Dunántúli Napló, 1989. február (46. évfolyam, 32-59. szám)

1989-02-01 / 32. szám

Wlég proletárjai, egyesüljetek! A WHO európai irodájának vezetője Pécsett Tegnap Pécsre érkezett dr. Ilona Kickbusch (középen) a WHO európai irodájának igazgatója. A városi taná­cson Szabó Sándor elnök- helyettes, valamint dr. Sohár Endre városi főorvos fogad­ta a vendéget. Ezt követően a város egészségügyi veze­tőivel a szeptemberben Pé­csett tartandó WHO-szimpó- zium szervezésével kapcso­latos tennivalókat, a tudo­mányos és fakultatív progra­mokat tárgyalták meg. Dél­után a Nevelési Központba, a szimpózium leendő szín­helyére látogatott az igaz­gatónő. ilést tartott az MSZMP ■agyai végrehajtó Utaltsága d őszerű politikai érdéseket vitattak meg Első ízben tegnap, az újon- 3n megválasztott tagjaival — r. Ivancsics Imre, a JPTE rek. »'a, dr. Koltai Dénes, a Pécs irosi pártbizottság első titka- Piti Zoltán, a megyei ta- 3cs elnöke, Varga Mihály, a IÉV vezérigazgatója - kiegé- úlve, teljes létszámmal kezdte ieg munkáját az MSZMP Ba- !nya Megyei Végrehajtó Bi- ^ttsága. A testület elsőként tudomá- d vette a MESZÖV-ben dol- 3zó kommunisták saját hely­sük áttekintése során tett egállapításaikról és további ^adataikról szóló tájékoztatót, Qjd állásfoglalást fogadott el * ott dolgozó kommunisták ladataira. Ez többek között egállapítja, hogy az érdek- ípviseleti munka továbbféj- sztése, a feszültségek felol- 3sa több vonatkozásban or- égos döntést is igényel, de ^el párhuzamosan a megyei övetség érdekképviseleti mun­kának továbbfejlesztése is a 5jyi igények, valamint a terü- h és ágazati sqjátosságok fi- Velembe vételével szükséges, végrehajtó bizottság a me- társadalmi és gazdasági lete szerves és fontos részé- tekinti a Fogyasztási Szö- ^kezetek Megyei Szövetségét, ’9szövetkezeteit és gazdasági egységeit. A megyepolitika ala. kításábon, az ellátás-, a pénz­ügy- és a lakáspolitika területi céljai megvalósításában számít a fogyasztási, a takarék- és lakásszövetkezetek hatékony és aktív közreműködésére, lehető­séget lát szerepük növelésére. A MESZÖV-ben, a szövetkeze­tek és gazdasági egységek irá­nyítása alatt működő társadal­mi, érdekképviseleti, mozgalmi szervekben a párt tagjai folya. matos és nyílt vitában szerez­hetnek szövetségeseket a párt politikájának. Az ott dolgozó párttagoktól a párt véleményt kér a fontosabb országos és helyi kérdésekben, valamint a megyei szervezet egészét érintő döntések előtt. Fontosnak tart­ják, hogy a kommunisták ké­szüljenek fel és aktívan vegye­nek részt a szövetkezeti moz­galom és az érdekképviseleti munka megújításában, ennek során a belső feszültségek fel­oldó sóban. A végrehajtó bizottság elfo­gadta az 1988. évi pártépítés tapasztalatairól, valamint a megye párt-, állami vezetőinek és a Környezetvédelmi és Víz­ügyi Minisztérium képviselőinek feladategyeztető tárgyalásáról szóló tájékoztatókat. (Folytatás a 2. oldalon) Két vezető nyugati hírügy­nökség kedden külön jelentés­ben foglalkozott Grósz Ká- rolynak, az MSZMP főtitkárá­nak és Németh Miklós minisz­terelnöknek az 1956-as esemé­nyek értékelésével kapcsola­tos legutóbbi nyilatkozataival. A nyilatkozatokból mind a francia AFP, mind az ameri­kai AP azt emelte ki, hogy a magyar politikai vezetés még nem zárta le a szóban forgó események' újraértékelését, az ezzel kapcsolatos vita még hátra van. A hírügynökségek idézték Grósz Károlynak azt a kijelen­tését, amely szerint nem tud­ja: milyen indíték vezette A pécsváradi iskola új szárnya (Folytatás a 2. oldalon) Gyarapodik Pécsvárad Az együttműködési megállc- rodásokat értékelte hétfőn a récsváradi nagyközségi közös anács végrehajtó bizottsága. 986 tavaszán kötötték, illetve ijították meg a Pécsváradon nűködő gazdasági egységek­kel a településfejlesztés, a la­kosság szükségleteinek kielégí- ését szolgáló feladatos meg­oldására szóló szerződéseket. Közös óhajként fogalmazódott meg már akkor, hogy a meg­állapodások ne az irattárnak készüljenek, hanem szolgálják a községpolitikai célkitűzéseket. A pécsváradi sportkör hosz- szú éveken keresztül súlyos anyagi gondokkal küszködött, míg 1986 óta anyagi helyzetük ,megszilárdult, és mintegy 270­(Folytatás az 5. oldalon) Az ipari miniszter sajtótájékoztatója Létkérdés a szerkezet­átalakítás gyorsítása (Munkatársunk telelonjelentése)- Míg korábban az Ipari Minisztérium a gazdálkodó költségvetési befizetésének egynegyedét az ipar támoga­tásaként az államtól vissza­kapta, addig az elmúlt évben ez a támogatás az egyhatodá- ra csökkent - jelentette ki Berecz Frigyes ipari miniszter tegnapi sajtótájékoztatóján. - 1989-ben csaknem teljesen megszűnik az ipar támoga­tottsága, ugyanis idén már csak a bányászatra, kohászat­ra, könnyűiparra korlátozódik, kétmilliárd forint összértékben. A miniszter hangsúlyozta, 1988-ban nem a termelés nö­vekedését várták elsősorban, hanem a minőségi változást. Az ipar bruttó termelési érté­ke közel 5 százalékkal nőtt 1987-hez viszonyítva, kiugróan jól teljesített a szövetkezeti ipar, és szerényen növekedett a magánkisipari szféra terme­lése, ugyanakkor az állami iparé kissé visszaesett. A piaci átrendeződés elkezdődött, a szocialista export és import lényegében változatlan mérté­ke mellet a konvertibilis ex­port 19,2 százalékkal nőtt, és az eladott áruk négyötöde jól fizető, fejlett tőkés országban értékesült. (Ugyanakkor az ipari termelés konvertibilis importja 1,4 százalékkal csök­kent.) A szerkezetváltást meghatá­rozó kutatás-fejlesztés ráfordí­tásai növekedtek (2 százalék­kal) mégis az elmúlt évi 18 milliárd forint e célra elenyé­sző. Nyugaton ennek a három­szorosára van szükség egyet­len jelentős témának — pl. egy új elektronikai generáció­nak — a gyártásba viteléhez. Ráadásul hazánkban a kuta­tás fejlesztése és a beruházá­sok nincsenek összhangban. — A szerkezetátalakítás gyor­sítása az ipar létkérdése — mondta Berecz Frigyes. - Vé­leményem szerint a szerkezet- váltás leggyengébb pontja az, hogy gyakorlatilag nincs meg­szűnő vállalat. Pedig az élet- képteleneknek nagyon gyorsan (Folytatás a 2. oldalon) IBUSZ-újdonságok, Mátok Harmincegy kis piros nyíl lehtésefatársunk telelon’e' utazó J.e3nagyobb magyar tató iát lrodo sajtótájékoz- Budn tartották tegnap ben ^sten a Hűvösvölgy­az IBLK7Sze,,1en,tcir Erik°' az úisó • . vezérigazgatoja tQ J °9|roknak elmondot­tál ■ ,rekord forgalom­tendőt rt<rf( 01 elmúlt esz' hoqv lj. °,mi azt jelenti, ki. • *°zel 7 millió ember szer,,5 °eutazását intézték, SSSS: lFo'vlotás o, 5. oldalon) Mi lesz a Pet>' *"*" *....... .. Eg yüttműködik a tanács a helyi cégekkel A világsajtó visszhangjából Magyar vezetők nyilatkozatai Február 10-re összehívták az MSZMP Központi Bizottságát A Politikai Bizottság ülése A Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottsága tegnapi ülé­sén február 10-re összehívta a Központi Bizottságot. Napirendjéül idő­szerű politikai kérdések megtárgyalását javasolja. Á tartalomból: Mázmizéria (3. oldal) 103 éves Pécs legidősebb polgára (5. oldal)

Next

/
Oldalképek
Tartalom