsa! Most, milyen Tavaszunk lesz? Szabadon színes? Milyen tavaszunk lesz? A színek szabadsága rátör-e végre a sunyi februárra: a korszakká vadított hónapra? Lesz-e miénk: mindenkié a színek hatalma?! és megint újságot írok. Pénzt kapok érte, valamennyit. Ez egy periférikus lap, egy etni­kum lapja, olvasótábora gyér, s mindent azért nem kíván nagy­dobra verni abból, amiképpen él. Árnyaknak kell lennem. Ér­tek hozzá - az ántivilág ebben nagyon kiművelt engem. Más lapoknál dolgozó kollégáim pedig nem értik, mért nem me­gyek dolgozni a „más lapok­hoz”, ahol csak felét-harmadát kéne strapálnom magam, a fi­zetség meg két-háromszor eny- nyi. Mert vannak ilyen lapok. És mindenki odafelé igyekszik, így aztán nagy a tülekedés. De, úgy látszik, én nem vagyok eléggé életképes. Nem szeretek irodalom az én konyhámra százhuszonháromezer forintot hozott. Tanulatlan szakmáim ez idő alatt kisegítettek úgy két­százezerrel. Változó munkahe­lyeimen húsz év alatt hét-nyolcszázezret akasztottam le. Az államilag rámkényszerí- tett lakásakción egymilliót nyertem egy év alatt. Az épít­mény, mi most családomnak kedves otthona: emberi élethez méltatlan teremtmény. * HÁROM. Amikor én Buda- pest-Nagyfaluba vándoroltam, a dzsungelbe, azt gondoltam, hogy itt aztán csak az írás szá­mít. De túl sokat kellett volna dörgölőzni aktuális szerkesz­Herceg Árpád Számla tülekedni. Nem tudok. Dol­gozni tudok. Úgy nem, hogy felében-harmadában. De élnem - s élnünk kell, ezért aztán mégiscsak körül kell néznem néha egyéb mun­kák után. Villanyt szerelek te­hát, vízcsapot javítok, radiáto­rokat cipelek emeletekre, vako­lok, festek, mázolok, tapétázok, ablakot pucolok, neves embe­rek lakását takarítom, szakdol­gozatok gépelését vállalom, ki­válóan értek vécék dugulásának megszüntetéséhez. Bevételem mindig nettó, mert akinek már nagyon sürgős a vécé, az nem árul be Apeh Úrnak. Túlzásba, persze, nem viszem, mindig csak ahogy a szükség megkí­vánja. Ha főállásban csinálnám, nagy pénzeket akaszthatnék le, megszűnnének filléres gond­jaim, egy idő után még ösztön­díjra is meghívhatnám magam. Természetes állapotom a fá­radtság; úgy élek együtt ezzel a görccsel, mint öregember és öregasszony, kik készülődnek a halálra; ma még bevetik az ágyat, kisöprögetik a konyhát, vizet melegítenek a teához, em­lékeikről motyognak önma­guknak. Csinálják, mert izma- ikban-vérükben ott van a moz­dulat; ott van, hogy másként nem lehet. Az elmúlt húsz évben a szép­tőkhöz, én meg mindig csak bo­rítékba tettem a verset, tárcát, novellát; az beszéljen, s mellé­kelt levélben sem róttam tiszte­letköröket - publikációs ke­gyekhez alig jutottam a nagy kavargásban. De be kell valla­nom: a magam ízlésén, értékíté­letén kívül nem is nagyon akar­tam megfelelni senkinek. S úgy láttam, mert volt idő, mikor még kezembe vettem könyvet, folyóiratot, úgy láttam, hogy esztétikai érték, mint olyan, nem létezik - az embert, ha fel­készült szerkesztő is, a maga szubjektív ízlése és értékítéletei motiválják. Leginkább stenci- lezett levelek tudatták általam nagyrabecsült lapok cégjeles papírján: T. elvtárs/úr, írásai nem érnek fel lapunk színvona­lához; néhanap, ismeretlenek s ismeretlenül, két három év vá­rakozás után tiszteletpéldány- nyal jelezték: itt a Mű. Néhanap, bizony, zúgtak a harangok a világ összes kated- rálisában. Ma hetes postámat átbön­gészve, két lapban találkoztam önmagámmal. És sört bontot­tam, és kutatni kezdtem valami után az emlékek forgatagában; kell lenni valahol egy katedrá- lisnak, egyetlen lélekharang csendülésének legalább jelez­nie kéne. De csak autótülkölés, féksikoly, szirénajaj sorjázott elő a szürkeállományból, s egy irodalmi nagyság rosszmájú kérdése a hetvenes évekből - csak nem a Herczeg Ferenc unokája vagy? -; aztán megint ugyanaz a kérdés ugyanonnét, de már reformosan csillogó szemekkel... Sem rokona, sem boldog őse. NÉGY. Jó Balassa Bálint mondotta volt, Esztergom alatt, mikoron elszállni készülődött benne a lélek: „Azt akartuk, hogy így le­gyen.” Eszmélésem az időben na­gyon lassú volt, s mert straté- giás bástyákat sosem emeltem, taktikás lépésekkel nem gon­doltam, be kell vallanon: jó­részt nélkülem történtek a dol­gok. Bevallom azt is, hogy közben azért megbámultam, megcsodáltam pár magabiztos embert, kiknek hittem, ha meg- bizsergett bennem valami, hogy nézd csak, fiú! ezek itten észre­vették egy lebegő porszemet Is­ten ege s földje között. S most, ölelésnyire a negyvenedik év­től, már nem csak látom, de ki is tudom mondani, hogy nem vagyok kész ember - és nem le­szek kész sohasem. Mert már nem lehetek azzá, amivé egy­kor lenni szerettem volna, amivé meg lehetnék, lenni nem akarok. Elbujdostam hát: félrevonul­tam a világ zajától, felégetve magam mögött a régi kapcsola­tokat, új kapcsolatokat nem kí­vánva. Lelkem egy szűk családi magányba emigrált, elviharzott fölöttem történelminek jelzett események sora, miközben azért figyeltem: tömegek ka­parnak ki gesztenyét megint, s nekik megint nem jut belőle, s a népek, mert a népeknek lelke van, elmenekülnek belső emig­rációba, őrizni egy borzasztóan kicsike fészket, hol megbúvik tán egy kis melegség, a menek­vés lehetősége, apátia, depresz- szió. így van ez: ki csak legyint, ki több pálinkát iszik, más egy- gyel több gyereket csinál, mint amennyi szűkösen eltartható; vagy öngyilkosságra szánja el magát, mert ha gyámoltalanul szétnéz a társak között, látnia kell, hogy mindannyian nagyon magunk maradtunk. Fizetek, főúr! Volt egy feke­tém.

Next

/
Oldalképek
Tartalom