Új Dunántúli Napló, 1991. március (2. évfolyam, 59-88. szám)

1991-03-01 / 59. szám

Minden pénteken 1991. MÁRCIUS 4- MÁRCIUS 10. Biztonságot a mecseki szénbányászoknak (3. oldal) KÖZÉLETI NAPILAP Dunántúli napló II. évfolyam, 59. szám 1991. március 1., péntek Ara: 7,90 Ft Vége a háborúnak Bush: Iraknak valamennyi ENSZ- határozatot végre kell hajtania Kováit felszabadult, az iratki hadsereget le­győztük — jelentette be helyi idő szerint szerda esti beszédében George Bush. Az amerikai el­nök közölte, hogy a szövetségesek éjféltől (iközép-európai idő szerint reggel 6-tól) tűz­szünetet léptetnek életbe, de annak fenntartá­sát feltételekhez kötik. Az elnöknek a Fehér Házból sugárzott be­szédét valamennyi tv- és rádióhálózat élő adásban közvetítette. Bush igen mértéktartó hangot ütött meg, hangoztatva, hogy nincs he­lye a dicsekvésnek, de az ország joggal büsz­ke katonáira és szövetségeseire, akiik mellette voltak a válságban — mindazokra, akik lehe­tővé tették a gyors, döntő és igazságos győ­zelmet. Bush bejelentette, hogy hat héttel a háború kezdete és 100 órával a földi hadművele­tek megkezdése után a szö­vetségesek felfüggesztik a támadó hadműveleteket, s Ira­kon múlik, hogy ez tartós fegy­verszünethez vezet-e. A felté­telek:- Iraknak haladéktalanul szabadon kell engednie min­den hadifoglyot, más országok állampolgárait, a kuvaiti fog­lyokat és tájékoztatást kell adnia minden földi és tengeri akna helyéről, típusáról; Iraknak végre kell hajtania valamennyi, az országra vo­natkozó ENSZ-határozatot, be­leértve art, hogy érvényteleníti Kuvait bekebelezését, és el kell fogadnia az elvet, hogy kártérítéssel tartozik az ag­ressziójával okozott károkért, veszteségekért. A koalíció felhívja az iraki kormányt: jelöljön ki katonai parancsnokokat, akik 48 órán belül találkoznak a szövetsé­gesek képviselőivel, hogy meg­tegyék a tűzszünethez szüksé­ges katonai intézkedéseket. Amerika kérni fogja az ENSZ (Folytatás a 2. oldalon) Magyar nagykövetség Kuvaitban Amint visszaköltözik or­szágába a kuvaiti kor­mány, s normalizálódnak az ottani életkörülményeik, öl magyar nagykövetség nyomban visszaköltözik K-uvaitba — közölte az MTI kérdésére Herman János külügyi szóvivő. Henman János azt is közölte, hogy pénteken várhatóan döntés születik arról, hogy ismét teljes létszámmal működjön az izraeli, a Szíriái és o jor- dániöi magyar nagykö­vetség. „Az országtól, a feladatoktól nem szakadok el. Jelen leszek a magyar politikában és a bank alelnökeként - ha megválasz­tanak - a térség politikai életében is” - nyilatkozta lapunk­nak Németh Miklós, Magyarország ex-miniszterelnöke, aki teg­nap este a pécs-baranyai Értelmiségi klub vendége volt. Rész­letes beszámolónkat és interjúnkat lapunk szombati számá­ban közöljük. Fotó: Läufer László Környezetbarát megoldás Verseny a Trabantért üzleti verseny indult meg a Trabantért, hogy a járművet környezetkímélővé alakítsák át. A Szigetvári Állami Gazdaság­ban a kétütemű motort négy­üteművé fogják alakítani. A művelet 40—45 000 forintba ke­rül. Az akció várhatóan egy hónapon belül kezdődik. Egy volt pécsi autóverseny­ző, a Németországiban élő Kardos Lajos újabb Trabant- átailalkítási ötlettel rukkolt ki. Olyan katalizátort tesznek a kipufogóba, hogy alkalmazá­sával jelentősen csökken a motorból a levegőbe kijutó oitrogénoxid és szénmonoxid mennyisége. (Folytatás az 5. oldalon) A Magyar Köztársaság kormánya nyilatkozatban üdvözölte a tűzszünetet A Magyar Köztársaság kor­mánya nagy örömmel fogadta a Kuvalit felszabadulásáról szóló bejelentést. Megkönnyeb­büléssel és megelégedéssel nyugtázta, hogy az ENSZ Biz­tonsági Tanácsa által adott felhatalmazás sikeres végre­hajtása, a BT vonatkozó hatá­rozatainak Irakkal való elfo­gadtatása lehetőséget terem­tett a hadműveletek felfüg­gesztésére. Ezt tartalmazza többek között — az a közle­mény, amit a kormány tegnap délután adott ki a tűzszünet bejelentése kapcsán. Döntött a kormány a kötelező gépjármű- biztosításról A kormány tárgyalási alap­ként csütörtöki ülésén elfo­gadta a Kupa Mihály pénz­ügyminiszter által beterjesztett négyéves gazdasági-politikai programot, amelynek célja a gazdaság stabilizálása és a konvertibilitás kialakítása. A testület foglalkozott a kö­telező gépjárműbiztosítás ki­alakítandó új rendszerével is. Április 15-től július 1-jéig a benzinbe fogiák beépíteni a biztosítás árát. A kormány elfogadta Ma­gyarország IMF-kvótájának emeléséről szóló javaslatot, így az hamarosan a Parlament elé kerülhet. A kormány foglalkozott a vasúti közlekedés helyzeté­vel is. Végül az ülésen döntöttek több tárca pótlólagos költ­ségvetési támogatásáról. Egyetemi küldöttgyűlés a POTE-n-Ezért tegnap délutáni ülé­sén a- iközgyűlés Varga István osztályvezető előterjesztése után jóváhagyta azt a pályá­zatot, amellyel a- Pécsi ön­kormányzat az állami költség- vetésről és az ál Iáim háztartás viteléről szóló törvényiben fog­lalt lőhetőségge-l élve, mint önhiilbáijón kívül hátrányos pénzügyi helyzetű helyli önkor­mányzat működőképessége megőrzésére kiegészítő támo­gatásért folyamodik a költ­ségvetésijén erre o óéira biz­tosított alapiból. E pályázati határidő miatt is legfontosabb kérdés után Sürgősséggel tárgyalta a köz­gyűlés az oktatási és sport- bizottság előterjesztését, ame­lyet Matavovszky Iván, a bi­zottság elriöke terjesztett elő a központi pedagógus bérfej­lesztés végréhaljtásával kap­csolatban, amelyről miniszté­riumi döntés is született már, csak még nem érkezett meg a Városházára. Ahhoz azon­ban, hogy ezt áprilisban fi­zetni lőhessen, dant-ésnók március 5-ig meg kellett szü­letnie o közgyűlésen. A szak­szervezetekkel egyeztetve a bizottság a következőiket ja­vasolta, amelyeket vita után a közgyűlés is elfogadott: Az óvodák és általános iskolák esetében a bértömeg 10 szá­zalékos emelésére kerüljön sor bérarányos kiosztásban. A középiskolákban dolgozó pe­dagógusok a pécsi középis­(Folytatás a 2. oldalon) A Pécsi Orvostudományi Egyetemen több, mint egy-esztendeje indultak meg azok a mozgalmak, melyek az egye­tem megújulását szorgalmaz­ták. A „13 pont”, a „Felelős­séggel a jövönlként”, az úgy­nevezett „Fehér könyv", a Ke- rőkasztaltárgyalások, az új Szervezeti-Működési Szabály­zat kidolgozása mind az egye­tem strukturális átalakítását, az autonómiát szorgalmazták. Csütörtökön délután a pro­fesszorokból, hallgatókból és dolgozókból összehívott kül­döttgyűlésen az egyik legége­tőbb probléma, az Egyete­mi Tanács újjászervezésének kérdése volt napirenden. A himnusz hangjának elcsende­sedte után Bauer Miklós, az egyetem rektora, a küldöttgyű­lés elnöke -köszöntötte, majd hozzászólásra kérte fel a -meg­jelenteket. Az összesen három felszólaló után titkos szavazás­sal döntöttek az egyetemi ta­nács összetételére vonatkozó három javaslat közül. Az „A” változat a (rektor, réktorhelyet- tesek, egyetemi tanárok, Re­formbizottság, a FIÓK, a Hall­gatói önkormányzat és a szakszervezet) közös tervezete Ikapott 92 szavazatot. A „B” iavaslat, mely a tanári testü­let -közös állásfoglalása volt, kapott 52 szavazatot, a „C” változat - Az oktatók, kutatók, ayóavítók, hallgatók - állás­foglalása ka óta a legtöbb, 216 szavazatot. Z. M. Elárverezik a kocsikat (3. oldal) ▼ A Kalevala és a finn kultúra napja Ünnepeltek tegnap a finn nép pécsi barátai. A pécsi Magyar-Finn Baráti Klub tagjai a Kalevala és a finn kultúra napján megkoszo­rúzták Vikár Bélának, a Ka­levala fordítójának pécsi, Mátyás -király utcai emlék­tábláját Majd a POTE elő­csarnokában Tuomo Lah- delma, a jyvaskylai egyetem tanára nyitotta meg Sütő Lászlónak, a Finn—Magyar Baráti Társaság tiszteletbeli tagjának a „Finn Kultúra Napja" című kiállítását. Ezt követően a Nevelők Házá­ban Pozsgay Imre, ország- gyűlési képviselő, a Magyar —Finn Társaság elnöke elő­adást tartott „Mit jelente­nek a magyar-finn kapcso­latok a XX. század utolsó évtizedében?” címmel. Kupa Mihály interjúja az Új Kínának Csien Csi-csen kínai kül­ügyiminiszter közelgő magyar- országi látogatása elő fogja segíteni ai -kétoldalú -kapcsola­tok fejlesztését — jelentette tó Kupa Mihály pénzügymi­niszter az Űj -Kína hírügynök­ségnek adott interjújában. Magyarország a léhető leg­több országgal kívánja fej­leszteni gazdasági kapcsola­téit, s a Kínához és más ázsiai országokhoz fűződő gazdasági kapcsolatok fejlesz­tése nagyon fontos — idézte Kupa Mihályt a hírügynökség. Csien Csi-csen portugáliai -és -spanyolországi látogatása után szerdán Varsóba érke­zett, ahonnan előbb Bulgáriá­ba, majd Magyarországra utazik. Pécs Megyei Jogú Város közgyűlésének ülése Csak a működtetés szempontjából ezidáig több, mint 68 millió forint Pécs Megyei Jogú Város önkor­mányzatának a mérleghiánya. Szeptember 1. a város ünnepnapja Levél a miniszterhez a víz- és csatornadíjak ügyében

Next

/
Oldalképek
Tartalom