Új Dunántúli Napló, 1990. május (1. évfolyam, 28-57. szám)

1990-05-02 / 28. szám

uj Dunántúli napló 1990. május 2., szerda MÁJUS 2-, SZERDA Szeretettel köszöntjük névnapjuk alkalmából ZSIGMOND nevű kedves olvasóinkat A Hop kői 5.27 — nyugszik 19.S4 órakor A Hold kői 12.23 — nyugszik 2.2S órakor Jelentkezzenek a szemtanúk! I1M. március 7-én kb. 10.34 óra­kor négy ismeretlen fiatal személy megtámadta Gyk. R. A. pécsi la­kosi az Erdei Ferenc u. és oz Eg­ri Gyula u. közötti területen. A tá­madók Gyk. R. A. füléből kilépték fülbevalóját és bántalmazták. A cselekményt egy ismeretlen fiatal­ember akadályozta meg, illettre sza­kította félbe. Kérjük az ismeretlen fiatalember jelentkezését, valamint annak az izmeretlen fiatal lánynak a jelentkezését is, aki a helyszín­ről — közvetlenül a sértett bán­talmazása előtt — elfutott. Akik a cselekménnyel kapcsolat­ban bármilyen információval tud­nak szolgálni, kérjük jelentkezze­nek a Pécsi Rendőrkopitányságon. Pécs, Kilián György u. 3. II. em. ♦3. sz. vagy a 11-éé«/13**-os tele­fonszámon, vagy munkaidő után a rendőrség központi ügyeletén, ta­núkihallgatás céljából.- Ifjú helytörténészek. „Ha­zánk mezőgazdasága diák­szemmel" címmel országos pályázatot hirdetett a Ma­gyar Mezőgazdasági Múzeum. A pályázat során a boksái is­kolások három kategóriában is győzelmet arattak. Herendi Lívia, Liéberman Tímea, Sós Zsuzsa és Gyúró Judit hat fa­lu növénytermesztését kutatták a középkortól napjainkig, Jak- sa Éva a népi gyógynövény- feíhasználásról írt tanulmányt, Marton Renáta pedig a ter­mészet játékait tanulmányozta. Felkészítő tanár: Dr. Ács Im- réné.- Iskolások tüzoltóversenye. A Szigetváron megrendezett versenyen a lánycsapatok kö­zött első Királyegyháza, máso­dik Nagypeterd, Mozsgó, har­madik Szentlászló lett. A fiú < vetélkedésében az első helyen Szentlászló végzett, másodi­kon Nagypeterd, harmadikon pedig Királyegyháza. Az első helyezettek egyhetes balaton- máriai üdülést nyertek. Előrejelzés oz ország területére szerda estig: ma még gyakran lesz felhős az ég, és főleg keleten várhotó szórványosan gyenge eső. Szerdán változóan felhős időre le­het számítani, számottevő csapa­dék nélkül. Az északi, északkeleti szél estétől sokfelé megélénkül, he­lyenként megerősödik. A legala­csonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 11, a legmagasabb nappali hő­mérséklet szerdán általában lé és 20 fok között alakul. Kocsiátvételi sorszámok Trabant Limousin Hycomat Budapest 31 Trabant Combi Hycomat Budapest 8 Trabant Limousin Special Budapest 24 320 Debrecen 21 413 Győr 10 114 Szeged 1 114 Trabant Combi Special Budapest 9 166 Debrecen 7 313 Győr 7 005 Wartburg Standard Budap.it 4 403 Debr.cn 4 530 Győr 4 340 Wartburg Special Budapest 6 991 Debrecen 6 064 Győr 5 021 Wartburg Special, tolótetős Budapest 10 343 Wartburg Tourist Budap.it 4 235 D.br.cn 3 540 Győr 2 242 láda 1200 S Budapest 34 174 Debrecen 38 792 Győr 20 120 Lada 1304 S Budapest 25 447 Debr.cn 21 200 Győr 10 745 Lada Szamara 2108 (3 ajtós) Budapest 9 449 Debrecen 6 230 Győr 4 411 Lada Szamara 2109 (5 ajtós) Budopest 651 Debrecen 688 Győr 228 Lada 1500 l (2107) Budapest 23 072 Debrecen 1t 10* Győr * 314 Lada Combi (2104) Budapest 2 885 Debrecen 1 629 Győr 1 230 Lada Hi»a (2121) Budapest 1 526 Skoda 105 L Budopest 12 889 Debrecen 9 632 Győr 9 636 Skoda 120 L Budapest 34 030 Debrecen 1* 205 Győr 23 7*9 Polski Fiat 126 Budapest 10 670 Debrecen 5 745 Győr 4 924 Dacia TX 1310 Budapest 26 361 Debrecen 19 622 Győr 17 354 Szeged 248 Dacia Combi 1310 Budapest 10 091 Debrecen 3 777 Győr 4 585 Szeged 28 Dacia TLX 1310 Budapest 22 008 Debrecen 13 118 Győr 13 555 Zastava 20 538 Volga Limousin 80 Volgc Combi 54 Opel Kadett 1 570 Volkswagen Golf 821 Maruti 990 Moszkvics 756 „Több millió amerikai után most ön is olvashatja Her­mann Wouk izgalmas regény­folyamának következő kötetét" r- ez az ajánlás a hazai könyvkiadásban szokatlan mó­don már a címlapon, fönn ol­vasható. Megjelent Hermann Wouk Háború című regényé­nek második része, a Végső győzelem, amely önálló könyvnek is tekinthető a cse­lekmény folyamatossága és a szereplők azonossága miatt. A történet a második világ­háborúban játszódik, egy amerikai család férfitagjait a különböző hadszínterekre so­dorják az események. 1942- töl 1945 nyaráig, az atom­bomba ledobásáig kíséri fi­gyelemmel a szereplők életét a könyv, amelyet „izgalmas és magával ragadó" cselekmé­nye révén „remekműnek” ne­veztek az amerikai újságok. A Végső győzelem a .Victoria kereskedelmi, reklám és mar­keting kft kiadásában jelent meg, fordította Csordás Gá­bor.- Különvonat az NSZK-ból. Április utolsó napján 400 utassal különvonat érkezett Siófokra. A vendégek kerté­szeti szakemberek Baden- Württemberg tartományból. Ba­laton környéki falvakba láto­gattak és a termelőszövetke­zetek munkájával, életével is­merkedtek.- Az országos Werseghy Ferenc nyelvművelő verseny megyei döntőjén a Pécsi Vá­rosi Könyvtárban hét baranyai iskola 22 diákja vett részt. Az ötödik és hatodik osztályosok közül Szomoli Eszter mágocsi és Vámos Judit sásdi tanuló jutott a Szolnokon megrende­zésre kerülő országos döntő­be. A hetedik és nyolcadik osztályosok között a versenyt Fudhs Gabriella Komlóról és Róka Antal a JPTE 2. számú gyakorló iskolájából nyerték meg.- Óriási forgalmat bonyolí­tott le tegnap, május elsején a pécsi Mecseki kultúrpark. Több ezren keresték fel a lé­tesítményt. A vidámpark mel­letti kisvasút is működött.- A szigetvári nemzetközi táncversenyt idén is megren­dezik május 19-én és 20-án a helyi gimnáziumban. Az ese­ményre még Ausztriából, Csehszlovákiából, Lengyelor­szágból is érkezett nevezés.- Mintegy 200 lakója van a pécsi Mandulás kemping­nek, amely április 15-étől tart folyamatosan nyitva. A telt ház eléggé szókatlan az elő­szezon idején, azonban az április—május környéki osztály­kirándulások érthetővé teszik a fokozott érdeklődést. ÉtZ'l-05-07 A Hét végén lapzártáig Baranya megy« területén 11 gépkocsit, 3 hétvégi házat, két magánlakást, 8 intézményt, illetve üzletet törtek fel ismeretlen elkövetők. A bűncselek­ményekkel okozott kár becsült ér­téke körülbelül 680 ezer forint. Leg­nagyobb kárral a szigetvári műsza­ki bolt feltörése járt, ahonnan 180 ezer forint értékben műszaki cik­keket tulajdonítottak el. A rendőrség intézkedései során 4 főt gépkocsifeltörés, 1 főt lakás- betörés és 7 főt vasúti pályatesten történő rézkábel lopáson ért tetten. Ügyükben megindította a büntető- eljárást. * A megye közútjain egy halálos és hét személyi sérüléssel járó köz­lekedési baleset történt. A halálos baleset május elsején reggel, Szi­getvár külterületén, a hatos főköz­lekedési úton történt, ahol egy Trabant típusú személygépkocsi az úttestről eddig ismeretlen ok miatt letért, egy fának ütközött, majd ki­gyulladt. A gépkocsi vezetője, egy 62 éves pécsi asszony a helyszínen életét vesztette. Szakszervezeti díjasok Kedden Budapesten, a Szak­szervezeti Szövetség Benczúr utcai szállodájában átadták a Magyar Szakszervezetek Or­szágos Szövetségének művé- szeti-ikulturalis díjait, amellyel a szakszervezetek a hagyomá­nyok szerint mindig május el­sejéhez kapcsolódóan fejezik ki elismerésüket a művészeti, kulturális és tudományos élet kiemelkedő személyiségeinek. A tagság és a különféle szak- szervezeti szervek javaslata alapján az idén 17-en kap­ták meg a dijat: Balázsné Mednyánszky Henriett balett­mester, Csefe Ildikó iparmű­vész, Csukás István költő, Esz­tergályos Károly filmrendező, id. Eötvös Gábor artistaimű- vész, Helyei László színművész, dr. Jemnitz János történész, Kalmár Márton karnagy, Ká­nyád/' Sándor költő, Korniss Péter fotóművész, Kása Ferenc filmrendező, Kulcsár Katalin újságíró, Németh Miklós Attila újságíró, Orosz István egyete­mi tanár, Szakály György ba­lettművész, Szenthelyi Miklós hegedűművész és Tarbay Ede dramaturg.- Harmincnégy évi távoliét után kedden hazaérkezett az Egyesült Államokból Kővágó József, Budapest egykori pol­gármestere, a Kisgazdapárt 1956-os főtitkára. A politikus a Független Kisgazdapárt meghívására vesz részt az Országgyűlés május 2-án kez­dődő ülésszakán. Olvasószolgálat Hírek, tudósítások, események közölhetők 14-16 óráig a 15-000 telefonszámon. j Hírszerkesztő: CSUTI JÁNOS Mo délelőtt panaszügyekben fogad, a 10-053-as szómén hívható: DR. DUNAI IMRéNé Szerkesztőségi hirügyeletes 14—1f óráig a 10-053-as számon: REZES ZSUZSA CB-adóvevőnk (hívható 14—16 óráig az AM 15-ös csatornán. Bongó-sorsolás A Sportfogadási és Lottóigazga­tóság közlése szerint az április ha­vi Bongósorsolás kihúzott nyerő­száma: 1 965 851 A nettó nyereményösszegek a kö­vetkezők: A sorsjegy közvetlenül egymás melletti utolsó — 2 számjegye: 51 70 Ft. — 3 számjegye: 851 700 Ft, — 4 számjegye: 5 851 7 000 Ft, — 5 számjegye: 63 851 70 000 Ft, — 6 számjegye: 965 851 700 000 Ft, — a sorsjegy száma: 1 965 831 7 000 040 Ft. Szándékos gyújtogatás történt a bukaresti MALÉV irodában Betört az országba Kedden, a röszkei magyar -jugoszláv határátkelő állo­máson, a szabályosan lezaj­lott útlevélvizsgálatot követő­en, nem várta meg a vám- ellenőrzést a KDF 42-47-es forgalmi rendszámú lengyel gépkocsi tulajdonosa: rákap­csolt és két másik gépkocsit megrongálva, betört az or­szág területére. Az 1500-as Polski Fiat tulajdonosa ellen a magyar határőrizeti szervek országos körözést adtak ki.- Az MSZP pécsi belvárosi alapszervezete a Rét utca 4- ből a Tüzér utca 3-ban lévő mozgalmi házba költözött.- Költözik a lengyel-piac. Kaposváron betiltották a Szín­ház parkban üzemelő lengyel­piacot. Négy-öt évvel ezelőtt a Cseri-parkot jelölték ki árusí­tásra, de ezt a lengyel árusok figyelmen kívül hagyták, és önkényesen elfoglalták a szá­mukra kedvezőbb területet, a város legszebb parkját. A piac új helyéről — a lakosság véleményét is figyelembe véve — a tanácsülés dönt. Halálozás Fájó szívvel tudatjuk, hogy PÉTER MARTON életének 81. évében elhunyt. Teme­tése május 3-án 13 órakor lesz a komlói temetőben. Autóbusz 12.30- kor indul a somági bolt elől. Gyá­szoló hozzátartozói. A Pécs-meszesi Általános Iskola tantestülete és tanulóifjúsága meg­rendültén tudatja, hogy BODONYI JÁNOS, iskolánk nyugdíjas igazgatója el­hunyt. Emlékét kegyelettel meg­őrizzük. Szándékos gyújtogatás történt a Malév bukaresti irodájánál — álla­pította meg az ügyészségi vizsgá­lat, amelynek eredményét hétfőn is­mertették a román fővárosban. Március 24-én este tűz keletkezett a légitársaság irodájábon, aminek következtében leégett az irodahe­lyiség egy része, bútorok és táv­közlési berendezések semmisültek meg. A vizsgálatról szóló első román hivatalos közlemény szerint a tet­tesek a légitársaság utcai ajtaján át hatoltok be az irodahelyiségbe. Először a telexpapírt gyújtották meg. A tettesek járatosak lehettek az irodahelyiségben, de jól ismer­hették a pincét is, ahol szintén próbálkoztok gyújtogatással. A Malév irodája Bukarest köz­pontjában van. A gyújtogatás előt­ti napokban fenyegető üzeneteket is kapott. A vizsgálat ezekkel ed­dig nem foglalkozott. A gyújtogatás közvetlenül a ma­rosvásárhelyi véres eseményeket kö­vetően, a magyarellenes hangulat- keltés időszakában történt. BlLVÜi:: A Magyar Posta Vállalat április 17-én „150 éves a bélyeg" elneve­zéssel 20 Ft névértékű sorszámozott bélyegblokkot bocsátott forgalomba. A blokkon Barabás Miklós: A pesti Alsó Duna-sor c. akvarelljének reprodukciója látható, melyben a bélyegkép a 150 évvel ezelőtt kibocsá­tott ún. „Penny Blaúk" réznyomata. A bélyegképben a reprodukált msl- szet fölött a „Magyar Posta" felirat, alatta az értékjelzés, ez alatt balra a kibocsátás évszáma, jobbra pedig a tervezőművész neve olvasható. A bé­lyegképtől jobbra a londoni bélyeg világkiállítás szimbóluma (csőrében levelet tartó galamb), alatta ivelten „Stamp World London 90" és ez alatt vízszintesen „150 éves a bélyeg" feliratok olvashatók. A bélyegblokk eredetitől eltérő méretű képe: Információk Egészségügyi szolgálat KÖRHAZI FELVÉTELES UGYELETEK Mindennapos felvételi ügyeletek gyermek belbetegek részére Pécs város: POTE Gyermekklinika, Szi­getvár város és járás, a pécsi és a volt sellyei járás: Megyei Gyer­mekkórház. Gyermeksebészeti, kór­házi felvételt igénylő gyermekfülé- szeti betegek, égett és forrázott gyermekek részére páratlan napo­kon: POTE Gyermekklinika, páros napokon: Megyei Gyermekkórház, Pécs és a megye egész területéről. Felnőtt belgyógyászat: Megyei Kórház III. sz. belgyógyászata, se­bészet, baleseti sebészet: Megyei Kórház sebészete. Égési sérülések: Honvéd Kórház. Koponya- és agy­sérülések: Idegsebészet. Pécs vá­ros és a csatolt községek neuroló­giai betegeinek felvételét a Neu­rológiai Klinika, pszichiátriai bete­geinek felvételét a Pszichiátriai Klinika látja el. Szemészeti betegek ügyeleti ellátása 17.00 órától: POTE Szemészeti Klinika. Felnőtt orr-fül- gégészet: POTE Orr-Fül-Gégekli­nika. ÉJSZAKAI KÖRZETI ORVOSI ÜGYELET Pécs véres felnőtt lakossága ré­szére egy helyen, a Lánc utcai ren­delőintézet földszinti ügyeleti he­lyiségeiben minden este 7 érátél másnap reggel 7 óráig. Telefon: 14-347. Fogászati ügyelet minden este 7 órától másnap reggel 7 éráig a Lánc utcai rendelőintézet földszinti ügyeleti helyiségeiben — gyermekek részére is. Tel.: 14-347. Gyermeklakosság résiére egy he­lyen, a Gyermekklinikán, Pécs, Jó­zsef A. u. 7. (bejárat a Bajnok u. felől) este 7 órától másnap reggel 7 óráig. Tel.: 10-938. ÉJSZAKAI ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRÁK Pécs, Lánc u. 20. 10/8. sz. gyógy­szertár, Pécs, Bajcsy-Zs. u. 23. 10/14. sz. gyógyszertár. dr SOS-ÉLET telefonszolgálat díjmen­tesen hívható a 12-390-es siómon este 7 órától másnap reggel 7 óráig. dr Nyugdíjas telefonszolgálat Jogi, szociálpolitikai, munkaügyi, kerté­szeti stb. tanácsadások kedd, szer­da, pénteki napokon 17-19 óráig hívható a 41-907-es telefonon, dr Vevőszolgálat a 33-300-as telefon- számon hivhotó. Közérdekű Áramszünet lesz 1990. május 7— 8-án 8—15 óráig Komlón, a Majá­lis tér és Kórház utca területén. Idén is, a hagyományokhoz hí­ven május 4-én 15 órakor a pécsi Kenzum Kereskedelmi és Ipori Rész­vénytársaság önkéntes tűzoltói kis ünnepség keretében megkoszorúz­zák Pécsett a Flórián szobrot, a róla elnevezett téren. Várják a vál­lalatok tűzoltóit, a Városvédő és Városszépitő Egyesület tagjait és minden érdeklődőt. Már most gondoljon a nyárral Válasszon 50 órás intenzív nyelv­tanfolyamaink közül I Angol, német, olasz kezdő és haladó csoportot in­dítunk június és július hónapban. Érdeklődni és jelentkezni lehet fo­lyamatosan az Apáczoi Csere Já­nos Nevelési 8%pont információjá­nál, ill. a 41-233-as telefonon. A vöröskeres rtes világnap alkal­mából a pécsi egészségügyi szak­iskola vöröskeresztes alapszervezete szervezésében jótékony célú elő­adást tart a Bóbita bábegyüttes a pécsi általános iskolák és diákott­honok számára. Az esemény ma 15 órakor a Déryné u. 18. sz. alatt lesz. Ma Komlón, a színház- és hang- versenyteremben 18 órakor a kom­lói bányász és a komlói ifjúsági fúvószenekarok adnak koncertet. A Baranya Megyei Könyvtár olva­sótermében ma délután öt órakor Szemző Tibor zeneszerző tart elő­adást „Ismétlés" címmel. Május 2-án 9—11 óra között az ANK Művelődési Házban folytató­dik a baba party, a kisgyermekeik­kel otthon lévő kismamák és gye­rekeik programja. 1990. május 2-án 16.00 órakor ifj. dr. Zeller Gyula egyetemi adjunk­tus Tallózás az értékpapírokról, ér­tékpapírpiacokról megjelent új köny­vekről (hitel, pénz, tőke, tőcsde) címen tart előadást a Pécsi Városi Könyvtár igazgatási központjából (Pécs, Kossuth L. u. 9.). Közlemények A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága értesíti az érdeklődő­ket, hogy a baranyai múzeumok ma és holnap (szerdán és csü­törtökön) zárva tartanak. A komlói Életmód klub soros elő­adását tartja ma a Május 1. Mű­velődési Házban 16 órakor, „Az el­hízás és a betegségek" címmel. A vendég: dr. Márki Tibor körzeti orvos lesz. Szerdánként ügyeletet tart a Ba­ranya Megyei Cigányok Demokra­tikus Szövetsége délelőtt 8—11 óráig és délután 2—4 óráig Pécsett, a Hazafias Népfront székházában (Geisler Eta u. 15.). Az Ifjúsági információs és tanács­adó iroda ma 17—19 óráig jogi tanácsadást tart Pécsett, a Déryné u. 1. sz. alatt. A pécsi horgászegyesület rende­zésében a Skarabeus-nagydíjért meghirdetett halfogó versenysorozat első fordulóját április 30-án a Pé­csi-tavon tartották meg. Jó idő­ben népes mezőny mérte össze ügyességét. Az eredmények a könnyüúszós szerelékkel apróhalra horgászokat igazolták. Helyezési sorrend. Felnőttek: 1. Gédert Béla 3170 gramm, 2. Koszorús Zsolt 3030 gramm, 3. ifj. Tóth László 2780 gramm. Ifjúsógiok: 1. ifj. Gédert Béla 2380 gramm, 2. ifj. Várhelyi Pál 1120 gramm, 3. Szabó Péter 900 gramm. A Skarabeus Környe­zetvédelmi Kft. által felajánlott ér­tékes különdijokat Gédert Béla és ifj. Gédert Béla nyerte. A követ­kező versenyt május 12-én az Uszögi tavon rendezik. A bélyegblokk 1990. április 17-től — értéklevél kivételével — minden­fajta postai küldemény bérmentesítésére korlátlanul felhasználható. A blokk árusítása 1991. április 17>ével megszűnik. A postahivatalok a kész­letükben megmaradt blokkokat 1991. május 1—5-e között szolgáltatják be. A SIROCCO BŐRRUHAZATI GMK ÚJ RÉSZLEGÉBE GYAKORLOTT MINTAVARRÓNÖKET, VARRÓNŐKET, VARRODAI KISEGÍTŐKET VESZ FEL. A cég munkája és termékei iránt nagy az igény évek óta úgy a belföldi, mint a külföldi piacokon, ami folyamatos munkaellátást biitosit 1 a jövőre nézve i$. Kereseti lehetőség gyakorlott varrónőknél havi 10-13 000 forint, betonútoknál 6-8000 forint. Jelentkezés: Pécs, Közraktár u, 5.

Next

/
Oldalképek
Tartalom