Új Dunántúli Napló, 1990. május (1. évfolyam, 28-57. szám)

1990-05-02 / 28. szám

LIONS CLUB PÉCSETT (7. oldal) PÁLYÁT VÁLASZTANI, VAGY LEPARKOLNI? (8. oldal) BARANYAI KÉPVISELŐK AZ ORSZÁGOS LISTÁRÓL (9. oldal) Varga Béla mond ünnepi beszédet - Csütörtökön: kormányalakítási megbízás Szűrös Mátyás, a Magyar Köztársaság ideiglenes elnöke alkotmányos kötelezettségének eleget téve május 2-án dél­előtt 10 órára hívta össze az új Országgyűlés alakuló ülé­sét. A kétnaposra tervezett par­lamenti ciklusindító tanácsko­zást mintegy háromhetes szak­értői, frakcióvezetői, illetve pártvezetői szintű egyeztető­előkészítő tárgyalássorozat előzte meg. A parlamenti pár­tok és a független képviselők éles vitákban, kompromisszu­mok árán egyezségre jutottak minden fontos kérdésben. A kialakított program sze­rint az alakuló plenáris ülés az ideiglenes államfő elnök­letével kezdődik meg. A Him­nuszt követően Oszter Sándor színművész tolmácsolásában hangzik el Petőfi Sándor A nemzetgyűléshez című költe­ménye. Szűrös Mátyás meg­nyitója után Varga Béla, az 1946-47-es Nemzetgyűlés el­nöke és Vörös Vince, az Ideiglenes Nemzetgyűlés és a .Nemzetgyűlés volt jegyzője mond gnnepi beszédet. Varga Béla az ideiglenes köztársa­sági elnök és a parlamenti pártok meghívására vesz részt az alakuló ülésen, ugyancsak az ő vendégük lesz Habsburg Ottó, az Európai Parlament magyar szekciójának elnöke. Az ünnepélyes nyitányt a hivatalos napirend váltja majd fel. A köztársaság ideiglenes elnöke jelentést tesz a meg­bízólevelek átvételéről. Az MTI értesülése szerint -április 28- án, szombaton délben ötven képviselőtől még nem kapták meg a megbízólevelét. Ugyan­csak szombaton a leendő kor­Május elsején - áprilisi időjárás Művelődési házak és pártok szervezték az idei programot ■■ •'V* ' elnök és körjegyzők a parla­menti szakértők és az Orszá­gos Választási Bizottság két (Folytatás a 2, oldalon) Kora reggeli ébresztőt, fúvószenekari koncertet tartott tegnap a Mecseki Szénbányák koncert együttese Pécs különböző pont­jain. Képünk a Széchenyi téren készült, ahol közel egy órás szabadtéri hangversenyt adott a zenekar. Fotó: Läufer László FALJ PÁRATLAN HÓSZIGETELÉS; KIVÁU3 FALAZ HATÓSÁG: JUTÁNYOS ÁR ÉS MINDEZ A PINCÉTŐL A PADLÁSIG •z általunk gyártott beton ét kömryübeton termékeinkből: TERMÉKEINK: SZÁMOLJON! NÁLUNK MEGÉRI! 7630 Péce, Edieon u. 36. HABBÓL 3 D 45x30x22 cm ár: 64,80 Ft/db 615,60 FV fáim1 +ÁFA FALAZÓBLOKK FÖDÉMBÉLÉSELEM VÁLASZFALELEMEK 50x10x22 cm ár: 19,80 Pt/db 45x30x22 cm 178,20 Ft/lálm1 60x19x25 cm ár: 49/40 Ft/db 50x12x22 cm ár: 24,20 FV ár: 28,60 Ft/db +ÁFA 469,30 Ft/ fáim* +ÁFA Ob 217,80 Ft/fehn’ +ÁFA PINCEFALAZÓ 38x30x22 cm ár: 39,60 Ft/db 435,60 Ft/felm* ♦ ÁFA ZSALUZÓELEM 50X30X22 cm ár: 33/40 Ft/db 267,20 Ft/felm1 50x25x25 cm ár: 30,00 Ft/db 240,-Ft /fáim’* ÁFA KÖZÉLETI NAPILAP Dunántúlt BáPló I. évfolyam, 28. szám 1990. május 2., szerda Ara: 4,30 Ft T7 ,0 \ Ma: alakuló Országgyűlés Gorbacsov és pártellenes tüntetés Május 1. Moszkvában Moszkva: A cári Oroszország lobogója -alatt felvonuló radiká­lisok a Vörös téren május 1-jén MTI TELEFOTO Bush fogadja a litván miniszterelnököt George Bush amerikai elnök csütörtökön rövid megbeszélésen fogadja Kazimiera Prunskiene lit­ván miniszterelnököt - je­lentette be kedden a Fe­hér Ház. Mariin Fitzwater szóvivő kijelentette, hogy a találkozó pusztán „ma­gán jellegű" lesz, és nem jelez semmiféle változást az Egyesült Államok Litvá­niával kapcsolatos politi­kájában. A litván politikusnő saj­tóértekezletet tart az ame­rikai fővárosban és meg­hallgatásra hívták meg a kongresszusnak az euró- oai biztonság kérdéseivel foglalkozó bizottságába. Bár az amúgy éppen s/á- zadszor megrendezett május elsején nem volt központi fel­vonulás, és nem voltak kü­lönböző, nagy tömegeket von­zó programok sem, azért hét­főn és kedden sok rendezvény közül választhattak az embe­rek Baranya megyében. Még­is: a programok többségén alig néhányszáz ember fordult meg. Ugyanakkor mintha so­kan arra vártak volna, hogy a pécsi belvárosban is lesz valami, a régihez fogható, szervezett program. Hiába sé­táltak délelőtt és délután százak a Sétatéren, hiába néztek körül emberek a me­gyeszékhely főterén, - a reg­geli térzenén kívül - nem történt semmi majálishoz ha­sonló. Másutt viszont — szerencsé­re - igen. * Mintha tanácstalanok lettek volna a felhők, rövid idő alatt kétszer is szemerkélni kezdett az eső, de perceken belül el is állt. Így is szürke. borongás maradt az ég, tá­volról szinte kihaltnak tűnt délelőtt a kertvárosi Nevelési Központ környéke, ahová teg­nap délelőtt tíz órától első­sorban gyerekeknek szóló programot hirdettek. Az 1-es számú Általános Iskola mel­letti park színpadáról azonban szólt a zene, s körben a pa­dokon ültek néhányon. Talán azoknak az elszánt gyerekek­nek a szülei, akik színes kré­tákkal a főépület előtti asz­faltra rajzoltak, meg azoké, akik a padokhoz támasztott gólyalábakat próbálgatták, összesen ha húszán voltak. A büfé mellett két—három csa­ládfő sörözött, de a gyere­kekkel együtt hamarosan a közeli cukrászda felé vették az irányt. Az újonnan szállin- gózók is körbejárták a teret, megálltak egy üdítőre, sörre, aztán tovább sétáltak, ünnep­lőbe öltözötten, valami mást keresve . . . * Bezzeg a Tettyén, délután rengetegen voltak! Hullám­■■■■■ Betiltják a tömegrendezvényeket? A vártnál lényegesen keve­sebb résztvevővel, a koráb­biakhoz képest némileg sze­rényebb, a gigantomániás kül­sőségeket mellőző május 1-jei megmozdulást rendeztek a hi­vatalos moszkvai szakszerve­zetek a Vörös téren. Az erős rendőri biztosítás mellett meg­ártott felvonuláson évtizedek itán először viszonylag szá­jadon részt vehetett bárki, s .gy felvonultak az alternatív szervezetek, pártok képviselői is, akik valójában a hivatalos szakszervezeti felvonulókkal szemben a mauzóleum mell- djén álló legfelsőbb szovjet zetés ellen tüntettek. A pontban délelőtt 10 óra- cor kezdődő naggyűlést és az azt követő felvonulást a Lenin mauzóleum mellvédjéről meg- ekintette Mihail Gorbacsov ?lnök és Nyikolaj Rizskov kor. nányfő. Mellettük álltak az Inöki tanácsadó testület, az ZKP KB Politikai Bizottságá- lak tagjai, szakszervezeti ve- etők. A szakszervezeti transzpa­rensek mellett radikális - a TASZSZ által „nyíltan provo­katívnak, szélsőségesnek, hűli. gánnak" minősített - jelsza­vak, litván és orosz nemzeti zászlók is feltűntek a tömeg­ben. A szovjet hírügynökség szerint néhány jelszó nyíltan az alkotmányos hatalommal való konfrontációra szólított fel. A felvonuláson részt vet­tek az ortodox egyházak kép­viselői is. A Gorbacsov- és pártelle- nes május 1-jei Vörös téri tün­tetés várhatóan tovább erősíti a demokratizálással szemben álló konzervatív erőket, s nem kizárt, hogy magát Mihail Gorbacsovot is még inkább az ő irányukba tereli. Ezt a moszkvai vezetéshez közel álló szovjet elemző közölte az MTI-nek nyilatkozva. Megíté­lése szerint az esemény túl­lépte a demokrácia kereteit, s inkább egy csőcselék tünte­(Folytatás a 2. oldalon) Indították az Ércbányász rali, rádiáirányitású országos autómodellező versenyt, amit végül is Farkas Imre (Orion) nyert kíubtársa, Hegedűs István és a harmadik helyen végzett Csőké Ró­bert (Eger) előtt Fotó: Läufer László zott a tömeg a felső és az alsó szintet összekötő lépcsőn, aszerint, hogy ki mire volt kíváncsi, jobban mondva, ho­va húzták a szülőket, nagy­szülőket a gyerekek. Délután három órára hirdette meg a Doktor Sándor—Zsolnay Műve­lődési Központ a reneszánsz majálist, melynek első részé­ben reneszánsz jellegű tánc- bemutatót ígértek, össze is jött a népes közönség, ám három órakor némi csalódást érezve kelt fel a székekről, amikor a szervezők bejelen­tették, hogy a táncosokra vár­ni kell, de már útban vannak két helyen fellépést azután Sikondáról. Mint hallottuk, a egyeztették, hogy a szóróla­pok, a plakátok már elkészül­tek. Végül is el lehetett tölteni azt az egy órát, hisz a gye­rekek agyagozhattak, neme- zelhettek, sorra járhatták a kirakodóvásár árusait, kezdve a helyszíni bemutatót tartó ötvösmester alkotásaitól, a mézeskalácson át, a játék- és léggömbárusig. Rengetegen hintáztak a játszótéren, de sokan azért keseregtek, mert a két csúszda közül a hosz- szabb most is le volt lakatol- va. Mintha időre rendelték vol­na, négy órakor megérkezett a Tettye fölé a hőlégballon, s nem sokkal utána a korhű ruhákba öltözött táncosok, a DOZSO tánccsoportjának tag­jai. Őket is legalább akkora csalódás érte, mint a közönsé­get, hisz a több helyen fel­szedett padozatú színpadon nem tudtak táncolni. Kény­telenek voltak a nézőtér előtti, bokát próbáló, füves részt an­nak tekinteni, a nézők egy része pedig elfoglalta a szín­padot. Pár perces bemutatójuk után a Vagantes együttes rene­szánsz-zenei koncertje követ­kezett „Mátyás király emléke­zete" címmel, de az egyre erősödő szelet sokan annak a nem sok jót ígérő felhő előjelének tekintették, amely fenyegető gyorsasággal köze­ledett a Tettye felé. A leg­többen hazaindultak. S mi­közben a tettyei buszok még (Folytatás a 3. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom