Dunántúli Napló, 1990. március (47. évfolyam, 59-87. szám)

1990-03-01 / 59. szám

Fellőtték az Átlantist Többszöri halasztás után szerdán a Cape Canave­ral-! kísérleti támaszpont­ról felbocsátották az At­lantis amerikai űrhajót. Fedélzetén öt katonatiszt tartózkodik, a többi kö­zött azzal a feladattal, hogy titkos katonai ada­tokat észlelő mesterséges holdat helyezzenek Föld körüli pályára. Az indítást eredetileg múlt hét csütörtökére ter­vezték, de a kedvezőtlen időjárás, a személyzet le- betegedése és különböző műszaki rendellenességeik miatt a fellövést ötször el­halasztották - némelyikü­ket néhány másodperccel a start előtt. Az Országgyűlés második munkanapja Parázs vita után ma ismét szavaznak az oktatási törvény módosításáról Nem fogadták el a földtörvény módosítását Az Országgyűlés szerdán 9 óra után néhány perccel az oktatási törvény vitájával foly­tatta februári ülésszakát. Az elnöklő Horváth Lajos beje­lentette: az alkotmányt módo. sító három törvényjavaslatról csak csütörtökön tudnak dön­teni, mert a jogi, igazgatási és igazságügyi bizottság még nem végzett a módosító ja­vaslataik elbírálásával. A ha­tározathozatalra pedig csak a bizottsági jelentés elkészülte utón kerülhet sor. Arról is tájékoztatta a kép. viselőket, hogy a honvédelmi törvényt - a honvédelmi mi­niszter sürgős romániai útja miatt - szintén csütörtökön tárgyalják meg. így módosítot­ták az ülésszak napirendi pontjainak sorrendjét. Az Ok­tatási törvényt követően a tár. sodalombiztosítás irányításá­ról és szervezetéről szóló tör­vényjavaslatot, majd pedig a deregulációs törvény tervezetét vitatják meg. Az alelnök ismertette az Al­kotmánybíróság álláspontját a külföldön tartózkodó ma­gyar állampolgárok választó­jogának gyakorlásával kap­csolatos indítványról. A testü­let határozata értelmében az országgyűlési képviselők vá. lasztásáról szóló törvény 2. pa­ragrafus (4) bekezdésének az a része, amely szerint: a sza­Kevesebb veszteséges nagyüzem Á termelőszövetkezetek tavalyi gazdálkodása Baranya me^ye mezőgazda- sági termelőszövetkezeteiben befejeződtek a zárszámadó közgyűlések, küldöttgyűlések. 'Ezekről — ellentétben a sok éves gyakorlattal - idén nem közöltünk részletes tudósításo­kat. Az azonban érdekes lehet — különösen most, amikor a termelőszövetkezetek a válasz­tási viták, csatározások ke­reszttüzébe kerültek - hogy együttesen milyennék értékel­hető a téeszek 1989. évi gaz­dálkodása. A Baranya Megyei TESZÖV szerdai elnökségi ülé­sén mindezt részletesen meg­vitatták.- A megye termelőszövetke­zetei a szinte minden szem­pontból negatív rekordot dön­tő 1988-as év után, meglehe­tősen rossz előjelekkel indítot­ták az 1989-es gazdálkodási évet - hangzott el a beszá­molóban. - Flelyzetüket to­vább rontotta a hitelszűkítés és az a tény, hogy a kamatok eddig nem tapasztalt mérték­ben növekedtek és év végéig helyenként a 30 százalékot is meghaladták. A gazdálkodás romló feltételeihez az üzemek lehetőségeik jobb kihasználá­sával próbáltak alkalmazkod­ni, ám ez csak részben és igen nagy szóródásokkal sike­rült. A növénytermesztés terüje- tén megfigyelhető volt, hogy tovább folytatódott a vetés- szerkezet változtatása a ma­gasabb jövedelemtermelő ké­pességű ágazatok javára. En­(Folytatás a 3. oldalon) vazásban akadályozott az, aki a szavazás napján külföldön tartózkodik, alkotmányellenes. Ezért ezt a rendelkezést az Alkotmánybíróság megsemmi­sítette. Horváth Lajos felkérte a jogi bizottságot, foglaljon állást, hogy e határozat milyen kö­telezettséget ró a Parlamentre, s erről az ülésszak végéig tá­jékoztassa a plénumot. Elsőként Kókai Rudolt (Jász- Nagykun-Szolnok m. 15. vk.) kapott szót, aki úgy véleke­dett, hogy a jelenlegi tan­anyag figyelmen kívül hagyja az életkori sajátosságokat, s korszerűtlen, mind minőségét, mind mennyiségét tekintve. Kü. Ionosén elavultak a történe­lem és földrajz tankönyvek, s a nyolcadikosok biológiai és kémiakönyvei is. Or. Kiscelli László (Győr- Sopron m. 3. vk.) indokoltnak tartotta az oktatási törvény korrekcióját, néhány elemének felülvizsgálatát. örvendetes­nek tartotta, hogy a nevelési­(Folytatás a 2. oldalon.) Az egykori Pécsi Ipartestület zászlaja a századfordulóról, ame­lyet ezekben a napokban újítanak fel. A pécsi kisiparosok­kal foglalkozó Írásaink az 5. oldalon. Tehetséggondozó iskola Pécsett Részvénytársasággá alakul a Baranyaker Kolozs és Baranya testvérmegyék Á brit külügy­miniszter szerdai programja Douglas Hurd, Nagy-Briton- nia és Észa'k-lrország Egyesült Királyság hivatalos látogatá­son hazánkban tartózkodó kül­ügyminisztere szerdán megbe­szélést folytatott magyar po­litikai vezetőkkel. A brit diplomácia irányítója elsőként vendéglátójával, Horn Gyula külügyminiszterrel ült tárgyalóasztalhoz a Külügymi­nisztériumban. A magyar-brit együttműkö­dés alakulását áttekintve Horn Gyula megelégedéssel állapí­totta meg, hogy igen inten­zivek a kétoldalú kontaktusok, s továbbfejlesztésükre is jó lehetőségek kínálkoznak. A külügyminiszteri tárgyalá­sokat követően Szűrös Mátyás ideiglenes köztársasági elnök fogadta a brit diplomácia ve­zetőjét a Parlamentben. Az államfővel folytatott megbe­szélés után Németh Miklós kormányfő fogadta Douqlas Hurd-öt. A kormányfővel folytatott megbeszélés után Douglas Hurd koszorút helyezett el a Magyar Hősök Emlékművén, a Hősök terén, majd részt vett Horn Gyula diszebédjén. Douglas Hurd délután lohn Birch nagykövet és munkatár­sai kíséretében látogatást tett a Magyar Demokrata Fórum Bem téri székházában, ahol Keresztes K. Sándor és Kulin Ferenc alelnökök, Szabad György elnökségi tag, valamint Bőd Péter Ákos gazdasági és Kodolányi Gyula külügyi szak­értők fogadták a vendéget. Douglas Hurd a délutáni órákiban John Birch kíséreté­iben meglátogatta a Szabad Demokraták Szövetségének irodáját. A megbeszélésen Kis János megbízott pártelnök, va­lamint Haraszti Miklós és Rajk László ügyvivők vettek részt. Douglas Hurd ezután láto­gatást tett a Marx Károly Köz­gazdaságtudományi Egyete­men. ülést tartott tegnap a Ba­ranya Megyei Tanács végre­hajtó bizottsága. A Piti Zol­tán vezetésével tanácskozó testület többek között megvi­tatta az iskolarendszerű tehet­séggondozás továbbfejlesztésé­nek lehetőségeit, értékelte a múlt évi társadalmi munka eredményeit, döntött a Bara­nya Kereskedelmi Vállalat át­alakulásának előkészítése ügyében, határozott időszerű gazdasági kérdésekről. ta­nácsi dolgozók bérfejlesztésé­ről és a Világ Világossága Alapítvány beruházói feladat­körének átadásáról. A végre­hajtó bizottság ülésén részt vett a romániai Kolozs megye és Kolozsvár város Nemzeti Szövetségének küldöttsége is. A tegnapi tanácskozáson emondták: Baranya is pályá­zik a Suzuki gyár letelepítésé­re. Az elképzelések szerint 1300 dolgozót foglalkoztató (Folytatás az 5. oldalon) Dr. Octavian C. Buracu (balról) és Piti Zoltán aláírják az együttműködési szerződést. Fotó: Läufer László m megyei idnacs Pályafelújítás Sárbogárd— Pusztaszabolcs között Vonat­elterelés Fél órával nő a menetidő Budapestig Március 5-én, 0.00 órá­tól, május 2ó-án 24 óráig a Sárbogárd—Pusztasza­bolcs vonalszakasz átépí­tése miatt a Budapestre és Budapestről közlekedő valamennyi személy- és tehervonat kerülő útirá­nyon — Rétszilas-Dunaúj- vá ros—'Puszta szábolcson ót - közlekedik. (Folytatás az 5. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom