Új Dunántúli Napló, 1991. november (2. évfolyam, 299-328. szám)

1991-11-01 / 299. szám

Önálló révátkelők a Dunán Mohács, Dunafalva, Dunaszekcsö önkormányzatáé lesz a révhajózási vállalat. (Tudósítás a 2. oldalon.) Minden pénteken I TVR MAGAZIN 1991. november 4-10. fm napló Raffay Ernő fogadta a jugoszláv nagykövetet Raffay Ernő, a Honvédelmi Minisztérium politikai államtit­kára csütörtök délelőtt hivata­lában fogadta Rudi Sovát, Ju­goszlávia budapesti nagyköve­tét. A találkozóra a jugoszláv diplomata kérésére került sor — tájékoztatta az MTI (munka­társát Keleti György ezredes, a HM szóvivője. A nagykövet az állítólagos közös osztrák—magyar gyors­alakulat felállításával kap­csolatosan kért informá­ciót oz államtitkártól. Raf­fay Ernő a leghatározottabban cáfolta ilyen elképzelés, illetve terv létezését, hangsúlyozva, hogy a magyar és az osztrák honvédelmi miniszterek között ilyenről még csak szó sem esett. Ismételten nyomatékosan kijelentette, hogy a magyar és az osztrák honvédelmi miniszte­rek által a közelmúltban alá­írt együttműködési megállapo­dás nem irányul harmadik or­szág ellen, az kizárólag a két ország közötti bizalom erősíté­sét szolgálja, s az európai biz­tonság növekedését hivatott elősegíteni. Hazaérkezett az Állami Népiegyüttes A Magyar Állami Népiegyüt­tes hazaérkezett egyhónapos távol-keleti turnéjáról. A har­mincöt tagú együttes 18 elő­adást tartott — több mint húsz­ezer néző előtt — Hongkong­ban, Japánban és Tajvanban. Az előadásokat a magyar nyelvterület legszebb táncaiból állították össze. A táncokat Tí­már Sándor művészeti vezető koreografálta. Az MSZOSZ alelnöke Pécsett Pécsett, a Szakszervezetek Székházában tartott tegnap előadást dr. Sándor László, a Magyar Szakszervezetek Orszá­gos Szövetségének alelnöke az érdekvédelem aktuális kérdései­ről. Többek között elmondta, hogy az állampolgárok az el­múlt másfél évben bekövetke­zett változásokat elsősorban kudarcként élték meg. Alacsony maradt a jövedelmük, a létbi­zonytalanságuk egyre nő. A munkanélküliek száma emelke­dik és egyre kisebb az esély az újbóli elhelyezkedésre. KÖZÉLETI NAPILAP 0) Dunántúli II. évfolyam, 299. szám 1991. november 1., péntek Aro: 9,60 Ft Megyei vízügyi alapítvány Döntöttek a településfejlesztési pályázatok díjairól Ülést tartott a Baranya Megyei Közgyűlés testületé Gyakorlatilag elfogyott az a kétmillió forint, amelyet rend­kívüli támogatásként a megyei közgyűlés szavazott meg ko­rábban a Jugoszláviából Ba­ranyába érkezetteknek, a pénzt kiküldték - ezt a tényt jelen­tették be más fontos dolgok mellett a Baranya Megyei Köz­gyűlés tegnapi ülésén, a pécsi Kulich Gyula utcai épületben. Megtudhattuk még a lejárt határidejű közgyűlési határo­zatokról és a két ülés közötti eseményekről azt is. hogy dr. Szűcs József megyei elnök részt vett egy Barcelona mel­lett tartott rendezvényen, ahol az európai régiók közössége hivatalosan is közölte, hogy 1996-ban Pécsett tartják a bo­rok világkonferenciáját. Érdekes vita bontakozott ki a közgyűlés tegnapi tanácsko­zásának következő témájáról. A testület ekkor az 1992. évi cél- és címzett támogatások­ról döntött volno eredetileg, ám a disputa hatására kény­telen volt egy picit előbbre :s tekinteni. Elfogadták vita nélkül o megyei gyerekkórház, a har­kányi gyógyfürdőkórház, vala­mint a Megyei Kórház elmé­leti tömbjére vonatkozó céltá­mogatásokat. Ugyanakkor — figyelembe véve az ülés nap­ján kiosztott módosítást - nem kap jövőre egyetlen fillért sem a drávaszabolcsi kistérségi víz­mű létesítése. Ehelyett néhol az ingerült­séget is felvonultató vita után a megyei közgyűlés úgy dön­tött, hogy 1993-tól Baranya Megyei Vízügyi Alapítványt hoz létre a térségben érintett köz ségek egészséges ivóvízzel és ennek hálózatával történő el látásának javítására. Az ala pítvóny alaptőkéje az o mint egy hétmillió forint lenne, amelyet o drávaszabolcsi tér ségi vízmű kapott volna. A részleteket később munkálják ki. Ezt követően a település- fejlesztési pályázatok díjazásá ról tárgyaltak a képviselők. A megyei közgyűlés júliusi ülé sén hozott határozatot ,,A kul­turált építészeti környezetért' és ,,Az év lakóháza" pályáza­tok kiírására. A beérkezett pá­lyázatokat a megyei főépítész, dr. Tóth Zoltán által vezetett szakértői bizottságok értékel ték, és véleményükre támasz­kodva, az infrastrukturális és idegenforgalmi bizottság tett javoslatot a közgyűlésnek a díjok odaítélésére. Az előter jesztést a közgyűlés egyhan (Folytatás a 2. oldalon) Göncz—Galvin találkozó A közép-európai térség, Európa biztonsága, Ma­gyarország és a NATO kapcsolatairól, valamint együttműködésének lehet­séges formáiról volt szó azon a megbeszélésen, amelyet Göncz Árpád köztársasági elnök foly­tatott csütörtökön John R. Galvin tábornokkal, a NATO Európai Szövetsé­ges Haderőinek főpa­rancsnokával a Parla­mentben. A köztársaság elnöke emlékeztette be­szélgetőpartnerét arra, hogy Magyarország nem válságövezet, hanem a válságövezet határán von, gondoskodni kell arról, hogy ne is váljék azzá. Éppen ezért szükség van olyon válságkezelő prog­ramok és mechanizmusok kialakítására, amelyek le­hetőséget teremtenek a térségben bekövetkező bármilyen fejleményekre való rugalmas reagálás­ra. jugoszláv hatóságok bítzonsági okokra hivatkozva nem enge­dik az éjszakai hajózást, így csak nappal lehet hajózni o Dunán. Ennek ellenére a te­herszállítás viszonylag zökke­nőmentes, a MAHART hajói szállítják többek között a ma­gyar búzaexport egy részét a Szovjetunióba. A kulturált települési környezetért pályázat egyik díjazottja a 312 lokosú Cserkút Proksza László felvétele Hol maradtak Pécs zenei életének képviselői? Xianq Zuhua, a neves pekingi előadó és zeneszerző a jellegzetes kínai cimbalmon, a yangqinon játszik Fotó: Proksza László Cimbalmos világtalálkozó - zenészek egymásközt? A rendezvény zenei múltunkat is megtiszteli Ki gondolná, hogy a szá­zadelőn, Magyarországon Cimbalom-szalon címmel még folyóirat is megjelent, hogy az ősi hangszer köré szerző­dő zenei eseményekről tájé­koztasson? Ez a mozzanat csak csepp a tengerben, de már önmagában is jelzi azt a messzi múltba vezető ha­gyományt, amely a Cimbalom világtalálkozó előadóművé­szeit hazánkba, ezúttal Pécsre csábította. A négynapos világtalálkozó első napján, csütörtökön dél­előtt egy igazán ritkán látha­tó cimbalomkiállítás kalauza lehetett a kiváló cimbalom­művész, Herencsái Viktória a Hotel Palatínusban. A Nem­zeti Zenede első, kiváló cim­balomtanárának, a zeneszerző és gordonkaművész Állaga Gézának a hagyatékába pil­lanthattak be először a szak­ma messziről — többek közt Kínából, Egyesült Államokból Angliából, Iránból, Németor­szágból és Csehszlovákiából - érkezett képviselői. A Ko­dály által is nagyra becsült magyar művész nagyban hoz­zájárult ahhoz, hogy Liszt Fe­renc javaslatára már 1897- ben cimbalom tanszak indul­jon a Zeneművészeti Főisko­lán. Erkel Ferenctől Reinerig számtalan zeneszerző élt e műfaj lehetőségeivel, és Scun- da József, a múlt századi hí­res cimbalomkészítő-mester is döntő érdemeket szerzett ab­ban, hogy e zeneszerszám Q koncerttermeket világszerte meghódította. A látnivalók (Folytatás a 3. oldalon] Bányabezárás Komlón Az utolsó tonna szén Kossuth-ról Utoljára termelt tegnap a komlói szénmedence legna­gyobb kiterjedésű és terme­lésű bányája Kossuth-bánya. Bár a szénkészlet egy hónapig még lehetővé tenné a foly­tatást, srénértékesítési nehéz­ségek miatt a Mecseki Szén­bányák vezetése a bezárás mellett döntött. A bányatér­ség mintegy 200 föld alatti és kiszolgáló dolgozóján Komlo Bányaüzem a zobáki területen biztosít további munkát. A mai naptól az év végéig fo­kozott ütemű kiszerelési tevé­kenység folyik és januártól a megmaradó létesítmények az Állami Vagyonügynökség ke­zelésébe kerülnek. (Folytatás a 2. oldalon) Ismét van magánbánya Magyarországon Ismét van Magyarországon magónbánya, ugyanis csütörtö­kön a szanáló szervezetnél alá­írták a Dorogi Szénbányák Részvénytársaság alapító ok­iratát. A szerződés szerint a hitelezők egyezsége alapján a vállalat életképes üzemeiből november 1-'jei hatállyal 1,4 milliárd forintos alaptőkével részvénytársaság alakul. A Dorogi Szénbányák Rt. alaptőkéjének 54 százalékát a Hepta Kft. vezette magánvál­lalkozói befektető csoportot vá­sárolta meg, míg a fennmaradó rész a 13 legnagyobb hitelező között — köztük a Budapest Bank, APEH, MÁV - oszlik meg követelésük tőkésítésével. A részvénytársaság a műkö­dése során bérbe veszi a Car- bontrans Kft. birtokában levő tokodi brikettgyárat, így tevé­kenysége teljes körűvé válik. A részvénytársaság vezetése úgy döntött, hogy a jelenlegi 2300 fős létszám több mint 90 szá­zalékát megtartja és munkát biztosít a számukra. I A magyar folyami hajók to­vábbra is közlekednek a Duna jugoszláviai szakaszán - mond­ta csütörtökön a MAHART ille­tékese az MTI érdeklődésére. A vállalat 12 folyami hajója ha­vonta mintegy 70 alkalommal halad végig a Duna jugoszlá­viai szakaszán. Az utóbbi időben azonban a Nappal hajózható a Duna jugoszláv szakasza

Next

/
Oldalképek
Tartalom