Új Dunántúli Napló, 1990. június (1. évfolyam, 58-87. szám)

1990-06-01 / 58. szám

2 űi Dunántúlt napló 1990. június 1., péntek Hétfőn folytatódik a földtörvény- módosítás általános vitája Megkezdődött a szovjet- amerikai csúcstalálkozA (Folytatás az 1. oldalról) s ahogyan ők fogalmaztak —. a képviselők ma inkább az ő nézeteiket minősítették, sem­mint érveiket ellenérvekkel cá­folták volna. Mások oedig miként az elnöklő Szabad György egyik kommentárjában erre is kitérve utalt a konk­rét témától eltérve szólaltak meg. A FIDESZ amelynek véle­ményét ezúttal Ungár Klára, majd később Tirts Tamás fej­tette ki ismételten követke­zetesen kiállt amellett, hogy a törvénymódosításra szellemét tekintve szükség van, ám be­ket, okik a kisebbségeket kép­viselik majd a parlamentben. Mivel azoniban időközben ki­derült, hogy az iilyesfojta, azaz kooptálássat történő kép­viselőválasztással sokan, sőt maguk a kisebbségek szövet­ségei sem értenek egyet, in­dokoltnak tűnt: a határidőt — amely egyébként egy hé­ten belül lejár — az Ország- gyűlés alakuló ülését követő 60. napban jelöljék meg. A meghosszobbitott terminus vár­hatóan lehetőséget teremt az új jogi szabályozás átgondol­tabb előkészítésére. Az előterjesztést két or­szággyűlési bizottság vitatta tartja az ombudsman intéz­ményét, ám véleménye szerint ez nem pótolja megnyugta­tóan a kisebbségek ország­gyűlési képviseletét. Sípos Imre (FKgP) azt javasolta, hogy amíg nem rendezik vég­legesen ezt a kérdést, a nem­zetiségi szövetségek jelöljenek ki olyan személyeket, akik ta­nácskozási és javaslattételi joggal vesznek részt a parla­ment ülésein. A továbbiakban a vita már megleíhetősen el­tért az eredeti tárgytól, így tehát az elnök határozathoza­talt rendelt el: az Országgyű­lés a javaslatot 275 igen szavazattal, 4 tartózkodás mel­lett elfogadta. < A szövetkezeti tulajdonban lévő termőföldtulajdon átru­házásának átmeneti tilalmáról szóló törvényjavaslat általános vitáját berekesztve fejezte be csütörtöki ülésnapját az Or­szággyűlés. A kérdést, épp­úgy, mint a csütörtökre terve­zett, idő hiányában azonban nem tárgyalt többi témát hét­fői ülésén vitatja meg a plá­nom, amennyiben bizottsági előkészítésük megtörténik. A soros elnök este hat órakor zárta be az ülést azzal, hogy a jövő héttől már az új ta­nácskozási rend szerint tevé­kenykedik a parlament. • Az Országgyűlés csütörtöki ülésén több külföldi delegáció is bepillantott a magyar tör­vénykezés munkájába. A so­ros elnökök köszönthették a páholyban megjelenő Volerio Zanone olasz liberális párti képviselőt, és kíséretét, Chris­topher Dodd amerikai demok­Fizu - avagy pénz állt a (T.) Házhoz — Figyelj I Köszönettel «ne go dóm o százast — fordult az elegánson öltözött, csokornyakkendős, fiatal szenátor FIDESZ-frakcióbéli képvi­selőtársához. Hoppál Csak nem fizetésnap van a Parlamentben f Míg ezt találgatjuk, a FIDESZ-esek odébb­áll nofc. Az éppen ebédelni indu­ló Csengey Dénes viszont kész­séggel felvilágosítást ad: — Igen, ráhibáxtak. Ma vették fel első képviselői fizetésüket ^ a vidéken élők, míg a budapestiek holnap kapják a pénzt. A kifi­zetés o Parlament folyosóján tör­ténik. — Mint egyszerű, halandó em­bereknek, ugyanúgy a képviselők­nek is elfogyhat a pénzük az új fizetésigf — Ha már említették azt a százast, azt hiszem, nem ez volt az egyetlen ilyen kölcsönügylet ma a Parlamentben. Hallottam olyan képviselőtársamról, aki nemrégiben a Parlament hivata­lától, annak pénztárától próbált kölcsön kérni kétségbeesésében. Tudniillik, elég magas rezsivel jár ez a képviselői munka, fi­zetés pedig eddig nem volt. Kiváncsiak voltunk, vajon a Parlament büféiben, éttermében felszolgálók érzik-e forgalmukon a képviselői pénztárcák megvas- tagodását. — Mi nem vettük észre. A mai az eddigi leggyengébb napunk — panaszkodik Lakatos Sándor felszolgáló az egyik büfénél. Dél­után 2 van, és még nem fogyott e| S liter üdítő. Az étteremrészben viszont érez­hetően megnőtt a forgalom. — Már 45—30 adagnál tartunk. Ez persze, nem sok, de kétszere­se a tegnapi, vagy a múlt hé­ten tapasztalt forgalmunknak — ad tájékoztatást Petricsák Tibor főpincér. Kapunk tőle egy étel- és ital­lapot is. Ebből tudjuk meg, hogy a parlamenti étteremben 140 fo­rintba kerül a pirított csirkecomb vegyeskörettel, ugyanennyibe a natúr sertésborda sült burgonyá­val, és 120 forintba egy adag töltöttkáposzta. Mindezt a képvi­selő úr leöblítheti egy 37 forintos Holsten-sörrel, és otthon a fele­ség örülhet, ha haza tudja adni a szokásos konyhapénzt . . . nyújtott formájában, a módo- sitó javaslatokkal együtt ke­zelhetetlen, ezért ismételten sürgette a teljes tulajdonkon­cepciót a kormánytól. Torgyán József, a Független Kisgazdapárt frakcióvezetője arra figyelmeztetett: a közvé­lemény nem érti a vita lé­nyegét, nem érti, hogy itt még nem a parasztság sok-sok sé­relmét orvosló új földtörvény tárgyalásáról van szó, hanem olyan törvényjavaslatról, amely lehetővé teszi, hogy a jövő­ben a privatizációs és a földtörvénnyel összefüggésben, a parlamentnek legyen még miről tárgyalnia. A törvényjavaslat részletes vitája és az ebédszünet végül is oda vezetett, hogy a be­nyújtott öt módosító javas­latból hármat visszavontak, egyet a plénum utasított el, egyet pedig elfogadtak a képviselők. Így végül is csak­nem eredeti formájában szü­letett meg a törvény. Ennek lényege, hogy az állam tulaj­donában lévő ingatlan tulaj­donjogát, kezelői jogát átru­házni vagy megterhelni, illetve használati vagy bérleti jogát gazdasági társaságba bevinni csak a megyékben és a fővá­rosban létrehozandó vagyon- ellenőrző bizottságok engedé lyével lehet. A törvény kivételt tesz a lakóház építését szol­gáló telkek magánszemélyek részére történő eladásakor, vagy ha a lakóházakat a bérlők kívánják megvásárolni, illetve a rendelkezés nem ter­jed ki az Állami Vagyonügy­nökség, továbbá a PM zárolt állami vagyonkezelő és hasz­nosító intézményének hatás­körébe tartozó ügyletekre. Ha­tálya kiterjed viszont a folya­matban lévő ügyekre is. Rövid idő alatt vitatta meg az Országgyűlés a nemzeti és nyelvi kisebbségek ország­gyűlési képviseletéről szóló, idei XVII. törvény módosítá­sának javaslatát. Fodor István (független) írásban beterjesz­tett indítványában azért kérte az említett törvény módosítá­sát, mert az mindössze 30 napot biztosított arra, hogy kijelöljék azokat a személye­meg: az alkotmányügyi, tör­vényelőkészítő és igazságügyi bizottság, valamint az emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottság, s mindkét testület előadója bejelentette, hogy támogatják a törvénymódosí­tó javaslatot. Az együttesen lefolytatott általános és rész­letes vitában Baka András (MDF) kifejtette: szükségesnek rata párti szenátort, valamint az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének küldöttségét. A keretes írások munkatár. saink, Balog Nándor és Gaál György telefonjelentései. Fotó: Läufer László. Narancs-taktika Az első szünetben a FIDESZ frakciótogjoi röpke megbeszélésre gyűlnek össze. Mivel a vito — helyenként ügyrendi módosító ja* vasiatokkal megszakítva — csiga- tempóban halod, a képviselők még mindig az előre tervezett, második napirendi pontnál tar* tanok. A narancssárga jelvénnyel éke­sített képviselők már a további pontokra vonatkozóan egyeztetik véleményüket. A röpgyűlés vé­geztével Ader Jánost kérdezem, mire jutottak a közös stratégiát illetően. — Amennyiben o KDNP »issxa- vonjo indítványát o korábban egyházi tulajdonban volt ingat­lanok elidegenítésének tilalmáról, úgy mi is visszalépünk módosító javaslatunkkal. — Mit tartalmazna az ellen* indítvány? — Nem tartanánk szerencsés­nek, ha a nevezett ingatlanok olyan kezekbe kerülnének (és ez az indítvány már az ötödik na­pirendi ponthoz, a Nemzeti gyer­mek- és ifjúsági alapítvány fe­lülvizsgálatához is kapcsolódik), akik nem a fiatalok javára hasz­nálnák fel. Berregő csengőhang szólal meg, a szünet végét jelzi, az ülés folytatódik. A PÉCS-REMÉNYPUSZTAl" MGTSZ baromfiboltjának új nyitva tartási időpontja A vásárlói igényekhez igazodva A j®> Akció! A ZÖLDÉRT MÁRTÍROK ÚTJAI BOLTJÁBAN nyugati bálás ruhaféleségek 100 Ft-os kilónkénti reklámáron vásárolhatók! ______ J hétfőn 9-12-ig, szombaton 8-12-igr a hét többi napján 10 órától 16 óráig. A bolt megtalálható Nehéz, kemény tárgyalások várhatók... Mihail Gorbacsov szerdán, közép-európai idő szerint csü­törtök hajnalban megérkezett a washingtoni csúcstalálkozó­ra. A szovjet elnök és házi­gazdái aznapi nyilatkozatai arra utaltak, hogy nehéz, ke­mény tárgyalások várhatók a német kérdésről, s a fegy­verzetkorlátozásról csakúgy, mint a balti államok önálló­ságáról. A szovjet államfő 30 órás kanadai látogatását záró szer­dai sajtóértekezletén szokatla­nul és váratlanul — keményen fogalmazott. Kifejezte ugyan reményét, hogy a német kér­désben „vannak még tartalé­kok" a szovjet és az ame­rikai álláspont közelítésére, de hozzátette: a Nyugat „nem sokat gondolkodott az ügy­ben —, azt hiszik, hogy dik­tálhatnak, s számunkra ez el­fogadhatatlan". „Csalódnak, akik azt hiszik: a Szovjetuniót annyira leköti a peresztrojka, hogy halászhatnak a zavaros­ban", - fogalmazott Gorba­csov. Gorbacsov kemény állás­pontja nem sok jót ígér a szovjet-amerikai kereskedelmi szerződés, a Moszkva által igényelt legnagyobb kedvez­mény szempontjából: az ame­rikai kormány jelezte, hogy aligha lesz módja megkötni a meaállapodást addig, amíg a balti kérdés meg nem oldódik. * Mihail Gorbacsov különgépe helyi idő szerint kora este szállt le a Washington mel­letti Andrews légitámaszpon­ton. Az elnököt és feleségét James Baker külügyminiszter üdvözölte, hangoztatva: a vi­lág szeme a két elnökön van, a két nemzetnek felelőssége, hogy ne csak a hideghábo­rút hagyják maguk mögött, hanem a konfliktusokat is, amelyek azt megelőzték. En­nek érdekében egységes Né­metországra, békés Európára, a haderők és fegyverzetek csökkentésére van ' szükség, mondotta, hozzátéve: Amerika természetesen szeretné, ha a Szovjetunióban folytatódna a haladás a demokrácia, a nyíltság irányába. A szovjet államfő általáno­sabb hangvételű, ugyancsak rövid válaszában csak annyit mondott, hogy várakozással tekint Bush elnökkel folyta­tandó „fontos tárgyalásai" elé. Szívélyes hangú, az együtt­működés szándékát hangsú­lyozó beszédekkel nyilt meg csütörtökön a szovjet-ameri­kai csúcstalálkozó. George Bush elnök ragyogó, napfé­nyes tavaszi időben köszöntöt­te a Fehér Ház kertjében Mihail Gorbacsovot, akit - ezúttal először -, államfőt megillető külsőségek között fogadtak.- A decemberi máltai csúcstalálkozó óta -, bár ne­hézségek maradtak —, bátorí­tó haladás volt tapasztalható a két ország kapcsolataiban. Azt szeretném, ha a csúcs- találkozó tovább vezetne ben­nünket ezen az úton, s bi­zonyos vagyok abban, hogy ez az ön nézete is - mon­dotta szokatlanul hosszú üd­vözlő beszédében az amerikai elnök.- A decemberben tartott máltai találkozó óta elért eredmények mutatják, hogy a kölcsönös tisztelet alapján le­hetséges a haladás. Ám az egyezmények nem feledtethe­tik a fennmaradó nézeteltéré­seket, amelyek egyike Litvá­nia -, mondotta az elnök. - Ügy véljük, hogy a szovjet vezetők és a balti népek kép­viselői közötti "jóhiszemű pár­beszéd a helyes megközelítés, és reméljük, hogy e folya­mat előrehalad majd - mon­dotta.- A következő négy nap­ban nem fogjuk megoldani a világ valamennyi problémáját, sem mindazokat a kérdéseket, amelyek megosztanak ben­nünket, de lehetséges, hoqy jelentős lépéseket teqyünk az új típusú kapcsolatok felé.- Látogatásom az Egyesült Államokban meqerősítl, hogy a szovjet-amerikai kapcsola­tok szilárdabbá, áttekinthetőb­bé és kiszámíthatóbbá válnak. Meggyőződésem, hogy a szov­jet és az amerikai nép he­lyesli e változásokat, s eze­ket értékelik világszerte. Ezért 'Elnök Úr és jómagam nagy felelőssége, hogy az elmúlt években kialakult bizalom és együttműködés tőkéjét meg- védjük és gyaropítsuk - kezd­te válaszát Mihail Gorbacsov. Az államfő emlékeztetett első amerikai útjára, amikor 1987- ben Ronald Reagan elnökkel aláírták a közép-hatótávolsá­gú rakéták felszámolásáról kötött szerződést. Gorbacsov szólt arról, hogy azóta miként fejlődtek a szovjet-amerikai kapcsolatok a különböző te­rületeken, de csak közvetve említette a német kérdést. — Együttműködésre van szükség a nemzetközi problé­mák megoldásában, a keres­kedelemben, a tudományos, technológiai és humanitárius területeken, a kulturális kap­csolatokban, a kölcsönös tá­jékoztatásban, az emberek kö­zötti kapcsolatokban. Hala­dást akarunk a Szovjetunió és az Egyesült Államok viszonyá­ban - hangoztatta beszédé­ben Mihail Gorbacsov. Ezután megkezdődött az el­ső tárgyalási forduló. Bush és Gorbacsov a ter­vek szerint másfél órát tölt együtt, majd ugyanennyi ideig tanácskoznak délután. A tár­gyalások az elnökök négy- szemközti megbeszéléseivel kezdődnek, majd bekapcso­lódnak tanácsadóik. Az ered­ményekről naponta kétszer tá­jékoztatja a sajtó több ezer képviselőjét az amerikai és a szovjet szóvivő. Este Bush elnök díszvacso­rát ad vendége tiszteletére. A pohárköszöntők feltehetően már tartalmazzák majd az el­ső jelzéseket arról, hogy mi­ként alakulnak a tárgyalások. Ezek pénteken folytatódnak és egyezmények aláírásával ér­nek véget. 'Szombaton Bush és Gorbacsov a Camp David-i elnöki üdülőben, kötetlen for­mában tanácskozik, várhatóan elsősorban a német kérdésről. A sok bába közt ne vesszen el a gyermek Ifjúságvédelmi fórum Pécsett A Baranya Megyei Rendőr­főkapitányság a gyermek- és ifjúságvédelemhez kapcsolódó, és azzal foglalkozó összes me­gyei állami "és társadalmi szervet és szervezetet, vala­mint a vöröskeresztet és az egyházakat, felekezeteket egyeztető fórumra hívta össze május 31-re Pécsett. A rend­őrség Légszeszgyár utcai épü­letében megtartott eszmecse­rén többek között a megyei és a városi tanácsok művelő­désügyi, egészségügyi osztá­lyai, a Gyermek- és Ifjúságvé­delmi Intézet (GYIVI), a gyám­ügyi hatóságok és az ügyész­ség képviselői mellett számos lakossági szervezet tagjai is részt vettek.- Mi volt a célja a fórum összehívásának? - kérdeztük Fenyvesi Csaba rendőr száza­dost, a főkapitányság megelő­zési alosztályának vezetőjét. — Sok szervezet foglalkozik gyermek- és ifjúságvédelem­mel komoly eredmény nélkül. A koordináció hiányában nincs hatékonysága az ifjúságvédel­mi munkának, a szűkös pénz­eszközök szétszórtak, a kap­csolatok nincsenek letisztázva. Ennek a fórumnak az a fel­adata, hogy összehozza eze­ket a szervezeteket az egy­más munkájának a megis­merésére, és az eredményes együttműködés kialakítása .ér­dekében. Dr. Lusztig Péter rendőr ez­redes, a megyei főkapitány­ság vezetője kiemelte ennek az első fórumnak a jelentősé­gét, kihangsúlyozta az egyhá­zak részvételét, hiszen tapasz­talataik és támogatásuk nél­kül az ifjúságvédelmi munka nem lehet eredményes. A ta­nácskozáson a gyermek- és fiatalkorúak egészséges fejlő­dését, a deviánssá válásuk megelőzésének fontosságát hangoztatták a résztvevők. A A rendszerváltás döntő lé­péseiből egy még bizonyosan hátra van: az önkormányzati — helyhatósági — választások. A lébonyolításának törvényes kereteit megszabó jogszabá­lyok még a parlament elé sem kerültek, de a tanácsi appa­rátusok — döntően az ő fel­adatuk lesz a végrehajtás — némi túlzással, már nem el­hatnak nyugodtan. Legalábbis a végrehajtó bizottságok tit­kárai augusztustól nem me­hetnek szabadságra . . . Mint Piti Zoltán megyei ta­nácselnök tegnap a megye összes vb-titkára előtt elmon­dotta: a kormányzat méltá­nyolja a tanácsok eddig mu­tatott lojalitását, és ezt sze­retné kérni, erre szeretne épí­teni a továbbiakba n ís. A ta­nácsi apparátusba vetett kor­fiatalkori bűnözés növekedé­sével párhuzamoson intézmé­nyesíteni kell ennek a meg­előzését, megfelelő eszközöket és módszereket kell kialakíta­ni, hogy a deviáns magatar­tások első jelére meg lehes­sen akadályozni a bűnözővé válásukat, szögezték le a fó­rum résztvevői. Sz. J. mányzati bizalom tehát adott, talán még az önbizalom hiány­zik, amihez bizonyára szüksé­ges a következő hónapok fel­adatainak pontos ismerete. Ennek érdekében a megyei tanács Hazafi József vb-titkór vezetésével már a tegnapi ta­lálkozón megkezdte az érin­tettek tájékoztatását. Törvény még nincs, a hely- hatósági választásokra készü­lés már meg is kezdődött — talán kicsit furcsa. De sietni kell — hangsúlyoz­ta többször előadásában Ha­zafi úr, mert ha valóban szep­tember 23-án lesznek a vá­lasztások, akkor az esemé­nyek hamarosan felgyorsulnak. Engem mindenesetre meg­győzött Remélem, a fáradt és in­gerült vb-titkárókát is. B. B. Újabb választások - újabb terhek

Next

/
Oldalképek
Tartalom