Új Dunántúli Napló, 1992. március (3. évfolyam, 60-90. szám)

1992-03-07 / 66. szám

6 üj Dunántúli napló 1992. március 7., szombat 8,2 vagy 9,2 %? Az Országos Munkaügyi Központ most közzétett je­lentése szerint január végén 442 ezer munkanélkülit tar­tottak nyilván, ami az új számítási szisztéma szerint 8,2 százalékos munkanélkü­liségi rátának felel meg. Ezt az arányt már a piacgazdasá­gokban szokásos módszer szerint számították ki, vagyis nemcsak az aktív keresők­höz, de a gazdaságilag aktív népesség egészéhez viszo­nyítják a munkanélküliek számát. Ez a munkát vállaló nyugdíjasok, a gyesen, a gyeden lévők miatt mintegy 600 ezerrel nagyobb népes­séget jelent. A korábbi szá­mítási mód szerint a 442 ez­res munkanélküliség 9,2 százalékos rátának felelt volna meg. Változás a számításnál az is, hogy a dolgozói létszámot immár a lakóhely, s nem a munkahely szerint veszik fi­gyelembe. így Pest megyé­ben például, mivel a nagy­számú ingázót most már mint helyi dolgozót tartják nyilván, a 9,3 százalék he­lyett mindössze 5,9 százalé­kos munkanélküliség álla­pítható meg. Igen kedvezőtlen helyze­tet mutat a bejelentett üres állások száma: 100 munka- nélkülire alig több mint két álláshely jut. Január 1-jétől a magasabb minimálbér miatt 5250 forint helyett 6 ezer fo­rint lett a pályakezdők mun­kanélküli-segélye. Erre a ja­nuár végén regisztrált 28 ezer pályakezdő közül 18 ezer volt jogosult. A maga­sabb minimálbér miatt a leg­kisebb munkanélküli-segé­lyek és -járadékok összege is emelkedett csaknem 15 szá­zalékkal. A munkanélküli-el­látás átlaga 8047 forint volt. Viták a francia himnuszról A franciák döntő többsége ellenezné, ha változtatnának a nemzeti himnusz, a La Marseillese szövegén - még akkor is, ha azt elavultnak, időszerűtlennek, sőt egyesek „gyűlöletre szítónak” tartják. A Le Pelerin Magazin című folyóirat közvéleménykuta­tása szerint a megkérdezet­teknek csupán 24 százaléka tartana szükségesnek új szö­veget a jól ismert dallamhoz, még akkor is, ha negyven százalékuk „túlságosan is harciasnak” ítélte meg a szö­vegét. Az elmúlt hetekben három ülésnapon szerepelt a T. Ház előtt az idei nyugdíjemelés ügye. A döntés március 3-án született az e témát illető par­lamenti gyakorlat szerint, te­hát utólag. Vagyis az idei eme­lésből származó pénzt is ak­kor kapják meg a nyugdíja­sok - és a honatyák döntése szerint ezután már így lesz mindig amikor szűkös tar­talékaikból már bőségesen ál­doztak az áremelések oltárán. 1. Az első tárgyalás február 19-én volt, a TB 1992-es költ­ségvetése kapcsán került terí­tékre az a kormányzati javaslat, miszerint az eddigiektől elté­rően ezután március 1-jén és szeptember 1-jén - tehát két részletben - történjék a nyug­díjemelés; az első alkalommal az e célra fordítható összeg alapján megállapított emelési százalék kétharmadát, a máso­dik alkalommal az egyharmadát osszák szét. Mondani sem kell, IMS sokk Vagy csak műszaki baleset? Számomra jónéhány nagytekintélyű szakem­berrel folytatott beszélge­tés után sem tisztázódott egyértelműen a 125 IMS rendszerű, veszélyesen meghibásodott épület to­vábbi sorsa. És a „mű­szaki balasetnek” minősí­tett építészeti malőr fel­elősségének kérdése sem, amit az építész szakma nagyjai szerint jobb nem firtatni. így hát erre és a probléma megoldására ezekszerint csak az tudja a választ, akinek nevét halandónak nem illik hi­ába szájára venni. Vagy mégsem? ... Lerágott csontnak hittem a témát, mivel köztudott, hogy a pécsi 25 emeletes toronyház egy beázást követő rutinvizsgá­lata tárta fel azokat a súlyos épí­tészeti hiányosságokat, amelyek miatt az illetékesek az ismert lépések megtételére - többszáz lakó kiköltöztetésére és a szer­kezetek megerősítésére - kény­szerültek. A sajtó meg épp ele­get foglalkozott az üggyel. Tör­tént mindez annak ellenére, hogy az IMS építési mód más­hol bevált. Hazai alkalmazói számára a legnagyobb referen­ciának az bizonyult, hogy Banja Lukában, egy földrengés során ezeken a feszített vázas épüle­teken kívül minden összedőlt. A mi referenciánk meg az, hogy itt földrengés nélkül is összedőlhetnek. PU-rgatórium Hogy miért? Mert az épületet összefogó acélpászmák korro­dáltak egy PU pasztának neve­zett, rendkívül gyorsan kötő anyag miatt, ami eredetileg há­rom összetévőből áll, de ebből csak kettőt vettünk át hazai al­kalmazása során. De nem ez bi­zonyult végzetesnek, hanem a honi építőipar technológiai fe­gyelme. Mint egyik beszélgető- partnerem megfogalmazta, ez a Jugoszláviában bevált, nálunk csődöt mondott építési mód ha­sonlatos a Németország keleti és nyugati felén gyártott autók színvonalkülönbségéhez. Erre­felé Trabant, arrafelé Mercedes sikeredett a négykerekűből... S hogy ezért ki a felelős? Az IMS épületek problémái­val ezidáig is legtöbbet fpglal- kozó négy szervezet, a BÁZIS­hogy a vágtató infláció mértékét ismerve így összességében a tervezettnél alacsonyabb értékű lesz az emelés, tehát a nyugdí­jas - ne is szépítgessük! - rosz- szul jár. Ezen az ülésnapon e tárgyban egymásután két név­szerinti szavazás bolygatta meg a parlamenten kívüli kedélye­ket. Dr. Szigethy György orszá­gos listán megválasztott pécsi SZDSZ-es képviselő kérte azt először azért, hogy az emelés napja általában január 1 -je le­gyen. Ezt a T. Ház a megszokott kényelmes kormánypárti több­séggel elvetette. Utána viszont Kónya Imre MDF-frakcióvezető javaslatára - ugyancsak névsze­rinti szavazással - túlnyomó többséggel határoztak úgy a ho­natyák, hogy idén a március 1-jei emelés január 1-jei visz­DÉV, a tőle levált, önállósult BÁZIS-ART és a VECTORG Kft., valamint a PÉCSITERV, COORDINATOR Építőipari Fejlesztési és Vállalkozási Egyesülés néven összefogott szervezetek vezetői szerint a tervezői, kivitelezői felelősség mellett lényeges az üzemeltetőé is. Az egyesülés igazgatója Ga­lambos Tamás,aki egyben a VECTORG Kft. igazgatója, Hé­té nyi János, a BÁZIS-ART Kft. ügyvezető igazgatója és Maros József, a PECSITERV statikus főmérnöke egybehangzóan állí­totta: ha a csapadék- és üzemi víz elleni szigetelések nincse­nek rendben, vagy az épületgé­pészeti berendezések hibái, sze­relvények dugulása miatt úgy­szólván rendszeresen eláraszt­ják az egyes épületeket - mint ahogy erre sorolhatók példák -, akkor ez nagyobb megterhelé­seket ró a szerkezeti részekre a tervezettnél. Tehát nem tagadva tervezői és kivitelezői hiányosságokat, ezek szerint hibás az üzemeltető is, akit sorsa IMS rendszerű épületbe kényszerített. Tűzoltás A BÁZIS-DÉV kezdte a „tűzoltómunkát”, de mihelyt ki­rajzolódott jövendő sorsa, a be­lőle alakult vállalkozások és a PTV vette át ezt a feladatot a Földmérő és Talajvizsgáló Vál­lalat, a Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki Kar Vasbeton Tanszéke, a Pollack Mihály Műszaki Főiskola és az Építésügyi Minőségellenőrző szamenő hatályú legyen. Az idei nyugdíjemelési év tehát 14 hónapig fog tartani. 2. Február 24-én aztán megtud­hattuk e manőver okát, miután Surján László miniszter beter­jesztette a kormány nyugdíj- emelési javaslatát, miszerint 50,7 milliárd az emelés összege, a nyugdíjak emelése összessé­gében 19,6 százalékos lesz, amiből március 1-jén 13, szep­tember 1-jén pedig 6,5 százalé­kot kapunk. Azt is elmondta, hogy 18,5 milliárdot tartalékol­nak az alacsony nyugdíjak év­közi korrekciós emelésére, ami azonban csökkenhet, ha a T. Ház a január 1-jei hatályosság mellett dönt, hiszen a terven ki­Intézet szakembereinek bevo­násával, mivel ezt a feladatot az akkori ÉVM nem vállalta. Utóda, az IKM valamivel ru­galmasabbnak bizonyult, fel­kérte az ÉMI-t egy vizsgálati terv elkészítésére. De, hogy eb­ből szabályozási okirat szüles­sen, élénk szakmai ellenállásba ütközött, mondván, az építészeti módszerek napról-napra fejlőd­nek, ezért ennek a tagadhatatlan folyamatnak felesleges gátat vetni ’megkötésekkel, előírá­sokkal. A bölcsek köve így nem talál­tatott meg, pedig jól jönne, megerősítésként.- Az ÉMI csak mint újfajta termék honosításában, előkészí­tésében vállalt annak idején sze­repet az ügyben, az IMS techno­lógia alkalmazási engedélyét az ÉVM adta ki - tudtam meg az intézet tartószerkezeti osztályán dr. Szilassy Kálmán tudomá­nyos osztályvezetőtől. Mint el­mondta, a veszélyes korróziót a PU paszta kloridionokat tartal­mazó oldószere okozta, de ezért sem az ÉMI, sem az ÉVM nem vonható felelősségre. Elvégre annak idején szakemberek ta­nulmányozták az ilyen rend­szerű épületeket Jugoszláviá­ban, s még gyanúszinten sem merült fel bennük a gondolat, hogy a csomópontokba kloridos anyag kerül, aminek használata - minden építészeti iskolában tanítják - vasbeton és feszített­vázas szerkezetekben nem megengedett, mert vízzel érint­kezve hatására sav keletkezik, az meg zabálja a vasat. Ellenőr­zés híján pláne, ugyanis a kivi­telezők nem rendelték meg az ÉMI-től az anyag vizsgálatát. Milyen a sors? A legnagyobb fintor mind­össze az, hogy a PMMF szakér­tői megvizsgálták. S kiderítet­ték, a paszta sima vízzel lassab­ban köt, de a szerelési techno­lógia gyorsaságát ugyanúgy biz­tosítja. Dr. Orbán József tan­székvezető főiskolai tanár sze­rint a jugoszláv fél már 1989-ben felhívta magyar part­nerének figyelmét a PU paszta korrozív hatására. Ekkor ismét delegáció indult déli szomszé­dainkhoz, feltárásokat végez­tek, enyhe rozsdásodást észlel­tek, közel sem akkorát, mint ná­lunk, de - ki tudja miért - mindezt nem hozták nyilvános­ságra. Vélem azért, mert szak­mai körökben nyílt titok, hogy az ottani építészeti technológia, vüli két hónapra valahonnan elő kell teremteni a pénzt. (Emiatt tehát a nyugdíjasok egy cso­portja máris „haragudhat” a többire). Még azt is elmondta a miniszter, hogy 6250 forint alatt 800 forintnál alacsonyabb, 15380 forint felett pedig 2000 forintnál magasabb nem lehet az emelés összege. Ami pedig a névszerinti szavazásokat illeti: Szigethy képviselő azután kért szót, hogy dr. Káray Zoltán (MDF) a szociális-egészség- ügyi-családvédelmi bizottság többségi véleményét adta elő. A pécsi honatya elmondta: azért kért névszerinti szavazást, mert a bizottságban a kormány elő­terjesztés még világosan és fél­reérthetetlenül a március 1-jei hatályú emelésről szólt, emiatt az ellenzék az általános vitára fegyelem, anyagminőség szín­vonalasabb, mint a magyar. Ha arrafelé a PU paszta és a feszí­tőpászmák közötti hézagnak 15 milliméteresnek kell lennie, ak­kor az annyi. Nem plusz- mí­nusz ahogy éppen adódik. Ná­lunk ekkora távolság nem építé­szeti jellegű mérték, ezért az IMS épületeket gyakorlatban megvalósító, kőműveskanalat, malterosvödröt fogó dolgozókat nem lehet elmarasztalni. Itt Mindenki Segít És ez nagyon jó, mert össze­fogásban az erő. IMS épületek esetében különösen, mert azo­kat bizony össze kell fogni. Mindazoknak, akik elszabták a dolgot. Csakhogy eddig nem túlzottan akadt felelős. Nos, Orbán tanár úr nem tit­kolta, hogy ebben az építészeti katasztrófában - ő szolídabban „műszaki balesetnek” minősí­tette - minden megszólaltatott hibás. __ A kivitelező BÁ- ZIS-DÉV a hanyag munkáért, melynek során hibát-hibára halmoztak, a feszítőpászmák elvágásától kezdve a méretpon­tosság be nem tartásán át a ká­belcsatornák nem megfelelő tömörségű kibetonozásáig. Az ÉMI, mert nem élt állami fel­ügyeleti jogával, nem vette ko­molyan az ügyet - vizsgálatok elodázásával, jugoszláv mű­szaki előírások esetleges kriti- kátlan átvételével, ami persze a „tábor időszakban” elfogadott, bevett dolognak számított -, és azért, mert annak ellenére, hogy már 1989 előtt tudott az ügyről, leiratok küldésén, építkezés le- állítási fenyegetéseken kívül nem tett konkrét lépéseket a hi­bák kijavítása érdekében. És hi­bás az ÉVM is, mert meghono­sított egy olyan építészeti tech­alkalmatlannak találta a javasla­tot, ám ezzel a véleményével kisebbségben maradt. Az álta­lános vitában Palotás János és frakciótársai között alkotmá­nyossági vita zajlott, az ellen­zék viszont komoly kritikával illette a kormányelőterjesztést. Mádi László (FIDESZ) a már tavaly is hallott érveléssel állt elő: a szociális típusú emelést a költségvetésből kellene fedezni, mert a korrekció nem mehet a biztosítási típusú emelés rová­sára. Kádár Péter (SZDSZ) sze­rint a javaslat kései, kevés, ki­záró, korlátozott, konzerváló és „túlságosan kész, vagyis nem ad mozgásteret a döntéshez. Dr. Csehák Judit (MSZP) szerint a tavalyi emelés tapasztalatait fi­gyelmen kívül hagyta a kor­mány, ehelyett a kétszeri eme­léssel jelentkezett, a legegysze­rűbb megoldást választotta, holott pontosabbal) differenciált emelést Ígért. 3. A március 2-i részletes vita gerincét ismét Palotás és frakci­nológiát, amelyet a vállalatok abban az időben a tőlük meg­szokott munkafegyelemmel nem tudtak elvégezni, főleg úgy, hogy a magasszintű köve­telmények teljesítéséhez szük­séges körülményeket nem biz­tosították számukra. Sem tech­nikailag, sem emberileg. Egyáltalán nem tulajdonítot­tak akkora jelentőséget az ügy­nek, mint amekkora kerekedett belőle. És az sem tagadható, hogy a szoros szakmai összefo­nódások rendjében sokan súg­tak: nem kell foglalkozni a té­mával. És talán ez utóbbi állítás mi­att hibás a PMMF is, mivel nem lépett fel időben. Elfogadták azt az általánosan elterjedt nézetet, hogy a budapesti tekintélyek többet tudnak, jobban döntenek, mint a helyi szakemberek. Önszilárdulás Talán az segítene a legtöbbet. Mert annak ellenére, hogy meg­erősítési eljárások jócskán akadnak, azok alkalmazását il­letően sincs egyetértés. Ajánl­kozó is akad szépszámmal, de mégis - legalább is nekem - úgy tűnik, az épületek fennállá­sát célzó, minimum elvárható 50 év garanciáról senki sem szól. Ami végeredményben ért­hető, mert feltételezhetően a vállalkozók is tudják, hogy az IMS sokkot nem csak az IMS szerkezeti problémák okozzák. Ezek az épületek, mint ama bi­zonyos állatorvosi ló, sokféle betegséggel küzdenek. Beszél­gessünk legközelebb az IMS épületek jó részén alkalmazott I.R.M.A. nevű fordított tetőszi­getelési rendszerről? . .. Ruzsinszky Tibor Fotó: Wigan Péter ótársainak párharca - vagy ahogy egy ellenzéki képviselő megjegyezte: frakción belüli ping-pong mérkőzése - alkotta. Az ok: Palotás más - szimpati­kus, bár túlzónak tűnő emelés - mellett kardoskodott, mint a kormányzati szándék. Ugyanakkor ellenzéki olda­lon az általános vitában elhangzottakat kiegészítő tárgy­szerű módosítási szándék volt a jellemző, dehát erről már részletesen beszámoltunk la­punkban. Dr. Kelemen András népjóléti minisztériumi államtitkár a vitát összefoglalva természetesen a kormányelőteijesztés megsza­vazására buzdította T. Házat, amivel végül is egyet kellett érteni. Hiszen ez volt a záloga, hogy mihamarabb megkapja a két és félmillió nyugdíjas az idei eme­lést, ami nem oszlatja el ama vé­lekedést, hogy ez a tömeg mégis inkább eltartottja a társa­dalomnak, s marad továbbra is hitelezője. Hársfai István Döntöttek Emelés két részletben

Next

/
Oldalképek
Tartalom