Új Dunántúli Napló, 1991. január (2. évfolyam, 1-30. szám)

1991-01-02 / 1. szám

Tökéletes látás - szemüveg nélkül (3. oldd) Késő esti döntés az óév utolsó munkanapján A parlament elfogadta Bush üzenete a szovjet népnek Az amerikai-szovjet viszony javulását és megszilárdulását nevezte az elmúlt esztendő eg,ik legfontosabb eredményé­nek George Bu$h. Az amerikai lelnök a szovjet népnek kül­dött újévi üdvözletében ki­emelte a politika és a fegy­verzetellenőrrés terén elért haladást. Külön is méltatta a IKuvait elleni iraki agresszió ügyében elfoglalt határozott moszkvai álláspontot, amely elítéli Bagdad magatartását. Átmeneti fűtőolajhiány Pécsett December 29-én, a délutáni, esti órákban szinte egész Pé­csett elfogyott a háztartási tüzelőolaj az Afor-k utóiknál, 30-ón egész nap nem lehetett kapni. Hétfő reggelre minden­hová kiszállították az igényelt ■mennyiséget, Így ezután nem okozott gondot az ellátás. A hiány oka a 29. és 30-t szál­lítási szünet, illetve o felvá­sárlási roham volt, a Fürst Sándor utcai kútnál, több mint 25 ezer litert szolgáltak ki két nap alatt. Pesszimista magyarok Jobb lesz-e az 1991-es esz­tendő, mint az előző volt? - tették fel a kérdést a brit Gallup közvéleménykutató in­tézet munkatársai harminc- nyolc országban. A válasz — mint várható volt - jellegze­tesen tükrözte az egyes or­szágok gazdasági-társadalmi helyzetét, bár akadt egy-két meglepetés is. Kiderült, hogy semmi jót sem várnak az 1991-es évtől Magyarországon, a Szovjetunióban, Kanadában és még tizenkét másik ország­ban. Magyarországon a meg­kérdezettek 82 szózaléko -mondta magát pesszimistának, o Szovjetunióban 46, míg Ka- madábon 45. A jövő évi költségvetésről történő határozat- hozatal előtt Antall Józsel miniszterelnök fel­szólalásával kezdődött meg az Országgyűlés vasárnapi munkanapja. Antall József azzal nyitotta beszédét: nem kíván hosszú érvelésbe kezdeni a költségvetés- tervezet mellett; hiszen az újonnain kijelölt pénzügyminiszter és a tárca államtitkára már kifejtette a kormány álláspontját. A kormány, mint mondta, a költségvetés beterjesztésekor tudatában volt annak, hogy a tervezet nem •nyerheti el sem a Parlament, sem az ország osztatlan rokonszenvét. 'Délelőtt fél tízkor - o miniszterelnök felszó­lalását követően — megkezdődött a* jövő évi költségvetés-tervezet késő esti órákba nyúló — szavazási procedúrája. Az ebédszünetig az összesen 340 körüli módosító indítványból több mint száz javaslatot vitattak meg a törvény­hozóik, s azok közül 30-at fogadtak él. (Folytatás a 2. oldalon) Göncz Árpád r ■ r ■ I ■■ ■■ . ff« újévi köszöntője Honfitársai mi a költségvetést Pécsi fiú A Názáreti Jézus forgatásán. Képünkön; Zeffirelli be- / állítja a jelenetet. írásunk a 3. oldalon. a vasutasok nagy része nem csatlakozik a mozdonyvezetők sztrájkot hirdető csoportjához.- Egyrészt, mert nem min­den mozdonyvezető tartozik az ágazati szakszervezethez, másrészt mert nagy számban vannak olyan kollégák, a MÁV-nál, okik ugyan nem mozdonyvezetőként dolgoznak, de vizsgájuk és a gyakorlatuk is megvan, meg tudják olda­ni a problémát. A sztrájkhoz csatlakozókat nem osztjuk be ezen a napon, másokkal he­lyettesitjük őket. A forgalom­ban tehát nem lesz fennaka­dás, a vonatok menetrend szerint közlekednek. (pauska) A sztrájkotokat ma nem osztják be munkára A MÁV ígérete: nem lesz fennakadás Száznyolcvonhárman indultak a szilveszteri pécsi utcai futóversenyen, Kertvárosbon. A leg­jobb időt Kelemen János (PVSK) érte el. Képünkön o rojt pillanata, elindul a mezőny. (Tudósítás a 8. oldalon.) Proksza László felvétele Ma reggel az 5 és 7 óra közötti időszakra sztrájkot hir­detett a mozdonyvezetők ága­zati szakszervezete, 29 száza­lékos béremelést követelve a MÁV vezetésétől, a felhívás azonban - elsején, délután legalábbis ezt az információt kaptuk — úgy tűnik nem éri el célját. Tímár Zoltán, a pécsi igaz­gatóság ügyeletes főmenet- irányítója érdeklődésünkre el­mondta, hogy mivel az ága­zati szakszervezet tagjai kizá­rólag a saját szervezetükhöz tartozó dolgozók számára kö­vetelnek ilyen mértékű bér­emelést, s mert a MÁV ettől függetlenül is bejelentett egy 25 százalékos fizetésemelést, Gorbacsov— Bush megbeszélés Az új esztendő első napján telefonbeszélge­tést folytatott o szovjet és az amerikai elnök. A szovjet tévé kedd esti bejelentése szerint Mihail Gorbacsov és George Bush megállapodott ab­ban, hogy a jövőben rendszeressé teszik a két­oldalú viszonnyal kapcso­latos személyes tájékozta­tást. A telefonbeszélgetés során, amelyet az ame­rikai elnök kezdeménye­zett, és amelynek időtar­tamáról a bejelentés nem tett említést. Baker január elején az Öböl-menti országokba utazik lames Baker amerikai külügyminiszter várhatóan még január tizenötödike, a . Kuvaitból történő iraki ki­vonulás határideje előtt Szaúd-Arábiába és más öböl-menti országokba látogat, hogy konzultáljon Washington szövetségesei­vel. Mindezt a Szaúd- Arábiában tartózkodó Dán Qayle amerikai át­élnék kíséretében lévő hi­vatalos személyiségek kö­zölték, és a hirt fehérhá­zi források is megerősítet­ték. Szovjet fegyverek „bagóért" Gyakorlatilag minden ellenőrzés nélkül, „bagó­ért", vagyis eredeti érté­kének alig negyedéért árusították ki az NDK néphadseregének készlete­it — írja hétfői számában a Pravda, a Der Spiegel című hetilap legújabb számában megjelent ada­tokra és értékelésekre hi­vatkozva. A Pravda sze­rint a Der Spiegel cikke magyarázatot szolgáltat arra is, miért jelent meg a német piacokon oly sok szovjet gyártmányú fegy­ver, amelynek kiárusításá­val a szovjet nyugati had­seregcsoportot vádolták teljesen alaptalanul. Irak mozgósít Az iraki hatóságok hét­főn elrendelték, hogy ja­nuár első hetében a 17 éves fiúk is jelentkezzenek katonai szolgálatra. A felhívást ismertette a bag­dadi rádió és az iraki hír­ügynökség is. A hír szerint az utasítást nem teljesítő­ket szigorúan felelősség­re vonják. Külföldi becs­lések szerint a 17 milliós lakosságból több mint egymil'liónyi a 13—17 év közötti korosztály. Pezsgők, petárdák, konfetti és csillogás... Szilveszter Baranyában Éjfél után o pécsi Kossuth Lajos utcában | Fotó: Löffler Gábor A csitri'k persze ezúttal is örömmel nyugtázták, amit esz­tendők hosszú során, szilvesz­ter éjjelén többségünk mindig is kicsit szomorkásán vesz tu­domásul: megint egy évvel öregebbek lettünk ... Az éj­féli pezsgődurrogás, a kon­fettieső, a petárdák e ködös januári reggelen már csak emlékeink közt kaphatnak he­lyet - a munkáé újra a fősze­rep. Azért szép volt ez a szil­veszter is, ugye? (Folytatás a 2. oldalon) Alig néhány perce, hogy el­búcsúztattuk a magunk mö­gött hagyott sorsfordító évet, most hadd kívánjak én, in­nét, hazánk minden polgárá­nak, s hazánk határain túl minden magyarnak az új esz­tendőre erőt, egészséget. Könnyű évet magunknak alig­ha kívánhatok, mert ha nem is mindenkinek, de nagyon sokunknak igencsak nehéz esztendeje ígérkezik. Ne áltassuk magunkat: amiben eddig éltünk, s amit sokan, jó ideig, egy igazsá­gosabb társadalom ígéreté­nek véltek, reménytelenül összeomlott. Látszólagos lét­biztonságunkért, szerény jólé­tünkért most kell megfizet­nünk, mégpedig drágán. Visz- szaút nincs. Ebből a helyzet­ből csak előre menekülhe­tünk: alkalmazkodnunk kell a világ — sokunk által annyira és oly régóta áhított - gaz­dasági rendjéhez, hogy jelen­legi gondjainkon mielőbb fe­lülkerekedjünk. A tavalyi év jócskán hozott számunkra meglepetést: kide­rült, hogy nem elég jogsza­bályokból, törvényekből, par­lamentarizmusból felhúznunk a demokrácia intézmény-fala­it, attól az épület még nem válik lakályossá. Ha azt kí­vánjuk, hogy meghitt és lak­ható legyen, be is kell ren­deznünk, az pedig gazdasági kérdés. De ameddig idáig el­jutunk — márpedig biztos, hogy eljutunk —, meg kell (Folytatás a 2. oldalon) Fegyverrablások {4. oidol) aj Dunái itüli napló II. évfolyam, 1. szám 1991. január 2., szerda Ara: 5,80 Ft

Next

/
Oldalképek
Tartalom