Dunántúli Napló, 1989. november (46. évfolyam, 302-331. szám)

1989-11-01 / 302. szám

ntuil XLVI. évfolyam, 302. szám november 1., szerda Ara: 4,30 Ft POLITIKAI HAPILAP efejezödött az Országgyűlés ktöberi ülésszaka “arlamentben október 31-én folytatta munkáját az Országgyűlés MTI TELEFOTO Ifogadták a nagymarosi munkálatok felfüggesztését * előzetes várakozástól él­én interpellációk tárgyaló, if lolytatta munkáját ked- az Országgyűlés októberi szaka. A napirend megvál­tására azért volt szükség, t a plenáris ülés megkez- 5 előtt — reggel 9 órokor terv- és költségvetési, va- int a jogi, igazgatási és ságügyi bizottság még tudta befejezni az előző on elhangzott, a népszava- elrendeléséhez kapcsolódó losító indítványok megvita. it. Isőként azokról a korábban yújtott interpellációkról ho­zott a plánom, amelyeket ihagyás hiányában a testű- újratárgyalásra visszautalt illetékes bizottságoknak, így zeptember 26-án kezdődött iszakon Tollár József (Zala 6. vk.) interpellált Nagyka- a város és környéke vízdí- ak rendezése ügyében a tyezetvédelmi és vízgazdál- ási miniszterhez. minisztérium támogatja, iy a jelenlegi hatféle lakos, i díjkategória megszűnjék, helyettük - az egyes válla­Megvál osztották az Állami Számvevőszék vezetőit November 26-án és január 7-én népszavazás latok működési területén belül — egységes lakossági díjat al­kalmazzanak. Ezek kialakításán dolgoznak, s az új szabályo­zást 1990. január 1-jével terve­zik bevezetni. A miniszter írásos válaszát mind az interpelláló képviselő, mind az Országgyűlés elfogad­ta. A június 27-ei ülésszakon Vass lózselné (Békés m., 15. vk.) a mezőgazdasági termé­nyek, az állatok és állati ter­mékek termelői árának emelé­sét indítványozta. Az Országos Árhivatal elnö. kének, a kereskedelmi minisz­ternek, az Országgyűlés ke­reskedelmi bizottságának elő­terjesztését végül is a terv- és költségvetési bizottság vizsgál­ta. Ennek alapján az a dön­tés született, hogy az Orszá­gos Árhivatal az érintett tár­cákkal kialakított előzetes egyeztetés alapján a jövő évi termésre új gabonaárakat ál­lapított meg. Ez addig érvé­nyes, amig az ártörvényt az Országgyűlés meg nem tár­gyalja. Ennek várható időpont­ja jövő év eleje. A válasszal a képviselő egyetértett, s az Országgyűlés is elfogadta. A szeptember 26-án kezdő­dött ülésszakon 7écsy László (Szabolcs-Szatmár m., 19. vk.) interpellált a miniszterelnök­höz annak érdekében, hogy a mezőgazdasági ágatzatban 1990. január 1-jétől oldják fel a keresetszabályozást. (Folytatás a 2. oldalon) A tartalomból: Für Lajos Baranyába láfogai­(3. oldal) Az MLSZ elutasította a tatabányai óvási­(8. oldal) Többcélú ultrahangkészülék Pozsgay Imre Montrealban Pozsgay Imre állammi­niszter, aki a Kanadában élő magyar közösség ve­zető személyiségeinek meghívására látogatott a tengerentúlra, kedden Montrealba utazott. Pozsgay Imre Montreal­ban először a város ma­gyar . közössége által fenntartott öregek ottho­nát kereste fel. Elbeszél­getett az óhazából több­nyire már sok évtizede el­származott, de nyelvüket, magyarságukat őrző, s az otthoni dolgokat élénk figyelemmel kisérő idős emberekkel. Ezután a McBill egyetemre látoga­tott, amelynek orvosi fa­kultásán magyar ösztön­díjasok is tökéletesítik tu­dásukat, részt vesznek a kutatómunkában. Este — magyar idő sze­rint késő éjszaka - prog­ramja Pozsgayt a helyi ma­gyar közösség képviselői­hez szólította. Eddigi kanadai prog­ramja során számos je­lentős rádió- és tv-állo- más, napilap kapott in­terjút az államminisztertől. Kedden is több újságírót, forgatócsoportot fogadott. Betegőrző és különböző diagnosztikai műszereket mutattak be az érdeklődőknek Fotó: Kóródi Gábor Orvosi műszerek bemutatója a PAB-on Az ultrahangkészülékek je­lentősen előbbre viszik az or­vosi diagnosztikát, azzal együtt, ihogy vannak esetek, amikor az utlrahangos vizsgá­latot ki kell egészíteni hagyo­mányosabb diagnosztikus mód­szerekkel is. Az ultrahangos vizsgálat nem veszi igénybe a beteget, és nincsen káros mel­lékhatása. Magyarországon is terjed az ultrahangkészülékek száma, melyek között vannak csak egyes szervek, szervrend­szerek vizsgálatára valók, de több célú berendezések is. A nemzetközi tekintéllyel bíró or­vosi, elektronikus műszereket gyártó Nowatron cég, a POTE Gyermekgyógyászati Klinikájá­nak körreműködésével tegnap és ma a Pécsi Akadémiai Bi­zottság székházában műszer­bemutatót tart. A bemutató pécsi főszervezője dr. Weisen­bach János, a gyermekklinika adjunktusa számolt be a No­watron cégtől kipróbálása ka­pott Sigma 1 elnevezésű ult­rahangkészülék előnyös tulaj­donságairól, célravezető és egyszerűnek mondható mérési módszeréről, kiváló minőségű képalkotásáról. Űk a klinikán elsősorban vesefejlődési rend­ellenességet vizsgáltak a ké­szülékkel, amely széleskörűen alkalmazható a diagnoszti­kában. A Nowatron cég magyaror­szági képviselője, Hans Lan­ger úr elmondta, bár cégük alapjában svájci érdekeltségű műszereik a világ sok táján készülnek, például Angliában, Franciaországban, az Egyesült Államokban. Műszereiket hosz- szabb-rövidebb időre kipróbá­lásra a gyógyító intézményeik rendelkezésére bocsátják. A cég sokféle korszerű diagnosz­tikai és analitikai műszert ké­szít, az utlrahangkészülékeken kívül többek között beteg- megfigyelő monitorokat, defib- ri 11 á t o ro ka t, bébim o n i to róka t. Egyik legújabb készülék az a vérnyomásmérő, amellyel 24— 48 órán át folyamatosan mér­hető a beteg vérnyomásának változása. — Visszatérve az ultrahangos készülékekre. Csontok vizsgá­lata nem lehetséges ultrahang­gal, de ezenkívül számos szerv diagnosztizálására kitű­nően alkalmas. A monitoron látható képek elemzéséhez nagy gyakorlatra van szükség, de roppant segítséget ad a betegségek feltérképezéséhez — fejtette ki véleményét dr. Havasi Antal, a budapesti Ró­bert Károly Kórház röntgen- osztályának főorvosa, s hozzá­tette: célravezető lenne, ha készülne egy felmérés, az or­szág mely gyógyító intézmé­nyének milyen típusú ultra­hangkészülékre van szüksége. A nagyobb tételű műszer­rendeléseknél ugyanis árked­vezményhez is lehet jutni, s a későbbiekben könnyebb a műszerek javításának megszer­vezése is. A műszerkiállítás ma tíz óra­kor még megtekinthető. B. A. Változások az érettségi vizsgáztatásbao (5. oldal) írósz Károly nyilatkozata Nem szabad elha markod - " az MSZMP .kongresszusa- ^ összehívását; nem az a j1^05. hogy azt .még az en megtartsák, hanem az, °9y elkészüljenek azok a 'érlelt programok, omelye- a kongresszusnak kell n<3id elfogadnia - nyilat- ?.5ía Wagner Tamásnak, az munkatársának kérdé- Grósz Károly, aki to- |?.bbra is az MSZMP tagja, mt mondta, válságmened- ? ° programot kell elké­' eni;. ki kell dolgozni töb- 'között a szervezeti sza- SK°* Is- A Magyar Szo- a Part mostani műkö- ok' S.zakályzatábon nagyon ,0 0|yan értékes, új vonás amelyet hasznosítani lehet. A demokratizmus és a centralizmus kérdésében azonban az MSZMP más­ként vélekedik. Grósz Károly hangsúlyoz­ta: semmi olyat nem haj­landó tenni, ami az MSZP dolgát nehezítené, s szeret­né, ha az MSZP megerő­södne. Ám az más kérdés, hogy ő személy szerint az MSZMP megszilárdulásán munkálkodik. Mint mondta, november 15-től nyugdíjas lesz s ezen nem kivan vál­toztatni, de ha felkérik, szí­vesen vállal tisztségét az újjászerveződő MSZMP-ben. Hozzátette: abban is bí­zik hogy az újjászerveződő MSZMP *°bb „kérdésben együtt tud működni az MSZP-vel. tők. (Tudatát"az'^^M° "é'ybe 0 bányászok István-aknán. A bányaüzemet bezár- o dalon ) Fotó: Kóródi Gábor December 2-3.: Bush-Gorbacsov találkozó December 2—3-án, a Földközi-tengeren ameri­kai és szovjet hadihajó fedélzetén lesz a követke­ző, nem hivatalos csúcs- találkozó - jelentette be kedden a sajtó előtt George Bush amerikai el­nök. A találkozót maga javasolta még júliusban, lengyelországi és magyar- országi útja, valamint a párizsi csúcstalálkozó után. A megbeszélésen nagy teret szentelnek majd a kelet-európai változá­soknak is - közölte. A kötött napirend nél­küli csúcson megvitatják a nemzetközi helyzetet és a két nagyhatalom kapcso­latait.

Next

/
Oldalképek
Tartalom