Új Dunántúli Napló, 1990. december (1. évfolyam, 239-267. szám)

1990-12-22 / 260. szám

Baranyai tervek a világkiállításra (3. oldal) KÖZÉLETI NAPILAP I. évfolyam, 260. szám 1990. december 22., szombat Ara: 5,80 Ft Bős-Nagymaros, érc­bányászat, devizaszabályozás Kormányszóvivői tájékoztató Két meghívott vendége volt pénteken László Balázs kormányszóvivő szokásos hétvégi sajtó konferenciájának. Sámsondi Kis György, a bős- nagymarosi vízlépcső ügyével foglalkozó kor­mánybiztos a nagyberuházás sorsával kapcso­latos döntésekről, a nemzetközi tárgyalásokról adott áttekintést: Fluckné dr. Papácsy Edit, az Igazságügyi Minisztérium helyettes állam­titkára a sajtótörvény-javaslat főbb elemeit ismertette. László Balázs közölte, hogy a kormány csü­törtöki ülésén január 1-i hatállyal módosította a devizaszabályozás egyes előírásait. A ma­gánszemélyek ezentúl az eredet igazolása néf- kül helyezhetnek el valutát devizaszámlájukon. A devizatörvény átfogó felülvizsgálata a jövő év elején várható. A kormányülésen döntés született arról is. hogy hatályon kívül helyezik a Mecseki Érc- bányászati Vállalat uránbányászatának ez év végéig történő megszüntetéséről szóló korábbi határozatot A kormány egyúttal megbízta az ipari és kereskedelmi minisztert, valamint a pénzügyminisztert, hogy közösen vizsgálják meg, milyen gazdaságos lehetőségei vannak a hazai uránbányászat vegyesvállalati formá­ban történő folytatásának. Döntést hozott a kormány a Magyar Alumíniumipari Tröszt át­szervezéséről. A szóvivő közölte azt is, hogy o svéd Erricsson-cég nyerte a Magyar Távköz­lési Vállalat és a Traaselektro távközlési kap­csolástechnikai rendszerválasztó pályázatát. A kormány január 1-i hatállyal hozzájárult három, részben, illetőleg teljes egészében kül­földi tulajdonban lévő bank alapításához. ■ szovjet küldött­kongresszus bírálja Sevardnadzét Eduard Sevarnadze külügy­miniszter előző napi 'lemondá­sa foglalkoztatta pénteken is a szovjet küldöttkongresszust, s habár a szuperparlament szószékén délelőtt még az új szövetséqi szerződés elveiről, m'ajd délután az elnöki hata­lom kiszélesítéséhez szükséges alkotmánymódosításáról folyt a vita, a folyosói beszélgeté­seik, sajtóértekezletek, sajtó­nyilatkozatok fő témája Se­va rd na dze döntése vált. (Folytatás a 2. oldalon) Új református templom Pécsett Pécsett, az llku Pál utcában már korábban megkezdték egy református templom épí­tését, de egyidőre leállt a ki­vitelezés, Most újból szorgos- kodnak a kivitelezők. Az ala­pokat a sellyei víztársulat már elkészítette. Jelenleg Gruber lánosné kisiparos és közös­sége végzi a munkákat, segít sok hivő is. A 20 millióért ké­szülő létesítmény átadását a jövő év végére tervezik. A hí­vőik eddig 1,3 millió forintot adtak össze. Megkezdődtek a tárgyalások a társulási szerződésről Magyar- ország és az EK között Az Európai Közösség brüsz- szeli központjában pénteken megkezdődtek a tárgyalások a közösség és Magyarország kö­zötti társulási - európai — szerződésről. A magyar küldött­séget Juhász Endre, a Nem­zetközi Gazdasági Kapcsola­tok Minisztériumának főosz­tályvezetője, az Európai Kö­zösség bizottságának tárgyaló delegációját Pablo Benavides, a bizottság egyes számú, nem­zetközi részlegének (DGI) igaz­gatója vezeti. Á bizottsági ülések egyidejűsége veszélyezteti a plénum munkáját Döntött a parlament az általános forgalmi adóról Letették az esküt az új miniszterek Miniszterek eskütételével kezdődött pénteken az ország- gyűlés plenáris ülése. Szabad György házéinak felolvasta Göncz Árpád köztársasági el­nök átiratát, amelyben arról értesítette a törvényhozást, hogy Rabár Ferenc pénzügy­minisztert december 20-i ha­tálya! felmentette tisztségéből, s ezzel egyidejűleg Botos Ka­talint és Pungor Ernőt tárca nélküli miniszterekké. Kupa Mihályt pénzügyminiszterré ki­nevezte. Ugyancsak felmentet­te tisztségéből - decem'ber 21-i hatállyal - Baross Péter tárca nélküli minisztert és Horváth Balázs belügyminisz­tert, és egyidejűleg Boross Pé­tert belügyminiszterré, Gál- szécsy Andrást és Horváth Ba­lázst tárca nélküli miniszterek­ké kinevezte. Miután az újonnan kineve­zettek többsége kormánytag­ként korábban már letette az esküt a Magyar Köztársaság alkotmányéira, így ezúttal Kupa Mihály, Botos Katalin, Gálszécsy András és Pungor Ernő ünnepélyes eskütételének tanúja völ.t az országgyűlés. A képviselők ezt követően megemlékeztek az Ideiglenes Nem zetg yű lés megala k u I ásá - nak 46. évfordulójáról, majd döntöttek a háromnapos ülés (Folytatás a 3. oldalon) Bőd Péter Ákos Ipari és Kereskedelmi Miniszter Úr TISZTELT MINISZTER ÜR! A Mecseki Ércbányászati Vállalat dolgozói kollektívája nevében engedje meg, hogy megköszönjük önnek és mun­katársainak azt a jóindulatot, jó döntéselőkészítést, amely­nek eredményeképpen folyta­tódhat itt a Mecsekben az urántermelés és -feldolgozás, ezzel biztosított több ezer em­ber megélhetése. Miniszter Úr! Rövid levélben szinte leír­hatatlan az a hangulat, me­lyet itt a bejelentést köve­tően tapasztaltunk. Az eddig jó másfél évet bizonytalan­ságban, ebből eredően rend­kívüli idegfeszültségben élő emberek felszabadult örömét, boldogságát, elégedettségét nem lehet néhány szóban el­mondani. Ismételten megköszönjük önnek azt a megértést, tá­mogatást, erőfeszítést, áldo­zatos munkát, melyet ön ér­dekünkben, s ezzel meggyő­ződésünk szerint a magyar bányászat és az egész nemzet érdekében kifejtett. Kívánunk önnek, családjá­nak kellemes ünnepeket, bol­dog új évet, felelősségteljes és igen nehéz munkájához sok erőt, egészséget és JÓSZERENCSÉT! Pécs, 1990. december 21. Az Urándolgozók Szakszervezete Újabb amerikai harci gépek Irak ellen A közgyűlés résztvevőinek egy csoportja a POTE aulájában. Fent a jelöltek: Hargitai János, dr. Kurucsay Csaba és dr. Sziics József. Elnapolták a megyei közgyűlés alakuló tanácskozását Nincs elnöke a baranyai önkormányzatnak December 28-án újra találkoznak Tűzpástíttf Csapon {2. otd.) IS Él Fába faragott népművészet: kiállítás és vásár Pécsett. (3. oldal) Számítógépes leporelló a szakmunkástanu­lóknak, liszt a gyermekkórháznak, szociális otthonoknak és kisnyugdíjasoknak B Procom Kit. jótékenysági akciója A csomagolóanyag forgalmazásában mind többet hallat magáról a Procom Kft., mely nemcsak dinamikus fejlődé­sével, de jótékonysági akcióival is mind többet hallat magáról, öt pécsi tanintézetnek szánva adta át a pécsi 508. számú Ipari Szakmunkásképző Intézetnek a számító- gépes képzéshez nélkülözhetetlen 180 doboz leporellót 720 ezer forint értékben a Procom Kft. ügyvezető igazga­tója, dr. Gál Péter, és a cég területi igazgatója, Marton Jánosné. A Procom Kft. karácsonyi ajándékként tegnap 2,5 tonna lisztet is szétosztott ingyen a pécsi Gyermekkór­háznak és intézményeinek, a pécsi szociális otthonoknak, valamint a József Attila Művelődési Házban a pécsi első kerületi kisnyugdíjasoknak. A jövő héttől újabb amerikai vadászbombázók érkeznek az öböl térsé­gébe, ahol ez idő szerint mintegy ezer amerikai harci gép tartózkodik; a körzetbe vezényelt alaku­latok erősítéséinek ez a formája január 15-e (az Iraknak címzett ENSZ-ulti- mótum határideje) után is folytatódik — tudatta egy Szaúd-Arábióban csü­törtökön közzétett katonai közlemény. Tömeges gép­kocsikarambol az Mikesen Péntekre virradó éjsza­ka, valamivel éjfél után tömeges gépkocsikaram­bol történt Tatabánya tér­ségében, az M1-es autó­pálya Pest felé vezető baloldali útpályáján. Az erősödő lehűlés miatt de­resedé és csúszós útbur­kolaton a relatív gyors­hajtás okozta a balesetet: öt személygépkocsi és egy teherautó ütközött össze. A mentők három súlyos és két könnyű sérültet szállí­tottak kórházba. Új elnök Boszniában A többpárti választáso­kon kialakult erőviszonyok­nak megfelelően a muzul­mánokat tömörítő szerve­zet, a Demokratikus Akció­párt vezetője lett Bosznia- Hercegovina új elnöke. Alija Izethegovicsot - mint pénteken közölték - az elnökség választotta meg erre a tisztségre. 3obb lesz a víz Somberekén és Palota- bozsokon Somberekén és Palota- bozsokon jobb minőségű lesz a vezetékes ivóviz, miután elkészült a vasta- lanító és a kénhidrogén- mentesítő létesítmény, amelynek a próbaüzeme most kezdődött. Az újdon­ságot 7 millió forintért alakították ki a Baranya Megyei Vízmű Vállalat tervei alapján. Elnapolták a Baranya me­gyei közgyűlés tegnapi, ki­lenc órán át tartó ülését. Az ötventagú testület nem válasz­totta meg a megyei önkor­mányzat tisztségviselőit, és legközelebbi ülését december 28-ra tűzte ki. Az érdekes döntés elsődleges indoka az, (Folytatás a 2. oldalon) Köszönőlevél a miniszternek A Mecseki Ércbányászati Vállalat dolgozói nagy örömmel fogadták a kormány döntését, amellyel minden akadály elhá­rult az ír—magyar vegyesvállalat megalakítása, a bányászati tevékenység folytatása elől. A válllalat megmaradó, mintegy 2500 alkalmazottja számára azt jelenti ez a határozat, hogy január 2-án újra fölvehetik a munkát. Mivel az ércbányászok kollektívája úgy érezte, hogy a pozitív döntés előkészítésében komoly szerepe volt az ipari miniszternek, tegnap nyílt levél formájában köszönték meg Bőd Péter Ákos eredményes köz­reműködését.

Next

/
Oldalképek
Tartalom