Dunántúli Napló, 1989. április (46. évfolyam, 90-118. szám)

1989-04-19 / 107. szám

e Dunántúli napló 1989. április 19., sxerda Pécs- Baranyai Kalendárium az 1989. évre Immár a negyedik alkalom­mal jelent meg' a Baronya Megyei Művelődési Központ kiadásában a Pécs-Baranyai Kalendárium. Tekintélyt paran­csoló mélybarna nyomással készült most is, mint a szá­zadelő fotográfiái. Minden ol. dalát stilizált keretezés díszíti. A korábbiak célul tűzték ki, hogy megőrizzék, számontart- sák múltunk jeles napjait a régimódi kalendáriumok hang­ján és szerkezeti modorálban. Az idei 228 oldalas kötet eze­ket a pozitivumokat megőriz­te, dr. Mándoki László szer­kesztő szakavatott kézzel válo­gatta 'ki az egyes időpontok­hoz kapcsolódó írásokat, mini- tanú Imányókot. A 22 fős szer­zőgárdában több, már ko­rábbról ismert név köszön vissza. Valamennyien Pécs is­mert srákirói, pubficisztói. A műfaj követelményei sze­rint a könyv az év 12 'hó­napja szerint épül föl. _Egy- egy fejezete azonos nézőpont szerint tagolódik, mégpedig „Naptár, események, évfordu­lók'', visszatekintő cikkeik, ki­sebb terjedelmű tanulmá­nyok, a 100 évvel ezelőtti, il­letve a tavalyi év jeles ese­ményeinek felelevenítésével. Lássunk néhány konkrét pél­dát! „Mi történt 1889 január­jában Pécsett?" (e cikk alap­szövege minden hónap vonat­kozásálban visszatér), „Pécsiek Köre Bp-en 1889-ben", „A jó nők szépségéről", „Kossuth Lajos és Pécs”, „Az első vi­lágháború játékkártyákon". Valamennyi érdekfeszítő hely- történeti kor- és helyzetrajz olvasmányos megformálással, mai érvényű kicsengéssel. Szinte minden hónap fejezetét anekdota zárja le. A korábbi évfolyamokhoz képest jóval igényesebb válo­gatásé szemléltető anyag gaz­dagítja a kötetet. Korabéli metszeteket is láthatunk, me­lyek Johannes Amos Comenius 1669-es könyvéből valók. Ezen kívül portrékkal találkozhatunk régi reklámok és moi hirdeté­sek társaságában, a városi látképek, családi képek, kár­tyalapok, tervrajzok, címerek és pecsétek, bélyegek, ploká- tok, tájképek, csoportképek és egyéb ábrázolások együttesé­ben. Haszna, gyakorlati jelentő­sége abban jelölhető meg, hogy a régi hagyományokat napjainkra hangszereli, az ősi műfaj hagyományait gondo­san ápolja és fölújítja. A ma mór másutt divatossá váló műfaj, kiadvány hiteles pécsi vetületét adja. Ismerethordo­zó, és ismeretnyújtó rendelte­tést tölt be a szórakoztatás mellett. Zóka László A zalaegerszegi színtársulat újvidéki fellépése Újvidéken vendégszerepeit a múlt hét végén a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház. A tár­sulat Alekszej Arbuzov, Kései találkozás című, kétrészes, ro­mantikus történetét és Hosek- Burjan Egejk című szobályta- lan komédiáját adta elő. „Ro­konszenves, néhány kiváló színésszel büszkélkedő, ügyes, fegyelmezett együttest ismer­hetett meg a vajdasági kö­zönség a zalaegerszegiekben" - írta a két előadásról közölt kritikájában, keddi számában az újvidéki Magyar Szó. Vitorláshojó-kikötő épül a fonyódi hajóállomás szomszédságában. A két méter mély vizű kikö­tőt — amelynek beruházási költsége mintegy 50 millió forint — kétszáznegyven méter hosszú móló védi és a tőkesúlyos hajók fogadására is alkalmas lesz. A vitorláshajó-kikötőt várhatóan már július végétől birtokba vehetik a hajósok. Pécsi kesztyűs fiából veszprémi püspök Ranolder János A Veszprémi Egyházmegyei Történelmi Munkaközösség ki. adásábon Takács Lajos tollá­ból összefoglaló munka jelent meg Ranolder János veszpré­mi püspök életéről és mun­kásságáról. Ranolder János 1806. május 16-án Pécsett srületett. Atyjá­nak a Fő utca (ma Kossuth Lajos u.) elején volt kesztyű üzlete. „A kesztyűs fia a kesz­tyűsök köténye helyett a re­verendát öltötte magára.” Ki­rály József pécsi püspök vette fel a kispapák sorába és küldte Pestre az egyetem teológiai karára. Felszentelése után Szepesy Ignác püspök jóvoltából a bécsi Augustine- umba került, ahol megszerez­te a teológiai doktori címet. Szíve visszahúzza Pécsre. Si­kerül is 1831 októberében a pécsi szemináriumban bibli­kus tanári kinevezést szerez­nie. Szepesy püspök megbíz­za a Szentírás magyar nyelv­re való fordításával, mert a Káldi-féle katolikus biblia el­fogyott. A Szent írás több zök­kenővel 1836-ban meg is je­lent- Pozsonyban, de csak in­gyen osztogatták. Nagyobb si­kere volt 1838-ban Pécsett megjelent Hermeneutica című biblia magyarázatokkal foglal­kozó tankönyveinek, amely két kiadósban is megjelent. E könyve még a pápa tetszését is megnyerte. 1840-ben megpályázza, majd meg is kapja kinevezését a pesti Magyar Királyi Tudo­mányegyetemre „hittudományi és egyházi szónokká”. Itt el­töltött öt éve és számos kül­földi utazása nagy mérték­ben befolyásolták gazdag egyéniségét. 1845 novemberében Sci­tovszky pécsi püspök előter­jesztésére a király pécsi kano­nokká, majd szemináriumi rektorrá nevezte ki. 1849 ápri­lisában Pécset Béccsel cserél­te fel. De csak rövid időre. 1850. május 12-én Pécsett szentelték püspökké. A szer­tartást a pécsi püspökből hercegprímássá kinevezett Sci- tovszky János végezte. Vesz­prémbe térve segített az ak­kor pusztított tűzvész kárval­lattoin, papjainak sorsán, fő­leg azokon, akiket a megtor­lás korszakában vád alá he­lyeztek, elítéltek. Az egykoTÚ tudósító szerint: „Legelső gondját a megzavart béke helyreállítására fordította." Szelíd modorával, szeretetével mindenki bizalmát megnyerte. Ranolder János főpapi tevé­kenységének legjelentősebb és legmaradandóbb jelei: az ál­tala sok áldozattal és küzde­lemmel alapított leánynevelő ‘intézetek, amelyeket Páli Szent Vince leányai vezettek. E vincés nővérek nagy szere­tettel ápolták a kisdedeket, tanították az iskolára kötele­zetteket. Először az irgalmas apácák települnek le Vesz­prémben. őket követik az „angol kisasszonyok" rendje, akik 1860-ban 4 osztályos elemi leányiskolát nyitottak. A tapolcai leánynevelő intézet alapítását a pesti Ranolder Intézet, majd a pápai zárda, a kaposvári iskola és a keszt­helyi Ranolder Intézet alapítá­sa követté. dr. Tóth István Mai gyermekirodalmunk kislexikonja Hegedűs Andrásnak 1971 - ben megjelent Legkedvesebb iróim óta most került sor ar­ra, hogy Székelyné Sipos Klá­ra és Botosné Koscsó Ilona tollából egy olyan kislexikon jelenhessék meg, amely min­den olyan, ma élő magyar író bemutatására törekszik, akinek eddig legalább három, a gyermek- vagy az ifjúsági korosztály számára irt kötete jelent meg. (Az egy- és két­kötetes szerzőkről a Függelék tájékoztot.) Mivel mindenfajta lexikon­ban előfordulhatnak tévedések, hibák, a szerzők az Efőszőban előre kijelentik, hogy „aka- ratlanul" is elkövethettek kö­vetkezetlenséget, tévedést. De nem ezek bemutatása a célunk, hanem inkább az, hogy rámutassunk arra, meny­nyire lényeges, fontos mun­kát végeztek a szerzők, midőn ABC-sorrendben nemcsak az Írókkal ismertetik meg a fia­talokat, hanem lehetővé tet­ték, hogy a jelentősebb ifjú­sági irodalmi alkotások is — szerzők feltüntetésével - is­mertté váljonak. Ekként a könyv lexikális fő része 133 iráról, a Függelék pedig to­vábbi 163 szerző műveiről tájékoztat. Sorra kerülnek itt az iskolai, a családi vonatkozású, a tör­téneti regények éppúgy, mint a fantasztikus témájúak. Ezek­hez járulnak még a kisebbek számára írt mesegyűjtemények, meseregények. Találkozhatunk így egy-egy író kedvenc alakjaival, akiket az olvasó is megkedvelt: Ma­zsoláókkal, Mackó királlyal, Süsü sárkánnyal, Kincskereső Pipitérrel, Lusta Emmivel, Pihe Palival, Hiszipiszivel, Lekvár­cirkusz bohócaival stb. Amennyire dicsérendő a szépszámú történelmi regény, annyira elvetendő a nevelő célzat nélküli, a csak idegfe­szültséget okozó mű, mint amilyen például a Postarablók cimű alkotás. Ugyanígy kerü- lendők a tartalmatlan mun­kák is, igazat adva Tatay Sándornak: „A gyerekek ál­talában igényesebbek a lel- nőtteknél, kevésbé tűrik az ügyes semmitmondást." Sajnálatos, hogy a kislexi­konban feltüntetett, csaknem 300 íróból csupán három a pécsi (Galambosi László, Hal­latna Erzsébet, Pákolitz István), a Pécsről valamilyen okból „elszármazottak" száma vi­szont jelentős. Érdemes meg­említenünk őket, mert hisz hol a születés, hol az iskolai tanulmányok, vagy a munka­helyi körülmények hosszobb- rövidebb ideig Pécshez kötöt­ték személyüket. Ilyenek: Ka­lász Márton, Kende Sándor, Kolozsvári Grandpierre Emil, Kovács Lajos, Lázár Ervin, Megoy László, Mészöly Miklós, Nagy Franciska, Nemere Ist­ván, örsi Ferenc, Pető Sán­dor, Szász Imre, Szepesi Atti­la, Takáts Gyula, Thlery Ár­pád, Tőke Péter, Weöres Sán­dor. Hátha még hozzájuk sorol­hatnánk azokat az ifjúsági írókat, akik az utóbbi évtize­dekben Pécsett éltek és el­hunytak. Tóth István dr. A helyi szavazás eredménye: Buzsák válik, Balaton­fenyves marad Újabb helyi szavazásokat tar­tottak az elmúlt napokban So­mogy megyében: Balatont eny­ves lakéi az idén várossá ava­tott Fonyódtál, a népművésze­téről ismert Buzsák polgárai pedig a lengyeltáti községi kö­zös tanácstól való „válás" ügyében nyilvánítottak véle­ményt. A szavazás eredménye szerint Fenyves továbbra is Fonyód városrésze marad. Jóllehet a leadott nyolcszázhuszonkettő szavazat kétharmada az önálló­sulás mellett szólt, de ez nem tette ki a választópolgárok össz- létszámának a felét. Végső so­ron tehát azok döntöttek, akik távolmaradásukkal fejezték ki akaratukat. Buzsákon egyértelműbben — a választásra jogosultak több mint nyolcvan százalékának „igen" szavazatával — fejező­dött ki a közakarat az önálló­sulás mellett. A Somogy me­gyei társközségek átlagánál jobban ellátott település lakói* úgy vélik, hogy saját önigaz­gatással és takarékos tanácsi apparátussal ésszerűbben hasz­nálhatják fel anyagi lehetősé­geiket. Gazdasági önállóságuk további erősitésót a falu nép­rajzi hagyományaira és a kö­zeli csiszta-pusztai termálfürdő­re alapozott balatoni „háttér idegenforgalomtól" remélik. SZÍNHÁZ Nemzeti Színház: Bécsi vér (este 7 óra). Illyés Gyula-bérlet. Stúdiószínház: Találkozás (este f8 óra). HANGVERSENY Liszt Terem: „B” kamarabérlet IV. hangversenye (a február 22-én el­maradt előadás helyett) Zeke La­jos orgonaestje. Közreműködik: a pécsi Bach énekegyüttes. FILM ! Petőfi: Valahol Európában <f2) Krokodil nlO). Dundee II. (f 4, f 6, f8. Kossuth: Krokodil Dundee II. (10. 12. f3, f5). Omen (f7. f9). Kossuth, klub: Recsk (5). Park: Apacsok (2). Mózes (4, hn7). Komló: Nebulók (f3). Rendőraka­démia (4. 6. 8). Mohács: Com­mando (6). Isten akaratából (8). Siklós: Bosszúvágy (7). Vajszló: A kilencfarkú macska (5). Villány: Rumba (7). Hosszúhetény: Bara­bás (7). RÁDIÓ KOSSUTH RADIO 8.20: Eco-mix. — Gazdasági ma­gazin. 8.50: A Holló együttes fel­vételeiből. 9.05: Verbunkosok, nó­ták. 10.05: Elvesztett otthonok. 10.36: Operettparádé. 11.29: Feje­zetek Erdély történetéből. — V. rész. 12.45: Törvénykönyv. 13.00: Klasszikusok délidőben. 14.10: A magyar nyelv századai. 14.25: Ope­raslágerek. 15.00: Népzenei Han­gos Újság. 15.38: Az éjjeliőr. No­vella. 16.20: Miska bácsi leveles­ládája. 17.00: Nyugdíjas munka­nélküliség. 17.30: Beszélgessünk ze­néről. 17.50: Filmzene. 19.15: A Rádiószínház bemutatója. Marija. Iszaak Babel színművének rádióvál­tozata. 20.10: Draskóczy László népzenei feldolgozásaiból. 20.35: A külpolitikai rovat műsora. 21.05: Hallgassuk együtt! 22.00: Hírvilág. 22.30: Eqy igazgató névjegye. 22.50: Évszázadok mesterművei. 23.40: Schumann: Négy ének kettős­karra. PETŐFI RADIO 8.05: Idősebbek hullámhosszán. 9.05: Napközben. 12.10: Fúvósin­dulók. 12.30: Ifj. Járóka Sándor népi zenekara játszik. 13.05: A tegnap slágereiből. 14.00: Hozott anyagból — ... avagy így rádió­zunk mi. 15.05: Zenerulett. 17.05: Kölyökrádió. 17.30: ötödik sebes­ség. Csak középhullámon: 18.30: Sport. — Közvetítés a labdarúgó MNK negyeddöntőiről. Az URH- sávban: 18.30: Garázs. 19.05: Willi Boskovsky operettfelvételeiből. 19.55: Albumajánlat. 21.05: Tanakodó. 22.00: Töltsön egy órát kedvencei­vel! 23.15: A dzsessz története. 23.55: A Hobo Blues Band fel­vételeiből. BARTÓK RADIO 9.08: Barokk kamarazene kora­beli hangszereken. 9.55: A Román Rádió és Televízió szimfonikus ze­nekarának hangversenye. 11.54: Ze­netörténeti értéktár. 12.22: Magyar művészek operafelvételeiből. 13.05: Szonda. — Tudományos magazin. 13.35: Muzsikáról versben, prózá­ban. 14.03: Csajkovszkij: Rómeó és Júlia — nyitányfantázia. 14.25: A magyar nyelv hete. 15.00: Berg: Wozzeck. Háromfelvonásos opera. 16.30: Mozart: F-dúr zongora­verseny. 16.55: Brahms: B-dúr szex­tett. 17.30: XX. századi magyar oratóriumok. 18.10: Holnap közve­títjük. 18.30: Az MR szlovák nyel­vű nemzetiségi műsora Szegedről. 19.05: Embertan — középhaladók­nak. 19.35: Kapcsoljuk a Zeneaka­démia nagytermét. Osztrák kulturá­lis hét. A Clemencic Consort hang­versenye. Közben: Kb. 20.15: Mes­terséges kromoszóma. Kb. 20.35: A hangversenyközvetítés folytatása. Kb. 21.20: Könnyűzene Ausztriából. Kb. 21.45: Csellóművészek felvéte­leiből. 22.00: Diszkotéka. — Le­mezbarátok órája. 23.00: Fiatalok stúdiója. PÉCSI RADIO 5.55: Hajnaltól reggelig Dél­Dunántúlon. Jó reggelt I (Kossuth) — Dél-dunántúli krónika. — Lap­szemle. — Útinform. — Tegnap történt. 7.00: Jó reggelt I — Lap­szemle. — Időjárás. — ügyeletek jelentik. — Útinform. — Dél-du­nántúli krónika. — Sporthírek. — Programajánlat. 8.00: Műsorzárás. 18.30: Szerbhorvát nemzetiségi mű­sor. 19.00: Magyar nyelvű hírek. 19.05: Német nemzetiségi műsor. 19.35: Műsorzárás. TELEVÍZIÓ MAGYAR TELEVÍZIÓ 1. MOSOR 8.58: Műsorismertetés. 9.00: Kép­újság. 9.05: Tévétorna nyugdíja­soknak. 9.10: Hármas csatorna — ismétlés. 9.55: Két férfi, egy eset. NSZK bűnügyi filmsorozat — ismét­lés. 10.55: Stúdió '89. — ismét­lés. 11.40: Képújság. 16.28: Műsor- ismertetés. 16.30: Hírek. 16.35: Déli videóújság. 16.45: Hírek szlo­vák nyelven. 16.50: Reklám. 16.55: „Türelöm köll a szögénységhön...” — X/10. rész: A kofa. — Epilógus. 17.10: Legyen a vendégem! Rá­tonyi Róbert műsora. 17.50: Műsor­ajánlat. 17.55: Reklám. 18.00: Új reflektor magazin. Érdekvédelmi mű­sor. 18.45: Reklám. 18.50: Esti me­se. 19.00: Színházi este. — I. rész: Beszélgetés a kaposvári Csiky Ger« gely Színházban, az Oidipusz ki­rály című darabról. 19.20: Reklám. 19.25: Közlemények. Műsorajánlat. 19.30: Híradó. 20.00: Reklám. 20.05: Színházi este. — II. rész: Oidipusz király. Tragédia két részben. A kaposvári Csiky Gergely Színház előadása. Kb. 22.55: Híradó 3. TV2. 17.00: Képújság. 17.15: TV2. Ben­ne: Reklám. — Riportok. — Idő­járás. — Zene. — Tévétorna. 17.45: Kérdezz — felelek. Egri János mű­sora. 18.00: Telesport. 18.25: Gye­rekeknek. Rajzfilmek. 18.48: TV2. 19.00: Zenés Tv-Színház: Jacobi Viktor: Leányvásár. Az operett té­véváltozata. 20.39: TV2. Benne: Népzene zenekarra. Lajta: Soproni képek II. 21.00: Híradó 2. 21.20: TV2. 21.25: AC Milan—Real Madrid. Bajnokcsapatok Európa Kupája lab­darúgó-mérkőzés. — Bayern Mün­chen—Napoli. UEFA Kupa labda­rúgó-mérkőzés. 23.10: TV2. Nap­zárta. JUGOSZLÁV TELEVÍZIÓ 1. MŰSOR 8.15: Műsorismertetés. 8.20: Hí­rek. 8.25: Tv-naptár. 8.35: A szu­pernagyi — sorozat gyermekeknek. 9.00: Iskolai program. 10.30: Hí­rek. 10.35: Iskolatelevízió. 12.40: Elmulasztották? — Nézzék! 15.10: Hírek. 15.15: Elmulasztották? — Nézzék! 16.00: A Sólyom-hegyge­rinc — filmsorozat. 16.30: Magyar nyelvű tv-híradc. 16.45: Oktatómű­sor. 17.15: Tv-napló 1. 17.35: A szupernagyi — sorozat gyermekek­nek. 18.00: Rajzfilm. 18.05: Szá­mok és betűk — vetélkedő. 18.30: Dokumentumprogram. 19.10: Időjá­rás. 19.15: Rajzfilm. 19.30: Tv­napló 2. 19.53: A moi sport. 20.00: Filmest: Kontra-ütés — ausztrál já­tékfilm. 22.35: Tv-napló 3. 22.55: Éjszakai program. 0.55: Hírek. 2. MŰSOR 17.40: Műsorismertetés. 17.45: Tv­noptór. 17.55: Hírek. 18.00: Korlo- vaci, siseki, gospici, bjelovari és vorazdini krónika. 18.45: A nap műsoro. 19.30: Tv-napló. 20.00: Sportszerda: Európai labdarúgó ku­pák. 22.30: Hjfek. 22.40: Időjárás. HARMADIK MŰSOR 17.30: Zágrábi program. 19.30: Műholdas program. SKY CHANNEL 7.00: DJ Kat-show. 7.05: Den­nis. Vígjátéksorozat. 9.30: The Lucy- show. Vígiótéksorozat. 10.00: Visz­szaszómlólós. 11.00: Sullivanék. Filmsorozat. 11.30: Sky-krónika. 1?-30: G.ond‘,órum- 13.00: Egy má­sik világ. Filmsorozat. 14.00: Landscape Channel. 15.00: Változó világ. Filmsorozat. 16.00: Szeretni. Filmsorozat. 16.30: Családi ügy. Víqjátéksorozat. 17.00: Visszaszám­lálás. 18.00: Eurosport műsorismer­tetés. 19.00: Eurosport. 24.00: Euro­sport műsorismertetés. 1.30: Az Arts Channel műsorai. 4.30: Landscape Channel. SUPER CHANNEL 7.00: Hírek. 7.15: üzleti hírek. 7.45: Hírek. 7.55: Időjórósjelentés­8.00: Egyveleg. Videóklip-ölszeállí­tós. 14.30: Európai kitekintő. 15.30: Slágerlista-körkép. 16.30: Forró drót. Élő telefonos kívánságműsor. 18.30: Üj zenei show. 19.30: Hét­köznapok a Halál-völgyben. Wes- ternsorozat. 20.00: Tetthely. NSZK bűnügyi filmsorozat. 21.45: Hírek. 22.00: Dempsey és Makepeace. Bűnügyi sorozat. 22.55: A profik. Sorozat. 24.00: Egyveleg. TV 5-OS 16.05: Hírek. 16.10: A hollandok kincse. Tévésorozat. 16.30: Főzőmű­sor. 17.00: Pihenőidő. Gyermekmű­sor. 17.30: Számok és betűk. Ve­télkedő. 17.55: Hírek. 18.00: Alli­gátorok fia. Játékfilm. 19.30: Csil­logó papiros. 20.00: Jelenidő. Ri­portfilm. 21.00: Carabine-dosszié. 21.30: A múltját kereső ember. 21.55: Közjáték. 22.00: Tv-hírodó. 22.30: Időjárásjelentés. 22.35: Is­meri ön Svájcot? Vetélkedő. 22.40: Francia ajkú kontinensek. Varieté­műsor. 23.10: Komolyzene. 24.00: Személyiségek. 1.00: Műsorzárás. OSZTRÁK TELEVÍZIÓ 1. MOSOR 9.00: Híreit. 9.05: Isaura, a rab­szolgalány — brazil sorozat. 9.30: Francia nyelvtanfolyam — ismétlés. 10.00: Iskolatévé. 10.30: A világ legmulatságosabb embere — ame­rikai^ dokumentumfilm Charlie Chap­linről ismétlés. 12.00: Quinosco- pio — rajzfilm. 12.05: Külpolitikai magazin — ismétlés. 13.00: Hírek. 13.10: Mi — ismétlés. 13.40: Új mitológia — rajzfilm. 13.45: Lom­tár. — Fatty a vurstliban — bur- leszk. 14.00: Az elbűvölő Jeannie ~ vígjótéksorozat. 14.25: Nudnik rajzfilm. 14.30: Onedin család-* filmsorozat. 15.25: Homo techno- logicus — rajzfilm. 15.33: Jackie es Jill — rajzfilm. 16.00: A négy­levelű lóhere — bábszínház. 16.35: Mini műterem. 16.55: Mini tv-hir­ado. 17.10: A világ körül. 17.40: Mini klub. 18.00: Isaura, a rab­fíol??,ány braii* sorozat. 18.30: MacGyver — kalandfilmsorozat. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Sporthírek. 20.15: A kölcsönnagyi — tévésoro­zat. 21.10: Oldalpillantások, 21.15: Az utolsó határ — amerikai film. 22.40: Gyilkossággal vádolva — amerikai film. 23.50: Hírek. 23.55: Chicago, 1930. — bűnügyi soro­zat. 0.40: Hírek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom