Új Dunántúli Napló, 1991. február (2. évfolyam, 31-58. szám)

1991-02-01 / 31. szám

Minden pénteken 1 1991. FEBRUAR 4-TÓl FEBRUAR 10-IG Göncz Árpád és lames Baker megbeszélése Göncz Árpád köztársasági elnök csütörtökön Washington­ban megbeszélést folytatott Jomes Baker amerikai külügy­miniszterrel. Az államelnök részletes tá­jékoztatást adott a demokrc tizálási folyamat alkulásáról, s vázolta az ország gazdasági gondjait. Baker külügyminiszter biztosította a magyar államfőt, hogy az Egyesült Államok tisz tában van a közép- és kelet- európai államok nehézségeivel és eröleszítéseket tesz azok .enyhítésére. Az eszmecsere színhelye az amerikai törvényhozás „ima reggelije” volt. amelyen az amerikai és a nemzetközi poli­tikai élet számos vezető sze­mélyisége vett részt. George Bush elnök rövid beszédben köszöntötte az összejövetel résztvevőit, köztük Göncz Ár­pádot. Félbeszakadt a jugoszláv államelnökség ülése Csütörtökön rendkívül feszült 'helyzetben ült össze o jugo szláv államelnökség, s nem sokkal megkezdése után félbe is szakította munkáját. Tudjam horvát elnök es Mesz/cs szö­vetségi alelnök már el is uta­zott Belgrádból. A kibővített ülésről, amelyen részt vettek a köztársosági vezetők is. egyelőre nem jelent meg köz tömény Megfigyelők feltétele zik, hogy o tanácskozás vó- rctlan félbeszakítása össze függésben, lehet a Spegetj horvát védelmi miniszter letar­tóztatására adott huszonnégy órás határidő lejártával. Mohácson szépen fejlettek az őszi vetések (5. oldal) KÖZÉLETI NAPILAP 01 Dunántúli napló II. évfolyam, 31. szám 1991. február 1., péntek Ara: 7,90 Ft Szárazföldi támadásra készül Irak? Véres összecsapások a szaúdi-kuvaiti katáron Hafdzsi, Szaúd-Arábia: Az 1. Amerikai Hadosztály egyik tengerészgyalogosa a földre lapul, mialatt az iraki tüzér­ség lövi a határváros környé­ket. (MTI TELEFOTO) Szaúdi katonai források sze­rint csütörtökön délutánra si­került visszafoglalni Hafdzsi városát az iroki csapatoktól Nem sokkal korábban Norman Schwarzkopf, a szövetséges erők parancsnoka azt közölte, helyi idő szerint még csü­törtök délben is harcoltak a Hafdzsi határvárost megszáll­va tartó iraki erőkkel s a te­lepülést akkor még csak egy- harmad részben sikerült visz szafoglalni. A szövetségesek attól tarta­nak. hogy hamarosan több tízezer iraki katona támadása várható Kuvait felől. A szaúdi egységek közvet­len légi és tüzérségi támoga­(Folytutós a 2. oldalon) Demonstráció országszerte Ingyen tej a Parlament előtt és a pécsi Széchenyi téren A pécsi önkormányzat közgyűlése Többe kerül a gyermekek ebédje Leadott hatáskörök nélkül nőm tud működni az önkor­mányzat. Ezt a megállapítást nem a tudósító teszi, hanem Pécs Megyei Jogú Város Ön- kormányzata Közgyűlésének tegnapi ülésén mondotta - s az elmúlt három hónapban már nem először — az elnöklő dr. Krippl Zoltán polgármes­ter. Mélyen igaza van - ezt a közgyűlés eddigi szorgos ténykedésé vastagon igazolta. Úgy tűnik, kikerülhetetlenek azok a csapdák, amelyek egy­szerűen abból keletkeznek, hogy gyakorlatilag szinte min­den ügyben egyelőre rnég csak a közgyűlésnek van dán tési jogosultsága. így jón ősz sze ülésenként — mint ahogy tegnap is - 15-20 különböző súlyú napirendi pont, amelyek­nek alig-alig lehet egy nap alatt a vegére jutni. Pedig egyre gyakrabban másféle csapdákba is kényte len belelépni az önkormány­zat: különböző áremelések jóváhagyásának országos szintről történt reátestálásába Ezúttal a gyermekintézmény étkeztetés normáinak emelésé hez kellett jóváhagyását adnia p testületnek. Indokát nem le ■hetett figyelmen kívül hagyn hosszas vita után sem. az élelmiszerárak drámai módon emelkednek. Ez elfogadott és februártól érvényes 25 száza lékos emelés is csak rövid időre szóló normának igérke zik, a további -még 15 száza lékos emelkedes előtti lépcső foknak, hiszen országos szin ten ilyen normaemelés terve zett. A testület ugyanakkor határozatában megbízta az il letékes szakbizottságokat, hogy vizsgálják meg a gyermekélel mezés qazdaságosságát, az eddigitől eltérő, kedvezőbb el látási szerkezet kialakításának lehetőségeit. Ezt kővetően a Polgármester Hivatal szervezetének kialaki tásával kapcsolatos elöterjesz teát. illetve a későbbiekre vo (Folytatás a 2. óldalon) Korkedvezményes nyugdíj átlagkereset alapján Bányászokat érintő döntések Tájékoztató a kormányülésről A kormány csütörtöki ülésén a többi között fog­lalkozott a tejtermelők til­takozó akciójával, döntött az 50 millió márkás német szénsegély felhasználásá­ról, a bányászokat megil­lető társadalombiztosí­tási kedvezményekről, va­lamint a korábbi rend­szerhez kötödö társadalmi szervezetek vagyonelszá­moltatásával kapcsolatos intézkedésről. László Bolozs kormány­szóvivő a televízió, a rá­dió és az MTI képviselőit (Folytató s a 2 oldalon) Bar a Földművelésügyi Mi mszterium szerdai sajtótájekoz tatáján a tárca szakemberei bejelentették, az eredetileg tervezett maximált árhoz ké pest egy forintot engednek a stondardnek tekintett 2,8 szó zalékos zsírtartalmú tej árából — a tejtermelők tegnap mégis megtartották országos de monstrációjukat. Baranyában a központi tün­tetés helye a pécsi Széchenyi tér volt, ahol délelőtt 10 órá­ra mintegy kétezer ember gyűlt össze. Termelők, fogyasztok úgy fele fele arányban lehet­lek jelen — utóbbiakat első sofban termezsetesen a jo elő re kihirdetett ingyenes tejosz (Folytató s a J. Gidaion) A német piacra figyelve Új gyárral gyarapodott a Konzum A Konzum Rt. neve jól cseng Pécsett összeforrott az áru­házzal. Kevesen tudják azon­ban, hogy milyen szerteágazó üzleti tevékenységgel foglal­koznak, s hogy az év elején a társaság megvásárolta a bu­dapesti székhelyű Mechanikai Müvek marcali gyárát. Itt 350 dolgozót foglalkozatnak, s sokféle terméket gyártanak. A termelés 80 százaléka német piacra megy: az idén csők ebből 7 millió márkás forgal­mat remeinek. A termékskála: konyhai lég- tisztítók, radiátorra helyezhető párologtatók, szerszárnoslo- áák, 5 és 10 literes benzines kannák. Exportra elsősorban egyedi szabványméretű rács- konténereket, a Bosh, o Hithochi, a Black and Decker, a Hilti és az AEG cégek szá­rmára fémdobozokat, kazettá­kat gyártanak, amelyekbe majd a morkás hobbiszerszámok ke fülnek üremelesek V oldd) Nehéz helyzetben a Mecseki Szénbányák Felszámolás márciusban? bányabezárás helyett államilag dotált termelést javasol a vállalatvezetés A Mecseki Szénbánycik clö- reláthetóan március végen je­lenti be a csődöt, ekkor kén a fölszámolási folyamat meg­indítását - hangzott el teg­nap a vállalat szakszervezeti bizalmi testületének ülésén.'A cég utóbbi éveiben sem o szanálási eljárás, sem pedig a belső átalakulási törekvé­sek nem jártak sikerei, a ter­melés továbbra is veszteséges. A vállalat beruházási adós­sága 7 milliárd forint, ebből á,2-t a célt tévesztett liász­program terhelt a „Mecsek­re”. Az összeg felének elenge désércl már döntött a kor­mány, o fennmoradó rósz sorsáról várhatóan a felszámo­lás megkezdésekor rendelkez­nek majd. A beruházási odosságok tisztázatlan kérdésénél is na­gyobb gondot jelent az ag­gasztó pénzügyi helyzet. A vállalat három éve nem kap bankhitelt, fizetőképességét hosszú idő óta kénytelen o szállítói terhere megőrizni. Ezekben o napokban 1,1 —1,2 milliárd forint a cég sorban állása, és mivel a fizetőké- pessegen javító szénáremelés nincs kilátásban, minden bi- zonnyal elkerülhetetlen o fel­számolás. Az elszomorító tényék isme­retében a vállalatvezetés most azon fáradozik, hogy a csőd bejelentését megelőzően, le­hetőség szerint minél kedve zöbben előkészítse a felszá mólossal egybekötött szerke­zetátalakítást. Három Tiónap vein a szénen kívüli tevékeny­ségek üzemeinek önállósításá­ra, külső tőkeforrások felkuta­tására és bevonására, új, élet kepes tevékenységi körű tár saságok megalakítására. Csak ezeknek a feltételeknek a tel­jesülésével van remény arra, hogy az új cégek nagyobb megrázkódtatás nélkül elvisel­jék majd a felszámolás után a vállalattól való teljes elsza­kadást. Ami a szenes tevékenysé geket illeti, folyamatosak 07 (Folytatás a 3. oldalon) Olasz megrendelésre - autógyártásban használ atos - lézer mérőállvány készül a Mecseki Szén­bányák Központi Gépüzemében Fotó: Szundi György x A pécsi Széchényi téren tízezer liter tejet osztottak szét tegnap a termelők Fotó: Läufer László

Next

/
Oldalképek
Tartalom