Új Dunántúli Napló, 1991. november (2. évfolyam, 299-328. szám)

1991-11-01 / 299. szám

2 uj Dunántúlt napló 1991. november 1., péntek Döntöttek a telepiilés­Kormányszóvivői fejlesztési pályázatok díjairól tájékoztató ÓRA A NAGYVILÁGBAN Madridi értekezlet Engedékenységre nincs kilátás (Folytatás ai I. oldalról1 gúlag elfogadta, a pályázó tok fotóit a képviselők a ta­nácsteremben tekintették meg. A kulturált települési környe­zetért díj és oklevél elnyeré­séért 18 település pályázott. Cserkút a település egészére nyújtott be pályázatot, a kis. 312 lelket számláló Árpád-kori falu plakettet és oklevelet nyert a 250 ezer forintos díj mellett. Siklós az Iskola utcai lakótelepen az önerőből meg­valósult fejlesztési munkálatai­nak eredményeivel nevezett, az egyhangú panelkörnyezet fel­oldásáért 50 ezer forintos díj­ban és oklevélben részesült a város. Boly, Kistótfalu, Palkonya, Töttös és Bikái települések is a község egészére nyújtottak be pályázatot. A látványos, gyors és kulturált környezet­alakítást 150, 100, illetve 50 ezer forintos díjban és okle­vélben ismerte el a közgyűlés. A Mohácsi Révhajózási Vál­lalaton napokon belül három település készül osztozkodni. A folyami átkelést szolgáló vízi­járművek külön-külön Dunafal- va és Dunaszekcső, valamint Mohács önkormányzati tulajdo­nába kerülnek. Az erre vonat­kozó szerződéstervezet előké­szítésével o városi képviselő- testület megbízta Kuti István polgármestert, s közben az ön­álló átkelőüzemek létesítésé­hez a hatósági engedélyek in­tézése is folyamatban van Mint arról már több alkalom­mal beszámoltunk, a rév álla­mi támogatásának megvonása külön gondot, és egyúttal nem kis feladatot ró Mohácsra. A hidpótló szereppel bíró szol­gáltatás költségeit nem vállal­hatja föl egyedül Mohács, fő­leg nem úgy, hogy a közigaz­gatási határán kivül, neveze­tesen Dunoszekcsö, Dunafalva között biztosítania kell az ói­Feked újjászületésének 260 év­fordulója tiszteletére elkészüli emlékparkkal pályázott, ame­lyet százezer forintos díjjal és oklevéllel értékelt a közgyű­lés. Az év lakóháza díjat a mo­hácsi, Tolbuhin utca 56. szám alatti ház nyerte el, melynek tervezője Borza Endre, az első díj jutalma ötvenezer forint. További öt házat dicséretben részesített a közgyűlés, a pá­lyázatokat húszezer forinttal díjazva. A kulturált környezetért pá­lyázat első díját és harminc­ezer forintot a mohácsi Ad­ria üzletház nyerte meg, ter­vezője Bártfai István. Végül a közgyűlés 715 ezer forintos tá­mogatást szavazott meg a Ba­ranya Megyei Repülő- és Ej­tőernyős Klubnak a pécs-po- gányi repülőtér felújítási mun­káival kapcsolatban felmerült áfa-visszatéritési kötelezettsé­kelést. A kormányzattól hiába kértek és reméltek anyagi se­gítséget - így más választás nem lévén, magukra hagyva, kénytelenek az önkormányzatok a feladattal megbirkózni. A központi segítségről ter­mészetesen nem mondanak le. Dunafalva polgármestere, El­mer István például ezekben o napokban is a minisztériumo­kat járja, számukra elérhető­nek tűnik, hogy egymillió fo­rinttal hozzájáruljanak az üzemük fenntartásához. A jelenlegi hajópark, amely Dunaszekcsőnél szolgálja az átkelők szállítását, ott marad. Az év végéig akkor is, ha előbb történik az önállóvá vá­lásuk, s a mohácsiak biztosít­ják az ottani közlekedéshez a feltételeket. Mohácson a nagy komp mellett a kisebb, amo­lyan tartalék, szükség esetén itt, vagy Székesénél áll majd munkába. A kormány csütörtöki ülésén napirend előtt megvitatta a Független Kisgazdapárt Or­szágos Vezetőségének állás foglalását, valamint a kisgaz­dafrakció azon levelét, amely ben felkéri a miniszterelnököt: a párt országos vezetőségé­nek javaslatától eltérően a kormányzati lépésekkel várja meg a képviselőcsoport állás- foglalását. Antall József en­nek nyomán a három koalí dós párt frakcióinak követke­ző együttes ülésén kívánja a kialakult helyzetet megvizs­gálni. A kormány folyamatos működését tehát az FKGP ve zetöségének állásfoglalása nem érinti, a hivatalban lévő miniszterek és államtitkárok feladataikat teljes fele'ősség- gel látják el - tette közzé a kormány álláspontját Juhász Judit szóvivő a kabinetülés szünetében tartott tájékozta­tón. A rendőrségről szóló tör­vényjavaslatot — első olvasat­ban, a belügyminiszter előter­jesztésében - ugyancsak megvitatta a kormány. A ja­vaslat, mint Juhász Judit el­mondta, figyelembe veszi az ország állami, jogi és poli­tikai életében bekövetkezett változásokat, különösen a jogállamiság megteremtésére irányuló kezdeményezéseket, amelyek feltétlenül szükséges­sé teszik egy korszerűen mű­ködő rendőrség kialakítását. Az új szabályozásban a de­mokratikus követelmények ke­rülnek előtérbe: a rendőrség­nek mindenekelőtt az alkot­mányos alapértékeket ke'l szolgálnia. Alapvető feladata a körbiztonság és a belső rend védelme. A törvényjavaslat, — amely­nek készítői a hazai joganyag mellett főként a német és svéd előírásokat vették figye­lembe, s szem előtt tartották a legfontosabb nemzetközi egyezmények normáit is — rögzíti, hogy a belügyminisz­ter az érdemi döntéseken ki­vül mindennemű utasítást ad­hat a rendőrségnek. Ami pe­dig a közvélemény érdeklődé­sére fokozottan számot tart­hat: a tervezet részletesen szabályozza a titkos kutatás, a lehallgatás, valamint a le­vél-, a postai és távbeszélő­forgalom ellenőrzésnek, továb­bá az informátorok alkalma­zásának lehetőségeit. Új elemként bevezeti a ter­vezet a biztonsági ellenőrzés alá helyezés intézményét - ami nem tévesztendő össze a REF-el. Ez a többszörösen visz- szaeső bűnözők kontrollját tenné lehetővé, ám csakis bí­rói határozat eredményeként. A szakminisztériumoktól várt kiegészítő juttatásokon túl a mohácsi rév igyekezik több be­vételre is szert tenni. Ennek érdekében a nyár végén ra­dart szereltek a kompra, mely­nek használata segítségével ködben sem maradt ki járatuk. Vásároltak két uszályt, és lí­zingelnek egy tolóhajót, ezek­kel rövidesen jó minőségű fo­lyamkavics szállítását, majd értékesítését kezdik meg, ta­vaszra pedig homokot is áru­sítanak a Sokac-révnél kiala­kítandó depójukról. Mindkét építőanyag ára alacsonyabb lesz a párosban jelenleg kap­hatónál. Ugyanakkor két ha­jójuk a BKV-val történő tár­gyalásuk alapján várhatóan Budapest—Gemenc között me­netrendszerűen kirándulókat szállít majd. B. M. A közvetlenül érdekelt felek kaptak szót csütörtökön a mad­ridi konferencián. A felszólalá­sok sorát Jichak Samir izraeli miniszterelnök nyitotta meg, őt a jordániai küldöttség, illetve a közös delegációban résztve: /ő palesztin küldöttség képvi­selője követte. Jichak Samir, bár viszonylag mérsékelt hangvételű megnyi­latkozásában azt hangoztatta, hogy Izrael megegyezést akar, semmilyen engedményt sem ígért az arab államoknak és lényegében Izrael régóta kép­viselt álláspontját ismételte meg. A területi kérdéseket pél­dául másodlagosaknak minősítet­te és azt hangoztatta, hogy a jelenlegi tárgyalásoknak el kell vezetniük Izrael állami létének elismeréséhez. Követelte, hogy vessenek véget az Izrael elleni propagandának, ítéljék el a PFSZ Izrael megsemmisítésére vonatkozó felszólításait. A pa­lesztinok kérdéséről a kormány­fő szinte semmit sem mondott, azon túl, hogy az átmeneti ön­igazgatást helyezte számukra kilátásba. — Ha ez a konferencia va­lamit is megtesz, akkor véget kell vetnie Izrael önkényes ma­gatartásának , annak, hogy csupán a saját maga által al­kotott szabályoknak megfelelő­en éljen - jelentette ki Kamel Abu Dzsaber jordániai külügy­miniszter. Határozottan eluta­sította a szélsőséges ideológiá­O BELGRAD: Albánia leg­főbb problémája az, hogy az albánok nem dolgoznak - je­lentette ki Vili Bufi kormányfő az ATA hírügynökségnek. A miniszterelnök szerint jobbára emiatt tart az ország a teljes A tegnap esti siklósi polgár­mester-választáson a szavazó­cédulára egy személy, Bakó Pál alpolgármester, a siklósi ipartestület elnökének neve ke­rült fel, miután dr. Szepes vári Zsolt, a város két hónap ja lemondott polgármestere o testületi döntésben meghatá­rozott ideig nem nyilatkozott, hogy vállalja-e a jelölést. A titkos szavazás során — me­lyet nagy várakozás előzött meg - végül is nem született döntés. A 18 képviselőből ugyanis nyolcán támogatták az egyetlen jelöltet, nyolcán ellene voksoltak, két szavazat pedig érvénytelen volt. kát, világosan célozva az iz­raeli szélsőséges körökre, de egyúttal azokra az arabokra is, akik szembeszegülnek a békés -endezés gondolatával. Abu Dzsaber szerint a területet g békéért elv minden más elvnél és jelszónál jelentősebb. Köve­telte, hogy Izrael vonja ki csa­patait minden megszállt arab területről. A palesztinokat ille­tően kijelentette: lehetővé kell tenni számukra, hogy ősi föld­jükön érvényesítsék önrendel­kezési jogukat, de hozzáfűzte: Jordánia soha sem volt Palesz­tina és nem is lesz azzá. A Jordániával közös palesz­tin küldöttség vezetője, Hajdar Abdel Safi szerint Samir beszé­dének hangneme visszalépést mutatott a néhány nappal ko­rábban kifejtett állásponthoz képest. Hanan Asravi asszony, a palesztin küldöttség szóvivője kiábrándítónak nevezte az iz­raeli álláspontot és kijelentet­te, hogy semmiféle gesztust sem tettek a megbékélés érde­kében a palesztinoknak. A szóvivő provokatívnak, az iz­raeli szélsőjobboldal vélemé­nyét tükrözőnek nevezte Samir felszólalását, de azt mondotta, hogy a palesztin küldöttség a nyilvános ülésen nem kíván reagálni arra. Elutasította azt, hogy a kétoldalú tárgyalások Izrael által megszállt területén legyenek, ahol a palesztin de­legátusok élete és szabadsága is veszélyben forogna. gazdasági, politikai és társa­dalmi káosz küszöbén. Az élelmiszerellótási gondok és a beígért nyugati élelmiszerse­gélyek részleges elmaradása miatt megszaporodtak az üz­leti betörések. A hatályos törvény szerint ebben az esetben a testület­nek 15 napon belül meg kell ismételnie a polgármester-vá­lasztást. A képviselők hosszas, parázs vitát követően novem­ber 8-át jelölték meg az is­mételt szavazás dátumaként. Mint a folyosói beszélgeté­sekből kitűnt, külső személy jelölése is várható a posztra, bár elképzelhető, hogy a tes­tület megtalálja soraiban a megfelelő embert. Hogy a volt polgármester, dr. Szepesvári Zsolt ringbe száll-e, arról egyelőre nincs tudomásunk. B. N. Jugoszlávia: Nyugalom helyett harcok Az ENSZ Biztonsági Taná­csa zárt ajtók mögött meg­tartott konzultációján úgy ta­lálta, hogy megsértik a Jugo­szláviában harcoló felekkel szembeni fegyverszállítási em­bargót. A testület elnöke sze­rint a jugoszláviai helyzet to­vábbra is fenyegetést jelent o nemzetközi békére és bizton ságra. Nagy-Britannia és Ausztric felvetette egy Jugoszláviával szembeni olajszállítási embar­gó lehetőségét. Ezt attól ten­nék függővé, hogy az Európai Közösség milyen lépéseket tesz majd. Tizenegy segélyt szállító ha jó érkezett az ostromlott Dub­rovnik kikötőjébe. A szállít­mányt horvát közéleti szemé lyiségek, színészek, művészek is elkísérték, élükön Stipe Me- sic horvát politikussal, aki for­málisan még mindig a szö­vetségi elnökség elnöke. Dubrovnikben a helyzet to­vábbra is súlyos, hiányzanak az alapvető szolgáltatások nincs villany, csak néha mű­ködnek a telefonok, akadozik a vízellátás. A városban sok tízezer menekült zsúfolódotl össze, mert sokan éppen az óváros falai között kerestek menedéket a környéken zajló harcok elől. Dubrovnik környé­kén még mindig időről időre fellángolnak a harcok, csü­törtökre virradóra is lövöldö­zések voltak. Csütörtökön súlyosbodtak a harcok Vukovárnál, a hadse­reg ágyúkkal lövi a várost - jelentette a horvát rádió. A harcok a Vukovór környéki te­lepüléseken is rendkívül heve­sek. Az összecsapásokba szerb önkéntesek is bekapcsolódtak.-------------- ¥ --------------­o PÁRIZS: G-CSF néven Franciaországban november 15-től új gyógyszer kerül for­galomba a rákos betegek ré­szére. Az új orvosság a ké­miai terápia bizonyos hatá­sainak leküzdésére alkalmas, nevezetesen a fehér vérsejtek pusztulását ellensúlyozza. O MOSZKVA: A szovjet kormány szerdán úgy döntött, hogy lél millió tonna takar­mánygabonát vásárol :Ma- gyarországtól. A miniszterta­nács tagjai hangsúlyozták: az importra azért van szük­ség, hogy elkerülhessék az ál­latok etetésében lebruártól várható nehézségeket. A köz­társaságok közötti gazdasági szerződés 49,7 millió tonna gabona importját irányozza slö, ebből 36 milliót hitelben kívánnak beszerezni. Q BONN: A Die Welt csü­törtöki számában megjelent tudósítás szerint Magyaror­szág a legrosszabbtól tart: a jugoszláviai polgárháború nemcsak időnként csap ál magyar területre, de ki is terjedhet rá. A magyar kor­mány keze azonban meg van kötve. Minden reakció csak tovább rontana a Jugoszláviá­ban élő magyar kisebbség tragikus során. A budapesti kormány visszafogottságának másik oka, Magyarország ka­tonai gyengesége. Budapest attól tart, hogy Európa a szép szavakon kivül nem nyújtana semmit, amennyiben a táma­dás nem érné el a hódító háború szintjét - írja a lap. geire. Bozsik L.-Szijártó J. Bányabezárás Komlón röl, Szilágyi Sándorról, Pén­tek Lászlóról és névtelen, de nap-nap után a föld alá leszálló társaikról. Az emlékezés kiterjedhet a sokat bírált gépesítési kí­sérletekre, VOB-pajzsokra, maróhengeres gyalus jö- vesztésre, SOW-fejtesbizto- sítási keretre DOWTV-fej- tésbiztosítási pajzsokra, a szénomlasztásos frontfejté­sekre. Ha nem is váltak be a geológiai viszonyok miatt teljesen ezek, az eljárások és berendezések, nagy sze repük volt abban, hogy mai becslések szerint összesen 65—70 millió tonna szenet hoztak a felszínre. Ha ezt a mennyiséget Komló bel­területére akarnánk ma he­lyezni, 8 méter magasan mindent szén borítana o városban. S a bányáról eszünkbe kell, hogy jussanak o mara­dandó betegségek, o tra­gédiák. Az omlások, a nagy tüzek, a sújtólég-rorbbaná- sok, és több tízezer ott dol­gozó vájár, segédvájár, csillés, csatlós, lakatos, gépkezelő, vasútépítő, isza- poló, szállítómunkás szén­poros tüdeje. Kossuth bezárt. Béta és Zobák még termel. G. G. Bevételt növelő beruházások Önálló révátkelőket hoznak létre Nincs polgármestere Siklósnak (Folytatás az t. Oldalról/ Alig van ma Komlón és környékén bányász, aki ne töltött volna hosszabb-rövi- debb időt a tíz termelő­szint valamelyikén. Komló fejlődésének első dátuma­ként értékelhető az a má­jus végi nap, amikor 1948- ban megtörtént az első ka­pavágás a Kossuth-bánya ■létrehozására, a Kossuth II. akna, az altáró és a szén- előkészitö-mű kivitelezésé­vel. Néhány évvel később ezrével érkeztek Komlóra az emberek, és a bánya a 60-as évek közepén érte el csúcsteljesítményét, a napi 5500 tonnás termelést, ami­hez akkor 4500 dolgozó kellett. Az első művelt szén- telepek lefejtését tenger­szint felett 216 méterrel kezdték és a 43 év alatt 233 méterrel jutottak a ten­gerszint alá. Közben nevek váltak fo­galommá, hisz ki ne hallott volna Kusz Jánosról, Molnár Istvánról a ,,100 méteres” baráberről az 50—60-as évek neves csapatvezetői­ről, Lelovics Sándorról, Szi- las Adolfról, Werb Imréről, Békefi Jánosról, Nagy De zsőről, aztán a közelebbi múltból a Lovai-testvérek­Samir felszólalása a madridi értekezleten

Next

/
Oldalképek
Tartalom