Dunántúli Napló, 1989. május (146. évfolyam, 119-146. szám)

1989-05-02 / 119. szám

2 Dunántúli napló 1989. május 2., kedd Az egyetlen ésszerű alternatíva a nemzeti összefogás Lukács János beszéde Komlón Komlón, a városi sport­csarnokban délelőtt tíz órá­ra mintegy négyszázan fog­lalták el helyüket a lelátón. Somssich Lászlóné, az MSZMP Komló Városi Bi­zottságának első titkára kö­szöntötte a fiatalokat, idő­seket, mindazokat, akik el­fogadták a meghívást, hogy együtt ünnepeljék május el­sejét. Ezt követően Lukács János, az MSZMP KB titká­ra, a KEB elnöke, a nagy­gyűlés szónoka így köszön­tötte a május elsejéi ünnep­ség résztvevőit, Komló város lakosságát:- Emlékezzünk - mondot­ta - óz 1886. évi chicagói május elsejére, amikor Chi­cago utcáin munkások sztrájkoltak, mert 8 órás munkaidőt akartak. Van-e üzenete a ma számára a chicagói május elsejének és a II. Internacionálé párizsi határozatának? — Ügy véljük, igen — mon­dotta Lukács János. - A vi­dám majálisok sem feledtet­hetik velünk, hogy most nem egy jókedvű ország ünnepel. A magyar társadalmat 1989- ben vélt és valóságos válasz­falak, meg nem értés, ér­dekkülönbségek és különbö­ző természetű konfliktusok is jellemzik. A bizalom hiány­cikk a társadalomban. Az ország vezetősége úgy érzi, nincs mögötte a társadalom szükséges méretű támogatá­sa, a lakosság - benne a párttagság - pedig úgy vé­li, nincs vele a vezetés, fon­tos kérdésekben nélküle és ellenére születnek döntések. A politikai-gazdasági élet­ben olyan folyamatok is megjelennek, amelyek a zűr­zavar, a kiszámíthatatlanság veszélyét hordozzák. Nehe­zen tör utat az a felisme­rés, hogy az egyetlen ész­szerű alternatíva a nemzeti összefogás. El kell szakadni tehát mindattól, amely hibás volt, és meg kell őrizni mindazt, ami értéke, ered­ménye eddigi tevékenysé­günknek. Mi az MSZMP szerepe, ál­láspontja ebben a folyamat­ban? — Az MSZMP nem álegy­séget, nem hamis békét akar - mondotta Lukács Já­nos. - Az az út, amelyet az MSZMP nem most, hanem már kezdetektől választott, a fejlődés szocialista útja, amelynek alapja a népi ha­talom. A szocialista útnak olyan ismérvei vannak, mint az, hogy meghatározó a társadalmi tulajdon, él a de­mokrácia, érvényesül a tár­sadalmi igazságosság.- Az elsődleges cél, a gazdaság talpraállítása - emelte ki beszédében Lukács János. — Meg kell azonban fogalmaznunk, hogy nem tő­kés gazdaságot akarunk/ De olyat, amelyben átfogóan és egységesen hatnak a piaci feltételek és a gazdasági folyamatokat átgondolt, a piaci mozgásokkal együtt haladó állami gazdaságpo­litika segíti. A továbbiakban a KEB el­nöke a Komló múltját, jele­nét és jövőjét meghatározó szénbányászatról szólt. Azok­ról a változásokról, amelyek itt ezrek sorsát érinthetik:- A vaskohászat szerkezet­átalakításával összefüggő kokszigény csökkenése meg­változtatta a liász-program célkitűzéseit. így a mecseki széntermelés fő fogyasztója a jövőben a pécsi Hőerőmű lesz, 1,2-1,3 millió tonna évenkénti igénnyel. Emellett lakossági célra évente 140- 150 kiloionna szén és 450 kilotonna brikett értékesíté­sével lehet számolni. Mindez módositia tehát a szénbá­nyászati tevékenységet, amelynek - világpiaci össze­hasonlításban - meg kell fe­lelnie a hatékonysági, gaz­dasági követelményeknek. Őszintén meg kell azonban mondani, hogy a szükséges­sé váló létszámfelvételi kor­látozás elsősorban Komlón okozhat foglalkoztatási gon­dokat. Olyan vállalati át­rendezésre van szükség, amely kiváltja az élőmunka erőforrással való hatéko­nyabb gazdálkodást. Végezetül így szólt a nagy­gyűlés résztvevőihez Lukács János, aki maga is egyik út­törője volt a város építésé­nek : — Komló város is a válto­zások időszakát éli, politikai közélete, szellemi élete, tár­sadalma nemcsak követője a változásoknak, hanem ala­kítója is annak. A cél: a szocializmushoz vezető saját út megvalósulása, a törvé­nyesség és demokrácia, az anyagi és szociális biztonság lehet. Ma ez lenne minden ,,felvonuló" kívánsága. M. Gy. Ünnepségek Mohácsén és Siklóson Mohácson, az esöáztatta zászlókat csípős tavaszi szél lengette hétfőn. Az évtizedek óta megszokott május elsejék­re azonban a nemzetiszinű és vc'rös lobogókon kívül szinte semmi nem emlékeztetett. A palotaboszok-mohócsi ifjúsági fúvószenekar előre beharango­zott reggeli zenés ébresztőjét a televízióból láthattuk, hall­hattuk a ’ sombereki Graná- riumból a körkapcsolások jó­voltából, de azért délelőtt 10 órára Mohácsra értek, hogy térzenével köszöntsék a Bar­tók Béla Művelődési Központ­ban gyülekező ünneplőket. A mintegy 400 ember a Magyar- ország című hetilap több mint kétórás programját nézhette végig — az eső miatt a szín­házteremben. A 25 év 4x25 percben elnevezést kapott • how-műsorban fellépett Be- rentei Péter énekes, Óvári Gi­zella és Becz Attila verseny- táncosok, a rádiókabaréból is­mert Farkasház y Tivadar és Ihos Józsel, dr. Pálfly József, a Magya/ország főszerkesztője, Kutasi Katalin magánénekes és Benkóczy Zoltán, a- Főváro­si Operett Színház művésze. Vámos Magda, a Magyar Di­vatintézet művészeti vezetője konferált a rögtönzött divatbe­mutatón, amelyen a menő ta­vaszi, nyári öltözékeket, fürdő­ruhákat mutatták be a manö­kenek. A műsort Oltványi Ta­más újságíró vezette. Mohácson több üzem, válla­lat készült majálist rendezni a szigeten, ám ezeket a kedve­zőtlen időjárás miatt május valamelyik vasárnapján tartják majd meg. B. M. * Siklóson is elmosta az eső a tervezett felvonulást és nagygyűlést a vár melletti sza­bad téren, s elmaradt a kul­turális program is. Az ünnep­lők a városi pártbizottság nagytermében emlékeztek meg május elsejéről. A 200-300 fős hallgatóság előtt Császár Ist­ván, a Tenkes Bútorgyár igaz­gatója mondott ünnepi beszé­det, majd a különböző mun­kahelyeken folytatódott a ma­jális. Ünnepi nagygyűlést rendeztek a fővárosban a Dózsa György úton, a korábbi felvonulások ha­gyományos helyszínén május 1-jén. Itt megjelent képünkön (b-j) Németh Miklós miniszterelnök, Bielek József, a fővárosi tanács elnöke, Jassó Mihály, a Budapest PB első titkára és Grósz Károly, az MSZMP főtitkára. MTI-fotó: Friedmann Endre - MTI-telefotó Nagygyűlés Pécsett, az Ifjúsági Házban (Folytatás az 1. oldalról.) viszónt még nem látják a va­lódi arculatát. Az SZDP min­denesetre olyan párt akar len. ni, mely nyomást tud gyakorol­ni az országos politikát for­máló pártra vagy pártokra. Az MSZMP, mint párt, kép­viseli saját törtéheimét abban az értelemben, hogy része volt a magyar fejlődésnek, a ma­gyar progressziónak. A mi pár­tunk most is, a jövőben is progresszív erőt jelent a fejlő­dés érdekében — szögezte le elöljáróban Koltai Dénes, az MSZMP Pécs Városi Bizottsá­gának első titkára. — Ami azonban a progresszióhoz szük­séges, az az, hogy a megújuló pártnak el kell határolnia ma­gát attól, hogy korábban a pártot kisajátították, szűk kis csoportok saját pecsenyéjüket a párt nevében a tömegek ká­rára sütögették. Mit akarunk? Valódi politi­kai reformokat ahhoz, hogy igazi nemzeti közmegegyezés tudjon létrejönni. Őszintén akarjuk azt, hogy más politi­kai erőkkel együtt szövetség­ben vagy koalícióban, vagy a velük való ellenzékben fogal­mazzuk meg nemzeti céljain­kat. Azt akarjuk, hogy őszintén el tudjunk számolni a múltunk­kal, meghatározva azt a pon­tot, amit már nem vállalunk, s amiben vállaljuk a kontinuitást. Nem szabad mindent elvállal­nunk, mert ha mindent fölvál­lalunk, minden a mi fejünkre száll vissza. Mi úgy gondol­juk, amikor a múltat elemez­zük, azért kell azt meqtennünk, hegy igaziból megtaláljuk kö­zös feladatainkat. A mi pár­tunk követeli, hogy ne leszá­molás, hanem elszámolás le­gyen. Nem kell megvárnunk azt, hogy június 16-án az ut­cára lépő tömeg kényszerítse ki 1956 vezetőinek politikai és jogi rehabilitációját, hanem be kell látnunk, ezt a rehabili. tációt nekünk kell kezdemé­nyeznünk, s garantálnunk min­denképpen, hogy politikai hi­bákért, tévedésekért életével a jövőben ebben az országbon senki sem feleljen. Nem vál­laljuk a bürokratikus hatalmat, a bürokratizmust, igazi önkor­mányzatot akarunk. És igazi esélyegyenlőséget, igazi fele­lősséget, igazi hatáskört ahhoz, hogy igazi pécsi politika tud­jon létrejönni. Miklósvári Zoltán Nem létező terrorszervezettel fenyegetőzött egy idegbeteg Zsarolás — bombariadóval a Ferihegyen Bombariadó volt vasárnap este a Ferihegy I. repülőtéren. A Frankfurtba tartó Lufthansa. gép indulása előtt a vámnál kilépésre jelentkező Elfner Ju­lianna Mária 28 éves, Frank­furtban élő magyar állampol­gár közölte: amennyiben a ná­la lévő több ezer NSZK-már- kót - amelyre nem volt hiva­talos kiviteli engedélye - a hatsóágok nem engedik kivin­ni az országból, akkor a Skor­pió nevű NSZK-beli terrorszer­vezetnek a gépen tartózkodó két tagja felrobbanlia az utas- szállítót. Az illetékes magyar hatósá­gok a gépet, az utasokat és csomagjaikat rövid időn belül átvizsgálták, ám robbanószer­kezetet vagy robbantásra al­kalmas eszközt nem találtak. Az ügybe az Interpol magyar nemzeti irodája is bekapcso­lódott, és az NSZK illetékesei­vel is felvették a kapcsolatot. A rendelkezésre álló adatok alapján megállapították, hogy Elfner Julianna Máriát - férje bejelentésére - az NSZK-ban április 27-e áta eltűnés miatt körözik. Az asszony feltehető­en idegbeteg. Vele volt 4 éves gyermeke is. Az utasszállító gép - az asz. szony és gyermeke nélkül — 3 óra késéssel hagyta el Ferihe­gyet. Az NSZK-szervek közlése szerint Skorpió nevű terrorszer­vezet nincs. Az Interpol irodá­ja együttműködve NSZK-beli kollégáikkal, előkészítette az asszony visszaszállítását. Május t.roham- rendörökkel Törökországban, Dél-Korea. ban és a Fülöp-szigeteken ro­hamrendőrök oszlatták fel a május 1-jei megmozdulásokat. Először ünnepeltek nyíltan Dél- Afrikában. Marokkóban 10 szá­zalékkal megemelték a mini­málbéreket, Izraelben viszont a benzinárakat növelték a munka ünnepének előestéjén. A megszállt arab területeken a palesztin felkelés szervezői kiáltványban foglaltak állást az ellenállás és a harc folytatása mellett. LAPZÁRTA Ali Mohammad Besarati, az iráni külügyminiszter első helyettese a Tehran Times-nak adott interjújában közölte, hogy Ali Akbar Hasemi Rafszandzsani, az iráni parlament elnöke a közeljövőben látogatást tesz a Szovjetunióban és Magyar* országra is ellátogat. A vasutasok majálisán, amelyet a rossz időjárás miatt a PVSK-csarnokban rendeztek meg, nagy sikerű koncertet adott a pécsi MÁV Szimfonikus Zenekar. Fotó: Läufer László Vacogó majális- így azért nem az igazi, más a hangulata az esemé­nyeknek itt a teremben, mint amilyen lett volna szép nap­sütésben a nagypályán. Azért eljöttünk a családdal kicsit körülnézni. Gyerekkoromban engem mindig elvittek a szü­leim majálisra és ma is szíve­sen gondolok vissza a május elsejékre - tárja szét karját a szakállas férfi a PVSK Ver­seny utcai tornacsarnokában. Attól nem kell tartania, hogy a gyerekei elkallódnak, nin­csen akkora tömeg, hogy ne lehetne szemmel kísérni sza­ladgálásukat, miközben felesé­ge figyelmesen hallgatja a .MÁV fúvószenekarának kon­certjét.' A fúvószenekar után művészi torna bemutató, a gyékényesi MÁV-énekkar, eszé­ki és nagykanizsai tánccsoport szórakoztatja a --közönséget. A gyerekeknek rajzversenyt, kö­télhúzást, üditőivó- és csoki­évá versenyt tartottak. A hűvös időjárásra való te­kintettel a Melinda utcai ma­jálist az Apáczai Nevelési Központ Művelődési Házában, a balokányligeti programot az Ifjúsági Házban tartották meg. A tettyei műsort összeállító DOZSO a csoportjait a műve­lődési központban várakoztatta egw darabig, de közönség nem lévén, elmaradtak a műsorszá­mok. Sokan mentek el viszont az^Apáczai Nevelési Központ­ba, az aulában már délelőtt fs többen érdeklődtek, hol lesz a majális, amennyiben a Me­linda utcában elmarad a ren­dezvény. A színházteremben és az aulában egymást követték a programok, az amatör mű­vészeti csoportok műsorai, az autómodellező bemutató, a játszóházak és az esti Condy- buli.

Next

/
Oldalképek
Tartalom