Új Dunántúli Napló, 1991. augusztus (2. évfolyam, 209-238. szám)

1991-08-07 / 215. szám

I 1991. augusztus 1. A szentmise 5. A szertartási mindenhonnan föl lehet látni A pápai szentmise oltárépítménye A kehely Biztosra vehető, hogy különlegesen becses em­léktárggyá válik minden olyan eszköz, amelyet II. János Pál pápa magyar­országi lelkipásztori láto­gatásának szentmiséin, a szertartás során használ. Különösképpen igaz ez a kelyhekre, amelyekhez jel­legüknél fogva esemény, más emlék is kapcsolódik korábbról. A Szentatya a pogányi szentmise oltárá­nál azzal a nemes egy­szerűségű, modern formó- zatú kehellyel fog misézni, amelyet Mayer Mihály pé­csi megyés püspök kapott püspökké szentelése alkal­mából a szekszárdi hí­vektől. A pápai szentmisére egyébként minden pap magával hozza templomá­nak kelyhét az áldozto- táshoz. Ezenkívül 200 kelyhet kap kölcsönbe a püspökség az Esztergom Főegyházmeavétöl, s az egyházmegye még külön 50 kelyhet rendelt. Ez utóbbiak a pápai szent­mise után itt maradnak a Pécsi Egyházmegyében. Ajándékok a Szent­atyának A szentmise közben az Oratio fidelium végeztével ajándékokat adnak át a pápának: a Székesegyhá­zi Plébánia részéről Lan­tos Péter és Schmidt And­rea Novotarski István pé­csi szobrászművész Zsol- nay-porcel ónból készített művét a bazilika ábrázo­lásával; Pécs városa ré­széről dr. Páva Zsolt al­polgármester és dr. An- talné Uz Éva önkormány­zati képviselő egy kaspo Zsolnay-vázát; a Dél-Du- nántúlon élő németek kép­viseletében Mezei Anikó és Emmert Józsel Trischler Ferenc pécsi szobrászmű­vész Sváb nagymama cí­mű bronz kisplasztikáját; az egyházmegyében élő horvátok részéről Szige- csán Jázselné és Kecskés lózsel horvát népi díszí­tésű, színekben gazdag asztalterítőt és kispárnát, a horvátországi djakovói egyházmegye részéről egy miseruhát. A pápai szentmise oltárépit- ményére pályázatot irt ki a pécsi püspökség és a pécsi örfkormányzat. Az első helyet — ami egyben azt is jelentet­te, hogy kiviteti tervek elké­szítésére megbízást adnak — Oszolt Dénes építész és Perl Tamás statikus, a MODUL­TERV Kft. tervezői nyerték el. Az egyhangú elismerés annak köszönhető, hogy a zsűri ér­tékelése szerint a benyújtott 11 pályamű közül ez tett ma­radéktalanul eleget valomeny- nyi kiirt szempontnak. — Az oltárépítmény telepí­tése olyan, hogy a misehely­szín legyezőszerűen kialakított szektorainak középpontja fö­lé kerül az oltárasztal; a pó­dium ugyanezen középpontra sugarasan szerkesztett elren­dezéssel tovább fokozza az adott centrális hatást - mond­ta Oszoli Dénes. — Az emel­vényen a pápán és a hat ki­emelt püspökön kívül még 40 püspök és 50 pap mutatja be együtt a legszentebb ál­dozatot, tehát olyan tervet kel­lett készítenem, hogy vala­mennyien elférjenek.- Milyen anyagból lesz az oltárépitmény? — A pódium anyaga natúr fa, csakúgy, mint a szélárnyé­kot adó hátfalé is. Az épít­mény legmonumentálisabb ele­me, a toronydaru-törzselemek- ből kialakítandó kereszt alakú árboc, melynek kihorgonyzott kábelei tartják az esővédelmet és az árnyékot nyújtó pony­valefedést. A kereszt sárga, a ponyva kék lesz — ezek Pécs város színei, de a pápai cí­merben is a sárga és a kék szerepel. A hívek, tehát a szektorok felől csak a 24 milliméter vastag kábelek je­lenthetnek takarást az épít­ményre. A kábelek rögzítését földalatti beton tömbök ad­ják, melyek össztérfogata ke­réken 100 köbméter. A repülő­tér további használhatósága érdekében ezek fölött min­denütt, körülbelül 70 centi­méter vastag földvisszatöltés lehetőségét biztosítottuk, így a gyepfelület ismét folytonos­sá tehető.- Az ön terve olcsóbb meg­oldást kínál, mint amennyi a keret volt. Hogyan sikerült ezt így „kihoznia"? Milyen lesz a pápai szent­mise oltárasztalán a terítő? Különlegesen szép. A laikus szemlélődőnél azonban többet tud mondani a terítő készí­— Az építmény gazdaságos­ságát az alkalmazott anyagok és szerkezetek újrahasznosít­hatósága adja: ez azt jelen­ti, hogy a kiírásban szereplő 4,5 millió forint helyett 2,75 millió forintba kerül. — Milyen alapkoncepcióval ült a tervezöasztalhoz? — Számomra az elsődleges szempont a katolikus szimbo­lika és számmisztika alkalma­zása volt, melynek részletes leírása a Bazilika Újságban jelenik meg a pápai szentmi­se napján. Például a kereszt 33 méter magas — ez Jézus Krisztus éveinek száma . . . — Milyen lesz az építmény, a szentély berendezése, dí­szítése? — Az építmény főszintje 2,40 méter, az oltárszint 3,15 mé­tője, dr. Pólyák Istvánná pécsi nyugdíjas pedagógus. — Nagyon ritka madarasi motívumokkal hímeztem a té­rítőt: középen a kereszt, két­ter, a pápai trónus szintje 4,05 méter magasan lesz. A pápai trónus a Pécsi Bazilika legdíszesebb széke, ezt erre a rendkívüli alkalomra felújít­ják, újraaranyozzák. Az oltár- szint, melynek középpontjában áll az oltárasztal — erre a dr. Pólyák Istvánná készítette díszes hímzésű terítő kerül —, ettől jobbra a szószék, balra egy álló feszület lesz, ami mel­lett két gyertyát és élővirág- díszítést helyezünk el. A pápai trónus és az oltárszintet ösz- szekötő lépcsősor két oldalára állítjuk a püspöki zsámolyo­kat. A főszintre, szintén két­oldalt 50-50 széket teszünk a püspököknek és a papoknak. Az oltár szintjétől lefelé, há­rom irányban meggyszínű sző­nyeg húzódik a gyepig, a lép­cső két oldalán színes, élő virágok pompáznak. oldalt a hit megvédését szim­bolizáló karokkal, melyek mel­lett az életet jelképező vona­lak hullámzónak. A színek: a szív pirosa, az ég kékje, a mezők zöldje és a Nap sár­gája. A kedves asszony örömmel mesél arról, már-már eldobta azt a 60 madarasi motívum­ból álló hímzésgyűjteményét — hosszú ideig azon a vidéken tanított —, ám ekkor olvasott egy felhívást. Egyik félkész munkáját - egy ragyogó hím­zést — el is küldte a Pro Culture Hungarica alapítvány pályázatára, mely pályadíjat nyert. S ezek után tanácsolta egyik ismerőse — jelentkezzen a püspökségen, hogy elkészíti az oltárterítőt. — Elvittem azt a térítőt, mellyel díjat nyertem, s ott mondta valaki, amikor meg­látta a hímzésemet; „Ebben benne van a magyar nép lei ­— lói lehet majd látni a szertantást? — Biztos vagyok benne, hogy igen. — Végezetül essék azokról szó, akik a tervet megvalósít­ják! — A földmunkát, a betono­zást és a fa pódium építését Lukács László hirdi ács kis­iparos vezetésével 15 fős csa­pat csinálja, a kereszt felál­lítását és kipányvázását az ÉPGÉP pécsi kirendeltsége Sotkó László vezetésével vég­zi. A ponyvalefedés gyártója a Notheisz Antal irányította Mecsek Ballon Kft., míg a ki­egészítő a célszerelvények a BÁZIS lakatosüzemében ké­szültek. A berendezés és dí­szítés megszervezését Felcser László egyházmegyei építész koordinálja; jómagam segítek ebben a munkában. ke”. így elfogadták felaján­lásomat, hogy elkészítem a Szentatya pécsi miséjére az oltárterítőt. Tudja, nem tudom elmondani, hogy mennyire bol­dog vagyak, mert annyit kö­szönhetek az Úristennek — szép hazát, jó szülőket, jó férjet, jó gyerekeket -, hogy én ezt soha nem tudom meg­hálálni. Most, amikor a föl­di helytartója, a Szentatya idejön Pécsre, végtelenül há­lás vagyok, hogy egy kicsit adhatok — ha mást nem is, legalább a munkámat. A terítő hímzését májusban kezdte el dr. Pólyák Istvánná, augusztus elején már majd­nem a befejezésénél tartott. — Több mint 50 éve raj­zolok, festek, hírnzek, de ilyen megtiszteltetés még nem ért. Mutatja a térítőt — csodá­latos. Augusztus 17-én — a tévé jóvoltából — már milliók láthatják, ha csak néhány pil­lanatra is a szentmise közben. Koncelebrálók A pogónyi oltárépítmé­nyen több, mint 50 főpap fogja a Szentatyával együtt mondani a misét, illetve 11 magyar püspök mellett 24 külföldi, Né­metországból,. Ausztriából, a Cseh és Szlovák Köz­társaságból, Horvátor­szágból és Romániából. Legfőbb koncelebránsak- ként a Szentatyántík né­gyen segédkeznek a szer­tartás során: a pápa jobb oldalán Mayer Mi­hály pécsi megyés püspök és dr. Paskai László bí­boros, esztergomi érsek, a bal oldalán Angelo Soda- no bíboros, vatikáni ál­lamtitkár és dr. Seregély István, a Magyar Katoli­kus Püspöki Kar elnöke, egri érsek. Ministránsok A szertartás során, s kü­lönösképpen az áldozta- tásnál 150 ministráns mű­ködik közre. A ministrán­sok különböző plébániák­ról jönnek be és Pécsett, a kertvárosi plébánián gyü­lekeznek. A szentmise haj­nalán külörtbuszok viszik őket a szentmise helyszí­nére, akárcsak a Pannó­nia Szállóból a konceleb- ráló püspököket és a pro- tokollvendégek egy részét. Gyóntatás Gyónásra is lesz lehe­tőség a pápai szentmise helyszínén. Erre a célra két gyóntatáhelyet alakí­tanak ki. Gyónni a gyüle­kezés alatt lehet, illetve nagyon-nagyon indokolt esetben a szentmise alatt is az áldoztatásig. Adóztatás A pápai szentmisére az áldoztatáshoz Pécsett a karmelita nővérek sütik a szentostyát: 120 ezer da­rabot. A szentmisén II. János Pál pápa személyesen is áldoztat 100 hívőt - mind kispapok szülei. Miközben a Szentatya áldoztat — s ennek időtartama 15—20 percre tehető — a papság is áldoztatja a szektorok­ban lévő híveket. Rendező és ministráns felvezetésé­vel haladnak sorról sorra. A mise alatt a szektorok­ban csak addig tarthat az áldoztatás, amíg a Szent­atya áldoztatja a kispa­pák szüleit. Ennek végez­tével minden pap abba­hagyja az áldoztatást. Valószínű, hogy e rövid idő alatt valamennyi ál­dozni óhajtó nem kerül­het sorra, ám nem kell türelmetlenkedniők, elke­seredniük: amise befejez­tével, amikor a Szentatya elvonul a pápai sekrestyé­be, a papság folytatja a szektorokban elhelyezkedő hívők áldoztatását. Oki az oltárterítet hímezte

Next

/
Oldalképek
Tartalom