Új Dunántúli Napló, 1991. január (2. évfolyam, 1-30. szám)

1991-01-03 / 2. szám

2 új Dunántúli napló 1991. január 3., csütörtök Baranyában menetrendszerűen közlekedtek a vonatok Mozdonyvezető­sztrájk Tojászápor Dombóváron a pécsi szerelvényeknek? ÓRA A NAGYVILÁGBAN SZAÜD-ARABIA: Dán Quayle amerikai alelnök, aki az iraki­kuvaiti válság sújtotta térségben tartózkodik, január 1-jén ta­lálkozott Dzsabir El-Ahmed El-Dzsabir Esz-Szabah emirrel, a megszállt Kuvait száműzetésben élő uralkodójával. MTI-telefotó ■Klar működik m Europa Bank A londoni székhelyű Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank már hivatalos megnyitása előtt is „él”: januártól szakértői (küldöttségeket meneszt a ke­let-európai országokba, hogy a megsegítendő államok ille­tékeseivel együttműködve ki­dolgozhassa „országstraté­giáit" - mondták az MTI-nek bankforrásból. Az új nemzetközi pénzinté­zet alapítását a Phare-prog- ram keretében határozták el 1990 nyarán, a kelet-európai országok finanszírozásának előmozdítására. (A Phare- program 24 fejlett ország együttműködéseként indult 1989 őszén, eredetileg Len­gyelország és Magyarország (megsegítésére, az EK brüsz- szeli bizottságának irányításá­val, de azóta már a többi kelet-európai országra is ki­terjesztette tevékenységét.) A 10 milliárd Ecu-s alaptő­kéjű banknak kisebb részese­désekkel a kelet-európai or­szágok is tagjai. A pénzinté­zet hivatalosan akkor alakul majd meg, amikor valameny- nyi tagország parlamentje ra­tifikálta alapító okiratát. A bank szakértői szerint a hiva­talos avatás áprilisra várható, az új intézmény akkortól kezd­heti meg a hitelezést. A szokásos, illetve kedvez­ményes üzleti feltételeken kí­vül a kölcsönzés feltétele lesz az adósok demokratikus be­rendezkedése és a környezet védelme is, mondta még no­vemberben Jaques Attali, a bank francia elnöke. Drágább a benzin Horvátországban és Bosznia-Hercegovinában Újév napján Horvátország­ban és Bosznia-Hercegoviná­ban minden előzetes közlés nélkül megdrágult a benzin és a fűtőolaj. A benzin ára az eddigi 9,30 dinárról 10,80- ra emelkedett, a fűtőolajé pe­dig 4,50-ről 5,20-ra. A benzin és fűtőolaj árának megszabása szövetségi hatás­kör volt eddig, most nem vi­lágos, hogy Zágrábban és Szarajevóban konzultáltak-e az áremelésről. A köztársasá­gok korábban is próbálkoztak az energiahordozók áremelé­sével, de a szövetségi kor­mány határozott fellépése nyo­mán sorra visszakoztak. Mar- kovics kormánya a dinár leér­tékeléséért cserébe azt várja, (hogy fékezzék meg a jövede­lem-kiáramlást és az inflációt, s erre a köztársasági vezetők többnyire ígéretet is tettek. Most, a dinár leértékelésének napján mégis első intézkedé­sük volt az, hogy emeljék a benzin árát. A dinárt - mint ismeretes — mintegy 30 szá­zalékkal devalválták, s koráb­ban felfüggesztették a jugo­szláv valuta belső konvertibili­tását is. A Szovjetunióban jelentős áremelésekre lehet számítani az új esztendő első félévében. A Pravda szerdai számában egy szovjet illetékes közölte: az áremelések főként a köz­fogyasztási cikkeket, valamint az élelmiszereket fogják érin­teni. A legnagyobb, mintegy 50—70 százalékos áremelés az autók, a háztartási gépek és a szórakoztató elektronikai termékek körében várható. Az Illetékes szerint nincs szó a szeszesitalok árának növelésé­ről. Ellentmondó hírek Rizskov állapotáról Ellentmondó hírek érkeztek a december 26-án szívinfark­tussal kórházba szállított 61 éves Nyikolaj Rizskov, szovjet kormányfő egészségi állapotá­ról. Dorogi Sándor, az MTI moszkvai tudósitója jelentette, hogy a szovjet egészségügyi minisztérium illetékese szerint az utóbbi napokban nem rosz- szabbodott Rizskov állapota, bár „közérzete meglehetősen változó". Hasonló szellemű jelentést küldött a moszkvai rádió hír- ügynökségi szolgálatára, az Interfaxra hivatkozó francia AFP is, amely szerint a kor­mányfő állapota kielégítő, hangulata „elég jó". Ezzel szemben az AP ame­rikai hírügynökség úgy érte­sült, hogy Szergej Grigorjev kormányszóvivő szerdai közlé­se szerint Rizskov „igen rossz” állapotban van. A szóvivő ehhez hozzáfűzte, hogy több információja nincs. Időközi választások három községben Leköszöni polgármesterek — Szigorú össze­férhetetlenségi szabályok — Nem nyugdíjas állás (Folytatás az 1. oldalról) sztrájk. Mint Sárdi Gyula üzemviteli igazgatóhelyettes elmondta, Baranya megyében menetrendszerűen közlekedtek a vonatok, az összes szerel­vény elindult, és megérkezett rendeltetési helyére. Mindösz- sze öt vonat vesztegelt két óra hosszat üz állomásokon a Budapest—Nagykanizsa, il­letve a Dombóvár—Kiskunha­las vonalon, valamint a ipécs— budapesti személyvonat állt két órát Pincehelyen. Négy szerelvény nem közieke detrt Dombóvár-Komló és Keszthely —Fonyód 'között, amelyet a rövid távok miatt később sem indítottak el, Dombóvár és Kaposvár között autóbuszok­kal 'számították az utasokat, míg a sárbogárd—pécsi mun- kásvonatot a 'Pécsi Vontatási Főnökség mozdonyvezetői hoz­ták el. Ennék köszönhetően Baranya megyében nem vol­tak késések a (munkakezdé­seknél, illetve a Volán sem indított mentesítő távolsági a utób u s zjó rataka t. * Reggel öt órakor megszo­kott képét mutatta a pécsi vasútállomás. A szokásos 'hét­köznapi rend szerint (beindult az élet, az információs táb­lán a megszökött formában sorakoztak o vonatok indulási időpontját és (helyét tartal­mazó táblácskák. A 6 óra 5-kor induló Mecsek Expresz- szen sem voltak kevesebben, mint máskor, nem látszottak a sztrájk nyomai. Annál fe­szültebb volt a hangulat a mintegy 40—50 demonstráló mozdonyvezető körött: két óra alatt évtizedes barátságok váltóik semmivé . . . A Pécsi Vontatási Főnöksé­gen 213 mozdonyvezető dol­gozik, kétharmad részük a Mozdonyvezetők Szakszerveze­tének tagja, míg egyharmad részük a 'Vasutas Szakszerve­zethez tartozik. Egyedül Pé­csett van ilyen arány a két szakszervezet között, rnádhol szinte minden mozdonyvezető átlépett a Vasutas Szakszer­vezetből a mordonyvezetőké- 'be. Neumayer Ferenc a Sellye -Barcs között közlekedő vo­natot vezette, nem vett részt a sztrájkban. — A tavalyi vasutassztrájk egyik szervezője, illetve a Mozdonyvezetők Szakszerveze­te pécsi csoportjának alaipi- töja voltam, de kiléptem. Semmi értelme a tagságnak, hisz mára teljesen felborult a (mozdonyvezetők közti egyet­értés, már nincs meg a régi összhang. Ezért a Vasutas Szakszervezetek részéről nem is írtuk alá a sztrájkhoz való csatlakozást. Ha csak a mun­kabeszüntetést nézem, telje­sen egyetértek a ikölllégákfcö'l, jogosaik a követeléseik, de a sztrájk formáját, időzítését nem tartom jónak. Szerintem egyrészt nem volt elég idő a tárgyalásokra, másrészt min­den szervezet csak (január vé­gére tudja elkészíteni a tava­lyi év zárórrférlegét. ígéretet kaptunk, amennyiben kedvező a zárás, és megvan a bér­emelés fedezete, akkor a túl­óra -m egtaikarí tást v i ss zam e n ő - leg alapbérésíti'k. Ezt nem fo­gadták el a Mozdonyvezetők Szakszervezetének vezetői. Ma nincs abban a helyzetben az ország, hogy emiatt a négy­százalékos emelés miatt ennél jóval több anyagi veszteséget okozzunk a sztrájkkal. Kovács Kálmánon, a Moz­donyvezetők Szakszervezete pécsi választmányának elnö­kén még most is látszik a fed- induitság.- Az előzetes tájékozódás­ihoz képest nagyon sok kollé­gának megváltozott a vélemé­nye. A ma reggel munkába lépők 75 száralékja (korábban aláírta a sztrájkfelhívásunkat, csak az időközben megjelent Vasutas Szakszervezet felhí­vása hatására visszalépett. A vezetőség egyszerűen nem biztosította a mozdonyvezető­inknek, hogy munkáiba men­jenek, mert a vezénylést egy előzetes elbeszélgetés alapján állították össze. Aki vállalta a munkát beosztották, függet­lenül attól, hogy korábban nem ő vált beírva. Pörös Zoltán nem tagja ugyan a Mozdonyvezetők Szakszervezetének, de részt vett a demonstrációban.- Pénzből él mindenki, és mára annyira a szakadék szé­lére kerültünk, hogy ez a négy százalék - , ami körül­belül nyolcszáz-ezer .forint - is rengeteget számít. Idén a szállítási megrendelések csök­kenése miatt várhatóan csök­ken a túlórák száma is, ami hozzávetőleg 4 százalék bér­megtakarítást jelenthet. Ezért a jogos jövedelemért sztráj­koltunk. A hangulatot nagy­mértékben rontotta, hogy hiá­nyos és ellentmondásos infor­mációkat hallottunk, nem kap­tuk meg a tárgyalások ala­kulásáról a pontos tájékozta­tást. — Az érdekegyeztető tár­gyalásokon hozott döntéseket telexen kaptuk meg, amit azonnal kifüggesztettünk a hirdetőtáblákra és megjelen­tettünk a parancskönyvben - mondja Sándor László, a Vas­utas Szakszervezet pécsi tit­kára. — A Pécsi Vontatási Főnökség december 21-i ülé­sén elhangzott az is, hogy va­lószínűleg megvan a fedezete a plusz 4 százalékos kifizeté­seknek, mindössze a konkrét összegek kiszámításával kell megvárni a mérlegzárást. Nem tudom, miből eredhet a tájékozatlanság. — Maga a bérharc tipiku­san a vasút belügye — kap­csolódik a beszélgetésbe Ge- recs László, a Pécsi Vontatási Főnökség vezetője —, ez ke­rült ki a sztrájkoiókon 'keresz­tül az országba, azzal hogy több milliós károkat okoztak külső vállalatoknak.- 'Viszont azt nem veszik figyelembe a sztrájkolok, hogy a mozdonyvezetőik mellett 'még egyéb dolgozók is vannak a .vasútnál, akiknek jóval ala­csonyabb a fizetésük - mondja Földvári István főmér­nök. - Kétségkívül a moz­donyvezetőkön van a legna­gyobb felelősség, de nem csak ők irányítják a vasutat, ahhoz a többi ember össze­hangolt munkája is szüksé­ges. Eddig is minden bér­emelési listán o mozdonyve­zetők szerepeltek az első he­lyen. — Negyven év óta m'a érez­ték át igazán ezt a felelős­séget - folytatta Gerecs László. - Aki tisztességesen elvállalta a munkát, azt nem tartották tiszteletben a sztráj­kolok, ebből adódok a leg­nagyobb nézeteltérések, Dom­bóváron még az egyik vona­tot is megdobták néhány to­jással. A mozdonyvezetők egységének visszaállítása ér­dekében azonban ezt a napot miinél előbb el kell felejte­nünk. Azt szeretnénk elérni, hogy két mozdonyvezetőnek ne szemlesütve (kelljen elmen­nie egymás mellett a tegnap történteik miatt. Hajdú Zsolt Emelkedő lakáshitel­kamatok Értesítést küld és választ vár az OTP (Folytatás az 1. oldalról) matosan kézhez kapják a kül­deményeket. A kiértesítés va­lószínűleg február közepére fe­jeződik be. A lakáskölcsön­adósoknak 30 napon belül kell válaszolniuk az OTP levelére, addig kell eldönteniük, hogy melyik változatot fogadják el a parlament által jóváhagyott két megoldás közül. A tör­lesztés pontos szabályairól az OTP napokon belül a sajtó segítségével tájékoztatni fogja a lakosságot. Ismeretes: január elsejétől emelkedtek a kedvezményes lakáshitelek kamatai. Az emel­kedés azonban attól függ, hogy a kölcsön-adós a parla­ment által jóváhagyott két változat közül melyiket vá­lasztja. Az első változat sze­rint az 1988. december 31. előtt felvett 0-tól 3,5 száza­lékig terjedő kamatozású ked­vezményes lakáshitelek kama­tai 15 százalékra emelkednek. A törlesztő részlet január 1-től- az idén - egységesen 1500 forinttal emelkedik. Akinél ez a többletbefizetés nem fedezi a megnövekedett kamatköltsé­geket, ott a különbözetet a költségvetés kiegyenlíti. Ha az 1500 forintból még megma­radna, ezt tőketörlesztésként számolják el, vagyis a hitel visszafizetése gyorsul. A második változat szerint a kedvezményes hiteleknél a költségvetés a tőketartozás fe­lét elengedi, mig a másik fe­lére pénzpiaci, vagyis jelenleg 32 százalékos kamatot állapit meg. Ám ebben az esetben is — az idén — 1500 forinttal emelkedik egységesen a havi törlesztő részlet. Ha nem ele­gendő a többlet a kamatok kifizetésére, a költségvetés áll­ja a különbözetet. Amennyi­ben a havi 1500 forintból fut­ja, a fennmaradó rész a tar­tozást csökkenti. Más a helyzet a lakáscélú bankkölcsönöknél, amelyek­nek kamata meghaladja a 3,5 százalékot. Ezeknél a szabá­lyok 1992-től változnak. Itt is két változat közül lehet vá­lasztani. Az első szerint a bankkölcsönök kamata 1992- ben emelkedik 15 százalékra, mig a második változat alap­ján pénzpiaci kamatokat ve­zetnek be, ám az állam elen­gedi a tőketartozás egyhar- madát. Időközi választások lesznek vasárnap Ibafán és Boksán, január 27-én pedig Mozsgón. Mindhárom faluban az új pol­gármester személyéről dönt a helyi lakosság, ugyanis lekö­szöntek tisztségükről a közsé­gek korábban nagy többség­gel bizalmat kapott első em­berei. Boksán az önkormányzati törvény szigorú összeférhetet­lenségi szabályai miatt kény­szerült lemondcni a nemrégi­ben megválasztott polgármes­ter. A jogszabály ugyanis ki­mondja, hogy közigazgatási dolgozó nem lehet polgármes­ter, A szabály kiterjed a bel­ügyi alkalmazottakra is, és történetesen Boksán, foglalko­zására nézve tűzoltó volt a polgármester. Ezért némi hu­zakodás után megvált tisztsé­gétől. Az önkormányzati appará­tusban dolgozók sem tölthetik be a közszolgálat e helyileg magas tisztségét. Mozsgón a polgármesterasszony negyed- százados államigazgatási gya­korlattal a háta mögött a megválasztása után nem sok­kal választás elé került: vagy polgármester marad a falujá­ban, ami munkaviszony-nélkü­liséget jelentett számára, és csupán tiszteletdíjat eredmé­nyezett, vagy marad tovább a közigazgatási apparátusban, és megpályázza az egyik szomszédos községben a jegy­zői állást. Németországban a közszol­gálati törvény egyik, a fizetés­re vonatkozó kitétele szerint a közigazgatási alkalmazott járandóságának elegendőnek kell lennie maga és családja tisztességes eltartására. Nálunk ilyen jogszabályi meghatározás sehol sem szerepel, de nem is jellemző, hogy egy család egy fizetésből meg tudjon él­ni. Ahogy a polgármesternő mondotta: manapság nem le­het felcserélni egy nyugdíjas állást egy ideiglenes megbíza­tással. Megelőzve a vitákat, ő is lemondott. Ibafán békétlenség között távozott az ottani polgármes­terasszony, akinek szintén tár­sadalmi megbízatásban kel­Határnap Az Egyesült Államok kor­mánya legfeljebb január 3-ig hajlandó párbeszédet kezdeni Irakkal az öböl-válságról, vagy­is kitart az általa megsza­bott határidő mellett - közöl­te szerdán Marlin Fitzwater, a Fehér Ház szóvivője. George Bush amerikai elnök szabta meg ezt a határnapot, amikor a múlt hónapban fel­ajánlotta a tárgyalásokat. Bagdad ellenben január 12. előtt nem hajlandó fogadni James Baker amerikai külügy­minisztert. Az iraki külügyminisztérium egyik osztályvezetője szerdán Teheránba érkezett, hogy a két ország határának kijelölé­séről és hadifogolycseréről tár­gyaljon iráni illetékesekkel. ♦ Áremelés a Szovjetunióban lett volna ellátnia feladatát eddigi főállású tanácselnöki beosztása után. A megsokaso­dott nyugati hivatkozások el­lenére még egy megjegyzés: Nyugat-Európában a kis vá­rosokban is „mellékállásban” töltik be általában a polgár- jmesteri posztot. Ibafán egy, Boksán kettő jelöltre szavaz­hatnak január 6-án a szava­zók. Mozsgón pedig eddig már négyen jelentették be in­dulási szándékukat. Sok sikert kívánunk a jelölteknek, bízva abban, hogy megválasztásuk esetén nem menet közben de­rül ki, hogy nem stimmel va­lami. Sz. J.

Next

/
Oldalképek
Tartalom