Dunántúli Napló, 1989. május (146. évfolyam, 119-146. szám)

1989-05-02 / 119. szám

Irán - 4ájus 1. Ma nagyon bátor embe- pályáznak miniszteri evezésekre: nemzetközi rződésekej, a magyar many döntését, egy tlcmilliárd forintos vá­mnál rendelkező, több liárd forint termelési ér­et előállító, 430 ezres gye életkörülményeit ipvetően befolyásoló lalat sorsáról program- izédben nyilatkoznak, vezetesen Horváth Fe­ie ipari minisztériumi □ mtitkár, miniszter-jelölt :g kinevezése előtt nyi- kozott vasárnap este a ben. A programbeszéd gy „csali" — mintegy i milliárd forint állami mogatás maradna a Itségvetés megtakarítási rátában a felszámolást vetően. €gy térség, ne- zetesen Dél-Dunántúl dig több ezer munka- ilkülivel gazdagodna, leg- entösebb vásárlóereje •tinne meg. A következ- fcnyeket majd e kommen- rt követő vitában érté­ljük, ezen az esős mun- sünnepen, május 1-jén szerkesztőnek az elmon- •ttakhoz profi támogató­it kell keresnie. Varga Mihály, a Mecse- Ércbányászati Vállalót 'zérigazgatója: erről langsúlyozom” - az alter- ’tiváról tudok. A vélemé- ’em, hogy legyen végre kormánynak egy ésszerű 1ergiaprogramja, amely }m az energetikai alap­jogokat előállító válla­sokat sújtja. Mi nem tu­sok a búzamezők helyén Jkoricát, napraforgót ter­eszteni, a mi termékszer- !zetünk alapvető megvál- 'ztatásq nem ilyen egy­terű. Május elseje előes­tén, bármilyen rossz is 1 idő az ünneplésre, po­ckai hiba is erről beszél- i. Kovács István, a vállala- pártbizottság titkára fel- oborodásában ugyancsak Oyszerűen politikai hibá- ok tekinti, hogy a Mi- 'sztertanács második fél- seben tervezett program­ba) napirendjéről nyilat- °íik a miniszter-jelölt, 1 meIy sok ezer ma reggel 'unkába induló bányász munkamorálját egy alap- etően (a várható vitában 1 sf,erkeszt0s0g hajlandó 1 különböző vélemények- 'ek teret adni) demorali- O'ja. Ma a vállalat veze- oi már kora reagel, ké­rőbb munkásgyűléseken is [végül is a MÉV-nek is ílemeznie kell saját hely- :etet) megvitatja: ők mit s fehetnének ... Lombosi Jenő >rtega véd­rszágban prszóga gazdasági talpra­itásáról tárgyalt szombaton miéi Ortega nicaraguai el- K Ingvar Carlsson svéd mi­sterei nőkkel. A találkozón )déglátója bejelentette, hogy ídország — ahonnan Nyu- t-Európából a legtöbb pénzt pja Nicaragua — 40 millió id koronával (kb. 6,5 millió llár) megtoldja a Nicara- ónak juttatott segély °*sz®' t- Ezzel Svédország 1 •ben összesen 285 mi;'° •d korona gazdasági sege y yósít a közép-amerikai or­ignak. Dániel Ortega korábban onyolországban, Francia zágban és Belgiumban tor­zít gazdasági segelye ro . répái kőrútjából a bonni Pndoni látogatás még hatra­Olivetti- rendszer az OTP-ben (3. oldal) Lukács János beszéde Komlón Lukács János beszél a komlói sportcsarnokban megrendezett ünnepi nagygyűlésen Fotó: Bakos Magdolna Világ proletárjai, egyesüljetek! Dunántúli napló Im XLVI. évfolyam, 119. szám 1989. május 2., kedd Ara: 4,30 Ft Az MSZMP Baranya Megyei Bizottságának lapja Nagygyűlés Pécset«, az Ifjúsági Házban Roger testvér mozgássérült fiatalokkal is találkozott a pécsi Székesegyház elptt Läufer László felvétele II bürokratikus hatalmat nem vállaljuk, igazi önkormányzatot akarunk H bizalom köueteí Véget ért a Taizé—Pécs találkozó Koltai Dénes, az MSZMP Pécs Városi Bizottságának első titkára mondja ünnepi beszédét a pécsi Ifjúsági Házban Fotó: Läufer László A természet, ha szeszélyes és kiszámíthatatlan is, idővel magától jóváteszi botlásait és kártevéseit. így történt ez az elmúlt vasárnapon és hétfőn jc, a kiadós esők talán vissza­pótolták mindazt az éltető vi­zet, ami a több év óta aszály sújtotta baranyai földekből hi­ányzik, a jó termés egyik fő feltételét megteremtve. A teg­napi május elseje ünneplése alkalmából országszerte el­hangzott beszédek, egymásnak ellentmondó megnyilatkozások és villámlások is ilyen gyágyi- tóan hatották, fölpezsdítve a magyar szellemet, s a várako­zással teli, az élet minden te­rületét és cselekvését megújí­tani kívánó társadalmat. Hétfőn délelőtt esett, s más­kor, korábbi szokványos tudósí­tásainkban így fogalmaztunk volna, május 1-jét sajnos el- mosta az eső. De tegnap nem tudott elmosni semmit, bár a pécsi politikai megmozdulás az égi áldás miatt a Széchenyi térről bekényszerült az Ifjúsági Házba - a május 1 -jét nem mosta el az eső, sőt szép fé­nyesre mosta. Az MSZMP Pécs Városi Bizottsága által meg­hirdetett ünnepi nagygyűlés el­ső szónoka Medvetzky Antal az SZMT vezető titkára volt* aki a munkásérdekek képvise­letében lényegében a Szak- szervezetek Országos Tanácsa ismert álláspontját fejtette ki ci szakszervezet a nyílt, demok­ratikus politika híve. s olyan ­következetes — kormányt köve- tel partneréül, mely nemcsak a dolgozó tömegekre akarja hárítani a terheket. Hogy felvonulás nélkül is szí­nes volt a május 1-je, azt a nagygyűlés többszólamúsága bizonyította, a következőkben Angyal Ottó, a Magyarországi Szociáldemokrata Pprt Pécs- Baranyai Szervezete ügyvezető elnöke szólt az egybegyűltek­hez. ismertetve pártja prog­ramját, törekvéseit, s az együtt­működés föltételeit a többi párttal, ezen belül nyomatéko­san az MSZMP-vel, melynek (Folytatás a 2. oldalon.) Olyan a pécsi sportcsarnok, mint egy nyitott tenyér: nem látni az architektúrát a fiata­loktól, akik egymás mellett ül­ve foglalják el a csarnok min­den pontját. Hatezren lehet­nek. Sokezren állnak egymás mellett a Székesegyházban. Mindenki figyel a másikra, senkit nem taposnak el. min­denkire sor kerül az élelem­osztásnál, a fal mellett türel­mesen várakoznak a hátizsá­kok. Véget ért Pécsett ,,a bizalom világméretű zarándokúba", a taizéi közösség kelet-nyugat- európai találkozója, amit dr.. Cserháti József püspök hi­vott meg Pécsre. Kétezer bara­nyai család látta vendégül a 20 000-ből a mintegy 14 000 fiatalt, s a püspök bocsánatot kért azoktól a vasárnapi szent­misén, akikhez szervezési okok­ból nem érkeztek meg a ven­dégek. Dr. Paskai László bíboros prímás, esztergomi érsek, vala­mint Pécs püspöke köszöntötte az első napon, szombaton a fiatal zarándokokat, akik kö­zös imákon, beszélgetéseken vettek részt Pécs és Baranya hitközségeiben. Roger testvér, a találkozó szive, Taizé priorja így búcsúztatta tegnap a fia­talokat: - Ha igaz az, hogy ,á kiábrándultság, a közöny uralkodik a fiatalok között, lesztek-e ti a találékony, tettre kész fiatalok sokasága, ' akik képesek lesznek arra, hogy lakhatóvá tegyék a Földet. Ti lesztek-e, akik kivezetik az em­bert a bizalmatlanság, a gya- núsítgatások korából? - XXIII. János pápa szavait idézte: „Nem fogunk történelmi pert kezdeményezni, nem kérdez­zük, Cinek van igaza a másik felett. Csak annyit mondunk, engesztelődjetek ki egymással". E gondolatokat fordították le‘ a jelenlévők anyanyelvére, és fehér léggömbökön bocsá­tották fel ezt az üzenetet a ta­lálkozó végén. Taizé-Pécs üze­netét, omit sokezren visznek szét Európába, Kelet és Nyu­gat vallásos fiataljai. G. O. Egyik legszebb anyagunk az üveg, amelyet -még otromba formába kényszerítve is nehe­zen lehet elrontani, hát még ha a nemesen egyszerű, bá­mulatos anyag értő mesterek kezébe kerülve ötletdús, sze­met gyönyörködtető tárgyakká alakul! S külön élmény látni, miként formálják a pirosán ol­vadó üveget sokfülű, karcsú, kék pohárrá vagy nagykalapos dámává. Akik tegnap elmen­tek c pécsi Várostörténeti Mú­zeumba és odaférkőztek az üveghuta közelébe, megnéz­hették hogyan dolgoznak a csehszlovák mesterék. öröm volt látni, hányon mozdultak ki otthonról és válogattak a megvásárolható üvegekből és (Folytatás a 3. oldalon) Hatezer érdeklődd ■ ■ Uvegvósór és aukció Pécsett Pillanatképek a lassan hagyományossá váló pécsi üvegvásárról (Tudósítás a 3. oldalon.) Läufer László felvételei

Next

/
Oldalképek
Tartalom