Új Dunántúli Napló, 1990. szeptember (1. évfolyam, 149-178. szám)

1990-09-01 / 149. szám

A tartalomból: Gyógyulás előtti lázban a „Mecsek”? (3. oldal) Az Antall- kormány első 100 napja (6. oldal) Tanulj, gyerek! - De hogyan? (10. oldal) Hol vannak a kommunisták? (11. oldal) Dunántúlt napló I. évfolyam, 149. szám 1990. szeptember 1., szombat Ara: 5,30 Ft Nem lesz konvertibilis a forint A napokban Rabár Ferenc pénzügyminiszter meghívásá­ra a Nemzetközi Valuta Alap (IMF) szakértőinek küldöttsége járt hazánkban. A pénzügymi­niszter felkérésére az IMF-de- legáció annak lehetőségeit vizsgálta, hogy milyen feltéte­lek teljesítése esetén lehetne konvertibilissé tenni a forintot. Rabár Ferenc hangsúlyozta, hogy a forint konvertibilissé tételére a közeljövőben nincs lehetőség, mivel ahhoz lénye­gesen meg kellene emelni az ország devizatartalékait. A kelet-európai piacon bekövet­kező dollárelszámolásra való áttérés, az Arab-öböl menti válság, a mostani aszály azon­ban újabb gondok elé állítják hazánk gazdaságát. Így a fo­rint konvertibilitásának beve­zetése csak hosszabb távon valósulhat meg, ha erre újabb finanszírozási forrásokat nem tudunk szerezni. Húszéves a Közgazdaság- tudományi Kar Csendes ünnepséget tartot­tak tegnap este a pécsi JPTE Közgazdaságtudományi Kará­nak tanárai és egyéb dolgo­zói az egyetem aulájában ab­ból az alkalomból, hogy 20 évvel ezelőtt, 1970. szeptem­ber 1-től indult meg az okta­tás intézményükben. Akkor még mint a Marx Károly Köz­gazdaságtudományi Egyetem kihelyezett pécsi nappali ta­gozata kezdték működésüket. 1975-től váltak önállóvá. Az ünnepségen dr. Vörös Józsel dékán köszöntötte a jelenle­vőket, külön kiemelve az ala­pító tagok szerepét, akik kö­zül tizenheten még ma is ott dolgoznak. Ormos Mária rek­torasszony meleg szavakkal méltatta az intézmény munká­ját. Az összejövetel meghitt beszélgetéssel folytatódott, fel­idézve a „régi idők" történe­teit. Hétfőtől rendes ülés a Parlamentben A forró vitákat hozott hosz- szú nyári rendkívüli üléssoro­zatot lezárva szeptember 3-tól, hétfőtől ismét a rendes ke­rékvágásba zökken vissza a Ház munkája. A parlamenti pártok funkcióinak kora reg­geli tanácskozása után 10.30 órakor megnyílik a kétnapos­ra tervezett plenáris ülés, amelynek napirendjén a többi között hat törvényjavaslat, il­letve határozattervezet megvi­tatása szerepel. A törvényho­zás előtt álló feladatokról, a munka ütemezéséről Szabad György házelnök tájékoztatta pénteken az újságírókat im­már hagyománnyá váló sajtó- beszélgetésen. NDK-NSZK Aláírták az egyesülési szerződést Az NDK és az NSZK képviselői pénteken dél­ben aláírták a két német állom egyesülési szer­ződését, amely a Népi Kamara, illetve a szö­vetségi gyűlés és a szövetségi tanács jóváha­gyása után emelkedik jogerőre. Ezáltal jogilag is szabaddá válik az út Németország egységé­nek október 3-ra tervezett helyreállítása előtt. Az aláírási aktusra a kelet-berlini Unter den Linden sugárúton lévő palotában került sor, abban az épületben, amely egykor a porosz, il­letve a német trónörökösök rezidenciája volt. A kelet- és a nyugatnémet rádió- és tv-óllomá- sok által egyenes adóiban közvetített esemé­nyen jelen volt mindkét német állam számos vezető politikusa. A dokumentumot Wolfgang Schäuble nyugatnémet belügyminiszter és Günther Krause keletnémet parlamenti állam­titkár irta alá. A délelőtt folyamán mind a berlini, mind a bonni kormány áldását adta a szerződés szö­vegére. (Folytatás a 2. oldalon) Horn Gyula: A párt olyan lesz, amilyenné tesszük A Szocialista Párt elnöke keményen bírálta a kormányt nagyon sok, a párttal szim­patizáló - köztük értelmiség — még hezitál, nem vállalja nyíltan az azonosulást. Végül - s ezt már a saját tapasz­talatából merítette Horn Gyu­la, aki tegnap Pécsett, a Moz­galmi Házban tartott össze­jövetelen szólt általános po­litikai és szűkebben vett párt­politikai kérdésekről —, ma­guk a párttagok sem igen hallatják a hangúkat. A Szocialista Párt elnöke a zsúfolásig megtelt pártházban rövid bevezető után főleg a résztvevők kérdéseire vála­szolt. A teljességre való törek­vés nélkül szóljunk néhány dologról. Mindenekelőtt a pártfrakció parlamenten belüli helyzetéről és munkájáról, amely Horn Gyula szerint szinte reménytelen, hiszen még a legkonstruktivabb és legké­zenfekvőbb javaslataikat is el­(Folytatás a 6. oldalon) Magyar—finn kormányfői eszmecsere A kétoldalú gazdasági együttműködés bővítésé­nek lehetőségeiről és az európai fejleményekről folytatott eszmecsrét pén­teken Helsinkiben Antall József magyar és Harri Holkeri finn miniszterelnök. A két állomférfi három hónapon belül másodszor találkozott egymással, ugyanis Holkeri volt az első külföldi kormányfő, aki júniusban látogatást tett az új magyar minisz­terelnöknél. Antall József, aki az Európai Demok­rata Szövetség XIII. párt­vezetői konferenciáján vett részt Helsinkiben, ezt az alkalmat használta fel a kétoldalú tárgyalásokra. (Folytatás a 2. oldalon) A pécsi Pannónia Sörgyár standján az egyre népszerűbb Gilde-sör Fotá: Proksza László Nlegnyílt_ a 71. OMÉK Göncz Árpád beszéde Baranyai kiállítók Pénteken a kőbányai vásár­városban megnyílt a 71. Nem­zetközi Mezőgazdasági Élel­miszeripari Kiállítás és Vá­sár (OMÉK). A BNV fellobo­gózott főterén az alkalomból rendezett ünnepségen jelen volt a hazai társadalmi, poli­tikai és gazdasági élet számos kiemelkedő képviselője, kö­zöttük Győriványi Sándor munkaügyi miniszter, Siklós Csaba közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter, Sárossy László földművelésügyi mi­nisztériumi államtitkár és Neszmélyi Károly, a Földmű­velésügyi Minisztérium állam­titkár-helyettese, az QMÉK fő­biztosa. Továbbá az OMÉK- on résztvevő külföldi vállala­tok több vezetője. Megjelent Ignaz Kiechle, az NSZK élel­mezési, mezőgazdasági és er­dőgazdasági minisztere, loan Tipu román mezőgazdasági és élelmiszeripari miniszter és Lutlullah Kayalar török mező- gazdasági és vidékfejlesztési miniszter, továbbá a Buda­pestre akkreditált diplomáciai testületek több képviselője. (Folytatás a 2. oldalon) Szovjet csapatkivonás Túl az egyharmadon Augusztus végéig a hazánk­ban tartózkodó szovjet kato­náknak és hozzátartozóiknak valamivel több mint egyhar- mada távozott az országból. Keleti György ezredes, a Hon­védelmi Minisztérium szóvivője az MTI-nek elmondta, hogy mostanáig 35 720-an távoztak Magyarországról, köztük 19 403 katona, 3851 polgári alkalma­zott és 12 466 családtag. Augusztus 31-én reggelig 522 katonavonat gördült át a magyar—szovjet határon, s a nap folyamán még 8 szerel­vény távozása várható, ami azt jelenti, hogy a szovjet csapatkivonás pontosan meg­felel az ütemtervnek. E sze­rint ugyanis augusztus végéig 530 katonavonatnak kell tá­voznia magyar területről. Ezen­kívül elhagyta az országot 9481 technikai eszköz és 153 ezer tonna különféle anyag is. Két halott a pécsi utcán (4. oldal) Duna menti svábok Színvonalas, gazdag anyagú az a kiállítás, melyet tegnap délután a Martyn múzeumban nyitott meg a Baranya Me­gyei Tanács elnöke, Piti Zol­tán. A Duna menti svábok - német települések Délkelet- Európában című összeállítást a baden-württenbergi belügy­minisztérium szervezésében Tübingen városában működő, dunai svábokat kutató mun­kaközösség készítette. A XIII. századtól a XX. század má­sodik feléig tartó időszakot fogja át a bemutatott anyag. A Budapest, Eger, Somberek és Pécsvárad után Pécsett szeptember végéig lesz lát­ható a tárlat. Csökkenő magyarság Vukovich György, a KSH elnöke pénteken sajtótá­jékoztatón ismertette az 1990. január 1-jei - tíz­évenként esedékes - nép- ■ számlálás előzetes ada­tait. E szerint a 80-as év­tizedben az ország népes­sége 3,1 százalékkal csök­kent, január 1-jén 10 mil­lió 375 ezren éltek hatá­rainkon belül, 334 ezerrel kevesebben, mint tíz évvel korábban. A csökkenés új jelenség, mert bár a 70-es években meglehetősen mérsékelt volt már a né­pesség számának növe­kedése, csökkenést a má­sodik világháború utáni j évtizedekben most először regisztrált a népszámlálás. I Interpelláció a föld alól (3. oldal) 611 hazai és 178 külföldi kiállító Tény, hogy a Szocialista Párt nehezen tud talpra állni, s ebben része van annak a támadássorozatnak is, melyet az elmúlt időszakban a többi párt, szinte kivétel nélkül foly­tatott ellene. Tény az is, hogy

Next

/
Oldalképek
Tartalom