Új Dunántúli Napló, 1990. május (1. évfolyam, 28-57. szám)

1990-05-02 / 28. szám

2 aj Dunántúli napló 1990. május 2., szerda Ma: alakuló Országgyűlés ÓRA A NAGYVILÁGBAN Május 20-án választ Románia (Folytatás az 1. oldalról) tagjának segítségével előzetes mandátumvizsgálatot végzett. Több képviselő mandátumának sorsa a folyamatban lévő jog­orvoslati ügyek miatt még kérdéses, Így ók, ha részt is vesznek az ülésen, képviselői jogoikat nem gyakorolhatják. A korelnök Kéri Kálmán (MDF; országos lista) lesz, a körjegyzői tisztet pedig a négy legfiatalabb képviselő tölti majd be. Kéri Kálmán szentén köszön­ti az új Országgyűlés tagjait, majd javaslatot tesz az ülés napirendjére. A döntést köve­tően kerül sor az Országos Választási Bizottság, illetve a Belügyminisztérium Választási Irodájának beszámolójára. E kötelezettségüket törvény írja elő. Az írásos beszámolókhoz fűzött rövid szóbeli kiegészíté­seket a mandátumvizsgálat követi. A mandátumigazolás és a mandátumvizsgálat eredményé­ről szóló jelentés alapján hoz határozatot a plénum, ismer­tetik az igazolt képviselők név­sorát, majd a honatyák ünne­pélyes esküt tesznek. A programban szerepel a Kedden délelőtt folytatód­tak a centenáriumi majális rendezvényei a fővárosban. Az ünnepet Budapesten ezen a május 1-jén már nem a lát­ványos tömegdemonstrációk jelezték; a Magyar Szakszer­vezetek Országos Szövetsége az idén nem szervezett fel­vonulást, s elmaradtak a szo­kásos ünnepi beszédek is. A munkások nemzetközi ün­nepét az 1890-es első május elseje óta a magyar dolgozók - a második világháború idő­szakától és az azt megelőző néhány évtől eltekintve - mindig felvonulással köszöntöt­ték. A harmincas évekig a fő­városiak évről évre megszer­vezték tömegdemonstrációju­kat, amelynek fő útvonala az akkori Aréna —, a mai Dó­zsa György - út volt, s amely a városligeti majálissal feje­ződött be. Az utóbbi évtize­dekben azonban az ünnep, s benne a felvonulás egyre hi­vatalosabbá vált, s mint ilyen sokat veszített a korábbi idők­re jellemző lelkes hangulatá­ból. Az ünnep külsőségei hosszú évtizedek után tavaly tértek el először a megszo­kottól. Tartottak még nagy­gyűlést —, amelyen a régi (Kiküldött munkatársunk je­lentése) A tavaly február 26-án ala­kult Kárpátaljai Magyar Kul­turális Szövetség április 30-án tartotta közgyűlését. Az ungvó. ri színházat, az összejövetel helyét a szövetség csak külön­féle megkötésekkel bérelhette ki, kezdve azzal, hogy 190 jegyet kellett megvenniük egy kora délutáni előadásra. Az ungvári színház előcsar­nokában a közgyűlés résztve­vői örömüket fejezték ki, hogy a tavaly még 8-9 ember által szervezni kezdett szövetség most több mint 300 küldöttel tartja meg rendes évi össze­jövetelét. Itt kérdeztük a nagy lelkesedéssel fogadott Für La­jostól, az MDF kisebbségvé­delmi tanácsának vezetőjétől, hogy milyen érzésekkel jött el a KMKSZ közgyűlésére.- Különleges érzésekkel, hi. szén Kárpátalján először kerül parlamenti pártok képviselő- csoportjainak megalakításáról, vezetőikről, illetve a független képviselők megbízottjának ne­véről szóló jelentés, az or­szággyűlési tisztségviselők megválasztása, a Miniszterta­nács lemondása, továbbá tör­vényjavaslat megtárgyalása az 1956-os októberi forradalom és szabadságharc jelentősé­géről. Az alakuló ülés második napján jelenti be a köztársa­ság új ideiglenes elnöke — a parlament elnöke — a kor­mányalakítási megbízást. Ezt követően az Országgyűlés ha­tároz a parlament állandó és különbizottságainak meg­alakításáról, valamint a kép­viselők tiszteletdíjának és költ­ségtérítésének ideiglenes sza­bályozásáról. Az új Országgyűlés alakuló ülésére a pártok számos ven­déget hívtak meg. ök foglal­nak majd helyet az üléster­met körülvevő páholyokban és a karzaton is. Emiatt ez al­kalommal igencsak nehézzé válik a sajtó munkája, hiszen az újságírók kiszorulnak az ülésteremből, s csupán moni­torokon követhetik nyomon az eseményeket. SZOT főtitkára mellett még felszólalt az egykori állampárt vezetője is -, de az idén már nagygyűlés sem volt. Az MSZOSZ majálisának színhelyén, a Városligetben folytatódik kirakodó- és kéz­művesvásár, s a színpadokon mesejátékok, különféle elő­adások, koncertek szórakoz­tatják az idelátogatókat. A szakszervezeti vezetők pedig kora délután kötetlen eszme­cserére várják a sörsátorba a mozgalom ügyei iránt érdek­lődőket. A Népligetben faültetéssel kezdődött a Független Szak- szervezetek Demokratikus Li­gájának majálisa. Délelőtt az FSZDL képviselői centenáriumi emlékkövet avattak május elseje megünneplésének 100. évfordulója tiszteletére. A Planetáriumban 10 órától a hazai szakszervezetek képvise­lői, valamint a parlamenti pártok szaksze vezeti témákkal foglalkozó szakértői válaszol­tad a közönség kérdéseire az etdekvédelmi fórumon. A Nép­ligetben egész nap több hely­színen kulturális és sport programok várták a családo­kat. sor arra, hogy az itteni ma­gyar kisebbség érdekvédelmi szervezete megtarthassa köz­gyűlését. Úriási változások mennek végbe a nézetekben, gondolatokban, a belső fel - szabadultsóg lehetővé teszi az eddig elnyomás alatt álló ki­sebbségnek magyarságuk megvallását és megtartását. Csodálatos érzés, hogy heten­te mehetünk a határainkon túl élő magyarjaink szerveze­teinek különféle találkozóira. Jövő héten Pozsonyba, két hét múlva pedig Újvidékre me­gyünk. A magyarországi pártok kö­zül csak az MDF vett részt a kárpátaljai magyarok találko­zóján, — a magyarországi saj­tó is igen szerényen képvisel­tette magát - míg Romániá­ból, Nagyváradról, Marosvó­PÉNTEKEN GENSCHER-SEVARDNADZE TALÁLKOZÓ Hans-Dietrich Genscher, az NSZK külügyminisztere pénte­ken, egy nappal a Németor­szág egyesítéséről folytatandó úgynevezett 2-j-4-es tárgyalá­sok előtt Bonnban találkozik szovjet hivatali kollégájával, Eduard Sevardnadzéval. A nyugatnémet miniszter hétfőn délelőtt a Deutschlandfunk rá­dióállomás műsorában beje­lentette, hogy hosszabb véle­ménycserét irányoztak elő. Közlése szerint a nap folya­mán szintén összejön James Baker amerikai külüqyminisz- terrel és a többi külföldi kol­légával is. aki már pénteken Bonnba érkezik. Németország eayesítésének külső vonatkozá­sairól most először kezdődnek miniszteri szintű tanácskozások a két német állam, az Egye­sült Államok, a Szovjetunió, Naqy-Britannia és Franciaor­szág képviselőinek részvételé­vel. ♦-f KOPPENHÁGA: Romval- das Ozolas litván miniszterel­nök-helyettes a litván függet­lenségről szóló nyilatkozat két évre szóló felfüggesztését ja­vasolta. A dániai Berlingske Tidende hétfői számában meg­jelent interjújában kifejtette: szerinte a nyilatkozat felfüg­gesztése lehetővé tenné, hogy Moszkvával a szovjet érdekek figyelembe vételével tárgyalá­sok kezdődjenek a litván par­lament által elfogadott törvé­nyekről ■+■ MOSZKVA: A román zászlóval azonos, kék-sárga- piros sávos lobogója lesz a jövőben Szovjet-Moldvának — erről döntött nagy többséggel a múlt héten a szovjet köz­társaság parlamentje. A mold­vai legfelsőbb tanács, a par­lament határozatáról a Kom- szomolszkaja Pravda moszkvai lap számolt be vasárnapi szá­mában. ♦ TŐKÉS LÁSZLÓ LEVELE BUSHNAK Tőkés László református püspök keddden levelet küldött Oeorqe Bush omerikai elnökhöz, melyben megköszönte az amerikai útján nyújtott támogatásokat. Egyben fel- hivta az amerikai elnök figyelmét azokra a visszásságokra, amelyek a Szobád Európa Rádiónál folynak ,,Olyan dokumentumok jutottdk el hozzám, melyek arra vallanak, hogy a SZER tevékenységét valóságos cen­zúra korlátozza". — írja Tőkés László, majd igy folytatja: ,,lgy esik aztán cenzúra alá például 127 mogyar értelmiségi nyilatkoza­ta a marosvásárhelyi eseményekről, olyannyira, hogy még a nevük nyil■ vánosságra hozatala is tilos. Ha­sonlóképpen zárolják nem egy nyilatkozatomat, ami ellen ez úton is tiltakozom." iárhelyről, Kolozsvárról is ér­keztek csoportok a Romániai Magyar Demokrata Szövetség küldöttségén kívül. Újvidékről kevesebben, a Felvidékről többen érkeztek, köztük Do­bos László író. A küldöttek üdvözölhették még a Magyarok Világszövet­sége részéről Szabó Lászlót, a Minisztertanács Nemzetiségi Kollégiumának részéről Csa­pód/ Miklóst. A közgyűlésen jelen volt Páldi Csaba kievi konzul is. Tabajdi Csaba a nemzetiségi kollégium vezető­je levélben szólt a résztvevők. höz. A KMKSZ létrejöttét tör­ténelminek tekinhető lépés­ként értékelte, a szövetség ké­pes felelősségteljesen ellátni a feladatát, távlatot adni a kár­pátaljai kisebbség számára, írta levelében. Az Ideiglenes Nemzeti Egy­ségtanács határozata szerint máijus 20-án tartják meg Ro­mániában az első szabad, de­mokratikus választást, amely­nek keretében több mint het­ven párt állított jelölteket a képviselőháziba és a szená­tusba. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség nevében Domokos Géza, az RMDSZ el­nöke hétfőn a televízióban be­-f WASHINGTON: A The New York Times keddi jelen­tése szerint a kínai kormány- növekvő mértékben szállít fegyvereket a kambodzsai kormány ellen harcoló felke­lőknek. Washington ellenzi a fegyverszállítást a vörös khme­reknek, de helyesli, hoay Pe­king támogatja a nem kom­munista kambodzsai felkelő­ket: Norodom Szihanuk és Son Sann csapatait.-f BARCELONA: Sikeres műtétet hajtottak végre Borisz Jelcinen Barcelonában. Jelcin vasárnap óta tartózkodik a spanyol városban, ahová egy televíziós vitára érkezett. Hét- lön azonban fájdalmakra pa­naszkodott és az orvosok megállapították: porckorong sérve van, amit azonnal meg kell műteni. A barcelonai or­vosok röatönzött sajtóértekez­letükön közölték, hogy az eqy és neqvedórás műtét alatt komplikációk nem léptek löl és a beteg állapota kielégítő.-f WASHINGTON: Az ame­rikai védelmi minisztérium kedden újabb 3 hónapra be­fagyasztott több mint 7 mil­liárd dollár értékű katonai éoítkezést és közölte: mintegy 200 beruházást felülvizsgálnak s feltehetően törölnek. A szervezeti, a napi és munkarendi kérdésekben a közgyűlés operatíven és egy­hangúlag döntött. A beszámo­lók és az új alapszabály elfő. gadása sem ígért különösebb vitákat. Ez nem vonatkozott a választmány és a tisztviselők megválasztására. A közgyűlé­sen némiképp megosztottságot jelentett, hogy a szövetség központja és a magyar ki­sebbség területi elhelyezkedé­se nem fedi egymást. Az alapszabály módosításá­ban a névváltozás is szerepel, erről kérdeztük Fodor Sándor elnököt. — Azt javasoljuk, hogy az új nevünk Kárpátaljai Magyar Demokrata Szövetség legyen, azért kulturális szervezetként jegyeztettük be magunkat, hogy gyorsabban és könnyeb­jelentette: a szövetség 33 me­gyében 144 képviselőjelöltet és 35 szenátorjelöltet indít. A szövetség 'keddtől kezdi meg a ikorteshadjárátát. Romániában a képviselő- és szenátorválasztásokkal egyidő- ben rendezik a köztársasági elnökválasztást is. Ennek leg­nagyobb esélyese Ion Iliescu, akit a Nemzeti Megmentés! Front jelölt. * ----------------------------* R OMÁNIA NEHÉZVIZET ADOTT TOVÁBB INDIÁNAK A Ceausescu-kormány Indiának adta el a Norvégiától atomreakto­rai számára kapott nehézvizet, amely atomfegyver előállítására is felhasználható — jelentette hétfőn a The New York Times. A lap értesülése szerint a román kormány a közelmúltban közölte Norvégiával, hogy az előző rend­szer 1986-ban továbbadott Indiának 12,5 tonna nehézvizet, amelyet sa­ját, békés célú atomreaktorai szá­mára rendelt. A washingtoni in­diai nagykövetség szóvivője nem kívánta kommentálni a hirt, de kö­zölte, hogy India nehézvizszükség- letét hazai termelésből fedezi, nincs szüksége behozatalra. Politikai-katonai körökben mind­azonáltal erősen élnek a gyanúk, hogy mind India, mind Pakisztán — régi keletű ellentéteik miatt — titokban atomfegyverek kifejleszté­sén és gyártásán dolgozik. Mindkét kormány cáfolja a vádakat. ♦ + FRANKFURT: Kedden megérkezett az NSZK-ba Frank Reed, akit három és fél évi fogság után hétfőn engedett szabadon Libanonban az Isz­lám Hajnal nevű szélsőséges szervezet. Reed egy amerikai katonai szállítógépen érkezett Damaszkuszból a Frankfurt melletti amerikai támaszpont­ra, ahonnan a közeli wiesba- deni katonoi kórházba vitték orvosi vizsgálatra. ben megalakulhassunk és mű­ködhessünk. A bejegyzés így is azonban nagyon sok herce­hurcával járt, de megérte. A szövetség jellegének vál­tozására vonatkozó kérdésünk­re Födő Sándor ezt mondta.- A szövetség eddig első­sorban érdekvédelmi szervezet volt. A magyar kisebbség vé­delmét politikai porondon is képviselnünk kell, ezért indí­tottunk jelölteket a választáso­kon. A tanácsokban a magyar és részben magyarlakta terü­leteken mindenütt vannak cso­portjaink. Az ukrán parlament­be sajnos, annak ellenére sem sikerült bejutnunk, hogy összefogtunk az Ukrán Népi Mozgalomban. A közgyűlés kinyilvánította, hogy a Kárpátalján élő ma­gyar kisebbség az egyetemes mogyarság része, a szövetség célja a magyar nemzetiség kultúrájának, nemzeti hagyo­mányainak, anyanyelvének megőrzése és ápolása, anya­nyelvi művelődésének és ok­tatásának elősegítése. Sz. J. Május I. Moszkvában (Folytatás az 1. oldalról.) tésére, sem mint demokrati­kus megmozdulásra emlékez­tetett. A szovjet vezetők és személy szerint Gorbacsov elleni tün­tetésben mintegy húszezren vettek részt. A Moszkvai Vá­lasztók Egyesülése szervezte megmozdulás közvetlenül a szakszervezetek által rendezett, mintegy hetvenezres tömeget mozgató május 1-jei felvonu­lást követte a Vörös téren, Mihail Gorbacsov és a szovjet vezetés többi tagja - a szovjet illetékes közlése sze­rint - nyilvánvalóan a pro­vokatív tüntetés miatt hagyta el a mauzóleum mellvédjét, bár a május 1-jei felvonulás ekkor már gyakorlatilag végé­hez ért. Moszkvában kedden az esti órákban egyébként olyan - hivatalosan egyelőre meg nem erősített — híresztelések kap­tak lábra, amelyek szerint a szovjet ' fővárosban azonnali hatállyal betiltottak minden­féle nyilvános gyűlést és tö­megrendezvényt. Habsburg Ottó Budapesten Kedden este, az Országgyű­lés díszvendégeként, küldött­ség élén Budapestre érkezett dr. Habsburg Ottó, az Európai Parlament képviselője, az Eu­rópai Parlament Magyaror­szággal foglalkozó bizottságá­nak elnöke. Fogadására a re- pülőtéren megjelent Kéri Kál­mán, az Országgyűlés korel­nöke, az MDF képviselője, dr. Keresztes Sándor, a Ke­reszténydemokrata Néppárt el­nöke, valamint Torgyán József, a Független Kisgazdapárt parlamenti frakciójának veze­tője. Dr. Habsburg Ottó részt vesz az Országgyűlés szerdai ülé­sén. Ukrán Köztársasági Párt alakult A független ukrán államiság megteremtését tűzte célul a hétfőn megalakult Ukrán Re­publikánus Párt, amely máris háromezer taggal rendelkezik szerte Ukrajnában. Az új, meglehetősen radi­kális programmal fellépő pórt fő célja a köztársaság teljes függetlenségének megteremté­se, amelyen a párt az önálló hadsereg felállításán túlmenő­en például önálló ukrán pénz­nem bevezetését és az önálló külkapcsolatok létrehozását is érti. Fel akarta gyújtani a Lenin- mauzóleumot A Lenin-mauzóleum felgyújtására tett kísérletet szombat este isme* rétién férfi. A vasárnap esti Izvesz­tyija beszámolója szerint a 40-45 éves férfi a mauzóleum előtti kor­láton áthatolva két, gyújtókeveré­ket tartalmazó palackot dobott a mauzóleum mellvédjére. Az épít­ményben nem esett kár, a lángo­kat rövid idő alatt eloltották. Az elkövetőt a Vörös téren szol­gálatban lévő rendfenntartó erők őrizetbe vették. Ügyében a kerü­leti ügyészség eljárást indított. A tettes a rendőrségi kihallgatás so­rán egyetlen kérdésre sem volt hajlandó válaszolni. Mindössze annyit mondott, hogy „cseléltedeta mindent megmagyaráz . . ." MÉZGA-BALA KFT. Importból származó bálás ruhák árusítása nagy választékban 1990. május 3-án, 9-17 óráig, a Bartók Béla Művelődési Házban: Mohács, Vörösmarty u. 3. Majális a Városligetben és a Népligetben Megalakult a Kárpátaljai Magyar Demokrata Szövetség Történelmi lépés * Több ezer kelet-berlini szakszervezeti tag vonul át május 1-jén a brandenburgi kapu alatt, hogy részt vegyen Nyugat-Berlin- ben, a Reichstag épülete előtt rendezett nagygyűlésen MTI TELEFOTO

Next

/
Oldalképek
Tartalom