Új Dunántúli Napló, 1990. május (1. évfolyam, 28-57. szám)

1990-05-02 / 28. szám

1990. május 2., szerda üj Dunántúlt napló 3 Május elsején - áprilisi időjárás (Folytatás az t. oldalról) mindig zsúfoltan kapaszkod­tak fölfelé, miközben sokak­nak úgy tűnt, hogy az ünnep­lőbe öltözött emberek közül a legtöbben hiába keresték, csak kevés helyen találták meg a centenáriumi majálisi hangulatot, álljon itt egy egymondatos külföldi „tudósí­tás". Kővári Szilvia, a DOZSO munkatársa délután beszélt telefonon a Brüsszelben élő nagynéniével, aki szerint ott emberek tízezrei vannak az utcákon, különböző rendezvé­nyek helyszínein, jókedvűen szórakozva, egyben ünnepelve. Diákdili címmel hétfőn este a pécsi Ifjúsági Házban több­féle szórakoztató programon vehetett részt az a mintegy száz, elsősoriban középiskolás korú fiatal, aki a rendezvényt megtisztelte jelenlétével. Volt jóslás, egérfuttatás, vi­deo, táncverseny, teáház, ru­lott, hiszen ki tudták volna elégíteni akár több ezer em­ber igényeit iis, de itt is alig százan voltak egy egész nap alatt. * Az Égervölgybe hirdetett majálist az SZDSZ pécsi szer­vezete május elsejére. Több ügyességi versenyt, táncbaj­nokságot szerveztek elsősorban gyerekek számára. Mintegy kétszázan töltötték el itt ide­jüket a borús időben, élvezve a ki-kikandikáló napfény és a környezet adta lehetőségeket. Az SZDSZ - a korábbi május elsejék hagyományainak meg­felelően — szeretné megismé­telni e naphoz fűződő rendez­vényeit a jövőben is.-* Egy dolgot feltétlenül bebi­zonyított a Független Kisgaz­dapárt mohácsi szervezete ál­tal a szókelyszabari parkerdő­ben rendezett kétnapos- fesz­tivál: a kisgazdák ilyenkor dolgoznak. Hogy pontosabbak leftezési lehetőség. Úgy gon­doljuk, hogy csak részben ma­gyarázható az érdeklődés hiá­nya azzal, hogy elég magas (belépődíjakat szedtek a szer­vezők. Családias, fiatalos légkör volt, az esti diszkó viszont már népszerűbbnek bizonyult. Az MDF szervezésében hét­főn rendeztek egész napos majálist Pécsett, az istenkúti művelődési házban. Az egész napos hangulatos programso­rozaton sportolhattak, flippe- rezhettek, a hétfői napfényben akár napozhattak is a jelen­lévők. A szervezőkön nem mú­Az üvegművészeti szimpozion zárórendezvényét tartották meg tegnap Pécsett, a Helytörténeti Múzeumban. Az immár hagyo­mányossá váló üvegvásárt, ahol a szimpozion résztvevői és pé­csi üvegművészek kínálták reprezentatív termékeiket, több ezren keresték fel. Fotó: Läufer László szú idő óta, a hagyományok ápolása pedig nemcsak a múlt megbecsülését, de a jö­vő formálását is szolgálja. Ez volt a másik megszívlelendő tanulság. * Az MSZP kétnapos progra­mot rendezett a Tüzér utcai mozgalmi ház körül Pécsett. A hétfői kis kirakodóvásáron meglehetősen kevés érdeklődő kereste fel a helyszínt. Az esti diszkón többen voltak, nosz­talgiazene szólt. A párt és a szakszervezetek szervezésében hétfőn este egy tujafát. is elültettek a 100. május elseje tiszteletére, majd a fiatalok részvételével, este kilenckor májusfát állítottak a közeli füves területen. Bozsik László, Mészáros Attila, Török Éva Kép: Läufer László A Szivárvány gyermekházban technikai napot rendeztek, ahol már az anyák napjára készülődtek a gyerekek lecyünk: a szervezők inkább keddre, semmint hétfőre vár­ták a látogatók zömét, s ma­gyarázatként a dologidőt em­lítették. Hallottuk azonban azt is, hogy egy helyi vezető az utolsó pillanatban „betartva" a rendezvénynek, az előzetes •negál lapodé sokat felrúgva, nem engedte meg az erede­tileg tervezett program végre­hajtását. Pedig amúgy válto­zatos két napot ígértek a párt aktivistái: termék- és gépbe­mutató, a mezőgazdasági fel­szerelések iránti igény felmé­rése, növényvédőszerek kíná­lata, és persze, szórakozás, ki- kapcsolódás. Akárhogy is: el­ső ilyen rendezvény volt hosz­Reneszánsz táncok a Tettyén - füvön . Képernyő előtt Lassúdon himbálózó kau- csukbabák nyakuknál föl­akasztva. A Panoráma döbbe­netes képsoraira utalnak vissza. Egy romániai nevelő- otthon állati sorban tartott, pucér gyermekeinek látványá­ra. Vagy az 1923-ban létesült haláltáborok poklára a fiatal Szovjetunióban, majd a gaz­dasági világválság éveire, 1932-33-ra, amikor tízmillió embert — köztük hárommillió gyereket — éheztetett halálra az államhatalom a „zökkenő- mentes” gabonaexport érdeké­ben. Párhuzamos anyagcserék vi­lágtörténelmi léptékben is? A „Párhuzamos anyagcserék I.” című dokumentum-játék­film kezdő képsoraiban villan fel kísérleti embrió-létünk, halálra ítélt kaucsukbaba-lé- tünk panoptikuma. Műhely a kulisszák mögött, ahol még minden csak készülőben. A zárványszerű lét halott nyugal­mán Frick úr képviseletében dereng át az örökké kielégü­Fekete péntek letlen fauszti szellem. Frick úr ugyanis, mint egy nyilvános vécé ambiciózus kezelője, fö­löttébb tárgyilagos, s mi több, intellektuálisan vegyelemzett látleletet ad illemhelyi viselt nagydolgainkról. Arról, hogyan fejeződik ki a vécék haszná­latában általános kulturólat- lanságunk és persze, tranzit­létünk is. Kudarcot vall a sa­lakember - ahogyan önmagát .nevezi — nagy kísérlete: a vi­zeldét újságárusítással, egész­ségügyi eszközök kínálatával, tusolóval emberibbé, kulturál­tabbá tenni. Csakhogy össze­rondítunk mindent jóelőre. A szándékot is. S ha úgy igaz, hogy az „iskola is egy nagy vécé, és az ország is egy nagy vécé” — akkor e meta­fora értelmében a Közös Eu­rópai Vécé is csak egyre tá­volodik tőlünk. Frick László be­számolója fanyarnak, sőt in­kább keserűnek tetszik, csak ebből az egyedinek, sajátos­nak ítélt nézőpontból komikus az egész, ez dobja felszínre az irónia zavaros tajtékját, de a mélyben tragédia zajlik. Igénytelenségünk, nemtörő­dömségünk tragédiája, amely eredeztethető önmagunk és mások becsülésének hiányá­ból, megromlott emberi kap­csolatainkból is. Mindezt szépen ki is fejti Frick úr, aki ma már újságíró lévén a szavak embere, és a vécésnéni is közbeavatkozik még időben, hogy a közítélet harangját kondítsg meg e zsenge igazságok és Frick úr tovább már nem redukálható vágyai felett. Míg Frick úr­nak a léte egy kicsiny, akár kafkainak nevezhető odúban is kiteljesülni látszik, legalább­is az elvek és vágyak szintjén, addig az üvegtárló hőse, egy maszkját fokozatosan levedlő emberi lény is felébred kota- lepsziás. álmából. Frick úr is változtatni szándékozik a sor­sán, ahogyan az öntudat ala­csonyabb lépcsőfokairól a sza­badság felismeréséig jutó lény is ki akar törni üvegbörtöné­ből: majd a didaktikuson egy­más mellett futtatott párhuza­moknak találkozniuk kellene. Ez a találkozás persze csak költői, mágikus lehet, a dra­maturgiai szálak erőszakolt összecsomózása helyett egy csendes, banalitásában ked vés közjáték - ha akarom happening képében. Az üveg kalitkát ugyanis kitolják < színről a kulisszák mögé, k'i szabadított hőse „ravatalra1 kerül. Mindegy, hogy ez a föl di lét illúzió-e vagy valóság a ravatalon nyugvót, az Em beriség képviselőjét be kel szentelni Frick úr törvénye szerint. Még akkor is, ha ez úgy lehet, csak produkció csak játék - de kinek-kinek halálosan komoly így is. A ravatalnál segédkező minduntalan összesöpri a te­tem köré szórt virágokat. A legáhítatosabb pillanatban tö­rik össze csörömpölve egy tá­nyér. A kegyelet civakodások, zaftos káromkodások közepette teljes. Törékeny szabadságunk is. Bóka Róbert —Például— Szerkeszti: Bozsik László és Pauska Zsolt . . . utcai zene ébresztett bennünket, és örültünk, hogy május elseje van! Kérlek, ne vond össze a szemöldököd, mert te is ott voltál a felvonulásokon. Akkoriban voltak felvonulások és - tudod, a beosztások mjatt - órákat kellett várni a gyülekezőhelyen, hogy végre sorra- kerüljünk. Nosza, integettünk is a tribünön jelenlevőknek. Miért ne integettünk volna? Volld be őszintén, azonkívül, hogy eset­leg felötlött benned, hogy mit keresnek ott ők,, és miért inte­gessek nekik, neked is emelkedett a kezed, a kezedben a zá_szló vagy a transzparens. Akkoriban készültek a vendéglátók egységei, mert virslit illik ilyenkor enni. Jó kis rágósat, kevés mustárral, meleg, friss ke­nyérrel. Nem mert a hatalom adta, inkább, mert ez a szokás. Mi már, úgy látom, a szokásainkról is leszokunk. Figyelj! Hangulatunkat sohasem az határozta meg, hogy melyik a nap. Hangulatunk volt az, amely bármely napon is ide-oda cibált bennünket. Most elmondhatom (legalábbis Pécsett), alig né­hány ezren vettek részt a majálisokon. Ne azzal foglalkozzunk (gondolom én), kinek, kiknek az ünnepe volt, van vagy esetleg lesz ez a május elseje, hanem, hogy a korábbi évek minden­féle politikai töltettől függetlenül igazolták, az emberek szere­tik a majálist, egy évben egyszer a közös együttlétet, vagy csoda tudja, hogy nevezzük. Ma már ettől is messze vagyunk, eltávolodtunk a virslitől ma- szatos száj bájától, és várjuk a szebb jövőt. (b) A pluralizmus és a méhész „Eljött az ideje annak, hogy a szabad és konstruktív vitát folytatva eldöntsük, mi legyen azokkal a párttagokkal, akik kitartóan és céltudatosan tö­rekednek a pártszakadásra, az SZKP-a belül szervezett frakciókat hoznak létre, eluta­sítják a szovjet nép szocialista választását, nézeteikkel és magatartásukkal gyakorlatilag kívül helyezték magukat a párton. Vajon az ilyen szemé­lyek tagjai maradhatnak-e az SZKP-nak? (...) Az SZKP XXVIII. kongresz- szusáig három hónap sem maradt. Sok pártszervezetben megkezdődnek a beszámolók és választások, a küldöttjelölé­sek a konferenciákra, az össz- párti fórumra. (.. .) Törekszünk a pártsorok elvi alapon tör­ténő konszolidálására, mind­azok szilárd egységére, akik­nek drágák az átépítés céljai, a humánus demokratikus tár­sadalom eszményei. Törekszünk arra,, hogy az SZKP XXVIII. kongresszusa a megújulás és az alkotómunka kongresszusa legyen, amelyen a párt új erővel és energiá­val töltődik fel. (Idézetünk, mely a Kárpáti Igaz Szóból való, az „SZKP Központi Nyílt levele az or­szág kommunistáihoz" címet viseli.) Megjegyzésünk: Egyre töb­ben vannak, akik az „óvakod­junk a medvétől” elvét képvi­selik. A medve természetesen a Szovjetunió szinonimája — legalábbis Nyugaton. Vélemé­nyünk: a medve sokmindent nem szeret (például, ha lő­nek rá) de van olyan dolog is, aminek kifejezetten örül. Például, ha mézet adnak neki. Nekünk csak az a dolgunk, hogy a megfelelő fajta mézet kiválasszuk. Választék van . . . No persze az is nagy kér­dés, ki a méhész? .. . (P) Mg Igen, a mezőgazdaságról szeretnénk szólni, néhány sorban és felületesen, pontosabban egy konkrét tény alapján és a fe­lületen maradva. Bízunk ugyanis abban, hogy felvetésünk nem egyedi, másrészt az éppen ma összeülő, új összetételű ország- gyűlés is elgondolkozik több dolgon. Mi arra gondoltunk, miután olvastuk a tervezett parlamenti bizottságok sorát, hogy valami hiányzik. Hiányzik legalábbis számunkra egy külön mezőgazdasági bizottság, hiányzik azért is, mert úgy tudjuk, a jelenlegi tervek szerint nemcsak a par­lament, de annak bizottságai is folyamatosan értekeznek majd hazánk ügyes-bajos dolgairól. Dr. Tóth Tibor egyetemi tanár, a JPTE oktatója: „Magam sem tartom szerencsésnek, hogy csupán egy úgynevezett gaz­dasági bizottság kebelén belül tanácskozna a mezőgazdaság napi ügyeivel foglalkozó emberek köre. Régóta foglalkozom a mezőgazdaság történetével és jelenével, de nem emlékszem ar­ra, hogy bármikor létezett volna magyar törvényhozás külön mezőgazdasági vagy agrár bizottság nélkül. Nagyon sajnál­nám, ha nem változtatnák meg ezt az elhatározást. A meg­alakuló kormánynak is sokat segítene, ha nem egy nagylét­számú, gazdasági bizottság részeként foglalkoznának a mező- gazdasággal, amely a továbbiakban is segítheti ezt az or­szágot. lYUk a határozaton Ismeretes, a jugoszláv kor­mányzat döntése értelmében 200 dollárt be kell váltania a normál körülmények között utazó magyar állampolgárok­nak is. Nos, érdekes fejlemények­kel találkozunk. Állítólag élelmes magyar turisták meg­kérnek egy-egy jugoszláv ál­lampolgárt, hogy váltsák visz- sza megmardt dinárjaikat márkára vagy dollárra, és így visszajöhetnek károsodás nél­kül. Mások tesznek egy kis ki­térőt, és Ausztria kisebb-na- gyobb bankjaiban cserélik át az immár konvertibilissé vált dinárt. Nyilván számúk a nyár folyamán tovább nő majd. Többen esztelenül költekez­nek, hogy ne maradjon a 200 dollárnyi dinárból, megint má­sok csencselnek, aztán sokan ki sem megyünk. Kellett ez nekünk? (Persze nem rajtunk múlott. ..) Emlékszel...

Next

/
Oldalképek
Tartalom