Dunántúli Napló, 1990. február (47. évfolyam, 31-58. szám)

1990-02-03 / 33. szám

Ófalun épülhet atom­temető A miniszter elutasította a PAV felülvizsgálati kérelmét Ófalun egyelőre nem épülhet nukleárishulla- dék-temető, mert a szo­ciális és egészségügyi mi­niszter elutasította a Pak­si Atomerőmű Vállalat ez ügyben benyújtott felül­vizsgálati kérelmét. A ter­vezett atomtemető úgyne­vezett létesítési engedé­lyének megadását az ál­lami közegészségügyi-jár­ványügyi főfelügyelő 1989. június 5-én kelt határoza­tában már megtagadta. Az atomerőmű vezérigaz­gatója ennek felülvizsgá­latát kérelmezte a Minisz­tertanácsnak címzett be­adványában. Az illetékes miniszter azonban most ezt is elutasította - meg­erősítve a főfelügyelő ko­rábbi határozatát. Mint ismeretes, az ófa­lui atomtemetővel kapcso­latos szakmai viták egye­bek között a kiszemelt te­rület közeiében található források, vízfolyások körül éleződtek ki. A nukleáris- hulladék-temető megépí­tését szakmai alapon el­lenző független szakértői testület egyik fő kifogása a források szabványban előírtnál közelebbi fekvé­se volt. A szabvány sze­rint ugyanis a végleges hulladéktárolónak a víz- forrásoktól és felszíni vi­zektől legalább 500 mé­terre kell lennie. A mi­niszteri határozat indoklá­sa kifejti, hogy mindad­dig, amíg e szabvány ha­tályos, a létesítési enge­dély megadásának jogi feltétele az előírásoktól való eltérés engedélyez­tetése. Az utóbbi enge­délyt azonban a Paksi Atomerőmű Vállalat nem szerezte be, mert a Ma­gyar Tudományos Akadé­mia alkalmi bizottságának jelentését tekintette mérv­adónak, amely a szab­vány felszíni vizekre, illet­ve vizforrásokra vonatkozó megfogalmazását felüle­tesnek 'tartotta, s a tá­volság kikötését az ivóvíz­nyerésre szolgáló vizforrá- sok esetében ítélte célsze­rűnek. Az akadémiai bi­zottság megállapítása azonban nem helyezheti ' hatályon kívül a szabvány előírását, mert arra csak a szabványt kibocsátó ál­lamigazgatási szerv jogo­sult. Dunántúli napló XLVII. évfolyam, 33. szám 1990. február 3., szombat Ara: 5,30 Ft ■ KAI NAPILAP Á tartalomból: Csomag a templom küszöbén (4. oldal) A DN politikai vitafóruma (6. oldal) Labdarúgó EB-sorsolás (16. oldal) \ Négy vegyesvállalat létesítéséről írtak alá egyezményt Szouíuöi tájékoztató Ülést tartott a Minisztertanács Napirenden az állami vezetők bére és prémiuma Március 15. a magyar sajtó napja Németh Miklós miniszterelnök február 2-án a Parlamentben fogadta Robert Bourassát, a kanadai Québec tartomány miniszterelnökét, aki hivatalos látogatáson tartózkodik Buda­pesten. MTI-fotó: Kovács Attila MTI-telefotó Robert Bourassa pénteki programja Németh Miklós miniszterel­nök pénteken délelőtt a Par­lamentben fogadta Robert Bourassát, a kanadai Québec tartomány miniszterelnökét, aki hivatalos látogatáson tartózko­dik Budapesten. Vendégét üd­vözölve Németh Miklós han­goztatta : különösen örül, hogy egy tartomány magas szintű vezetőivel épülnek ki kapcso­latok. Ez a fajta együttműkö­dés - a kormányközi együtt­működéssel párhuzamosan — gyümölcsözőnek bizonyult Ma­gyarország és a nyugatnémet tartományok, így például Ba­den-Württemberg között — mutatott rá. Robert Bourassa és Beck Tamás kereskedelmi miniszter jelenlétében pénteken délelőtt a Kereskedelmi Minisztérium­ban négy vegyesvállalat léte­sítéséről írtak alá egyezményt az érintett magyar és québeci cégek képviselői. Együttműkö­dési megállapodást kötött a Magyar Állatorvostudományi Egyetem és az Alliance Medi­cal Inc. Szándéklevelet írtak alá a MOM és az Általános Vállalkozási Bank, valamint az IDEE International. Vegyesvál­lalati szerződés jött létre az Érdért, a Fűrész-, Lemez- és Hordóipari Vállalat, valamint a General Woods and Vene­ers Co. között. Szerződést ír­tak alá továbbá a Fővárosi Gázművek és a Consulgaz Inc. képviselői. Andre Bisson, a Maxwell Communications Inc. képviselője bejelentette, hogy a Gaz Metro Internatio­nal és a Fővárosi Gázművek közös programot alakít ki, s ennek révén már idén április­ban a Gázművek néhány ko­csija földgázzal fog működ­ni. Robert Bourassa magyaror­szági látogatásának végezté­vel pénteken délelőtt a Keres­kedelmi Minisztériumban saj­tóértekezleten összegezte tár­gyalásainak eredményeit: Me­lege Tibor kereskedelmi mi­niszterhelyettes a kétoldalú tárgyalásokról elmondta: a magyar fél a külföldi működö­töké behozatalát állítja törek­vései középpontjába. A kétol­dalú forgalom alacsony, ennek az az oka, hogy mindkét or­szág egy-egy nagy gazdasági egység, a Közös Piac, illetve az amerikai piac mellett he­lyezkedik el. Megállapították, hogy új utakat kell keresni, a szellemi értékek nagyobb fel­használósára van szükség az együttműködésben. Robert Bourassa, Kanada Québec tartományának mi- nisztelelnöke és kísérete, hi­vatalos magyarországi látoga­tását befejezve, pénteken ko­ra délután elutazott Buda­pestről. A Á Szocialista Párt fóruma a Népfőiskolán-Pécsett, a Kertvárosban im­máron öt esztendeje működik a lakótelepi Népfőiskola az Apáczay Csere János Nevelé­si Központban. Legújabb kez­deményezésük a választások­kal kapcsolatos hétről hétre a választásokon részt vevő nagyobb pártok országgyűlési képviselőjelöltjeit hívják meg lehetőséget adva számukra, hogy pártjuk programját, egyéni elképzelésüket ismer­tessék. Tegnap a késő esti órákban a Szocialista Párt fó­rumát tartották, ahol Spolár János, dr. Szili Katalin és dr. Vonyó József városunk há­rom kerületének képviselője­löltjei mondották el program­jukat és válaszoltak a részt­vevők kérdéseire. Mint az Wesztl László, a Népfőiskola vezetője említette, március közepéig minden héten más- és más párt kerül sorra, így többek között szeretettel vár­(Folytatás a 2. oldalról) Csaknem egy tucat téma ke­rült a Minisztertanács elé a testület péntekii ülésén. A kor­mány tanácskozásán elhang­zottakról délután Bajnok Zsolt szóvivő tájékoztatta a magyar és a nemzetközi sajtó képvi­selőit. A terítékre került témacso­portok közül kiemelte a De­reguláció a közigazgatásban címet viselő előterjesztést. Ezt a kérdéskört nyolc tárca elő­terjesztésében tárgyalta meg a Minisztertanács, amely mint­egy tizenegy törvény és négy törvényerejű rendelet áttekin­téséről, egyszerűsítéséről ka­pott ily módon jelentést. Az intézkedési csomag-terv lénye­ge, hogy a jogsza'bály-korrek- ciók csökkentik az államigaz­gatás terheit, erősítik a taná­csok önkormányzati jellegét, mérséklik a központi be­avatkozást. Néhány gazda­sági deregulációs intézke­dés is szerepelt a napiren­den. Ezekről azonban konkré­tumokat egyelőre nem közölt- a szóvivő, mondván, hogy a Minisztertanács részletes je­lentésben ad számot a dere- gu-láaiós tevékenységről az Or­(Folytatás a 2. oldalon) Hiteles érdekképviseletet a falvaknak! Bemutatkoztak a „Szövetség a faluért, a vidékért” választási párt képviselőjelöltjei Egy éve sincs még, hogy megalakult a falvak, a fal­vakban élők érdekeinek védel­mét célúi kitűző Baranya Megyei Falu szövetség. Az országosan egyedülálló kezdeményezés életképesnek bizonyult, a szö­vetség jelenleg 88 baranyai községet tömörít, s a tagok között megtalálhatók intézmé­nyek, egyesületek és falusi gazdálkodó szervezetek is. Pén­teken küldöttgyűlésre ültek össze a faluszövetségiek, a TESZÖV pécsi szék-házában megtartott rendezvényükön el­sősorban a közelgő választá­sokra fordítva figyelmüket. (Mint ismeretes, az általuk be­jegyeztetett „Szövetség a fa­luiért, a vidékért” választási párt színeiben indítják jelöltjei­ket, nem egy esetben a velük nagyrészt azonos célokat meg­fogalmazó Agrárszövetséggel közösen.) — A közvetlen választások eredményeképpen most végre nem lehet manipulálni az em­bereket. így például vidéken (Folytatás a 2. oldalon) Piaci árak, információk Hétfőtől újabb áremelés (11. oldal) Kinyílt a Kikelet bár Évtizedekkel ezelőtt bezárt ajtókat nyitották és -nyitnak Iki újra a -Hotel -Kikeletben (volt mecseki SZOT üdülő). A 'bejutás kulcsa a szakszer­vezeti -beutaló voft, ezért a pécsiék szinte nem is ven­dégeskedhettek itt. Most a „zártság" megszűnt, a szo­bák félét már fizetővendé- geknék adják ki, az étte­rem is -fogadja a város la­kóit. Néhány hónapja élkezdő­dött a hotel felújítása és korszerűsítése. Tegnap -nyi­tották -meg a nagyközönség előtt Máthé András belső­építész tervei alüpjá-n újjá­varázsolt -bárt. A belépőt maiha-gáni színű faborítás, titokzatos fények, és piros süp-pedős szőnyeg fogadja. Leérve a -lépcsőn élénk tárulnak a sötétl-Ma kör dldkú falak, a bordó­bársony -huzatú -boxok és o sötétbarna ra pácolt, krómo­zott szélű' bárpu'lt a mixer- -lánnya-l és a szmékingos pin­cérrel. Az első osztályú berende­zéshez és kiszolgál-áishoz -má­sodosztályú áraik párosulnák. A belső feliratokat, grafi­kákat Bodó András, a vil­lanyszerelési, fűtési, szőnye- gezési -munkáikat a szállá 10 fős Ika-rbantartó -brigádja, a Jbútorolkait és a -kárpitozást a -Nagykanizsa i Álta-lános Szalg-á-ltató Kisszövetkezet, az üvegezést a Pécsi üveges Ktsz és a nikkelezett fém- -borításokat Len-dvai Sándor, a festést Tóth -László festő kisiparos készítette. A ibá-r a -hét minden nap­ján este 8-tól hajnali 2-ig várja vendégeit. H. Zs. A. Lilov a BKP új vezetője Alekszander Lilov lett a Bol­gár Kommunista Párt új veze­tője. A BKP XIV., rendkívüli kong­resszusának zárónapján a küldöttek megválasztották a 131 tagú felső párttanácsot, amelynek első ülésén egyhan­gú szavazással a testület el­nökévé választották Alekszan­der Li lövőt, aki Zsivkov eltá­volítása óta PB-tag és a KB- titkára volt. A kongresszus zárt ülésén úgy döntöttek, hogy egyelőre nem választják meg a párttanács 2 elnökhelyette­sét, valamint titkárát, hanem négytagú elnökséget alakítot­tak, amelyben Lilov mellett Petar Mladenov eddigi párt­főtitkár, Dobri Dzsurov had­seregtábornok, volt PB-tag és Andrej Lukanov, volt PB-tag, KB-titkár foglal helyet.

Next

/
Oldalképek
Tartalom