Új Dunántúli Napló, 1990. november (1. évfolyam, 209-238. szám)

1990-11-23 / 231. szám

2 aj Dunántúlt napló , \ 1990. november 23., péntek A közelmúlt jeles pécsi személyiségeire emlékeztek (Folytatás az 1. oldalról) zásaikat. A kiváló gyógyriö- vénykutotó ezenkívül gyógy­szerész- és várostörténeti mun­kásságával vívta ki városvédő utódainak elismerését. A har­minc gyógynövényből készült Universalis elnevezésű kivo­natát hagyatékai alapján most próbálják összeállítani. Ez a készítmény számos betegség leküzdésében alkalmazható. A hatvanhét évesen, 1987- ben elhunyt ifj. Reuter Ca­millo az Országos Környezet­és Természetvédelmi Hivatal dél-dunántúli főfelügyelőije­ként sokat tett a baranyai táj védelméért. Az országosan is védett Szársomlyói-hegyet ­nagy bánatára — azonban hosszú küzdélem ellenére sem tudta megmenteni a nagy­hatalmú ipari-lobby pusztító igényeitől. A Baranya megyei helységnévgyűjtő mozgalom elindítója volt, bejárással el­lenőrizte a mecseki turista- térkép elnevezéseinek helyes­ségét. A nyelvtudományban a névtan területén országos hír­névre tett szert. Or. Zsolt Zsigmond, a Ko­marov, a Nagy Lajos és a Széchenyi Gimnáziumok isko­laorvosa egy évtizede, 72 éve­sen hunyt el. A PEAC volt elnöke a Komarovban egész­ségügyi képzést is végzett. Több szakosztályt ő hozott lét­re. Sportorvosi feladatokat is ellátott. A baranyai helység­névkutatáson túl az egész or­szágban kereste a honfoglalás és az Árpád-kori elnevezése­ket. Számos helységnevet ve­zetett vissza a letelepedés ko­rára, és kimutatta, hogy or­szágosan összefüggnek ezek az elnevezések. Sz. J. Aránytalanok a lakossági terhek (Folytatás az 1. oldalról) Hangsúlyozta, Hogy ez annál is nagyobb probléma, mivel már a jövő évtől súlyos társadalmi fe­szültségek keletkezhetnek a draszti­kusan csökkenő reálbérek, a nö­vekvő munkanélküliség, a családok nehezülő életkörülményei miatt. Nagy Sándor kifejtette a szakszer­vezetek azon véleményét, hogy ez a kormányprogrom is kísértetiesen hasonlít abban a vonatkozásban az előző kormányprogramokhoz, misze­rint az első évben lényegesen megnöveli a lakosság terheit, ál­dozatait, a második évtől fokoza­tos javulást ígér, és a harmadik évtől felvillantja a kibontakozás lehetőségét. A konkrét számok is­meretében azonban valószínűsíthető, hogy a bérből-fizetésből élők hely­zete lényegesen súlyosbodni fog a következő időszakban. Nagy Sándor hangoztatta, hogy a kormányprog­ramnak a tulajdonviszonyok átalakí­tására vonatkozó részében csak na­gyon kis mértékben tükröződik visz- sza a szakszervezetek álláspontja, pedig a megvalósuló és felgyorsuló privatizáció során tisztázni kellene azt is, hogy a munkavállalókat mi­lyen jogok védik a privatizáció megvalósulása után, illetve érdek- védelmi szervezeteik milyen jogosít­ványokat kapnak. Gondban a tejtermelők (Folytatás az 1. oldalról) A mozsgói termelőszövetkezet somogyopátiban lévő tehenészeti telepén 1986-ban kezdtek jelentős (50 millió forint értékű) rekonstruk­ciós beruházásba. Ez a fejlesztés is azt mutatja, hogy ott akkor még bíztak az ágazat jövőjében. A Bosfa rendszerű, szabcdtartásos, mélyalmos telephez balszálkás fejő­ház tartozik, a fejőházban Alfa-Laval berendezések üzemednek. Nem tud­ták. hogy látogatást teszünk a telepen. Horváth Vilmos mezőgaz­dásszal mégis egyetértettünk ab­ban, hogy egy magángazdaságban sem tapaszt a Ihatnánk ennél na­gyobb rendet. Nem véletlenül. Golovics József telepvezető még ,,régivágású” ál­lattenyésztő. s értem ezt a szó nemes értelmében. Ügy paskolja, simogatja meg a néhány hetes borjakat, mintha azok a sóját is­tállójában lennének. Pedig egy ideje már városi házban lakik. A telepen fegyelem van, s jól képzett dolgozók lelkiismeretes munkája a garancia az eredmé­nyekre. Az 520 tehénférőhelyes te­lepen eddig 450 tehenet állítottak termelésbe. Az egy tehénre jutó éves tejmennyiség megközelíti a 6000 litert, omi igazán szép ered­mény. Mégsem biztos azonban, hogy az elkövetkező évben teljesen kihasználják a férőhelyeket. — Idén még csak volt 1 forint -nyereségünk a tej literjén, ám jövőre valószínű, hogy veszteséges­sé válik az ágazat — fejtegeti Patkó László termelési elnökhelyet­tes. — Hiába termelünk az átla­gosnál jobb minőségű tejet, azt a hazai piac egyenlőre nem is­meri el. Sőt! örülhetünk, ha jö­vőre egyáltalán el tudjuk adni a teljes mennyiséget. Mert orszá­gosan már jelentős gondok van­nak. Az értékesítési nehézségekkel küszködő tejipari vállalatok korlá­tozzák a tej felvásárlását. A Baranya Megyei Tejipari Vál­lalat egyelőre nem tette meg ezt a népszerűtlen lépést. A megyé* ben igen jelentős vásárlóerőt je­lentenek a jugoszláv bevásárló tu­risták, s ez a tény valamelyest enyhíti a gondokat. De mi lesz, ha egy várható jugoszláv pénzügyi rendelkezés miatt megcsappan a bevásárló-turisták száma. Vagy ta­lán erre sem lesz szükség, ha tovább csökken a hazai fogyasz­tók kereslete. Szauer Antal, a megyei TESZÖV állattenyésztési főmunkatársa azt hangsúlyozta, hogy minden áron (valószínűleg állami eszközökkel) meg keli akadályozni, hogy visz- szoessen a termelés egy alacso­nyabb szintre. Hiszen egy néhány év múlva várható fellendülés ese­tén hosszú évekbe tellene, amíg újra^ elérhető lesz a régi szint. A gándok egyébként nemcsak a nagyüzemeket érintik, a kistermelő gazdasagokat ugyanígy válság fe­nyegeti. Balog Nándor A komlói képviselőtestületi ülés döntése Komló város . képviselőtestülete szerdai, késő estébe nyúlp ülésén a 4. napirendi pontként € Kossuth Lajos utcai Mini-büfé sorsát tár- * gyalták. A műszaki osztály kötelez­te a Baranya Megyei Vendéglátó­ipari Vállalatot, hogy az OTP mel­letti Mini-büfét 1990. december 31- ig bontsa le, mert rontja a város­képet. Ennek határidejét a bérlő kérésére 1991. június 30-ic^ meg­hosszabbították és amennyiben igény lesz rá, másik helyet jelöl­nek ki, új pavilon létesítésére. Ez­után került sorra a körtvélyesi Áfész—ABC áruház, melyet a Nagy­szántó utca 7. számú épülettel szembeni szabad területen alakí­tanak ki. A képviselőtestület kérte az Áfészt, hogy részletes beruházási programot nyújtson be, amelyet a következő ülésen megvitatnak. Sz. L. I. Elnézést, Stallone! Elképzelem, amint Sylvester Stal­lone kedves olvasónk kezébe veszi szeretett napilapját, az Új Dunán­túli Naplót és 'megrökönyödve ol­vassa tegnapi tudósításomban a következőt: „Elképzelem, amint Hambó (alias Schwarzeneggel) ál- lig felfegyverkezve. . Elképze­lem, s rettegve ülök «gesz nap a telefonom mellett. Egyszercsok megcsörren a készü­lék, bátortalanul felveszem a kagylót és mit ad Isten, nem Stallone, hanem az Arnold (alias Terminator) beszél a vonal túlsó végén, fenyegetőzve, hogy lemond­ja az Új Dunántúli Napló előfi­zetését, ha mégegyszer elírjuk a nevét. Mert hogy ő „negger”, és nem , . .„neggel". Ijedten magya­rázkodom, s közben arra gondo­lok, hogy mit kapok majd a bo­ga dmints zenti éktől és a hegyszent- márton iáktól, ha találkozunk. Ugyanis tegnap róluk is írtam ‘tu­dósítást. (Balog) NAGYVILÁGBAN DAHRAN, SZAÚD-ARÁBIA: George Bush amerikai elnök no­vember 22-én Dahranba érkezett és az itt állomásozó ameri­kai katonák társaságában fogyasztotta el a hálaadás napján elmaradhatatlan ünnepi ebédet. MTI TELEFOTÓ--------------------------------- * --------------------------------­Le mondott Margaret Thatcher FBI-képviselet Budapesten Az FBI, az amerikai Szövet­ségi Nyamozó Hivatal java­solni fogja, hogy képviseletet nyithasson Budapesten és Szó­fiában, jelentette csütörtökön a The Washington Times. Az MTI tudósítójának érdeklődé­sére illetékes helyen megerő­sítették a hírt, hogy Richard Thornburgh, amerilcai igazság­ügyminiszter, valaimint William Sessions, az FBI vezetője és Robert Bonner, a kábítószer- kereskedelem ellen küzdő fegy­veres szerv, a DEA vezetője decemberben Budapestre és Szófiába látogat, hogy e kér­désekről tárgyaljon. * A kábítószerkereskedelem és a nemzetközi terrorizmus elleni közös harc indokolja a szoros együttműkö­dést az amerikai és a magyar bűn­üldöző szervek között, mutatnak rá illetékes körökben. A kérdésekről tárgyaltak Antall József kormányfő közelmúlt washingtoni látogatásán, majd azóta már Budapesten járt William Webster, a CIA, a Köz­ponti Hírszerző Hivatal igazgatója, aki ugyancsak a bűnüldözésben való együttműködésben állapodott meg magyar partnereivel. Párhuzamosan máris folyik magyar rendőrtisztek továbbképzése az Egye­sült Államokban: a tervek szerint a korszerű bűnüldözési technika mel­lett a jövőben kiképzik a közép- kelet-európai rendőrtiszteket arra is, hogyan szerezzenek érvényt a kör­nyezetvédelmi törvényeknek. ♦ Havel Svájcban Václav Havel csehszlovák ■köztársasági elnök csütörtökön hivatalos látogatást kezdett Svájcban, ahol megbeszélé­seinek középpontjában az „új Európa" kérdései, illetve a pi­acgazdaság kialakításával kapcsolatos nehézségek állot­tak. Az államfőt elkísérte útjára Jiri Dienstbier külügy-, és Václav Klaus pénzügyminiszter is. A látogatás alkalmából a ■ felek szándéknyilatkozatot ír­tak alá a kétoldalú együttmű­ködés fejlesztéséről, s Vóclav Klaus szerint a küldöttség ked­vező jelzéseket kapott a svájci kereskedelmi bankoktól egy százmillió dolláros, vagy még magasabb összegű rövid távú hitel nyújtására. ♦-f- PEKING: Kína beszüntet­te a fegyverszállításokat a kambodzsai gerilláknak - je­lentette be Li Csau-hszing, a kínai külügyminisztérium szó­vivőié eay csütörtöki sajtóér­tekezleten. A szóvivő szerint Kína nem nyújt többé kato­nai támogatást a gerilláknak, mióta a Biztonsági Tanács öt dokumentumot fogadott el Kambodzsa jövőjéről. Margaret Thatcher, 11 és fél évi kormányzás után csü­törtökön lemondott Nagy-ßri- tonnia miniszterelnöki tiszté­ről. Hivatalos nyilatkozatában bejelentette, hogy nem verse­nyez tovább a kormányzó Konzervatív Párt ve Térségéért. Ez gyakorlatilag egyenlő a kormányfői posztról való le­mondással. Helyette Douglas Hurd külügyminiszter mérkő­zik majd jövő kedden Michael A brit kormányfői hivatal csütörtö­kön közleményt adott ki Marga­ret Thatcher lemondásával kapcso­latban. Eszerint miniszterelnök-asszony nem kíván indulni azon a szavazási for­dulón, amelynek során * - másodíz­ben - szavaznak a Konzervatív Párt vezetőjének személyére. Ennek meg­felelően, amint ismert lesz a párt új vezérének személye, lemond kor­mányfői tisztjéről. Margaret Thatcher döntéséről a délelőtt folyamán már tájékoztatta Nagy-Britannia uralkodóját, II. Er­zsébet királynőt, s lépéseket tett annak érdekében, -hogy azt egy személyes meghallgatás keretében Heseltine, volt védelmi minisz­terrel a konzervatív parlamen­ti képviselők szava záróiért - a jelenlegi állás szerint. De lohn Major pénzügyminiszter is bejelentette nevezési szán­dékát. Thatcher asszony addig ma­rad hivatalában, aimig az új pártvezért meg nem választ­ják. Utána hivatalosan is át­adja helyét a győztesnek, aikit a királynő minden bizonnyal azonnal kormányfővé nevez ki. hivatalosan is tudassa vele - tar­talmazza a közlemény. A miniszterelnök-asszony döntésé­vel kapcsolatban maga is közle­ményt hozott nyilvánosságra: „A kollégáimmal folytatott megbeszé­léseket követően arra a következ­tetésre jutottam, hogy a párt egy­sége és a következő általános vá­lasztásokon elérendő sikere érdeké­ben lemondok, ezzel is lehetővé téve kormányom tagjai számára azt, hogy részt vegyenek a párt vezető­jének megválasztásában. Egyidejű­leg köszönetemet fejezem ki a kabinet tagjainak, és kormányon kí­vüli híveimnek azért, hogy támo­gattak politikám megvalósításában''. 21 milliard dollár adósság Az idén dollárban számolva valamelyest növekedett az or­szág bruttó adósságállománya, amely az év elején 20,6 mil­liárd dollár volt, most pedig mintegy 21 milliárd. <Az MTI érdeklődésére Hárshegyi Fri­gyes, a Magyar Nemzeti Bank elnökhelyettese elmondta: en­nek az az oka, ihogy a dollár az idén mintegy 10 százalékot vesztett értékéből o német márkával szemben, s valami­vel kevesebbet a yenhez ké­pest. fgy a márkában és yen­ben felvett hitelek most dol­lárban számolva megnövelték az állományt. Ez azonban nem jelenti azt, hogy növekedett volna az ország eladósodott­sága, hiszen a dollár értéke csökkent. A magyar adósságállomány közel 90 százaléka három pénznemben van: 28-28 szá­zaléka dollárban és yenben, 30-32 százaléka pedig német márkában. A törlesztések szempontjából igen lényeges, hogy a konvertibilis elszámolá­sú külkereskedelemben milyen valutanemben keletkeznek a bevételek. Míg korábban dön­tő túlsúlyban volt a dollár ará­nya, addig ez ma már csak 48-50 százalék körüli, míg a márkáé 30 százalék. Gondot jelent viszont, hogy nincs yen­bevétele az országnak, így a yenben lévő kamatok törlesz­téséhez a gyengélkedő dollárt kell átváltani a japán pénzre. Hárshegyi Frigyes kedvező folyamatokról is szólt. A közel 900 millió dolláros külkeres­kedelmi aktívum és a turiz­musból származó bevételek ha­tására 800-900 millió dollárról 1,150 milliárd dollárra nőtt az MNB azonnal mozgósítható tartaléka. A fizetési mérleg szeptember végén 350 millió dollár aktívumot mutatott, s minden remény megvan arra, hogy az év végére is megma­radjon az aktívum. Ez az 1990-re számított 400 millió dolláros passzívumhoz képest igen jelentős eredmény, hi­szen a tervezéskor még senki sem számított az olajválság és az aszály okozta sak száz­millió dolláros rendkívüli ki­adásra. Rejtélyes tűz az orfűi Platánban A hét végén rejtélyes tűz marod ványait, pusztító nyomait fedezték fel az orfűi Platán vendéglőben, amelyet még kora ősszel bezár! a gazdája, mi­után külföldre utazott. Vasárnap a helyi erdésznek feltűnt, hogy nyitva a hátsó bejárat és bement. Szörnyű kép fogadta, hisz mindent korom borított, füstösek voltak c falaka kiégtek a hűtőgépek. A helyszínelő tűzoltók szerint a becsült kár több mint ICO ezer forint. Az biztos, hogy yalaki gyújtogatott a vendéglőben, hisz a berendezési tárgyakat nehe­zen- és főként lassan égő gázolajjal locsolta le. A tüzet ugyancsak olajjal átitatott rongyokkal akar­ta átvezetni a könnyen gyulladó farészekre, de. egy váratlan huzat eloltotta a „rongy-kanócot”, így az épület nem égett el, csupán a belső részeken pusz­tított o tűz furcsa mód több napon át és a kör­nyékbeliek egyszer sem észleltek füstöt. Ha tüzet fognak a fás részek, akkor több milliós kár kelet­kezett volna. így is csoda a tragédiában, hogy a gázpalackok nem robbantak fel. Cs. J. A Csemege Kereskedelmi Vállalat LilaABC-je Pécs, Hajdú Gy. u. 24. PÉNZTÁROSOKAT FELVESZ Havi kereset: 11.000 Ft nettó Jelentkezni az áruházban (53€e) Zentrum-eqy ünnep eled pillanata CENTRUM HÉTFŐ 30% visszatérítés 1990. november 26-án A MINI CENTRUMBAN! Termál habfürdő, sampon és gyógykrém 100 Ft-220 Ft-ig Elmex és Solidox fogkrém 38 Ft-45 Ft-ig Lapostányór 100 Ft Amíg a készlet tart! (5384) Tenkesalja ÁFÉSZ bérbeadja 1991. januári-töl 250. számú italboltját Kislippó, Kossuth L. u. 10. az egység aiapterülete 166m2 A bérbeadás feltételéről bővebb felvilágosítást a kereskedelmi főosztály ad. Licittárgyalás: 1990. december 7-én de. 9 órakor Siklós, Széchenyi u. 10. (kér. főosztály)

Next

/
Oldalképek
Tartalom