Új Dunántúli Napló, 1991. szeptember (2. évfolyam, 239-268. szám)

1991-09-01 / 239. szám

Heues Harcok Horuätorszägban Bányásznap —1991 (Folytatás az 1. oldalról) Az Európai Közösség tűzszü- neti határidejének közeledté­vel és a horvát kormány szom­bat este lejáró ultimátuma el­lenére Horvátország válság- övezeteiben nem csökkent a harcok hevessége. A vukovóri harcokon kívül Plitvicén is újra támadást in­téztek a krajinai szerb fégyve- resek a horvát állások ellen. Vukováron az éjszakai tüzérsé­gi támadás következtében két személy meghalt, 14 megsebe­sült, s a támadásért a belgrádi rádió a horvát felet tette fele­lőssé, hangoztatva, hogy előző­leg lőtték a vukovóri loktanyát a horvát erők. A város ellen egyrészt Borovo faluból, más­részt a Dunáról. Naszádokról nyitottak tüzet, de a horvát védők tartják magukat. A plit- vicei tavaknál a helyi rendőr­állomást a legutóbbi hírek sze­rint már csak húsz horvát rend­őr tartja, hetvenen megadták magukat a jugoszláv hadsereg­nek, s közben a dél-horvátor­szági szerb fegyveresek ismét­lődő rohamokat intéznek a horvát állás ellen. A Borba szerkesztőségi kom­mentárjában arrói ír. hogy megkezdődött a visszaszámlá­lás a háborúig, mivel lejár Franjo Tudjman horvát elnök követelésének határideje a harcok beszüntetésére, s a horvát kormány este minden Alig egy hete a jugoszláviai Baranya háromszögbe bevo­nultak a jugoszláv néphadsereg és a tartalékosok egységei. A mai napig Baranyának összesen 70 százalékát vonták ellenőrzé­sük alá. Az udvari határon elmond­ták, hogy knezsevoi horvát kol­légáik Magyarországra mene­kültek a hatalomátvétel előtti utolsó percekben. Atérve a ju­goszláv vámposzthoz, már nem találtuk ott a ,,Horvát Köztár­saság" táblát, és a nemzeti lo­bogó helyett is csak a vörös­csillagos jugoszláv zászló len­gedezett az árbocon. A határ­őrök és vámosok egy része te- repszínú nadrágban és fekete pólóban teljesített szolgálatot, azonban egyikőjük sapkájáról sem hiányzott az ötágú csillag. Alapos 'átkutatás után in­(Folytatás az f. oldalról) ezért a szakrendelésért sem­miféle anyagi ellenszolgálta­tást nem kapnak. Az orvosok között vannak belgyógyászok, hoematológusok, reumatoló- gusok, kardiológusok, ortho- péd- és sebész szakorvosok, bőrgyógyászok, nőgyógyászok és gyermekgyógyászok is. Ezt az orvosi szolgáltatást való­ban a szociális helyzetüknél fogva rászorulóknak kívánják nyújtani, olyan légkört alakí­tanak ki, amelyben egyértel­művé teszik, itt hálapénzt nem fogadnak el. Ha valaki mégis némi pénzadományt szeretne adni, azt az e célra kitett mál­tai perselybe teheti. Viszont szívesen elfogadnak bármi olyan adományt, ami­vel a rendelő működését segí­tik. Például tisztítószereket, irodaszereket, gyógyszereket, valószínűség szerint meghirdeti a hadiállapotot, ha addig Szerbia nem válaszol kedvező­en az Európai Közösség ja­vaslatára és a horvát állás­pontot is figyelmen kívül hagy­ja. B. Walkó György, az MTI tudósítója jelenti: Már Zágrábban is tűzharc volt szombat délután. A repü­lőtér környékén horvát erők tankakadályokat építettek, s a hadsereg közlése szerint, tüzet nyitottak a kifutópályára. Ott vesztegel az az ugandai repü­lőgép, amelyet a jugoszláv va­dászgépek leszállásra kénysze­rítettek, s amelyben állítólag Horvátországnak szánt fegyve­reket csempésztek. Plitvicén megadták magukat a hadseregnek a helyi rendőr- állomás utolsó horvát védői, a rendőrállomás a nagy erőkkel rohamozó szerb erők kezére jutott. Vukováron már 24 se­besült van, a hadsereg Borovo falu és a Duna felől lövi a várost. Már összeült a horvát kor­mány, amely szombat • éjfélig adott haladékot a fegyver­nyugvás megteremtésére, s az időpont lejártával újabb lépé­seket határoz meg Horvátor­szág védelmére. Nagyon való­színűnek tartják, hogy bejelen­tik a hadiállapotot. dultunk el Pélmonostor irányó­ba. A határ után egy kilomé­terre, az aszfalton „Knezsevo is Szerbia" felirat díszeleg a négy szent sz-betű kíséretében, mely a szerbek egységét hirde­ti. Néhány méterre innét egy vadászpuskás láthatóan alkohol által bátorságot nyert, magát tartalékos katonának nevező suhanc állított meg minket. A kérdésre, hogy szerinte melyik országban vagyunk, fölényesen válaszolt:- Ez nem kérdés, hát persze, hogy Szerbiában! Kijelentése után pedig eré­lyesen visszazavart bennünket. A határon még búcsúzóul szét­szedték az autót, a megtalált filmet pedig elkobozták. A ju­goszláv zászló pedig mindezt végignézte . . . Vujity Tvrtko egyszer használatos tűket, fecskendőket, vagy bármilyen munkát (pl. asztalos, kárpi­tos). Szükség lenne telefon­ügyeletet ellátó személyekre, akik napi egy, vagy két órá­ra vállalnák ezt, természetesen fizetség nélkül. A rendelő megnyitásáról és a különböző szakrendelések időpontjáról részletesen tájékoztatni fogjuk olvasóinkat. A Máltai Szeretetszolgálat pécsi csoportjának létrejötte­kor a máltai központ elhatá­rozta, hogy Pécsett hozzák létre a dél-dunántúli régió katasztrófa-centrumát. Ehhez azonban megfelelő épületek­re lesz szükség a raktározás, az éjjeli menedékhely és egy ingyenkonyha részére. Várják az önkormányzat segítségét ehhez. S. Zs. Lézeres szemgyógyilás Szverdlovszkban Pécsre érkezik a szovjet szemész professzor Nem először írunk o Grund szabadidő szervezési és szol­gáltató Kft.-ről. Azt is megír­tuk már, hogy a kft. — amelynek tagjai 3 vállalat és 11 jogi személy — olyan sza­badidő központ építését ter­vezik, ahol minden korosz­tály sokféle sport és szabad­idő eltöltési lehetőséget ta­lál. Ezeket a lehetőségeket komplex módon és magas színvonalon kívánják majd szolgáltatni. Ám ennek meg­valósításához pénz kell. Igaz, több pályázatot adtak már be és nyertek el eddig, de ez nem elég. A szükséges pénz­források előteremtésére a legkülönbözőbb tevékenysé­gekbe fogtak. (Pl. turkáló, vendéglátás, idegenforgalom.) Most egy személyes isme­retség révén kapcsolatba ke­rültek a szverdlovszki Fjodo- rov professzorral és teamjé­vel, akik a Szovjetunión kí­vül más országokban is arról váltak ismertté, hogy lézerrel különböző szembetegségeket gyógyítanak. Például a rövid­látást, távollátást, kancsalsá­got, szürke hályogot, zöld há­lyogot, üvegtesti homályt, lá­tóideghártya leszakadást. A Grund Kft. vállalja az ehhez szükséges előzetes szűrés ma­gyarországi megszervezését — már tárgyaltak erre vállalkozó szemész szakorvosokkal - s, ha a szakember javasolja, a szverdlovszki Mikrosebészeti tudományos-kutató komp­lexumba való utaztatást is a kft. végezné. A szverdlovszki szemészek egy csoportja a héten Pécsre érkezik és szerdán - szep­tember 4-én - 17 órakor a pécsi Honvéd Kórház föld­szinti előadótermében előadást tartanak a módszerükről s az eddigi eredményeikről. Országos romanap Szolnokon Országos romanapot rende­zett szombaton Szolnokon a ,,lungo Drom Országos Ér­dekvédelmi Cigányszövetség", az eseményen díszvendégként részt vett Surinder Lal Malik,' az Indiai Köztársaság buda­pesti rendkívüli és meghatal­mazott nagykövete. A hazánk minden tájáról összesereglett vendégeket a megyei művelő­dési és ifjúsági központban Farkas Flórián, a cigányszövet­ség főtitkára köszöntötte, o vendéglátó város nevében Kö­nig László polgármester mon­dott üdvözlő szavakat. A nap programját kétnyelvű cigány irodalmi műsor vezette be Osztojkán Béla író össze­állításában. Tanácskozott a ro­maparlament ügyvivői fóruma: a találkozó alkalmából szer­vezett szakmai konzultáción a magyarországi nemzeti és et­nikai kisebbségi szervezetek képviselői cserélték ki tapasz­talataikat. Megnyitották a cigány képzőművészek tárlatát és Papi Lajos fotókiállítását. Akció! Akció! Akció! 600/220 lemezradiátorok reklámáron 365 Ft/tag, valamint fűtéscsövek, vízcsövek, gázkészülékek és szerelvények is kaphatók az Albatrosz Bt.-nél. Pécs, Engel J. út 6. Tel.: 10-044. (38631) Érdemérmeket, Bányamentő Szolgálati Érdemérmeket és Ki­váló Bányász kitüntetéseket adott ót mintegy 40 bányász­nak. Az ünnepi összejövetelen a Mecseki Táncegyüttes és népi hangszereivel a Zengő együt­tes adott műsort. Csertetőn szombaton este a hagyományokhoz híven meg­koszorúzták a bányász mártí­rok emlékművét. Este 8 órakor Csertetőn Ko­vács Mózes, Pécs-Bányaüzem szakszervezeti titkára emléke­zett meg az 1937-es csendőr- sortűz áldozatairól. Beszédé­ben ismertette a Mecseki Szén­bányák felszámolási eljárásá­ból adódó gondokat és lehe­tőségeket, valamint a szakszer­vezet állásfoglalását a bánya- bezárásokkal kapcsolatban. Ez­után a három bányavállalat, az MDF, az MSZP, a Magyar Munkások Demokratikus Szö­vetsége és a hozzátartozók ko­szorúit helyezték el az emlék­műnél. Ezután a hagyományos tűzi­játékkal zárult a megemléke­zés. * A közelmúlt bétái tragédiája miatt döntettek úgy a bá­nyásznap szfervezői, a szakmai ünnepen elmaradnak Komlón A legújabb adatok szerint Jugoszlávia baranyai részében lakók több mint fele elhagyta már lakhelyét. Tekintet nélkül nemzetiségi hovatartozására. A Magyarországra érkezők jelen­tős hányadát a határral szom­szédos megyékből más vidékre szállították. A régióhoz tartozó megyék legújabb adatait a ba­ranyai Polgári Védelmi Pa­rancsnokság ügyeletesétől kap­tuk. A menedéket kérők száma nem növekedett jelentősen az elmúlt napokban Baranyában, a volt mohácsi munkásőr lak­Pénteken Belgrádban folyta­tódott a boszniai és horvát­országi katonafiatalok szülei­nek megmozdulása, amellyel szeretnék elérni a sorállomány időben történő leszerelését, a szolgálati idő meghosszabbítá­sának visszavonását. Mintegy ezer szülő a késő délutáni órákban még mindig a vezérkari épület nagytermé­ben tartózkodott. Milan Gvero ezredes —, aki legutóbb tár­gyalt velük -, okciójukat had­seregellenesnek nevezte, s el­a megszokott szórakoztató programok. Az Eszperantó té­ren a vurstliban is életbe lé­pett a csendrendelet, zene és hangosítás nélkül pörögtek a körhinták. Igazi tömeg sem volt tegnap délután a bánya­város utcáin, a szépre vágyók azonban felkereshették a szin- ház előcsarnokában a törpefa kiállítást, a Mecseki Kultúr- park kisállat-bemutatójában és díszmadarakban gyönyör­ködhettek. Azoknak is csalód­niuk kellett, akik nem sajnálták volna a pénzt, hogy helikop­terről nézzék körbe Komlót, a környezetvédők és a felszállás környékén lakók tiltakozása miatt ez a program is elma­radt. Akik biztosan boldogok voltak ezen a napon: hat párt fogadtak a város anyakönyvve­zetői és egy névadót is ren­deztek a városházán. Este a polgármesteri hivatal és a bá­nyavállalat vezetői megkoszo­rúzták a bányász emlékművet, majd a város fúvószenekará­nak térzenéje utón következett a tűzijáték - hozott anyagból. Tavaly ugyanis a szárazság miatt elmaradt a bányásznap kétségkívül legnépszerűbb programja és most ezek a ra­kéták, petárdák, röppentyűk borították fényárba a kicsit szomorú estét. Mészáros Endre- Grünwald Géza tanyában, a máriagyűdi szociá­lis otthonban, a szigetvári régi kórház épületében, Somogy­bán pedig a nagyatádi lakta­nyában találhatók. Ezeken a helyeken tegnapi értesüléseink szerint bejelentetten mintegy 600-an. Esti adatok szerint a mene­déket kérők hivatalos számá­nak stagnálása után, az emlí­tett mohácsi helyszínről újabb ötven jugoszláviából érkezettet költöztettek át a nagyatádi laktanyába, ahol egyébként még bőven van hely. B. L. panaszolta, hogy Zágrábban azt állítják, a szülőket túszként tartják fogva. A megmozdulás résztvevői ekkor kórusban kiáltozták: va­lóban túszok vagyunk. Az akció csütörtökön kezdődött, a szülők útja nagyon küzdelmes volt, számtalanszor megállították, zaklatták és bántalmazták őket útközben. Mostarban, a tüntető szülőkre a laktanyából állító­lag tüzet nyitottak, ám a had­sereg később kategorikusan cáfolta ezt a hírt. Jeszenszky Géza athéni tárgyalásai A magyar és a görög kor­mány azonosan ítél meg szá­mos nemzetközi kérdést, igy a jugoszláv válság megoldásával kapcsolatos elveket is - hang­zott el a külügyi tárgyalásokat követően Jeszenszky Géza és Antónisz Szamarasz péntek délutáni sajtóértekezletén. A magyar és a görög kül­ügyminiszter egyetértett abban, hogy a rendezésnél figyelembe kell venni a határok sérthetet­lenségét, maradéktalanul biz­tosítani kell mind az emberi jogokat, mind a nemzeti ki­sebbségek jogait. Hangsúlyoz­ták, hogy szükséges a konflik­tus békés, demokratikus úton történő megoldása. Jeszenszky Géza azt emelte ki, hogy Ma­gyarország a legteljesebb mértékben támogatja az Euró­pai Közösségnek -, amelynek tagja Görögország is -, a jugoszláv válság rendezésére tett javaslatait. Hozzátette, hogy Magyarország többszörö­sen is érdekelt a jugoszláv békében, nemcsak azért, mert leghosszabb határa déli szom­szédjával van, hanem azért is, mert a határ közvetlen térségé­ben háború folyik, amely em­berek ezreit készteti menekü­lésre, elsősorban Magyaror­szágra. A távozni kényszerülők többsége horvát, de vannak köztük nagy számban Baranyá­ban és Eszék vidékén élő ma­gyarok, sőt szerbek is. Betiltották Ukrajna és n ___i______ r k ommunista pártjait Az Ukrán Legfelsőbb Tanács elnöksége határozatot hozott az Ukrán Kommunista Párt be­tiltásáról. A szombaton közzé­tett dokumentum szerint a tes­tület a határozathozatal előtt meghallgatta annak a bizott­ságnak a jelentését, amely a moszkvai hatalomátvétel uk­rajnai fogadtatásával és kö­vetkezményeivel foglalkozott. Örményország Legfelsőbb Tanácsának Elnöksége az ör­mény Kommunista Párt vagyo­nának államosításáról döntött. A szombaton ismertté vált ha­tározat szerint állami tulajdon­ba kerül a párt minden ingó­sága és ingatlana, befagyaszt­ják a pórt bankszámláit és Örményországnak jár oz SZKP vagyonából oz örmény Kom­munista Pártot megillető rész. Az örmény Kommunista Párt az eredeti tervek szerint szep­tember hetedikén tartja kong­resszusát, amelyen a párt ön­feloszlatásáról kívánnak dön­teni. LAPZÁRTA Jeszenszky Géza külügyminiszter szombat délután Tiranába érke­zett. A magyar miniszter görög­országi látogatásáról igen részle­tesen számolt be a görög sajtó és a televízió. Elsősorban a Jugo­szláviával és ciprusi kérdéskörrel kapcsolatos magyar álláspontot emelték ki a tárgyalásokon el­hangzottakból. A Kathimerini című polgári liberális, kormányhoz közel álló újság idézte Jeszenszky Gézát, aki hangsúlyozta, hogy Magyaror­szág többszörösen is érdekelt a jugoszláv békében. Jeszenszky Géza 30 év óta az első külügyminiszter, aki Albániába látogat. Még szombaton este meg­beszélést folytat albán kollégájával. Az albán fél igen nagy jelentő­séget tulajdonított az útnak, amit az is mutat, hogy a magyar po­litikust fogadja Ramiz Alia állam­fő és Ylli Bufi kormányfő, de találkozik az albán pártok veze­tőivel is. Jeszenszky Géza látogatásának célja az albán helyzetről való köz­vetlen tájékozódás, a kétoldalú, de különösen a gazdasági kapcso­latok fejlesztési lehetőségeinek fel­tárása, valamint időszerű nemzet­közi kérdések megvitatása. Albán részről mind a kormány, mind a politikai pártok nagy ér­deklődést tanúsítanak a magyar demokratizálódási folyamat tapasz­talatai iránt, mert azokat haszno­sítani kívánják országuk politikai és gazdasági átalakításában. Most érkezett: Pirelli gumiköpeny: 135x12 155x13 165/70x13 175/70x14 185/65x14-es méretekben. Trabanthoz Diagonál gumiköpeny 520x13-as 993 Ft! Továbbá: Fiat, Ford, Opel, Volkswagen típusokhoz -ékszíjak, légszűrők, olajszűrők stb. Nyugati típusú személygépkocsi alkatrészekre - rövid határidővel - rendelést felveszünk. Teherautó-kölcsönzés 250 Ft/nap. Várjuk kedves vásárlóinkat! Autóker, Pécs, Hengermalom u. 1. Tel.:15-729 (6401) Helyszíni tudósítás Horvátországi Baranya - ez is Szerbia! A jugoszláv néphadsereg a terület kétharmadát elfoglalta A Máltai Szeretetszolgálat újabb csoportja Nagyatádon még van hely a menekülteknek Had se reg el lenes megmozdulás Jugoszláviában 2vasűmapi

Next

/
Oldalképek
Tartalom