Új Dunántúli Napló, 1991. szeptember (2. évfolyam, 239-268. szám)

1991-09-01 / 239. szám

Üzbegisztán és Kirgizisztán is független Üzbegisztán és Kirgizisztán szombaton kinyilvánította függetlenségét. Az üzbég köztársaság vezetése jelezte, hogy hajlandó aláírni az új szövetségi szerződést, ha az ténylegesen független köztársaságok laza konföderációját helyezi kilá­tásba. A szovjet-kínai határ mentén fekvő közép-ázsiai Kirgizisztán (volt Kirgizia) parlamentje is függetlennek nyil­vánította a köztársaságot - jelentette az AP és a Reuter a szovjet Interfax hírügynökséget idézve. Az üzbég parlament taskenti rendkívüli ülésén elfogadott törvény azt is kimondja, hogy a köztársaság területén lévő szovjet tulajdonú vállalkozások üzbég fennhatóság alá kerülnek. A dokumentum szerint Üzbegisztán független kül­ügyi, politikai és gazdasági kapcsolatokat szervezhet, és hatáskörébe tartoznak az államstruktúra kérdései is. A kirgiz parlament a függetlenség megszavazásán kívül október 12-re elnökválasztást irt ki. A jelenlegi elnök, Ászkor Akajev azonnal bejelentette, hogy indulni kíván a posztért. Pécsi napok Ma délelőtt 9 órakor zenés ébresztővel és a Városház előt­ti térzenével kezdetét veszi a Pécsi Napok szeptember 8-ig tartó ünnepi rendezvénysoroza­ta. A Mecseki Szénbányák Fú­vószenekarát Gyurkó István karnagy vezényli, majd 10 óra­kor Pécs Megyei Jogú Város képviselő-testületének ünnepi ülésére és a Pro Civitate elis­merések adományozására kerül sor a városháza dísztermében, Ez alkalommal neves vendége­ket fogad a város, a modern német képzőművészet egyik je­les alkotója, a testvérváros Fellbachból érkezett Georg Kari Pfahler műveiből nyílik kiállítás a Pécsi Galériában. A Janus Pannonius Múzeum ren­dezésében idelátogató művész tárlatát Néray Katalin művé­szettörténész, a Műcsarnok igazgatója nyitja meg déli 12 órakor a Széchenyi téri kiállí­tóteremben, az eseményen Friedrich Wilhelm Kiel, Fell­bach polgármestere és dr. Krippl Zoltán, Pécs polgármes­tere mond köszöntőt. Délután 16 óra 30 perctől a Mecseki Ércbánya Vállalat Koncert Fúvószenekara ad tér­zenét a Széchenyi téren, majd 18 órakor püspöki hálaadó szentmise lesz a Pécsi Bazili­kában a város ünnepe alkal­mából. Este 8 órától a Pécsi Kamaraszínházban a Pécsi Nemzeti Színház művészeinek gálaestjére kerül sor. Az elő­adás ingyenjegyes. A Nevelési Központban Heavy Metal együttesek találkozója kezdő­dik 19 órától. Az érdeklődök a Helyőrségi Klubban a tizedik nemzetközi díszmadár-kiállí­tást is megtekinthetik. Holnap 9 óra 30-tól történeti konfe­rencia színhelye tesz a város­ház díszterme, 17 órakor oz Ifjúsági Házban nyílik város­történeti fotókiállítás, este 18 órától a Szélkiáltó együttes ad koncertet a Hild-udvarban. Új iskolák Tegnap délelőtt Ambach László polgármester, Imri Sán­dor iskolaigazgató, valamint a szülők részvételével új iskolát avattak Drávaszabolcson, ma. vasárnap délután pedig Po- gányban kerül sor iskolaava­tással egybekötött tanévnyitó­ra délután 16 órai kezdettel. A nemzetközi összefogás szép példája a ma 14 órakor fel­avatásra kerülő marócsai is­kola is. amelynek a kapuit egy évtizeddel ezelőtt zárták be. Rádió Eger Megkedvelték a hallgatók az indulás óta eltelt két hónap alatt a „Rádió Eger" adásait, ezért szeptember elsejétől egy órával tovább tartanak az ország egyetlen ,,kábel-rádió­jának” műsorai. Naponta 16 és 19 óra között közvetítik a zenés összeállítást az egri kábelrendszeren a 71 mega­hertzes frekvencián. A három­órás műsorban hosszabb in­formációs blokk, telefonos já­ték, s több szolgáltató riport is helyet kap. vasárnapi Dunántúli napló II. évfolyam, 239. szám 1991. szeptember 1., vasárnap Ara: 8,50 Ft KÖZÉLETI LAP Göncz Árpád villámlátogatása Velencében Magyarország a Jugoszláviai válság rendezéséért Göncz Árpád szombaton es­te hazaérkezett velencei vil­lámlátogatásáról. A magyar ál­lamfő felszólalt a Világművé­szeti Fórumon, s találkozott Gi­anni de Michelis olasz külügy­miniszterrel. Göncz Árpád a többi között szólt arról, Hogy Magyarország támogatja a jugoszláv helyzet rendezésére tett nemzetközi erőfeszítéseket, így az Európai Közösség kezdeményezését. Szólt arról, hogy Magyarország elvi és gyakorlati okok miatt is érdekelt a déli határainál ki­alakult válsággóc mielőbbi megszűnésében. Különösen fon­tosnak tartja, hogy az ott élő mogyar kisebbség helyzetét mi­előbb megnyugtató módon ren­dezni tudják. Magyarország számára gondot okoz az egyre nagyobb számú, Jugoszláviából érkező menekült befogadása,, ellátása. A köztársasági elnök felhívta a figyelmet arra, hogy o rendezési megoldásból nem lehet kizárni a Szerb Köztár­saságot, mert nélküle a meg­oldás csak átmeneti lehet. A Máltai Szeretetszolgálat újabb csoportja Dél-dunántúli katasztrófa­központ Pécsett Ingyenes orvosi szolgáltatás rászorulóknak Szeptember 16-ón megkezdi működését a Máltai Szeretet­szolgálat pécsi csoportja által szervezett karitatív orvosi szol­gáltatás. Az előzmények: dr. Szeri Irén tüdőgyógyász és dr. Nagy Ibolya docens, már több mint egy éve kezdtek foglalkozni egy koritatív egész­ségügyi szolgálat létrehozásá­val. Nem kis időbe tellett, amíg minden hivatali fóru­mot végigjárva valamennyi engedélyt megszerezték. Bár az egyháztól jelentős segít­séget kaptak, o továbblépés­hez anyagi támogatás is kel­lett. Ekkor fordultak a Máltai Szeretetszolgálathoz. A segít­ségkérő levélre személyesen jött Pécsre Csilla von Boesela- ger - aki o magyarországi szolgálat megszervezője és el­indítója, és közreműködésé­vel megalakult a Máltai Szol­gálat pécsi csoportja. A lo­vagrend szabályzata szerint a szeretetszolgálat helyi csoport­jának egy egyházi és egy or­vos vezetője kell hogy legyen. A pécsi csoport egyházi veze­tője Biró László, a Székesegy­ház plébániájának vezetője, az orvosi pedig dr. Nagy Ibo­lya. A karitatív egészségügyi szolgálat megkeresésére több mint harminc orvos jelentke­zett. annak ellenére, hogy (Folytatás a 2. oldalon) Palaczky és Jenei magasan átugorjak a vendégek labdára vetődő kapusát a 0-0-ra végződött PMSC-Diosgyőr mérkőzésen Fotó: Läufer László A csertetoi megemlékezés Fotó: Läufer László A pécsi önkormányzat harcol a munkahelyekért Csendes ünnep Komlón A 41. bányásznap baranyai központi ünnepsége tegnap délelőtt a pécsi Ifjúsági Ház­ban egyperces néma felállás­sal kezdődött. így emlékezett meg a szépszámú aknamályi- tő, uránbányász. szénbányász résztvevő a nemrégi béta-ak­nai sújtólégrobbanás kilenc áldozatáról. ünnepi beszédében dr. Krippl Zoltán, Pécs város polgármes­tere többek között a követke­zőket mondta :- A bányászok a városnak ugyanolyan fontosak, mint bár­mely más polgára. Az önkor­mányzat is harcolni fog azért, hogy az emberek a bányáknál megtarthassák munkahelyei­ket, vagy ha ez nem oldható meg, akkor új munkalehetősé­get kapjanak. Ezután Dániel Pál, az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium kiküldöttje Bányász Szolgálati (Folytatás a 2. oldalon) Hűségjutalom kormányhitelbal Válságos időszakot el ót a hazai szénbányászat, o bánya- vállalatok egy része ezért nem is tudta saját erőforrásából előteremteni a megérdemelt munkáért járó hagyományos bányásznapi hűségjutalmat — jellemezte az 'parág helyze­tét Szabad György, az Or­szággyűlés elnöke ozon az ünnepségen, amelyet szomba­ton Tatabányán rendeztek a bányásznap és az európai vá­rosok találkozójának alkalmá­ból. Bejelentette: ezeknél a vállalatoknál sem maradt el a hűségpénz kifizetése, mert a kormány hitelt adott erre a célra a gondokkal küsrködök- nek, amire őzért nyílt lehető­ség, mert a Parlament előre­látóan hozzájárult olyan vész- tartalék képzéséhez, amit a kormány indokolt esetben és szigorú ellenőrzés mellett ilyen célra is felhasználhat. Szabad György ' beszédében mérleget vont az Országgyű­lés csaknem másfél éves mun­kájáról. A legfontosabbak kö­zött említette o törvényhozás új rendszerének kialakítását, a szovjet típusú közigazgatási intézmények felszámolását és a demokratikus önkormányza­tok létrehozását. A törvények egész sorát kellett megalkot­ni, hogy kiépüljön a jogálla­miság és megszilárduljanak keretei. Magyar—orosz gazdasági tárgyalás A tekintélyes magyar vállal­kozásokat tömörítő New Bank Management konzorcium ve­zetői 100 millió dollár értékű magyar élelmiszer eladásáról kezdtek tárgyalásokat Moszk­vában oroszországi illetékesek­kel. A küldöttség, amelyhez nem hivatalosan csatlakoztak négy parlamenti párt — SZDSZ, MSZP, Fidesz, FKGP - kép­viselői is, 20 tonnás élelmi­szersegélyt ajánlott fel oz oroszországi vezetésnek. Magyarország az első or­szág, amely ingyenes élelmi­szersegélyt ajánlott fel Orosz­országnak a múlt heti hata­lomátvételi kisérletet követően. A 20 tonnányi, konzervekből és más tartós élelmiszerekből álló szállítmány péntek este megérkezett Moszkvába. Orosz illetékesek szerint más orszá­gok is készülnek hasonló jó­tékony akcióra. A magyar küldöttség pén­teken az oroszországi külügy­minisztérium képviselőivel tár­gyalt, szombaton pedig az oroszországi üzleti élet vezető személyiségeivel. A mogyar üzletemberek és politikusok lá­togatást tettek az Oroszorszá­gi Árutőzsdén is, ahol szintén az üzleti kapcsolatok erősíté­sének lehetőségeiről esett szó. **”'J*T'..... ’ Bányásznap — 1991

Next

/
Oldalképek
Tartalom