Új Dunántúli Napló, 1992. február (3. évfolyam, 31-59. szám)

1992-02-01 / 31. szám

2 üj Dunántúli napló 1992. február 1., szombat Vitadús megyei közgyűlés © ÓRA A NAGYVILÁGBAN Washington: Az Egyesült Államokban tartózkodó Borisz Jelcin orosz elnök január 31-én találko­zott Boutros Ghalival, az ENSZ főtitkárával MTI telefotó (Folytatás az 1. oldalról) Az igazi vita a költségvetési tervezetről bontakozott ki. A vita alapjának egyrészt a me­gyei szint szerepének további tisztázatlanságát, másrészt pe­dig a normatív támogatás húsz százalékos csökkenéséből adódó gondokat ítélhetjük. Az alapos, táblázatokkal tel­jessé tett előterjesztéshez dr. Szűcs József hozzáfűzte: a tér­ségi tevékenység szellemében mindent megtesznek azért, hogy a folyamatban lévő beru­házásokat mielőbb befejezhes­sék, példaként itt a pécsi Gye­rekkórház rekonstrukcióját em­lítette, majd kitért a megyei ví­zellátás, a telefonhálózat-bőví­tés valamint az úthálózat-javítás támogatásának fontosságára. A közgyűlés tagjai között kétféle témában robbant ki igen heves vita. Egyrészt többen azt javasolták, hogy az eredeti tervben szereplő 15 helyett csu­pán tíz százalékos béremelés legyen a közgyűlés intézménye­iben, öt százaléknyit tartalékol­janak. Ezt a megoldást elfogad­ták a jelenlévők. Másrészt több hozzászóló bí­rálta a tervezett fejlesztésekre és felújításokra szánt kereteit. Volt, ki a régi megyeháza felújí­tására tervezett 28 milliót so­kallta, mások az útfelújítási és főként a közműves ivóvíz ellá­tásra kértek volna több pénzt. Volt, ki a megyei pedagógiai in­tézet megszüntetését szorgal­mazta, a legszélsőségesebb megnyilvánulás pedig egész egyszerűen arról szólt, hogy ha csupán intézményfenntartói szerepe van a közgyűlésnek, akkor erre a testületre sincs szükség. A lassan lecsillapodó kedé­lyek után végülis az előbb emlí­tett bérmódosításon kívül az eredeti tervet fogadta el a köz­gyűlés alig több, mint kéthar­madnyi része. Azzal a megszo­rítással, hogy az I992-es pénz­ügyi tervet néhány hónap múlva a szabályzók és a bevételek pontosabb tisztázódása esetén módosíthatják. A továbbiakban döntöttek ar­ról, hogy hamarosan, a korábbi­nál némileg több pénzt adva, idén is megjelenik a felhívás a településfejlesztést minőségé­ben is segítő pályázatokról, így újra pályázhatnak a Kulturált te­lepülési környezetért, Az év la­kóháza, A kultúrált építészetért és a Védelem alatt álló épületek felújításáért meghirdetendő pá­lyázatokra. A számos napirend közül kiemeljük még, hogy a testület tagjai döntöttek arról, hogy a belügyminiszterei egye­tértésben munkájuk elismeré­séül csapatzászlót adományoz­nak a közeljövőben a Baranya Megyei Rendőrfőkapitányság­nak. A testület elfogadta a szociá­lis otthonok kategória szerint megállapított fizetési díjairól szóló előterjesztést is. Végül, de nem utolsósorban a Tájékoztató a megyei múzeum dolgozóinak fegyelmi és anyagi felelősségi ügyéről című előter­jesztés megvitatásához látott neki a több mint öt órás ülés után igencsak megfogyatkozott létszámú testület. Az ideiglenes fegyelmi bi­zottság elnöke dr. Vargha Adóm zárt ülést javasolt, javas­latát a szükségesnél eggyel ke­vesebb képviselő támogatta, így valamennyien részesei lehet­tünk annak a hosszadalmas és különböző hatásköri kérdéseket felvető vitának, melynek ered­ményeként (szó szerint idézzük a vita után egyhangúlag elfoga­dott döntést): a közgyűlés a fe­gyelmi-eljárást felfüggeszti. Az illetékes minisztériumtól szak­mai vizsgálat lefolytatását kéri, míg a pénzügyi-gazdasági vizs­gálatra saját apparátusából kér fel embereket, így tehát to­vábbra sem véglegesültek saj­nos a pécsi múzeum egyes veze­tői és munkatársai ellen indított ügyek. A fegyelmi bizottság veze­tője közben a vita hevében le­mondott tisztségéről, a hallga­tóság pedig találgathat: miért nem lehet már végre végérvé­nyesen lezárni ezt az érdekeltek számára is kínosan hosszúra nyúlt ügyet? Bozsik L. O Tokió: Dél-Korea az eddig gyakorlattól eltérően esetleg a jövőben kiadja az Északról jövő emigránsokat. A változtatás le­hetősége azután vetődött föl, hogy nagy távlatok nyíltak a két Korea gazdasági együttműkö­dése előtt a decemberi megbé­kélési megállapodás révén. O Trieszt: Ismét Olaszor­szágba készülő albánokat tar­tóztattak fel a trieszti kikötőben: hírügynökségi jelentések sze­rint az olasz rendőrök összesen 29 menekültet fogtak el. Hu­szonegyen egy teherautó szállí­tókonténerében tették meg az albániai Durrestől Triesztig ve­zető húsz órás utat; nyolc társuk két másik teherautóval érkezett. O Belgrádi Belgrádban pénte­ken megkezdődött a jugoszláv elnökség kibővített ülése, ame­lyen megpróbálják áthidalni az ÉNSZ-erők krajinai állomásoz- tatásával kapcsolatos fenntartá­sokat - vagyis megváltoztatni a krajinai vezetők visszautasító álláspontját. O Róma: A Szomáliái polgár- háborús összecsapásokban az utóbbi két és fél hónapban 40 000 ember vesztette életét, és a sebesültek száma megha­ladja a 60 000-et - jelentette a Corriere della Sera című milá­nói lap. Az egykori olasz gyar­maton tavaly novemberben éle­ződött ki a helyzet. O Moszkva: Az azeri katonai erők pénteken nagyszabású tá­madást indítottak Hegyi-Kara- bahban. Az orosz televízió és a NeGa sajtóügynökség jelentései szerint a harckocsizó egységek támogatta offenzívát az auto­nóm terület határától néhány ki­lométerre lévő Agdamból indí­tották Karabah központja. Sztyepanakert irányában. Helyi források szerint a közigazgatási­lag Azerbajdzsánhoz tartozó, ám többségében örmények lakta Hegyi-Karabah elleni támadás­ban több ezer fegyveres vesz részt. A NeGa úgy tudja, hogy a támadásnak vannak áldozatai is. O Szófia: Öt személy eltűnt pénteken abban a hajószeren­csétlenségben, amely a Fekete­tengeren történt Burgasz köze­lében. A Tavrija szovjet hajó. amely rakomány nélkül tartott a bulgáriai Burgasz kikötője felé, a reggeli órákban borult fel. A hajón 18 főnyi személyzet és 3 utas tartózkodott. Délutánig a legénység tizenkét tagját és a három utast sikerült kimenteni. A hat eltűnt tengerész közül ed­dig csak egynek a holttestét ta­lálták meg. A kutatást és a men­tést folytatják. Horvátország: A tűzszünet továbbra is törékeny Csütörtökön nem sértették meg a tűzszünetet Horvátor­szágban - adta hírül a Tanjug. A zágrábi rádió arrál számolt be, hogy a szövetségi hadsereg hét tüzérségi lövedéket lőtt ki Vin- kovcira, baranyai szerb terület- védelmi erők pedig aknavetők­kel támadták Eszéket és a kelet­szlavóniai Valpó térségét. A szerb területvédelmisek tagad­ták ezt a vádat. Borisav Jovic, a jugoszláv államelnökség tagja szerint „állandóan fennáll a há­ború kitörésének veszélye a kra­jinai szerbek és horvátok kö­zött”. A politikus a hamburgi te­levíziónak nyilatkozva hangoz­tatta: attól nem kell tartani, hogy a hadsereg vagy a szerb önvédelmi erők sértenék meg a tűzszünetet, mert érdekeltek a válság megoldásában. RENDKÍVÜLI LEHETŐSÉG! Pécs belváros kereskedelmi központjában ELADÓ 86m2 új üzlethelyiség Bővebb felvilágosítás: 72/33-987 MT-Pécs Kft. Pécs, Citrom u. 5. Kínai újév a kínai étteremben február 7-én és 8-án zártkörű újévi partyt tartunk este 8-tól hajnalig a Dong Fang étteremben Geister Eta u. 2. Tel.: 11-622/22. 3 különböző menüből választhat. 1 fő: 1200 Ft (aperitif és 5 főétel) Zene: Keszthelyi Attila és Cstln Dzsün Asztalfoglalás: csak személyesen naponta 11.30-tól az étteremben. Egész héten kínai ételek hete: minden ételből 10% kedvezmény, új speciális ételek. («09) O Tokió: Hatodik év óta fo­lyamatosan esik vissza a japán járműkivitel. A világ vala­mennyi kontinensén érdekeltm autógyártók szövetségének csü­törtökön közzétett adatai szerint 1991-ben 1,3 százalékos volt a visszaesés. Japán összesen 5,7 millió járművet, autót, teherau­tót, buszt szállított külföldre ta­valy és csak a buszkivitelét tudja jelentős mértékben nö­velni. A japán autóinvázió leg­hevesebb bírálója az Egyesült Államok, ide tavaly mintegy 150 ezerrel kevesebbet expor­táltak a japán gépkocsigyártók. A kölségvetési nyomdahibákról A kormányszóvivő sajtótájékoztatója A kormányszóvivő szokásos pénteki sajtótájékoztatóján Mül­ler György és Naszvadi György államtitkárhelyettesek válaszol­tak az újságírók kérdéseire a megjelent költségvetési törvény hibáival kapcsolatban. A Ma­gyar Közlönyért felelős Müller György megerősítette: a köz­lönyt sosem nyomtatják ki az­előtt, hogy a parlament a törvé­nyeket elfogadja. Az 1992-es költségvetés esetében sem tör­tént másként. A költségvetés­ben nyomdahibák és kézirathi­bák egyaránt előfordulnak, az elírások helyesbítését tartal­mazó Magyar Közlöny várha­tón a napokban jelenik meg. Az Országgyűlésnek is napirend­jére kell azonban tűzni ismét a törvényt - tudták meg az újság­írók Naszvadi Györgytől -, mert a részletek összessége nem egyezik meg a főösszeggel. Juhász Judit kormányszó­vivő bejelentette: Antall József miniszterelnök visszavonta a rádió és a televízió alelnökeire tett javaslatát, mivel Chrudinák Alajos, Peták István. Király Edit, Rózsa T. Endre és Sedi- ánszky János visszaléptek. Verebélyi Imre, a Belügymi­nisztérium államtitkára ismer­tette annak a tájékoztatónak a lényegét, amelyet a kormány az önkormányzatok működésének egy éves tapasztalatairól hallga­tott meg. Még tart az engedményes TELI VÁSÁR az I. emeleti CIPÓ és DIVATÁRU osztályon, a n. emeleti Bíró-Palotai Bt-nél. TOVÁBBI KEDVEZŐ AJÁNLATAINK: II. em. Bíró-Palotai Bt: Fürdőlepedő 75x150 cm CSAK 399 Ft Frottír törölköző 50x100 CSAK 199 Ft Szőnyegek 20-30% engedménnyel Import szőnyegpadló 4 m-es 2900 Ft 1.700 Ft Import szőnyegpadló 4 m-es 5100 Ft 2.950 Ft Kamasz és bakfis bársonynadrág CSAK 650 Ft III. em. műszaki osztály: LARSEN autórádió-magnó AUDIOTON autórádió-magnó Tetőantenna 18 1-es mikrohullámúsütő 6.400 Ft 4.500 Ft 4:590 Ft 4.500 Ft 1.150 Ft 850 Ft 23.900Ft 20.400 Ft Ezen a héten is TÖBB MARAD A ZSEBBEN A MECSEKBEN! (SM) ertl-pécs VASÚTÁLLOMÁSNÁL + KOSSUTH L.9 <s^ióió utca) Kiváló minőségű Bauknecht fagyasztóládák és szekrények az ERTL-Üzletházban Bauknecht 27 literes grillező mikrohullámú sütő csak 37.900 Ft KÍNÁLUNK még minőségi háztartási kisgépeket elérhető áron. A teljes árukészletből előleg befizetés nélkül is vásárolhat hitelre, igen kedvező kamatfeltétellel. A hitelt az Ormánsági Takarékszövetkezet biztosítja. Várjuk kedves vásárlóinkat! ERTL TECHNIKA ÜZLETHÁZ Osztrák -Magyar KFI 7623 PÉCS, Lenin let 6 tel. 72 / 33-323 érti teldbach * pécs

Next

/
Oldalképek
Tartalom