Új Dunántúli Napló, 1991. február (2. évfolyam, 31-58. szám)

1991-02-01 / 31. szám

2 aj Dunántúli napló 1991. február 1., péntek Tisztújító közgyűlés az MDF pécsi szervezeténél Az MDF Pécsi Szervezete tegnap megtartotta tisztújító közgyűlését. A feladatok meg­növekedése miatt a korábbi héttagú vezetőség létszámát kilenctagúvá bővítette. A meg­választott vezetőség tagjai Fánay János, Harsógyi Péter ne, dr. Kónya György, Popp András, dr. Polcnyi Imre. dr. Schmidt Gábor, Somkuti Ag ncs, dr. Somodi László és StOLib Ernő. A pécsi önkormányzat közgyűlése Többe kerül a gyermekek ebédje (Folytotos az 1. oldalról) natkozó koncepcióról való tá­jékoztatást vitatott meg a tes­tület. Első lépcsőként határo­zatot fogadott el e témában a közgyűlés az igazgatási, a jogi és a szervezési, valamint a személyzeti és oktatási osz­tályok megszűnéséről, egyetér­tett a Polgármesteri Iroda és Jegyzői Iroda kialakításával. A testület hozzájárult a Sik­lósi Üti Általános Iskola 4 ele­mi és 8 osztályos gimnázium­má tórténó átszervezéséhez és kében is kiemelést érdemel, hogy a testület az önkormány zat ideiglenes szervezeti és működési szabályzatának ha­tályát február 28-ig meghosz- szabbította. A megyei vagyon­átadó bizottság alelnökének jelölte dr. Páva Zsolt alpol­gármestert, aki a jelöltséget csak azzal a feltétellel vállal­ta, ha sajtónyilvánosságot kap. hegy a tisztséggel jaro tiszte- letdijról lemond. Végezetül a polgármester által ismertetett tájékoztatóról Pontot tettünk A ,,színházi ügy" néven emlegetett eseménysorozat végére tett pontot tegnap az önkormányzat. Em-lékeztetöül: a Pécsi Kisszínház igazgató­jának ötlete nyomán — mű­vészi és anyagi okokból - felmerült a pécsi színházi élet s benne a Nemzeti Színház struktúrájának átala­kítása. Előbb csak ,.pletyka- szinten” terjedtek a javasla­tok — megbolygatva a Nem­zeti társulatának hangula­tát később lapunk révén nyilvánosságra is került. Az önkormányzat kulturális bi­zottsága kötelességének érez­te, hogy a hatáskörébe tar­tózó kérdést megvizsgálja. Az elmúlt két és fél hónap­ban -meghallgatta a külön­böző átszervezési javaslatok szerzőit, a PNSZ vezetőit es a színházi szakma érdekkép­viseleti szerveit. S most — némi üqyrendi vita után — erről tájékoztatta a testüle­tet dr. Antal né Üz Éva, a bizottsáa tagja. Elmondta: mivel sem a színház veze­tősége, sem a társulat, sem az érdekképviseletek nem tá­mogatták a szerkezeti átala­kítást, a bizottság sem tesz ilyen javaslatot. Képviselői kérdésre válaszolva pedig hozátette: ,,a társulat, a je­lenlegi vezetés megnyugod­hat - addig, míg egyéb jel­legű kiiogás, például anyagi csőd nem fenyegeti a szín­házat". A gyűlés 34 igen és 4 tartózkodás mellett fogad­ta el a tájékoztatót. A lapunkban folyo vitázó interjúsorozat végére mi is pontot teszünk. Igaz, nem először: úgy jártunk — stíl szerűen szólva —, mint a rendező, aki háromszor feje-^ zi be az előadást. De min­dig történt újabb fejlemény, mindig jelentkezett újabb vé­lemény. Itt az alkalom tehál ismét leszögezni: elkötele­zettségünk abban van, hogy a nyilvánosság elé kerülje­nek a nyilvánosságot érintő tervek, es hogy a legkülön­bözőbb vélemények jelenhes­senek meg, akár egymással szemben is. A színház pedig legyen jó: a közönség sze resse és az önkormány zat tá­mogassa. G. T. az új struktúrájú iskola szá­mára 1992. január 1 - töl meg­adta az önálló gazdálkodási jogkört. A közgyűlés megbíztg a Polgármesteri Hivatal illeté­kes osztályait, hogy dolgozzak ki az önálló bölcsödéi gond nokság létrehozásának feltéte­leit, a bölcsődék, a csecsemő- otthon, a Fiatalok Napközi Fog- ialkoztatójának gazdasági le­választását az egyesített egész­ségügyi intézményektől. Az eredeti napirendi javas­laton túl elfogadott es meg­vitatott témák közül hely szü­kell megemlékezni, bár idő­beli sorban az ülés kezdeten szerepelt: ,,A Baranya Megyei Főügyészség január 31-en gazdálkodó szervezet ónálló intézkedésre jogosult dolgozó­ja által elkövetett vesztegetés bűntettének alapos gyanúja miatt nyomozást rendelt el a Pécsi Szikia Nyomda igaz­gatója ellen. I Az igazgatót, akit az üggyel kapcsolatban eddig még senki sem kérdezett meg, szombati la­punkban megszólaltatjuk. Dunai Imre Bányászokat érintő döntések (Folytatás az I. oldalról) RIGA: Lett aktivisták harmadik napja egyfolytában tüntetnek a szovjet államügyeszi hivatal előtt január 30-án, követelve a Nemzeti Front öt letartóztatott tagjának szabadon engedését. MTI-telefotó Véres összecsapások a szaúdi-kuvaiti határon (Folytatás az /. oldalról) tást kaptak az amerikai ten­gerészgyalogságtól s Jaguar típusú brit támadógépek is bekapcsolódtak a harcokba. A szövetséges haderők szó­vivői szerint a csatában iraki katonák százai haltak meg. Az amerikai tengerészgya­logos egységek, amelyek kez­detben csak támogatták a szaúdi erők harcát, maguk is támadásba lendültek, hogy se­gítsék kiszorítani a városba betört iraki egységeket. A ten­gerészgyalogságnak azonban tudomása van arról, hogy a csata helyszínétől alig 55 ki­lométerre, kuvaiti területen öt­hat hadosztálynyi iraki alaku­latot, vagyis mintegy 50 ezer katoná.t vontak össze s való­színű, hogy Szaddám Húszéin most már komoly szárazföldi támadást tervez Szaúd-Arábia ellen. A városban eltűnt két ame­rikai katona véletlenül hajtott az irakiak által elfoglalt tele­pülés beJterületere, ahol fegy­vertűz fogadta őket s gépko­csijuk egy ház falának rohant. Amerikai tengerészgyalogosok helikopterek fedezete alatt mentőakcióval próbálkoztak de csak az elhagyott, üres autót találták meg. Egy ten­gerészgyalogos tiszt elmond­ta, hogy vérnyomokat nem ta­láltak a kocsiban. A CBS Televízió jelentese sze­rint az irakiak lelőttek egy C—130 típusú elektronikus felderítő gé­pet, amely 18-20 fős személyzettel különleges felodatot teljesített. Ri- jádban az amerikai szóvivő nem erősítette meg a hírt, hanem azt közölte, hogy a szövetséges légi­erő a nap folyamán végrehajtott 2600 bevetés során nem szenvedett veszteséget és nem is lőtt le ellen­séges gépet. Repülő cipők a japán parlamentben Kaifu Tosiki miniszterelnök csütörtöki parlamenti beszéde köz­ben három cipő röpült a szónoki emelvény felé. A felsőházi ülésen eddig soha senki sem sértette meg Japánban a viselkedési szabályokat - mondják. Ezúttal sem politikusok feni- tenskedtek, hanem két néző, aki a parlamenti látogatóknak fenn­tartott galériáról hajította a miniszterelnök felé sportcipőjét ,,Ne le­gyen hóboiú" I I I kiáltás kíséretében. tájékoztatva elmondotta, hogy csütörtökön a Parlament előtt felvonuló tiltakozó tejtermelők képviselői három petíciót nyúj­tottak át Gergátz Elemér föld müvelésügyi miniszternek. A követelések lényegeben már elavultak, hiszen a mi­niszter szerdán beszámolt a/ ez ügyben hozott kormányzati intézkedésekről. Mivel jelenleg igen maga­sak a szénárak a külpiacokon, így a segélyből megvásárolt energiahordozó hazaijára is lényegesen borsosabb lenne, mint az egyébként Magyaror­szágon kapható más szeneké Ezért a kormány úgy határo­zott, hogy elengedi a szénim­portot terhelő vámot, illetve egyéb illetékeket, sőt ezen fe­lül bizonyos összegekkel is tá­mogatja a fogyasztói árat. A kormány döntött a bányá­szokat megillető társadalom biztosítási kedvezményekről is Ezekben az előnyökben többe- kevésbe már eddig is része­sültek, ám jogilag hiányzott az egységes szabályozás. A kor­mány döntése alapján azokat a bányászokat, akiknek mun­kaviszonya bányabezárás miatt szűnt meg, de előzőleg 10 évet föld alatti munkahelyen vagy 15 évet egyéb munkahelyen töltöttek a bányánál, a követ­kező kedvezmények illetik meg: korkedvezményes nyug díjazás, s amennyiben mun­kaképességüknek legalább 50 százalékát elvesztették, tok kantsági nyugdíj. Sokan van­nak, akik korábban más mun­kahelyet választottak, ám elő­zőleg huzamosabb időt föld alatti munkahelyen töltöttek. Nekik megadatik az a lehető ség, hogy nyugdíjba menete lükkor a bányavállalatnál, te­hát az előző munkahelyükön elért átlagkereset alapján sza mitsák ki nyugellátásukat. vagy legalább a D U PL/AVJ í A hivatalos iraki propagan da szenzációs győzelemkent tálalta Hafdzsi elfoglalását A bagdadi rádióban a szö­vetségesek oldalán álló arab katonának szóló felhívást ol­vastak be. Ebben arra szólí­tották fel az arabokat, hogy most, ,,amikor elkezdődött a muzulmán szent területek fel­szabadítása" a katonák állja­nak Irak oldalára. KONZUMBANK letéti jegyének. A bank 1990. szeptember 3-án, 500 000 000 n értekben 5 000 ,10 000,50 000,100 000 Fi címletű kamatozó letéti jegyeket bocsátott ki. Villamos energia, propán-bután gaz üremelesek Az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium az alábbi közleményt juttatta el az MTI-hez, az energiahordozók fogyasztói árának emelésével kapcsolatban. ,,A kormány korábbi döntése alap­ján 1991. február 1-jétől megválto­zik a lakosság részére szolgáltatott villamos energia és a propán-bu­tán gáz ára. Az árváltozások mér­téke a következő: A lakosság részére szolgáltatott villamos energio fogyasztói ára át­lagosan 50 százalékkal emelkedik. A háztartási célra felhasznált nap­pali villamos energia ára kilowatt­óránként 3,70 forintra, az éjszakai villamos energia ára kilowattórán­ként 1,90 forintra növekszik. Ai új viliamosenergia-árak 1991. február 1-jétöl érvényesek, de alkal­mazásukra az 1991. április 1. után leolvasott villa mosenergia-fogy osztás számlázásánál kerül sor. Ez azt je­lenti, hogy a lakosság első ízben az 1991. június 1-jét követően kéz­hez kapott számla kiegyenlítésekor fizet az új tarifa szerint. Az 5 kilogrammnál nagyobb kisze­relésű propán-butángáz keverék ára átlagosan 80 százalékkal növekszik. Ennek megfelelően a 11,5 kilo­grammos töltési súlyú palackba töltött gázkeverék legmagasabb cseretelepi ára a téli szezonban 247,30 forintra, a nyári szezonban 182,90 forintra emelkedik. A 23 ki­logrammos töltési súlyú palackba töltött gázkeverék legmagasabb cse­retelepi áro a téli szezonban 494,60 forintra, a nyári szezonban pedig 365,80 forintra változik. Az árak al­kalmazása szempontjából téli sze­zon alatt az október í 6—április 15. közötti, nyári szezon glatt az ápri­lis 16—október 15. közötti időszakot kell érteni. Az új árak 1991. feb­ruár 1. üzemkezdettől érvényesek." A Magyar Távközlési Vállalat csü­törtöki tájékoztatása szerint, a feb­ruár elsejével életbe lépő hatósági árváltozások a helyi és a távolsági beszélgetések mellett az előfizetői díjakat is érintik. Az előfizetési di­jak összegét a Közlekedési, Hírköz­lési és Vízügyi Minisztérium a kö­vetkezők szerint változtatja meg: magánelőfizetőknél, ha a távbeszélő készüléket a szolgáltató adja, fő­állomás esetében az előfizetési díj 120 forintról 270 forintra, ikerállo más esetében pedig 100 fojjntról 240 forintra emelkedik. Ha a táv­beszélő-készülék az előfizető tulaj dona, főállomás 100 forintról 250 forintra, ikerállomásnál 80 forintról 220 forintra emelkedik az elöfize tési dij. A közületi főállomásoknál a készülék tulajdonjogától függően 220, illetve 240 forintról 400, illetv« 420 forintra változnak a dijak. Fon tos tudnivaló azonban, hogy ai alapdijpk emelésével egyidejűleg a gépi központba kapcsolt magánelö fizetők a felemelt alapdij ellenében 100 forintig i ngyen telefonálhatnak A 3 perces helyi telefonbeszélge tés 2 forintos díja 5 forintra, a távh ivóforgalom dija pedig átlago son 40 százalékkal emelkedik. I w * o a A Konzumbank letéti jegyek három sorsoláson vesznek részt, ahol összesen 10 000 000 n névértékű kamatozó letéti jegy kerül kihúzásra. Az első sorsoláson, amelynek időpontja 1991. február 15., a folyó év november 15-ig megvásárolt, és a sorsolás napjáig vissza nem váltott letéti jegyek vesznek részt Ha szerencséje van, letéti jegyének értékét akár meg is hússzorozhatja. HA NEM NYER, AKKOR IS NYER, mert a letéti jegy kamata 30% így pénze megőrzi az értékét. Konzumbank letéti jegy Hgy nyerő befektetés KONZUMBANK KT.

Next

/
Oldalképek
Tartalom