Új Dunántúli Napló, 1992. február (3. évfolyam, 31-59. szám)

1992-02-01 / 31. szám

Gerinc-centrum Pécsett (10. oldal) Leszűkíteni az állami tulaj­dont címmel munkatársunk Szabó Tamás tárcanélküli mi­niszterrel készített interjút, amely a 3. oldalon olvasható. Megkezdődött az ENSZ BT csúcstalálkozója Rendkívüli biztonsági intéz­kedések közepette érkeztek meg csütörtökön este New Yorkba az ENSZ csúcstalálkozójának első résztvevői. Az FBI és a he­lyi rendőrség embereinek ezreit vetette be gyalog, autón, heli­koptereken és hajókon, hogy garantálják a biztonságot. Bush amerikai elnök, aki a nap első felét még kampányúton töltötte, délután Franz Vranitzky osztrák kancellárral és Mijadzava Kiicsi japán kormányfővel találko­zott. A nyitó napon szólalt fel az Antall József kormány fő szemé­lyes képviselőjeként ott tartóz­kodó Jeszenszky Géza külügy­miniszter is. Cun-Szaporca helyett Béda-Karapancsa Európai Jelentőségű Ma­dárélőhelyek Védelmi Prog­ramja néven új országos prog­ramot indított be a Magyar Ma­dártani és Természetvédelmi Egyesület. Ezt a programot az Angol Királyi Madárvédő Egyesület anyagilag is támo­gatja. Baranyában egyetlen te­rület, a cun-szaporcai Ó-Dráva meder kapcsolódna a program­hoz, az egyesület megyei cso­portja szerint azonban az elégte­len hatósági védelem miatt már elveszítette korábbi madárvé­delmi jelentőségét. A baranyai csoport ezért Cun-Szaporca he­lyett a Béda-Karapancsai Táj­védelmi Körzetet javasolta be­venni a programba, mert az a te­rület napjainkig megőrizte ere­deti arculatát és a fokozottan védett madárfajok számára is kiváló élőhely. KÖZÉLETI NAPILAP Dunántúli napló III. évfolyam, 31. szám 1992. február 1., szombat Ára: 9,60 Ft Vitadús megyei közgyűlés Az egyik napirend teljesítése sikerült, a másiké meg nem. Igen szoros szavazati aránnyal ugyan, de elfogadták a megyei közgyűlés ezévi pénzügyi ter­vezetét, ugyanakkor a másik, igen nagy érdeklődéssel várt témában, a Janus Pannonius Múzeummal kapcsolatos vizs­gálatban nem döntöttek. A szá­mos többi napirenddel kapcso­latban gyakorlatilag teljes volt az összhang. A testület dr. Szűcs József el­nök vezetésével tegnap a pécsi régi megyeháza épületében elő­ször a két közgyűlés közötti időszak eseményeivel foglalko­zott. Az információcsokor most némi vitát és interpellációs lehe­tőséget nyújtott a képviselők­nek. Többen nehezményezték, hogy a közgyűlés bizottságai­nak tagjai a vártnál is kisebb szerephez jutnak a közgyűlés nemzetközi kapcsolatainak épí­tésében, községi képviselők pe­dig kérték, hogy egyszer és mindenkorra tisztázódhasson a megyei és a regionális vízmű szerepe, különös tekintettel arra, hogy tulajdoni kérdések­ben is megoszlanak a vélemé­nyek miniszteriális és közgyű­lési szinten. Megoszlottak a vélemények néhány esetben a közgyűlés el­következendő munkáját befo­lyásoló munkaprogram egyes kérdéseiről is. A képviselők a bizottságok, a közgyűlési hiva­tal és a testület teendőinek fon­tosabb kérdéseiről alig nyilvání­tottak véleményt, viszont hosz- szabban disputáltak arról, mely napon is legyenek a testületi ülések. (Folytatás a 2. oldalon.) Ma: választás Ma este hat óráig Pécsett öt helyen tartanak nyitva a szava­zóhelyiségek, amelyekben a vá­lasztásra jogosult állampolgá­rok megválaszthatják a 10. sz. választókerület önkormányzati képviselőjét. A Petőfi téri Általános Isko­Bár a szentlőrinciek reggel már nyilván észrevették, azért bizonyára örömmel olvassák: nem tévedésből nem kapcsolta le ma a község 591 lakótelepi otthonában a PÉTÁV a meleg­vizet. Mint Fenyvesi József, a táv­fűtő vállalat vezetője tegnap délután lapunknak elmondta, mivel a szentlőrinciek adóssága az elmúlt napokban nagy mér­tékben csökkent, úgy döntöttek, egyelőre mégsem szüntetik meg a melegvíz-szolgáltatást. — A nem fizetők aránya az eddigi 63 százalékról 25 száza­lék alá süllyedt, így a tervezettel Iában, az ÉPFU Megyeri utcai telephelyén, a Mezőszél utcai óvodában és a Mezőszél utcai Általános Iskolában dolgoznak a szavazatszámláló bizottságok. A választók, akik elmennek szavazni, hat jelölt valamelyi­kére adhatják voksukat. ellentétben továbbra is kapják a melegvizet a szentlőrinciek - mondta lapunknak az igazgató. - A döntést az is megkönnyí­tette, hogy azok, akik a község­ből még mindig adósaink, ígére­tet tettek, hogy február elején befizetik tartozásukat. Úgy tűnik tehát, hogy az or­szágos visszhangot kiváltó ügy megoldódott - remélhetőleg végérvényesen. A legszomo­rúbb persze az, hogy idáig jutot­tunk: már melegvízre is alig futja egyeseknek. S ezek az egyesek • sajnos, egyre többen lesznek... Pauska Göncz Árpád Gödöllőn A hazai gazdaságban az agrárágazatnak továbbra is meghatározó szerepe van, hi­szen az adottságok - a föld, a berendezések, a munkaerő - változatlanul rendelkezésre áll, a paraszti hagyományok megmaradnak, függetlenül a mindenkori politikától - je­lentette ki Göncz Árpád, a köztársaság elnöke pénteken Gödöllőn, az Agrártudomá­nyi Egyetem és a Magyar Szociológiai Társaság ta­nácskozásán. Az eszmecse­rén a mezőgazdaság gondjai­ról. lehetőségeiről volt szó. Amint az elnök utalt rá: olyan óriási változás, átala­kulás előtt áll a mezőgazda­ság, amely egyrészt minden megpróbáltatás ellenére nagy lehetőséget kínál a falvakban élő embereknek a felemelke­désre, másrészt a kudarcok veszélyét is magában rejti. Ennek elkerüléséhez a kö­zösségi érzés erősítésére és vállalkozókedvre van szük­ség. Szentlőrinci öröm: Melegvíz, továbbra is Majdnem kilenc hónapos szünet után tegnap délután ismét adás­sal jelentkezett a Pécsi Városi Televízió a MTV 1-es illetve az UHF sáv 26-42-es csatornáján. A Magyar Televízió a péntek délután kettőtől háromig terjedő időpontot biztosította a pécsi­eknek, így a továbbiakban is ebben az adásidőben lesz látható műsoruk. Tegnap egyébként lejárt a határideje az önkormány­zat által a városi televízió főszerkesztői posztjára kiírt pályáza­tok beadásának határideje. Információink szerint négyen pá­lyáztak az állásra. Fotó: Läufer László Új Etikai Bizottság a POTE-n A Pécsi Orvostudományi Egyetem etikai bizottságának elnöke dr.Blasszauer Béla tar­tott tegnap sajtótájékoztatót az egyetem központi épületében. A sajtótájékoztató célja volt, hogy az 1991 szeptemberében megalakult új etikai bizottság öszetételével, eddigi ténykedé­sével, valamint programjával ismertesse meg az újságírókat és segítségükkel a lakosságot. Az elnök elmondta, hogy a bizottság összetétele az eddigi gyakorlattól eltérően nemcsak orvosokból áll, hanem a társa­dalom különböző rétegeit kép­viselő laikusok is tagjai. így a bizottságba újságírót, nővért, jogászt, fdozófust és a katolikus illetve a görögkatolikus egyház egy-egy képviselőjét is bevá­lasztották. Ugyanis az eddigi orvos-etikai bizottságok elé ke­rülő ügyek legtöbbje nem csak orvosokat, hanem a betegeket, sőt mondhatnánk a társadalmat érinti. Az új etikai bizottság prog­ramjában többek között az eu­rópai etikai standartokhoz való felzárkózást, a nyilvánosság kontrolljának megteremtését és az alapvető emberi jogok és tár­sadalmi igazságosság érvénye­sülésnek elősegítését fogalmaz­ták meg célként. A tájékoztatón többek között ismertették a bizottságnak a lombikbébi programmal kap­csolatos állásfoglalását is, amelynek lényege röviden, hogy a program miatt a klinika egyéb betegei semmiféle hát­rányt nem szenvedhetnek, a programba való orvosi részvétel önkéntességen alapuljon, s a korábbi lombikbébi program­ban elkövetett vétségek miatt jogerősen elmarasztalt szemé­lyek a lehetőség szerint ne ve­gyenek részt benne. Pannónia ’92 Érdekképviseleti fórum­mal ért véget tegnap a Pan­nónia '92 , a szövetkezeti szakemberek három napos országos találkozója a har­kányi Hotel Platánban, a TIT Pécs-Baranyai Szerve­zete rendezésében. A záró eseményen a mezőgazda­sági, az ipari, a takarék- és a fogyasztási szövetkezetek országos érdekképviseletei­nek vezetői és a résztvevők az átmeneti és a szövetkezeti törvény végrehajtásával kapcsolatos teendőiket be­szélték meg, és cserélték ki tapasztalataikat. Komlói bányászok kitüntetése Komlói, oroszlányi és bor­sodi bányászok részvételével nyolctagú bányászküldöttség vett részt Limburgben (Bel­gium) egy európai vas- és bá­nyaipari érdekvédelmi konfe­rencián. A tanácskozáson megfogal­mazódott az európai bányászok és vasasok munkásszervezetei­nek egysége szükséges ahhoz, hogy megállíthassuk a vállala­tok, bányák felszámolását és bezárását. A Közös Piac mintá­jára 1993-ban megteremtendő „Egységpiac” előestéjén - ez a piac megszünteti a munkalehe­tőségeket és kivívott eredmé­nyeket - a spekuláció be kí­vánja zárni Európa több orszá­gában a bányákat, ennek része­ként az utolsó két belga bányát is. Ebben a helyzetben hirde­tünk és szerveztünk 1992- szép1 temberére Európa vas- és bá­nyaipari munkásainak részvéte­lével Brüsszelben egy nemzet­közi tüntetést. A limburgi részt­vevők a környező bányavidék kormányzóját levélben szólítot­ták fel a tárgyalások megkezdé­sére. A levelet vivő küldöttségnek két magyar tagja is volt, a Komló Bányaüzem Munkásta­nácsának képviseletében Tóth József és Sárközi Károly. A fel­szólítás eredményeként rövide­sen tárgyalások kezdődnek e kormányzó és a belga bányá­szok között. Az (AET) Európai Dolgozók Szövetsége az európai szövet­ségért végzett munkájuk elis­meréseképpen emlékérmet adott át munkájuk elismerése­ként Horváth László, Sebestyén Sándor, Kocsis János és Tóth József komlói bányászoknak. Árk Béla Diana Kingsley képei Pécsett A Los Angeles-i Diana Kingsley két éve, 1989-ben jött Magyarországra, hogy a Janus Pannonius Tudományegyetem szervezésében tartott pécsi Nyári Egyetemen részt vegyen. Majd annak az évnek az őszétől már a Budapesti Képzőművé­szeti Főiskola hallgatója lesz. A festő szakon tanuló fiatal kép­zőművész több, fővárosban rendezett csoportos kiállítás után először mutatkozik be önállóan nálunk stíluselemeket vegyítő vizuális objektjeivel. A „szövegekben,, és rajzban meg­komponált alkotás-fűzért, amely egyaránt él a minimal art és a „képírás” eszközökkel, Bo- dóczky István képzőművész ajánlotta az érdeklődők figyel­mébe tegnap a Pécsi kisgalériá- ban. A tárlat február 29-ig láto­gatható. B. R.

Next

/
Oldalképek
Tartalom