Dunántúli Napló, 1989. augusztus (146. évfolyam, 210-240. szám)

1989-08-01 / 210. szám

2 Dunántúlt napló 1989. augusztus 1., kedd Nemzetközi értekezlet Magyarország és Lengyelország megsegítésére (Folytatás az 1. oldalról) Teljes jogú résztvevő az EK bizottsága is, amelyet Horst Krenzler, a külkapcsolatokért felelős főigazgatóság vezetője képvisel. Ö is fog elnökölni a keddi értekezleten. Eleve kizárták a témák kö­zül az adósságok ügyét és a pénzügyi együttműködés más,- hitelezési jellegű kérdéseit. Elsősorban arról lesz szó, hogy beruházásokkal, vegyes válla­latok alapításával, tapasztalat­átadással, szakmai és gazda­sági vezetőképzéssel (mened­zserképzéssel), hogyn lehetne segíteni a piacgazdaság infra­struktúrájának, esetleges ke­reskedelmi könnyítésekkel pe­dig a gazdaságnak a fejlődé­sét a reformer kelet-európai országokban. Sajtótájékoztató a Petőfi expedícióról MegamorV Petőfi Bizottság a ma­gyar kormánnyal karöltve kívánja folytatni a Petőfi expedíció mun­kálatait, de fenntartja magának a jogot Petőfi Sándor földi maradvá­nyaival kapcsolatosan a további ügyintézésre — jelentette be a Me- gamorv Petőfi expedíciót finanszí­rozó Morvái Ferenc, a Megamorv Kazánfejlesztő Iroda vezetője és tu­lajdonosa a sajtó képviselőinek hétfőn a Magyar Sajtó Házában. Elmondta: felhívja a kormányt, hogy legkésőbb egy héten belül szervezzen kormánybizottságot. Ez a bizottság intézkedne a magyar Kül­ügyminisztérium útján, hogy Petőfi Sándor földi maradványai mielőbb hazakerüljenek. A bizottság azt tervezi: Buda­pesten méltó helyen ravatalozza fel Petőfi Sándor földi maradvá­nyait, lehetővé teszi, hogy a ma­gyar emberek ieróhassák kegyele­tüket. Ezután Petőfi Sándor földi maradványait Kiskörösön helyezik örök nyugalomra. A Megamorv Petőfi expedíció jú­lius 24-én hivatalosan átadta a moszkvai nagykövetségnek a nem­zetközi szakértői bizottság hivata­los véleményét, amelyben rögzítet­ték:, hogy a barguzini sírban fel­tárt csontok kétséget kizáróan Pe­tőfi Sándor földi maradványai. Kiszely István antropológus a sajtótájékoztatón elmondta: a nem­zetközi kutatócsoportban részt vett Alekszej Burajev leningrádi antro­pológus, valamint két amerikai szakember, Bruce Latimer és Clyde Simpson clevelandi antropológus. A barguzini temetőben a zsidó te­mető felé eső legközelebbi sir egy­értelműen Petőfié volt. Az amerikai antropológusok — akik Magyarországon lemérték Pe­tőfi Sándor ruháját, cipőjét, vala­mint a sirbeli csontokat - megál­lapították: azok méretei csaknem azonosak. A koponyán és a vázcsontokon egyetlen olyan jelleg sincs, amely ellentmondana Petőfi Sándor testi adottságainak, viszont az irodalom­ból ismert összes jegyek - „far- kasfog", homlok, fogak, áll, testi sérülések — megtalálhatók a csont­vázon. Javul a baranyai telelonhelyzet (Folytatás az 1. oldalról) számok pedig négyjegyűek lesznek. Siklóson a közelmúltban változott az áldatlan állapot: ez év július 14-ig 900-as ka­pacitással működött a kézi­kapcsolású telefonközpont, ehelyett lépett üzembe a 2000-es crossbar központ. A beruházás összköltsége közel 40 millió forint volt, amit a Pécsi Postaigazgatóság állt, valamint a Siklósi Városi Ta­nács adott bele 14 milliót. Siklós körzetszáma: 73. A vá­ros környékén' a közelmúltban kisebb fejlesztéseket is vég­hez vittek: így Harkányban 200-as bővítést, Nagyba rsány- ban pedig 90-es kapacitású kis automata központot hoz­tak létre. A megye négy telefonos góckörzete közül a szigetvári lesz a legkiváltságosabb helyzetben: az év végére mindegyik kis községből lehet majd távhívással telefonálni, azaz teljes egészében auto­matizálják a területet. A be­ruházás mintegy 250 millió forintba kerül. A pécsi posta 40 milliót remél a kötvények­ből és 30 milliót a Szigetvári Városi Tanácstól. A szigetvári 'központ 3000-e$ kapacitást bír majd el, a góckörzetben pedig további 1800-at. A jövőbeli kép is biztató: önerős befektetés eredménye­képpen Kozármislenyben az eddigi • 200 helyett 1000 tele­font tudnak beszerelni jövőre. Ez a fejlesztés érinti Magyar- sarlóst, Birjánt és Lothárdot is. Ami pedig a legörvendete- sebb:: 1992-re Pécsett egy 10 000-es kapacitású új köz­pontot helyeznek üzembe. Ó. Zs. Learatták a búzát (Folytatás az 1. oldalról) szégyenkezni, hisz az jónak tekinthető. A megyék közötti „rangsorban" egészen biztos, hogy az első harmadba kerül Baranya. „Ha nincs csapadék, akkor arra panaszkodnak a mező­gazdászok, ha meg sok hullik, az a baj" — hallhattuk már nemegyszer ezt az epés, de bizonyára nem minden alapot nélkülöző megjegyzést. Ami az idei tavasz csaipadékhaj'lamát illeti — aszályra most valóban nem lehetett hivatkozni. A szinte naponta lezúduló záporok, tartósabb esőzések azonban nemcsak használtak, hanem — és éppen a gabo­nának — ártottak is. A 10 szá­zalékos kiesés ■csaknem teljes egészében a fúzáriumos fer­tőzés és az egyéb mövénybe- tegségek számlájára írható. Minden év persze nem horhot rekordokat, sokszor azzal is be kell érni, ha csak egyszerűen „jó a termés". Az utolsó kombájnok vasár­nap este, valamint hétfőn vo­nultak vissza a gépszínekbe. A nagykozárl, a villányi és a mágocs! tsz-ben július utolsó napjaira maradt a befejezés. Mágocí határában még a mai napra is maradt 20 Hektár vetőmag búza, melynek vágá­sával a hét kombájn órák alatt végezhet. — öt tonna körüli lett a termésátlagunk — mondotta ¡Mágocsi Rudolf, a szövetkezet belső agronómusa. — Ez ná­lunk, a mi domborzati és ta­lajviszonyaink mellett szép eredménynek mondható. A munkát viszonylag gyakran akadályozták kisebb esők, de még így is időben befejeződ­hetett az aratás. Mágocson a szalmabetaka- ritás, a tarlóhántás még eltart augusztus közepéig. Ennél egyébként nemigen állnak jobban a többi nagyüzemben sem. Mivel a szalmaégetések az idén már nem voltak jel­lemzőek, hatalmas szalmatö- megéket kell feldolgozniuk a bálázóiknak. A Baranya Megyei Gabo- naforga'lmí és Malomipari Vál­lalat eddig 120—130 000 ton­na búzát vásárolt fel, ami a leszerződött mennyiségfiek mintegy 80 százaléka. A hoz­zájuk beérkezett mennyiség négyötöde B-1-es lisztminősé­gű, a hektolitersúly 78—80 kö­zötti. így a búza minősége közepesnek mondható. Hogy a gabona időben a tárolókba kerülhetett, az nem kis részben az üzemek közötti összefogásnak köszönhető. A munkák csúcsidejében ugyanis — ha tehették — a szomszé­dos gazdaságokba irányították kombájnjaikat. A kombáj nő­sök, a gépkezelők, a szállító- járművek vezetői, a magtárak­ban dolgozók helytállásból ötösre vizsgáztak ezen a nyá­ron Is. Balog N. ORA A NAGYVILÁGBAN Manila, Fülöp-szigetek: megmaradt holmijuk utón kutatnak a törmelékek között a főváros egyik negyedében, azután, hogy pusztító erejű forgószél söpört végig a környéken. A termé­szeti csapásnak 4 halálos és több sebesült áldozata van. MTI-telefotó Szovjet csapatkivonások (Folytatás az 1. oldalról.) Hangsúlyozta, hogy a Cseh­szlovákiából, Magyarországról, Lengyelországból és az NDK- ból való csapatkivonást a kü­lönböző országok katonai szakértői, valamint a társadal­mi bizottságok képviselői is fi­gyelemmel követhették. A szovjet csapatok kivoná­sát az idén a korábban ki­dolgozott menetrend szerint folytatják - mondotta Omeli- csev. ♦ Kína: Újabb kivégzések * A IKSZ KB ülése A JKSZ Központi Bizottsága hétfőn Belgrádban folytatta vasárnap megkezdett tanács­kozását az ország nemzetei­nek (tagköztársaságainak) vi­szonyáról, amely az elhúzódó társadalmi-gazdasági válság hatása alatt az utóbbi idő­ben érezhetően megromlott. Az ülésen éles vita bontako­zott ki. Felszólalt az ülésen Ante Markovics, a jugoszláv kor­mány elnöke. Kijelentette, hogy a kormánya által kez­dett gazdasági refommal szemben nagy az ellenállás. Egyes köztársaságokban a „saját nemzet” szűk érdekei alapján ítélik meg a javasolt változtatásokat. A politika és az állam továbbra is bele­avatkozik a vállalatok tevé­kenységébe, jóllehet a reform egyik alapelve éppen a vál­lalati önállóság biztosítása. Markovics végül felvetette, hogy „elegendő érv nélkül forgatókönyvet dolgoznak ki a fő bűnbaknak kikiáltott szö­vetségi kormány megbuktatá­sára".----------- » ----------­• Szu humi, Abhaz ASZSZK, Szu: Alekszander Rodkin, a szovjet belügyminisztérium különleges alakulatának őrnagya (B) a lakosságtól begyűjtött fegyve­rek közül mutat be néhányat. A nemzetiségi villongások kezdete óta több száz fegy­vert koboztak el vagy szol­gáltattak be. MTI-telefotó Kalkutta, óh! Az indiai Kalkuttát ho­vatovább nemcsaik műem­lékei, nyomornegyedei, és utcán alvó koldusai miatt tartják India egyik legér- dékesebb városának. A horror és a fekete humor 'kedvelőit valószínűleg szent borzadállyal tölti el a nemrég nyilvánosságra hozott tény: Kalkutta a világ legnagyobb csont­váz- és koponya-exportőre. Ezt a kivitelt 1985-ben a hatóságok betiltották, ti­tokban mégis virágzik az üzlet. A feketepiacon 10 ezer rúpiát (650 dollár) is adnak egy sértetlen emberi csonvázért. Évente körülbelül 15 ezer csontváz és 50 ezer koponya ván­dorol titkos kereskedelmi utakon külföldre. Felakasztották Higginst Hezbollah hétfőn délután közle­ményben jelentette be, hogy em­berei felakasztották William Hig- gins amerikai alezredest. A kivég­zésről videófelvételt is nyilvános­ságra hozott a síita szervezet. George Bush elnök hétfőn Wil­liam Higgins meggyilkolásának hí­rére Chicagóban bejelentette, hogy azonnal megszakítja kétnapos kö­zép-nyugati körútját és visszatér Washingtonba. Időközben újabb részletek váltak ismeretessé a gyilkosságról. A Hez­bollah bejrúti közleménye azt han­goztatta, hogy Higgins „kivégzésé­vel" meg akarják büntetni az Egyesült Államokat és a „cionista ellenséget", mivel nem vették ko­molyan a szervezet ultimátumát, amely az izraeli kommandósok ál­tal pénteken elrabolt Abdel Karim Obeid sejk szabadon bocsátását követelte. „Az amerikai kémet azért akasztottuk fel, hogy leckét adjunk az életben maradottaknak" - hang­zik a kommüniké. A közleményhez mellékelt videófelvételen látható a kötélen lógó, összekötözött lábú, fölpeckelt szájú amerikai. ♦ Meghalt Fehér Ferenc Újvidéken hétfőn, három nappal 62. születésnapja előtt meghalt Fehér Ferenc, az egyik legnevesebb jugoszláviai magyar költő, író, mű­fordító. A Magyar Népköztársaság Elnö­ki Tanácsa Fehér Ferencet hosszú, évtizedes kimagasló irodalmi mun­kássága és közéleti tevékenysége elismeréseként ez év június elején a Népköztársaság Csillagrendjével tüntette ki. A költő azonban ezt a kitüntetést váratlan megbetege­dése miatt már nem tudta átvenni. Szolzsenyicin parlamenti képviselő lesz? Egy vezető szovjet publicista sze­rint lehetséges, hogy Alekszandr Szolzsenyicin hazatér, és az sem kizárt, hogy parlamenti képviselő legyen. Jurij Csernisenko, aki az Ogonyok című hetilap kulturális ro­vatánál tevékenykedik, s egyben tagja a Népi Küldöttek Kongresz- szusának, a UPI amerikai hírügy­nökségnek nyilatkozott vasárnap. Csernisenko szerint a most het­venéves Szolzsenyicin egyetlen fel­tételt szabott hazatérésének: azt, hogy adják ki műveit a Szovjet­unióban. Csernisenko utalt arra, hogy a Novij Mir című szovjet iro­dalmi folyóirat augusztusban meg­kezdi a Gulag szigetcsoport foly­tatásos közlését. Ez a munka — o sztálini munkatáborok kör- és kor­képe — volt annak idején az a „csepp a pohárban", amely a szovjet hatóságokat Szolzsenyicin száműzésére sarkallta. Az UPI kérdésére válaszolva Csernisenko - emlékeztetve Andrej Szaharov példájára — nem *órta ki azt az eshetőséget, hogy Szol­zsenyicin, hazatérése után, bejus­son a Népi Küldöttek Kongresszu­sába. Letartóztatások Kubában Havannában őrizetbe vették Jósé Abrantes tábornokot, volt belügyminisztert és vele együtt több más volt belügyi vezetőt — jelentette hétfői szá­mában a Gramna. A minisz­térium néhány jelenleg is dol­gozó magas rangú tisztjét 'e- fokozták. A Granma szerint Abrantest és társait azért tartóztatták le, mert a kubai belügyminisztéri­umban az elmúlt időben tör­tént vizsgálatok alapján tör­vénysértésekre derült fény. (Júliusban már voltak jelentős személycserék a minisztérium­ban.) Mint az újság írta, a kubai pártvezetés azért döntött az őrizetbe vételek mellett, mert fel akarja számolni a kubai társadalom elveivel és törvé­nyeivel összeegyeztethetetlen olyan jelenségeket, mint \z államérdek szempontjából fon­tos információk elhallgatása vagy manipulálása, a korrup­ció vagy annak eltűrése, a hűtlen kezelés és az üzérke­dés. ♦-f JERUZSÁLEM: Izrael azt javasolta, hogy az ott őrzött síita foglyok, köztük a múlt héten elrabolt Abdel Karim Obeid Hezbollah-vezető sza­badon engedéséért cserébe a Libanonban működő Irán-ba- rót szervezet engedje szaba­don összes izraeh és külföldi túszát — jelentette be hétfőn Jicha'k Rabin védelmi minisz­ter. Rabin az izraeli katonai rádióban beszélt, 50 perccel annak a határidőnek lejárta után, amelyet a Hezbollah szabott Abdel Kaim Obeid szabadon bocsátására. A kínai Vuhambaa szomba­ton kivégeztek két halálraítél­tet - jelentette vasárnap az Új-Kína hírügynökség. Azzal vádolták őket, hogy a májusi-júniusi diák meg mozdu­lások idején fegyvereket sze­reztek, és egy rablás során két embert megöltek. Egy sze­mély felfüggesztett halálos ítéletet kapott, két másikat életfogytiglani börtönre ítéltek amiatt, mert - az ítélet sze­rint - részt vettek a katonák­kal és a rendőrökkel vívott összecsapásókban, kormányzati épületeket támadtak meg, fegyvereiket loptak és embere­iket öltek. Valita- (bankjegy és csekk) árfolyamok Érvényben: 1989. július 31-től pénznem vételi eladási árf. 100 egységre Ft-ban angol font 9651,83 10248,85 ausztrál dollár 4376,09 4646,77 belga frank 148,38 157,56 dán korona 798,84 848,26 finn márka 1378,80 1464,08 francia frank 917,02 973,74 görög drachma a) b) 35,93 38,15 holland forint 2753,67 2924,01 ir font 8281,05 0793,2» japán yen (1000) 422,52 448,66 kanadai dollár 4914.12 5218,08 kuvaiti dinár 19699,82 20918,36 norvég korona 846,70 899,08 NSZK márka 3106,44 3298,60 olasz líra (1000) 43,13 45,79 osztrák schilling 441,21 468,51 portugál escudo 37,12 39,42 spanyol peseta 49,55 52,61 svájci frank 3606,02 3829,00 svéd korona 908,99 965,21 USA dollár 5807,51 6166,73 ECU (Közös Piac) 6434,91 6032,95 jugoszláv dinár csekk (10000) b) 26,19 a) vásárolható legmagasabb bank- jegycimlet: 1000-es b) bankközi és vállalati elszámo­lásoknál alkalmazható árfolyam: görög drachma 37,00 37,08 jugoszláv dinár csekk (10000) 26,97 A ZALA MEGYEI ERDŐVALL 3 éves gyakorlattal ♦ erdömérnököt alkalmaz műszaki vezetői állásba. Fizetés: megegyezés szerint. Cím: Zalaegerszeg, Biró M. u. 43. Telefon: 11-362. Olcsó utak a Junitó-tól! Isztambul, 6 nap, 2799 Ft -f 95 DM. München, 4 nap, 1900 Ft + 75 DM. Indulási időpont: szeptember 3. Jelentkezni lehet: a Junito irodában, Pécs, Hunyadi út 2/A. (Boldogság Háza udvara). Telefon: 34-450

Next

/
Oldalképek
Tartalom