Új Dunántúli Napló, 1991. augusztus (2. évfolyam, 209-238. szám)

1991-08-07 / 215. szám

1991. augusztus 7. Biztonságban 7. Honvéd Kórház: 200 ágy - üresen A pápalátogatás idején a Pécsi Honvédkórház látja el a felvételi ügyeletet Rendkívül fontos szerep há- Kórházra: a fekvőbeteg-ellá- rul a zarándokok egészség- tás elsődleges feladata. Erről ügyi ellátása terén a Honvéd szólt dr. Aracsi László ezre­Orvos-teamek készenlétben V. I. P. személyek Minden kiemelkedő rendezvény­nek, népünnepélynek akadnak fontos és kevésbé fontos sze­mélyei. Különösen olyan politi- kai-egyházi-társadalmi rendezvé­nyek esetében áll mindez, ahol államfők, magas rangú tisztség- viselők jelennek meg. ök adott esetben különleges védelemben részesülnek, fokozott figyelem kíséri mozgásukat. Az angol ,,very important person" kifeje­zés rövidítését a diplomácia régóta használja — magyar for­dításban ,,nagyon fontos sze- mély"-ként -, s a kezdőbetűk rövidítése a V. I. P. A pápalátogatás alkalmából e V. I. P. személyek száma kö­zel 50 lesz, természetesen maga a Szentatya, a 45 tagú bíboros- kísérete, a hazai politikai sze­mélyiségek. A helikopter-leszállópályát is kialakították már, mégpe­dig úgy, hogy ha sérültet hoz­nak, a helikopterről közvetle­nül a műtőbe tolhassák. Mindez elöljáróban, hiszen Pécsett a pápalátogatás ide­jén az I. számú klinikai tömb, népszerűbb nevén a 400 ágyas klinika lesz a „Very Impor­tant Person", azaz a rendkívül fontos személyek számára fenntartott egészségügyi inté­zet. Mit jelent ez azon túl, hogy e napon — augusztus 17-én - megkettőzött biztonsági őri­zet védi majd a klinikát, s e napon a beteglátogatás is des, a kórház parancsnoka, előrebocsátva: a város többi fekvőbeteg-intézménye is tar­talékol erre a napra több­kevesebb üres ágyat. A Honvéd Kórházra több szempont miatt esett a válasz­tás. A pogányi helyszínhez a legközelebb van, de e mellett a kórház dolgozói nagy rutin­nal rendelkeznek a tömeges betegellátásban. Szerencsés helyzet az is, hogy nyáron többnyire kisebb a betegfor­galmuk, s a kórház munkáját már jó előre úgy tervezték - műtéti napok, betegbehívások stb. —, hogy 200 ágyat fel szünetel? Erről szólt dr. Bíró Vilmos egyetemi tanár. Az intézetben külön ez al­kalomra szervezett orvos­teamek, műtők és kórtermek állnak készenlétben. Minden olyan vizsgálatot, illetve gyó­gyító metodikát el tudnak vé­gezni, ami akut ellátás során felmerülhet. Intenzív terápia, traumatológia, sebészet-bel­gyógyászat, urológia, fül-orr- gége, idegsebészet stb. Az egyetem klinikáiról nyilván a legkiválóbb orvosok és segítőik biztosítják a munka hátterét. Ez öt napot jelent hozzávető­legesen, hiszen két nappal a pápalátogatás előtt már meg­tudjanak szabadítani augusz­tus 17-re. Reménykednek abban, hogy azért nem fog megtelni ez a szabad kapacitás. A pápalá­togatás egészségügyi hátteré­nek szervezésekor számba vet­ték hasonló események ta­pasztalatait. Ezek azt mutatják, hogy ha minden a legnagyobb rendben zajlik, akkor is a várható 200 000-res tömegből jócskán akadnak majd, akik kórházi kezelésre szorulnak. Az orvosok és a segédsze­mélyzet teljes készenlétben, sőt egy traumatológus team a 400 ágyas klinikáról erősítés­ként is érkezik. erősített ügyeletet tartanak, s hasonlóképpen a pápalátoga­tást követő két napon is. 17- én dupla ügyeleti létszám tar­tózkodik a klinikán, s az ott­honiak is telefonközeiben. Sokan kérdezhetik: mire e fölhajtás? A biztonság érdekében min­denre számítaniuk kell, azaz esetleges merényletre, töme­ges pánikra - az előforduló rosszulléteken túl. Érthető mó­don a klinika biztonsága is fontos: bárki csak ezekre a napokra kiosztott személyre szóló engedélyezési kártyával léphet be és ki. Aki gyógyszert szed, hozza a gyógyszerét magával Orvosi tanácsok zarándokoknak — A legelső és legfonto­sabb tanácsot nehéz pontosan meghatározni az általánosság szintjén, hiszen arra vonatko­zik, hogy aki komolyabban beteg, aki nem képes 5—6 órát végigállni, az ne jöjjön el a szentmisére, mert számá­ra ez a fizikai megterhelés szó szerint életveszélyes lehet, még a legjobb orvosi felké­szültség mellett is — mondja dr. Molnár Lajos, a harkányi kórház rehabilitációs osztályá­nak főorvosa, a pápalátoga­tás püspöki előkészítő bizott­ságának orvos tagja. - A be­tegek inkább maradjanak ott­hon és televízión nézzék a szentmisét. Nyolc-tíz év alatti kisgyermekeket sem ajánlatos ilyen igénybevételnek kitenni. A másik: a belépőn szere­pel egy olyan rubrika, ame­lyen a résztvevő krónikus be­tegségeit, az általa szedett gyógyszereket kérdezzük. Na­gyon fontos, hogy ezt min­denki kitöltse. Aki gyógyszert szed, az hozza a gyógyszerét magával. A várható nagy me­legre való tekintettel, minden­ki igyekezzék könnyű, laza, le­hetőleg világos alapszínű öl­tözékben jönni. Aki távolról jön, aki hosz- szan kénytelen utazni, tervez­ze úgy az indulását—érkezé­sét, hogy maradjon ideje a szentmise előtt pihenni. Az egyik parkoló már előző éjjel is nyitva lesz, s bármilyen ké­nyelmetlen is a szendergés a kocsiban, mégis sokkal hasz­nosabb, mint a kávéval való „doppingolás". Alkohol fo­gyasztása végképp nem aján­lott, márcsak azért sem, mert növeli az ájulási hajlamot. Végül a várható nagy me­legre való tekintettel, minden­ki gondoskodjon folyadékután­pótlásról. Erre legjobb a hű­tött rostos gyümölcslé, vagy az enyhén sózott, cukrozott citromos tea. Másfél-két liter szükséges fejenként és ezt a mennyiséget apránként kell el­fogyasztani. Augusztus 17-én: Ügyeletes a Hegyei Kórház Soha nem látott zarándok­tömeg érkezik Baranyába au­gusztus 17-re. A megyei-váro­si egészségügy minden egész­ségügyben dolgozót - orvost, asszitenst, műtőst, ápolót - visszarendelt szabadságáról. Gondoltak a pécsiekre is, a szokásos „helyi" hétvégi gon­dokra. Az évre szóló ügyeleti rend szerint Pécsett, a Megyei Kór­ház adja a városi ügyeletet, s ez augusztus 17-re szól, ami azt jelenti, hogy a pápaláto­gatás napján ide kell fordul­niuk a rászorulóknak. Fontos ezt tudni azért is, mert a vá­ros egyéb egészségügyi intéz­ményei — klinikák és a Hon­véd Kórház — a zarándokok körében esetlegesen előfordu­ló rosszullétek, betegségek, sérülések ellátásával lesznek megterhelve. Roppant szigorú biztonsági előírások Vizsgálat fémkeresővel Esernyőt, kést, üvegpalackot senki ne vigyen magával - A legnagyobb csomag az aktatáska Nem kis feladat hárul augusztus 17-én a rendőri szervekre. 250 000 ember biztonságára kell ügyelni oly módon, hogy senki ne érezze felesleges zaklatás­nak a rendőrség, a bizton­sági szolgálat működését, s mindezt úgy tenni, hogy a szentmise előtt, alatt és után rend legyen, semmi­lyen rendbontás ne történ­hessen.- Amiben egészen bizto­sak vagyunk az esemény jellegéből adódóan, hogy az átlagosnál fegyelmezet­tebb tömeg lesz a helyszí­nen — mondta Szőke Attila rendőr őrnagy, a Baranya Megyei Rendőr-főkapitány­ság közrendvédelmi osztá­lyának vezetője. — Mégis szeretném felhívni a részt­vevők figyelmét, hogy a szo­kásosnál jóval nagyobb biz­tonsági intézkedésekre szá­mítsanak. A gépjárműveze­tők csakúgy, mint a gyalo­gosok - a közutakon, a szervizutakon, a szektorok bejáratánál és szektorok­ban — fogadják meg a rendőrség és az egyházi szervezők tanácsait. Fontos tudni, hogy a szentmise színhelyének bejáratainál mindenkit fémkeresővel át­vizsgálnak, ezért például szúró, ütő, vágó eszközöket ne hozzanak magukkal a résztvevők, mert ilyen tár­gyakkal senkit nem enge­dünk be a szektorokba. Ugyancsak a kéréseink kö­zé tartozik, hogy stabilvó- zas, fémkeretű székeket, esernyőt, üvegpalackokat, fémtartályokat, nagyobb csomagokat ne hozzanak magukkal. A csomagokkal kapcsolatban szeretném hangsúlyozni, hogy aktatás­ka méretűnél nagyobbakat nem engedünk a szektorok­ba bevinni, de a kisebbeket is tüzetesen átvizsgáljuk. A parkírozó buszokban, sze­mélygépkocsikban ne hagy­janak értékeket, mert bár a parkolóhelyeken is tartóz­kodnak rendőrök - az ér­téktárgyakért nem tudnak garanciát vállalni.- Hányán vigyáznak a rendre, a pápa és a részt­vevők biztonságára?- Számokat nem monda­nék, de azt mindenképpen, hogy annyian leszünk, amennyien ezt a nagysza­bású rendezvényt reménye­ink szerint zavar nélkül biz­tosítani tudjuk szerte a me­gyében, a szentmise szín­helyén, az útvonalakon és Pécsett. — A megyei biztonsági erők honnan kapnak „erő­sítést"? — A feladatban részt vesz a vatikáni biztonsági szolgálat, a magyar kor­mányőrség, a Nemzetbizton­sági Hivatal, a rendőrség különleges alakulata és a határőrség.- Mindenre felkészültek? — Ügy gondolom, hogy igen. A legfontosabbnak azt tartjuk, hogy az esemény­hez méltó magatartást ta­núsítsanak az emberek. Szá­munkra ez a legnagyobb segítség I Képeslapok, bélyegsorozat Két alkalmi postahivatal A pápai szentmise nap­ján a szolgáltatások igény­bevételéhez meghosszabbí­tott nyitva tartással áll a látogatók rendelkezésére a pogányi, a szalántai, a har­kányi a siklós-máriagyűdi és a Siklós I, számú posta- hivatal. A szentmise helyszínén, a pogányi repülőtéren kiépí­tendő pavilonsorban két al­kalmi postahivatalt létesíte­nek központi helyen, a ka­puk közelében. Itt alkalmi bélyegzésre, értékcikk-vásár­lásra és küldemények fel­adására lesz lehetőség. Al­kalmi bélyegzést végez a Jókai utca 10. szám alatti Pécs, I. számú Postahivatal is! Az értékcikkek árusítását már júliusban megkezdte a posta. A pápalátogatáshoz kapcsolódó képeslapokból 305 000 darabot rendeltek. Az erre az alkalomra kiadott bélyegblokkból és bélyeg­sorozatból 28 500 példányt kaptak a postahivatalok. A pápalátogatás programfüze­tét a négy dél-dunántúli megye valamennyi nagyobb forgalmú postahivatala már hetek óta árusítja. Megkez­dődött a pápalátogatás al­kalmából kiadott érmék áru­sítása is. A máltaiak teljes személyzettel Mentők Ha rendkívüli esemény történik... Hangágyú a repülőtéren Csak utólag derül ki, há­nyán érkeztek a pápalátoga­tásra. Ellátásuk minden szem­pontból fontos, így a mentő- szolgálat, dr. Farbaky Iván vezetésével óriási előzetes szervező munkát végzett. Vegyük a teendőket sorjá­ban! Elsőként a népvándorlás út­vonalát, a Pécsire vezető főbb útvonalak menetét „erő­sítették" meg e napokra. A községek körzeti orvosai mind szolgálatban vannak, a na­gyobb városaink rendelőinté­zetei megerősített ügyeleteket tortának. A mentőszolgálat a meglévő gépkocsik kiegészíté­sére még 22 mentőkocsit ka­pott Tolno és Somogy me­gyékből, valamint a Máltai Szeretetszolgálattól teljes sze­mélyzettel többnyire. A pogányi helyszín a közölt térképek szerint szektorokra van osztva, minden szektor­ban ott a vöröskereszt első­segélynyújtó csapata, őket cserkészek segítik, továbbá minden szektor végén a Pol­gári Védelem elsősegélynyújtó sátrat állít föl. E sátrakban 8 —8 ágy, s minden segélyhely mellett 4-4 mentőautó áll ké­szenlétben. Minden sátor amo­lyan mini kórház is egyben, teljes személyzettel, orvosok­kal, segítőikkel, orvosi műsze­rekkel felszerelve. Felmerül a kérdés: vajon a beteget, akit a mentők to­vábbvisznek, pécsi kórházak­ban helyeznek el, hogyan ta­lálják meg a hozzátartozók? A mentőszolgálat erről pon­tos információkat ad, hiszen ők regisztrálják a nevet, és hogy hova vitték a beteget Másrészt minden egészségügyi sátor egyben gyermekmegőrző is; az elveszett, eltévedt, szü­leitől elszakadt gyereket ide vezetik a vöröskeresztes aktí­vák. Az egészségügy szervezése­kor nem csak a betegekre gondoltak, hanem arra is, hogy több nemzet fiai-lányai is itt lesznek, s beosztottak német, horvát, szlovák stb. nyelvtudással rendelkezőket szinte minden szektorba. Ahol akkora tömeg lesz je­len, mint a pogányi pápai szentmisén — mindenre fel kell készülni. Rendkívüli esemény­re is . . . Előfordulhat, hogy nagyobb közúti baleset következik be, ahol nem elégséges a rend­őrség, a tűzoltóság, a mentők segítsége. Ha ilyen történne, akkor készenlétben áll a Pol­gári Védelem is. Litter János pv. őrnagy, Pécs Megyei Jogú Város polgári védelmi törzsparancsnoka el­mondta, hogy augusztus 17-én 6—18 óra között a pécsi és a megyében lévő többi város üzemeiben, vállalatainál meg­közelítőleg 1000 ember tart ügyeleti szolgálatot. A szak­képzett és speciális felada­tokra felkészített polgári vé­delmi aktivisták — lett légyen bármilyen jellegű is a rend­kívüli esemény — egy órán belül a helyszínen képesek lenni, s az elhárító munkát megkezdeni. A közlekedési baleset példájánál maradva: ha mondjuk valamilyen ok miatt 14 autó, autóbusz üt­közik Pécsudvard közelében, akkor a polgári védelmisek — az üzemek és a pv. között híradóláncot építenek ki a gyors riasztás érdekében — a szükséges erővel a helyszínre vonulnak és segítséget nyújta­nak. A polgári védelmi alegy­ségek rendelkeznek egyebek közt daruval, lángvágóval, áramfejlesztővel, a sérültek el­látásához szükséges anyagok­kal, eszközökkel... Ami a misehelyszín biztosí­tását illeti: ha például olyan esemény történne, mely a re­pülőtér gyors elhagyását kí­vánná meg - a polgári véde­lem erre is roppant részletes tervvel rendelkezik. Az úgy­nevezett kimenekítési terv sze­rint pánikmentesen és szak­szerűen távozhatnak a hely­színről a résztvevők. Az ez irányú munkát segíti — persze, csők ha szükség lesz rá — egy 1200 wattos Preston típusú hangágyú, melynek segítségé­vel az egész területet „kihan- gosíthatják". A szükséges in­formációkat, útmutatásokat három nyelven — magyarul, németül és horvátul — közlik. A polgári védelem kérése, hogy az utasításokat a részt­vevők maradéktalanul és pon­tosan hajtsák végre.

Next

/
Oldalképek
Tartalom