Új Dunántúli Napló, 1991. augusztus (2. évfolyam, 209-238. szám)

1991-08-07 / 215. szám

6. Hogyan jutunk a mise színhelyére? 1991. augusztus 7. Személygépkocsival« autóbusszal A pogányi reptéren ideiglenes buszmegállóhelyeket alakítottak ki A pogányi repülőtéren tar­tandó szentmisére negyed- millió embert várnak. A hely­A pécsiek számára javallott, hogy ne személygépkocsival, hanem a Pannon Volán autó­buszaival menjenek a mise­helyszínre. A Pannon Volán öz érdek­lődéstől, illetve a közlekedési lehetőségektől függően 37— 50 000 embert képes elszállí­tani. Ehhez 65 csuklós autó­buszt terveznek szolgálatba állítani, valamint 60 szóló autóbuszt. Ez a 60 szóló autó­busz azonban azok a külön­járati autóbuszok lesznek, amelyek először más telepü­lésekről hozzák el a zarán­dokokat, s csak utána állnak be a pécs—pogányi nonstop forgalomba a csúcsidőszak­ban, s éppen ezért a Pécsre szín megközelítésére és el­hagyására négy útvonal áll rendelkezésre. történő visszautaztatósban dél­után és este már nem vesznek részt. Az első járatok Pécsről a pogányi misehelyszínre 4 óra­kor indulnak. A vonaton, helyi tömegköz­lekedési járművel, illetve gya­logosan érkezőknek a Lenin téren - Kálvin utcában lesz felszállóhely. A helyi közlekedési eszköz­zel és gyalogosan érkezőknek a távolsági autóbuszpályaud­var északi oldalán, a Szalai András úti helyi közlekedési megállóban. A vásártéren leparkoló sze­mélygépkocsik utasainak a vásártéri fordulóban, illetve az Az északról, keletről és dél­kelet lelöl a 6-os, a 66-os és az 57-es számú főútvonalakon érkező járművek Kozármisleny— Pécsudvard felől közelíthetik meg az 58-as úttól keletre ki­alakított parkolóhelyet. Az eb­ből az irányból érkező autóbu­szok augusztus 17-én hajnalig még áthaladhatnak Pécsett a 6-os úton, a Rózsa Ferenc úti felüljárón ót az 58-as útra, ez­után csak az említett terelőutat használhatják. A terelőút a pécsudvardi vasúti átjárótól a reggeli, délelőtti órákban a re­pülőtér felé, 12.30 órától for­dítva egyirányú lesz. Déli irányból az 58-as úton lehet eljutni a parkolóhelyekig, s erre az útvonalra terelnek minden, Jugoszláviából érkező járművet. Az északi, nyugati és dél­1-es autóbuszjárat vásártéri megállójában. A kertvárosi utasok az előb- bin kívül a Nevelési Központ 1. megállójában. A Pannon Volán parkolási lehetőséget biztosít 17-én a zárt autóbusztárolójában - s az itt parkoló személygépko­csik utasai a Pannon Volán Bolgár Néphadsereg útja 33. szám alatti székháza előtt szállhatnak autóbuszra. Visszaúton délután a repü­lőtér mellett kialakított 150 méter hosszúságú perontól in­dulnak az autóbuszok, ame­lyek megállnak a pécsi köz­temető legfelső, déli kapujá­nál, a Szalai András úton és nyugati irányból érkező sze­mélygépkocsik a 6-os számú főút, Pellérd község déli része, majd az új összekötő úton Péter- puszta felől közelíthetik meg az 58-as úttól nyugatra kialakított parkolót. Az autóbuszok a 6-os számú főút, Szabadszentkirály, Baksa, Görcsöny, Szőke, Sza- lánta, 58-as számú úton hajt­hatnak a buszparkolóba. A szentmise felé az előbb emlí­tett terelőút Péterpusztától, az utóbbi pedig Szalánta északi részétől lesz egyirányú, a mise után 12.30 órától pedig ellen­kezőleg. Az 58-as út Pécs, Kanizsai Dorottya út—Egri Gyula út cso­mópont és a pogányi repülőtér közötti szakaszát kétirányú for­galommal csak a megkülön­böztetett jármüvek — men­tők, tűzoltók, rendőrség, disz­a lőpályaudvar előtti téren. A zarándokokat szállító autó­buszok megkülönböztető jel­zésként pápai címeres emblé­mát használnak. Az autóbuszjegy ára a tá­volsági menetrendi tarifa sze­rint 20 lorint lesz utazáson­ként. A jegyeket elővételben augusztus 12-től a Pannon Volán helyi és helyközi jegy­pénztárai árusítják. Bár au­gusztus 17-én összesen 37 mozgó jegyárus fog tevékeny­kedni a felszállóhelyeken, a várható tumultusra, sorban- áltásra tekintettel ajánlatos oda-vissza elővételben besze­rezni a jegyeket, vagy leg­alább visszaútra is előre meg­váltani. Egyébként az autóbu­szok valamennyi ajtajánál el­lenőrök érvényesítik a jegye­ket. vendégek, újságírók — és a Pannon Volán helyi járatú autóbuszai használhatják. A toxik nem számítanak megkü­lönböztetett jelzésű járművek­nek! Az 58-as utat a tranzit- forgalom elől elzárják — a te­relőút Harkánytól a 6-os útig Diósviszlón, Görcsönyön és Pel- lérden át vezet. A terelőutakat a KRESZ elő­írásainak megfelelő sárga szí­nű táblákkal jelölik, a különb­ség csupán annyi, hogy a sár­ga mezőben rajta lesz a pápai címer pajzsa is. Bár a terelő­útvonalakra más intézkedés várhatóan nem lesz, alternatív forgalomelterelésre azonban bármikor és bárhol számítha­tunk. A rendőrség kéréssel fordul a gyalogosokhoz: az 58-as főköz­lekedési úton lehetőség szerint ne vágjanak keresztül, mert ez­zel fokozottan veszélyeztetik sa­ját maguk, s mások testi épsé­gét is. S ami legalább ilyen fontos: kérésük, hogy az 58-as úton senki ne induljon el gya­logosan a repülőtérre vezető úton, használják inkább a tö­megközlekedési eszközöket. A közlekedési rendőrök szer­te a megyében ellenőrző, át­eresztő „rekeszeken" szűrik meg a forgalmat és mozgó el­lenőrzéseket végeznek Pécs leg­forgalmasabb útjain, illetve karjelzéses forgalomirányítást végeznek a forgalmasabb út­kereszteződésekben. A város közlekedési lámpáit ezen a na­pon kikapcsolják, de a rend­őrök már egy nappal korábban, augusztus 16-án 13 órától el­foglalják szolgálati helyeiket. Pécsről autóbusszal Felszállóhelyek, buszjegy, jegyárusítás Parkolók Szauer József, a BER-ING Kft. ügyvezetőjétől megtudtuk, hogy a pogányi repülőtéren és a környékén 16 000 négyzet- méter autóbuszutat — ez mintegy 2,5 kilométer hosszúságot jelent 12 000 négyzetméter személygépkocsi szervizutat és 10 000 négyzetméter gyalogjárdát építenek. Autóbuszfordulót is létesítenek, melynek közvetlen köze­lében, az 58-as út keleti oldalán egy három méter széles és 150 méter hosszú le- és felszállóperont alakítanak ki. Várhatóan elegendő parkolóhely áll rendelkezésre: a mint­egy 23 000 személygépkocsi és 3000 autóbusz elhelyezésére füvesített szántóföldeken, illetve a repülőtér kifutópályáján lesz lehetőség. A parkolókon belüli mozgást, a be- és kiállást 200 forga­lomirányító és jegyszedő irányítja. Szalagkorlátokat feszíte­nek ki, a fűre forgalomirányító jeleket meszelnek. A mise napján hajnali négy órától valamennyi parkoló üzemel: az 50 forintos személygépkocsi- és a 300 forintos autóbusz­parkolójegyeket elővételben augusztus 1-jétől a városi fizető­parkolókban és a városgondnokság ügyeletén — Pécs, Baj- csy-Zsilinszky út 35. — árusítják, de természetesen majd a helyszínen is. Parkolójegyeket utánvéttel, postán is meg le­het rendelni. Mentesítő vonatok Szünetelő teherforgalom A közúti közlekedés folyamatossága érdekében a MÁV Pécsi Igazgatósága a területén több helyen a teherforgalom időleges szüneteltetésével igyekszik megkönnyiteni az autósoknak a vas­úti-közúti szintbeli kereszteződéseken való átjutást. A MÁV több mentesí­tő vonattal, menetrend szerinti vonatok megerő­sítésével járul hozzá a pápai szentmise zarán­dokainak Pécsre utazta­tásához. A legelső kü­lönvonat az eddigi ter­vek szerint Erdélyből, egészen pontosan Brassóból jön és augusztus 16-án 13.23- kor érkezik a pécsi főpá­lyaudvarra. Ez a külön­vonat vissza Erdélybe 18-án 0.05 perckor indul Pécsről. Augusztus 17-én mentesítő vonat indul Mohácsról 6.05-kor és 7.35-kor érkezik Pécsre. Út­közben minden állomáson és megállóhelyen megáll. Ez a vonat Pécsről 14.10-kor indul vissza Mohácsra és oda 15.40- kor érkezik meg. Dombóvárról a szintén min­den állomáson és megálló­helyen megálló mentesítő vo­nat 5.37-kor indul és 6.50-kor érkezik Pécsre. Visszafelé a Pécsről 14.37-kor induló me­netrend szerint közlekedő vo­nat szerelvénye lesz megerő­sítve, vagyis kétszer annyi ko­csija lesz, mint egyébként. Nagykanizsáról 4.15-kor in­dul és 7.16-kor érkezik Pécs­re a mentesítő vonat, amely Barcstól menetrend szerinti já­ratként közlekedik és minden állomáson megáll, Nagykani­zsa és Barcs között viszont a jelentkező zarándokok igénye szerint, vagyis csak Gyékénye­sen, Berzencén és Somogyud- varhelyen. Pécsről vissza a mentesítő vonat 15.00-kor in­dul és 17.50-kor érkezik Nagy­kanizsára. Útközben Szentlő- rincen, Szigetváron, Barcson, Vízváron, Somogyudvarhelyen, Berzencén és Gyékényesen áll meg. A Csöng rád megyei zarán­dokok egy része is különvo- nattal jön. Ez a vonat Makó­ról indul és Szegeden, majd Budapesten áthaladva 17-én 6.15-kor érkezik Pécsre, visz- sza pedig 15.15-kor indul. Ez a szerelvény valóban igazi kü­lönvonat lesz, mert Szeged­től, illetve Szegedig csak for­galmi okok miatt áll meg út­közben. A MÁV augusztus 17-én in­dítja a nyáron egyébként nem közlekedő vonatát Palotabo- zsokról Pécsre. Ez a vonat 5.50-kor indul és 7.25-kor ér­kezik a pécsi főpályaudvarra. A szentmise napján megerő­sített szerelvénnyel közlekedik a Sárbogárdról 4.02-kor in­duló és 6.40-kor Pécsre érke­ző személyvonat, a Szombat­helyről 5.30-kor induló és 10.00-kor Pécsre érkező gyors­vonat, a Mohácsról 5.20-kor induló és Pécsre 6.50-kor ér­kező személyvonat. A szentmise után Pécsről megerősített szerelvényként közlekedik a 14.15-kor induló pesti gyors, a 14.37-kor induló budapesti személyvonat, de csak Sárbogárdig dupla szá­mú kocsival, a 15.49-kor Nagy­kanizsára induló személyvo­nat, de az is Barcsig a szo­kásosnál több kocsival. A MÁV azzal is számol, hogy a sárbogárdi vonalon utazni szándékozók esetleg nem ér­nek oda a vonatindulásig a pályaudvarra: ebben az eset­ben a 14.37-es budapesti sze­mélyvonatot mégsem erősítik meg, hanem későbbi időpont­ban mentesítő vonatot indí­tanak Sárbogárdig. Ebbe a körbe tartozik az is, hogy a Bács-Kiskun megyé­ből érkező nagy számú zarán­doktömegre tekintettel augusz­tus 17-én a bajai vasúti-köz­úti összekötő Duna-hidon reg­gel 4 és 9 óra között szünetel a vasúti teherforgalom. A régi 57-es számú mohá­csi út forgalmát könnyíti meg, hogy Pécsbánya-rendező vas­útállomáson a szentmise nap­ján 4 és 9 óra között nem végeznek tolatási, rendezési munkálatokat, a sorompó te­hát a szokásosnál jóval ke­vesebbszer lesz leengedve. A pécsudvardi új fénysorompós vasúti átjárónál is könnyebb lesz az átjutás az autósok szá­mára, mert 17-én 4 és 9 óra között ezen a vasútvonalon sem közlekednek tehervona­tok Még így is marad 9 személyvonat, amelyeknek az áthaladását az autósoknak meg kell várniuk. Hasonlóképpen nem közle­kednek tehervonatok 17-én 4 és 9 óra között a Szentlőrinc —Pécs vonalon, így a Szabad­szentkirályra vezető közútnál és Mecsekalja-Cserkút állo­másnál lévő vasúti—közúti ke­Arra az esetre, ha valami miatt bedugulna a közúti köz­lekedés, nyolc kocsiból álló szerelvény áll 17-én készen­létben a pécsi főpályaudva­ron, Akár villanymozdony, akár dízelmozdony vontatás­sal bármely vasúti vonalon besegítenek. Ez a készültség arra alkalmas, hogy a terve­zett 4.30 és 9 óra közötti, il­letve délután vissza 12.35 és 17 óra közötti intervallumban 10—10 ezer utast szállítson Pécs és Pécsudvard között. Végszükség és száraz idő esetén a rossz állapotú gya­logút mégiscsak járható. Köz­reszteződés az autósok szem­pontjából jelentősen teher­mentesül. Egy ilyen jelentősé­gű vasúti fővonalon ez hatal­mas engedmény a MÁV ré­széről. Ám ezekben a keresz­teződésekben így is komoly gondok várhatók, mert 4 és 9 óra között a Pécs—Szentlőrinc vonalon 20 személyvonat köz­lekedik és egyenként 2—3 perc­re tehető áthaladásuk idejére a sorompók zárva lesznek. Te­hát összesen 40—60 percnyi idő esik ki közúti forgalom haladása szempontjából, ami­vel minden ebből az irányból érkező autósnak számolni kell az indulás idejének megter­vezésekor I útra a rendőrség sehol sem enged gyalogosokat a mise­helyszínre vezető vonalakon. Ez a gyalogút egyébként a Pécs—Mohács vasútvonalon utazni szándékozók számára is lehetőség, hiszen a sze­mélyvonatok és a mentesítő­vonat is Pécs és Mohács felé egyaránt megáll a pécsudvar­di vasútállomáson. A közúti forgalom bedugu­lása esetére még egy teher­mentesítő megoldásra készül fel a MÁV Pécsi Igazgatósó ga: ha szükséges, a mente­sítő és különvonatokat Pécs- udvardig közlekedtetik. Mindazok, akik adománnyal kívánnak hozzájá- fulni a pápai látogatás költségeinek fedezéséhez, a miseheiyszínen elhelyezett perselyládákba tehe­tik hozzájárulásukat. Külön perselyezés a pápai szentmisén nem lesz. Utazási kedvezmények A MÁV a pápai szentmisékre utazóknak - függetlenül at­tól, hogy egyénileg, vagy csoportosan utaznak - egységesen 50 százalékos kedvezményt ad. Akik más ok miatt ennél na­gyobb mértékű kedvezményre jogosultak, az természetesen érvényes a szentmisék alkalmára is. A kedvezmény nemcsak a szentmisék helyszínére inditott mentesítő és különvonatok- ra érvényes, hanem minden olyan menetrendszerű vonatra is, amely a misehelyszinek vasútállomására, illetve a szentmisé­ket követő napig ezen állomásokról indul. Vagyis a pécs- pogányi szentmisére vasúton utazók az 50 százalékos ked­vezményt augusztus 16-ra és 17-re, illetve augusztus 18-án már csak a Pécsről való visszaútra kapják meg. Ebben az időszakban senkinek semmilyen módon nem kell igazolnia sem a jegyváltáskor, sem a jegy ellenőrzésekor, hogy a pá­pai szentmisére utazik: a célállomás, illetve visszaúton az induló állomás önmagában vélelmezett „bizonyíték” lesz. Vészta rtalék

Next

/
Oldalképek
Tartalom