Új Dunántúli Napló, 1991. július (2. évfolyam, 178-208. szám)

1991-07-01 / 178. szám

teán kéregetnek az erdélyiek (3. oldal) Hazánkba érkezett Henry Kissinger Henry Kissinger, az Egye­sült Államok volt külügymi­nisztere Kodolányi Gyulának, a Miniszterelnöki Hivatal cím­zetes államtitkárának meghí­vására vasárnap Budapestre érkezett. A neves külpolitikai szakértőt hétfőn fogadja Göncz Árpád köztársasági el­nök; magyarországi program­ja során találkozik majd az Országgyűlés Külügyi Bizott­ságának tagjaival. Antall József Prágában KÖZÉLETI NAPILAP nj Dunántúlt napló II. évfolyam, 178. szám 1991. július 1., hétfő Ára: 7,90 Ft fl szlovén parlament elfogadta a válságrendezés tervezetét Ante Markovics Ljubljanában tárgyal fi kivonulás ünnepe Vasárnap este - Antall Jó- zsel miniszterelnök vezetésével — repülőgépen Prágába érke­zett a Varsói Szerződés Poli­tikai Tanácskozó Testületének hétfői ülésén résztvevő magyar küldöttség. július első hetében Politikusok Baranyában Július első hetében, 1-jétől ^6-ig Sikondán rendez táboro- zas'íaz Ifjúsági Demokrata Fó­rum, s ebből az alkalomból több rhinisztert is meghívtak. Szerdán Botos Katalin, csütör­tökön Für Lajos érkezik a tá­borba, míg pénteken — 5-én — omlón, a Pártok Házában dél­után 6 órától Bőd Péter Ákos L lesz az IDF vendége, nyilvános l pártbeszéden. ■ Június 4-én - csütörtökön — Lezsák Sándor érkezik Baranyá- |i^Aba: Magyarbólyban az MDF k helyi szervezetének meghívásá­ra vesz részt helyi programo­kon. Szí [ töl •s I Perez de Cuellar visszalép Javier Pérez de Cuellar, az ENSZ perui származású főtit­kára az év végén feladja posztját, és nem kívánja har­madszor is betlöteni a hiva­talt. Ezt maga Pérez de Cuel­lar közölte a Der Spiegelnek adott interjúban, amelyből egyes részleteket szombaton nyilvánosságra hoztak. Az ENSZ-főtitkár vasárnap há­romnapos hivatalos látoga- tást kezdett Németországban. Felhívás a pécsi ^polgárokhoz! \ A Fidesz önkormányzati frakciója és pécsi csoportjai július' 2-án, kedden 19 órától a pécsi Széchenyi téren Szlo­vénia és Horvátország füg­getlenségéért tüntetnek, majd égő gyertyák mellett virrasz­tónak az áldozatokért. Kérünk mindenkit, aki velünk egyet­ért, hogy csatlakozzék hoz­zánk. A Fidesz baranyai szóvivői pos befagyasztását és az államelnökség elnöké­nek beiktatását. A szlovén parlament hajnalban fogadta el ezt a hárompontos csomagtervet, ame­lyet Milan Kucan mór előzőleg jóváhagyott, de amelyet a szlovén parlament elé terjesztett vég­ső elfogadásra A szlovén parlament egyúttal el­utasította a hadsereg szombat esti ultimátumát. Milan Kucan elnök vasárnap délben megtar­tott sajtókonferenciáján kifejezte készségét, hogy minden problémát demokratikus és politikai úton oldjanak meg. A horvátországi helyzetről tudósításaink a 2. oldalon. Torgyán József lett a Kisgazdapárt elnSke Árnyékkormány felállítását helyezte kilátásba Ante Markovics jugoszláv miniszterelnök vasár­nap elutazott Ljubljanába, hogy tárgyalást foly­tasson a válság rendezéséről, az országot fenye­gető súlyos veszély elhóritásóról és a vérontás leállításáról. Markovicsot elkísérte útjára Alek- szandar Mitrovics miniszterelnök-helyettes és Stane Brovet tengernagy, nemzetvédelmi minisz­terhelyettes, valamint Milan Csusics vezérezredes államtitkár. A szövetségi kormányt előzőleg tájé­koztatták arról, hogy a szlovén parlament elfo­gadta a válság rendezésére szombaton elfoga­dott hárompontos tervezetet, amely a szövetségi kormány álláspontjának része, s amely előírja a tűzszünetet, az egyoldalú döntések három hóna­A pécsi Széchenyi téren megszólaló harangot Orbán atya, a cisz­terci rendház főnöke áldotta meg tegnap este Fotó: Läufer László Szabad az ország Egész Baranyában megemlékeztek a szovjet csapatok kivonulá­sáról, vasárnap több helyen is ünnepségek, szentmisék jelezték: nem mindennapi dátum június 30-a. Torgyán Józsefet választot­ta elnökéül a Független Kis­gazdapárt szombati nagyvá­lasztmányi ülésén Budapes­ten. Az FKgP korábbi társel­nöke egyedüli jelölt volt a tisztségre, miután az eddigi országos elnök, Nagy Ferenc József a zárt ülés első fel­szólalójaként éles hangon bí­rálta riválisát, majd Torgyán József válasza után elhagyta a tanácskozást. Vele együtt távozott a Testnevelési Egye­temről, a nagyválasztmány helyszínéről a párt több par­lamenti képviselője is. Az új tisztségviselők neveit több mint 7 órán át tartó szavazatszámlálás után hir­dették ki, jóllehet ezúttal szá­mítógép segítette a pártakti­visták munkáját. A küldöttek ovációja közepette, este fél 10-kor lépett az emelvényre Torgyán József, aki azonmód programbeszédet is hirdetett. Kijelentétte: a kisgazdapártot végre párttá kell szervezni, olyan pártot kíván építeni, ahol nem a gyalázkodós, ha­nem a segítőkészség fog ér­vényesülni. Torgyán József szabályos árnyékkormány fel­állítását helyezte kilátásba, olyan szakértői közreműködés­sel, amely szükség esetén, akár kormánytényezővé is te­heti a pártot. A párt által követett irány­zatot a konzervatív radikaliz­mussal átitatott jobboldali­(Folytatás a 2. oldalon) Jönnek a törökök A vaiakozási idő szom­bat este óta . nőttön-nőtt a befelé utazók számára a hegyeshalmi közúti ha­tárátkelőhelyen. A Né­metországból hazafelé tartó török vendégmun­kások ostromolják a ha­tárt, akik a jugoszláviai események miatt az Auszt­ria—Jugoszlávia útvonal helyett Magyarországon keresztül akarnak hazajut­ni nyári szabadságra. Vasárnap délután kettő óráig 3500-nál több vízu­mot adtak ki Hegyesha­lomnál. Vasárnap kora délutánig egyébként mint­egy 40 ezer utas lépte át a határt. Pécsett délután fél hatkor az önkormányzati képviselők ünnepi ülése nyitotta meg a sort, a Városházán a Himnusz eléneklése után Besenczy Ár­pád színművész szavalta el Heltai Jenő, Szabadság című versét. A költemény után Ba­nkó Zoltán képviselő lépett a mikrofonhoz, s ünnepi szó­noklatában többek között arra hívta fel képviselőtársai figyel­mét, hogy: ,,Szuverén ország lettünk, s mindenki maga fe­lel tetteiért többé nem ke­reshetünk bűnbakot." A képviselő szavait követő­en Kelényi professzor, a POTE rektora felszólalása hangzott el, majd a Szózat hangjai után véget ért az ünnepi köz­gyűlés. A Széchenyi téren dr. Krippt Zoltán Pécs polgármestere kö­szöntötte a város ünneplő polgárait, beszéde után pedig Csordás Gábor képviselő irá­nyította a pécsiek figyelmét a Jugoszláviában zajló esemé­nyekre, s a függetlenségért harcoló Szlovéniával és Hor­vátországgal való szolidaritás­ra buzdította a téren megje­lenteket. Este nyolc óra előtt néhány perccel dr. Arató Orbán pé­csi ciszterci házfőnök imája és áldása végén negyvenegy év némaság után újra megszólal­hatott a város főterén felállí­tott harang -, igaz, a közös istentiszteletet követően so­kaknak hiányérzete támadt az elmaradt egyórás harangzúgás miatt» ^de mint megtudtuk, a város templomaiban működő elektromos vezérlésű harangok közül egy sem bírta volna három-négy percnél tovább . . . Mikor a szabadtéri isten- tisztelet véget ért, az ünnep­lők közül vagy négyszázan felsétáltak az Aradi vértanúk útjára, ahol az ’56-os kopja­fánál helyezték el a megem­lékezés virágait, majd fél tíz­től a Misina oldalán rende­zett tűzijátékban ‘gyönyörköd­hettek a város polgárai. A hívők számára éjjel, a bazilikában, Mayer Mihály megyéspüspök celebrált misét -, a nap záróakkordjaként pe­dig a Széchenyi téren lévő örökmécsest gyújtották meg a szovjet csapatok kivonulását ünneplő pécsiek. P. Zs. Adnak, vesznek, spekulálnak {9. tjlda!) Második világháborús emlékművet avattak Mágocson. Tudósításunk az 5. oldalon. Läufer László felvétele Befejeződött a Magyar Reformátusak II. Világtalálkozója Istentisztelettel zárult a Magyar Reformátusok II. Világtalálkozója Zánkán, az egykori úttörővárosban, amely az I. Magyar Refor­mátus Ifjúsági Vi lógta Iái ko­nok is színtere volt. ötvenhárom éves szünet után rendezhettek újra világ- találkozót a magyar reformá­tusok június 21-30-a kö­zött. A tíz napig tartó ese- ménysorozatc i mintegy százezer református vett részt a világ negyven or­szágából. Érkeztek hazánk­ba kisebbségi sorban élő magyar reformátusok - Er­délyből, Szlovákiából, Jugo­szláviából és Kárpátaljáról — valamint diaszpórákban élő hivők Nyugat-Európából és a tengerentúlról. A ta­lálkozó legrangosabb ese­ményei Budapesten és Deb­recenben zajlottak, de Kecskemét, Pápa, Cegléd és Sárospatak is otthont adott összejöveteleknek. A fővá­rosi megnyitón Göncz Ár­pád köztársasági elnök mondott beszédet, a deb­receni ünnepi istentisztele­ten pedig - ahol 200 pa- lástos lelkész osztott úrva­csorát — Antall József mi­niszterelnök és Tőkés Lász­ló püspök köszöntötte a résztvevőket. A világtalálko­zó talán legjelentősebb ese­ménye a Magyar Reformá- f tusok Világszövetségének megalakulása volt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom