Új Dunántúli Napló, 1990. június (1. évfolyam, 58-87. szám)

1990-06-01 / 58. szám

KÖZÉLETI NAPILAP I. évfolyom, 58. szóm 1990. június 1., péntek Ara: 4,30 Ft A védelmi doktrína első bemutatkozása Göncz Árpád a gyulafirátóti harcászati gyakorlaton A Magyar Honvédség át­alakulását demonstráló harcá­szati gyakorlat színhelye volt csütörtökön a Veszprém me­gyei Gyulofirátót térsége. A parancsnoki emelvényen he­lyet foglalt Göncz Árpád ideig­lenes köztársasági elnök, a magyar fegyveres erők főpa­rancsnoka, Balogh György, az Országgyűlés Honvédelmi Bi­zottságának elnöke, Rallay Er­nő honvédelmi minisztériumi államtitkár és Mécs Imre, a bizottság alelnökei. Jelen volt a Magyar Honvédség csaknem teljes vezető állománya és két osztrák vendég: Rudoll Strie- dinger dandártábornok, Auszt­ria budapesti nagykövetségé­nek katonai és légügyi atta­séja és Hubertus Trauttenberg vezérkari ezredes. A harcászati gyakorlatot a Savaria gépesített lövészdan­dár egy zászlóalja mutatta be repülőegységek közreműködé­sével. A szakértők szerint szá­mos új vonás jellemezte. A legfontosabb közülük az, hogy már minden eleme a védelmi doktrínából eredő kiképzési követelményeknek felelt meg. A Német Szövetségi Köztársaság budapesti nagykövete két napot töltött Pécsett. Képünkön: a belvárosi iskola tanulói között. Tudósításunk az 5. oldalon. Június 7-én VSZ-csúcs A VSZ-tagállamok elő­zetes megállapodásának megfelelően, június 7-én Moszkvában tartja soron következő ülését a Varsói Szerződés Politikai Tanács­kozó Testületé. A Magyar Köztársaság állami küldöttségében je­len lesz Göncz Árpád ideiglenes köztársasági ek- nők, Antall lózsel minisz­terelnök, Für Lajos honvé­delmi miniszter és Somo­gyi Ferenc külügyminisz- tériumi államtitkár. A ta­nácskozáson a magyar de­legáció kifejti állás­pontját az összeurópai kollektív biztonsági és együttműködési rendszer­ről, valamint a Varsói Szerződés jövőjéről. 1990. június 4—10. ' / / Megnyílt a szovjet-amerikai csúcs A jövő héttől új tanácskozási rend a parlamentben Hétfőn folytatódik a földtörvény­módosítás általános vitája Az Országgyűlés jövőbeni munkarendjét alapvetően meg­határozó bejelentéssel folyta­tódott csütörtökön a parla­ment előző nap berekesztett ülésnapja. A Házbizottság állásfoglalása értelmében hét­főtől kezdődően az Ország - gyűlés a hét első két napján, hétfőn és kedden tartja ple­náris ülését. A plénum mind­két napon 10.30-kor kezdi munkáját, s általában 18 óráig tanácskozik. A bejelen­tés vélhetően találkozott a képviselők akaratával, hiszen amióta megalakult az új Or­szággyűlés, szinte „egymás­ba értek" a plenáris ülések. Az áldatlanná váló helyzet ren­dezéséről a Házbizottság sür­gősséggel tárgyalt azért, hogy véget vessen a sokak által kifogásolt, tarthatatlanná vált tanácskozási rendnek, biztosít­va így a parlament folyama­tos működését. A csütörtöki ülésnap indítá­sakor bejelentett rend szerint a képviselők keddenként —. az ebédszünetet követően —, az interpellációkkal és a kérdé­sekkel foglalkoznak majd. Az Országgyűlés bizottságai -, szükség szerint -, szerdán és csütörtökön üléseznek, a ple­náris tanácskozások napján nem tarthatnak ülést. A plé­num munkarendjéhez hasonló­an, 10.30-kor kezdik tanács­kozásaikat, hogy a képviselők előtte részt vehessenek a par­lamenti pártfrakciók munkájá­ban is. A pénteki nap a kép­viselők parlamenten kívüli fel­adatainak elvégzésére szolgál. Mindezen kívül a sürgősséggel benyújtott indítványokat min­dig a következő, azaz a ja­vaslat bizottsági mérlegelését követő ülésen tárgyalják majd. Az elnöklő Szabad György • • Ügyrendi és politikai szócsaták uralták a vitát WASHINGTON: Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára, szovjet elnök május 31-én a Fehér Házban találkozott George Bush amerikai elnökkel, akinek a meghívására érkezett az Egyesült Államokba. MTI Telefotó (Tudósítás a 2. oldalon) Nagy Ferenc József miniszter az ülés szünetében ezután bejelentette: az Or­szággyűlés a földtörvény mó­dosításának előző napon fél­beszakadt vitájával folytatja munkáját. A benyújtott önálló indítvá­nyokat, valamint az interpel­lációkat és kérdéseket csak á következő ülésen tűzik napi rendre. Az alkotmány módosí­tásának kérdésével az előzetes elképzelésektől eltérően, csak a jövő hét keddjén foglalkoz­nak a honatyák. Másfél nap elteltével, sok­kal inkább ügyrendi és poli­tikai szócsatában, semmint a konkrét törvényjovaslatról vi­tázva, az Országgyűlés -, 266 egyetértő, 3 elutasító sza­vazattal, 27 tartózkodás mellett -, elfogadta o földtörvény módosításáról szóló, s az ál­lami ingatlanok elkótyavetyélé­sét megakadályozó tervezetet. A csütörtök délelőtt lezajlott általános vita mottójául Dé­nes Jánosnak (MDF) az a mondata szolgálhatna: „amennyire egyszerű volt mo­csokká gyűrni a tulajdont, an­nál bonyolultabb ezt törvé­nyesen, a kor szintjén, a vi­lág erkölcsének megfelelően rendezni”. Már ebből a meg­jegyzésből is kitűnt: szó volt az ülésteremben állami, ter­melőszövetkezeti, volt egyházi, jelenlegi tanácsi és leendő ön- kormányzati tulajdonról, egy­kori paraszti és polgári ma­gántulajdonról. A vita alaphangját méqis a FIDESZ és elsősorban Orbán Viktor előző napon elhangzott hozzászólása adta meg —. (Folytatás a 2. oldalon) Ülést tartott a Pécsi Városi Tanács Büntetőeljárás indul dr. Molnár Zoltán ellen Uj munkaprogram az átmeneti időszakra Az átmeneti időszak tenni­valóinak számbavételével kezd­te munkáját tegnap a városi tanács. Szabó Nándor, meg­bízott elnök azt indítványoz­ta, dolgozzák át a korábban készült munkaprogramot és szeptember 23rig, amíg a tes­tület mandátuma szól, első­sorban a fontos, folyamatban lévő ügyekre és a ciklus tisz­tességes elszámolására kon­centráljanak. Javasolta, ne folytassák a korábban siker­telen választási procedúrát, maradjon a végrehajtó bizott­ság létszáma 11 fős. Ezt el is fogadta a testület. Elfogadta azt is, hogy ne csak a parlamenti, hanem a megyében listát állított pártok is vehessenek részt a testüle­tek és a bizottságok munká­jában. Dr. Varga István pénzügyi osztályvezető tájékoztatta a testületet egy korábbi döntés­ről, miszerint azokhoz a tele­pülésekhez fordultak levélben, amelyekből pécsi iskolába jár­nak diákok, de o normativ el­osztás szerint a falvak kapják utánuk a központi támoga­tóst. A visszajelzésekből kitű­nik. hogy a községek többsé­ge nem bírja vállalni a hozzá­járulást, és a Belügyminisz­térium is elismerte, hogy hely­telen ez az elosztás, jövőre korrigálják. A pénzügyi osz­tályvezető ezért arra kérte a testületet, ne ragaszkodjon a községek hozzájárulásához, vi­szont Szabó Ferencné azt ja­vasolta, forduljanak a megyei tanácshoz, kompenzálja, ha­csak részben is, a városi ta­nács hiányzó 30 millió forint­ját. Mindkét indítványt elfo­gadta a testület. A következőkben két ta­nácsrendelet módosítása kö­vetkezett: a piacok és vásá­rok helypénz-tarifájáról azon­ban nem döntött a testület, viszont a közterület használati díjakat megemelte. (Erről ké­sőbb részletesen tájékoztatjuk olvasóinkat.) • Kétórás tanácskozás és ti­zenöt perces szünet után megvitatták a Citrom utcai szállodaépítéssel és a Rákóczi út 50. felújításával kapcsola­tos bizottsági és ügyészségi jelentéseket. Ügy tűnt, ez a vita nem tartott sokkal to­vább, mint a korábbi szünet. Idézzünk az ügyészi vizsgá­lat anyagából: „A Citrom ut­ca 4—6. beépítésével kapcso­latos rendezési terv módosítá­sa, az ingatlan eladásra tör­ténő kijelölése, meghirdetése, értékesítése törvényes volt. A vételára megfelel az akkori forgalmi értékeknek. Az ügy­ben hozott testületi döntések -, az ott "elhangzott vitákat és szavazati arányokat figyelembe véve -, nem manipuláltak, (Folytatás a 3. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom