Dunántúli Napló, 1988. május (45. évfolyam, 120-150. szám)

1988-05-22 / 141. szám

1988. május 22., vasárnap Dunántúli napló 5 Újdonságok a minőség jegyében Képeinken balról: A magyar álom-autó, a Fiat és a Trabant összeházasításán túl más szocialista autóalkatrészeket is magában foglal, a Dacia belső kényelmét Ígéri és gyártót keres; a Veszprémi Szénbányák VHP gépesített biztosítóberendezés csalódja. Á tavaszi BNV-n jártunk AEG barkácsgép-bemutató Milyen a tavaszi BNV, a beruházási javak szakvására? Két napot bolyongtam, hogy mindent szemügyre vegyek, s félő, sok mindent így sem lát­tam. Hogy milyen a vásár? Fárasztó. Hadd tegyem hozzá — szerencsére! Több mint 101 ezer négyzetméteren itt a nagyvilág Budapesten: 910 magyar és több mint 1100 külföldi kiállító mutatja be korszerű termékét a jó üzlet­ikötés reményében. Van itt minden, amit csak a szem­száj megkíván, ha épp nem fogyasztói, hanem gyártói szemmel néz körül a kíváncsi pavilonról pavilonra, és ke­resi a szabad területeken ki­állított kis mütyüröktől kezdve a hatalmas gépmonstrumokig -a látnivalókat. Az pedig akad bőven. A kiállítói területbén a jár­műipar vezeti a sort, azt alig több mint 1100 trr’-rel kisebb területtel az elektrotechnika és az elektronikai seregszem­le követi, a legkisebb terüle­tet a mezőgazdasági és élel­miszeripari gépek és berende­zések foglalják el (73 m2), míg a biotechnológia a ma­ga 285 m2-én, lényegében kis helyen is számos új dologgal lepi meg az érdeklődő szak­embereket. De hagyjuk az ilyen összehasonlításokat, ezek csak sejtetni képesek a hazai és vilógfejlődés irányát. Talán a közlekedéssel kez­dem, hisz az így-úgy többün­ket foglalkoztat nap mint nap. A személyautók közül a vá- sárlótogatók által „magyar ó/om"-nak elkeresztelt csoda­szép sárga kisautó — sajnos eldugva, a Centrum-színpad mellett — a MATHIAS Design Stúdió standján békésen tűri az irigykedő tekinteteket. Már csak azért is, mert nagy be­tűkkel ráírták: gyártót kere­sünk. Nohiszen. A formaterve­zője, Borlói Mátyás kétévi munkájának eredményéről sze­rényen csak ennyit mond: „Nem akarunk ellenfele lenni egyik autónak sem . .. De kis sorozattal el lehetne kezdeni c gyártását és közben inten­zíven tovább lehetne fejlesz­teni." Az tény, van elég ha­zai autóipari gyártó, van öt­let és bizonyos gyártói hagyo­mány is. A 900-as Fiat-motor­tól eltekintve minden része szocialista vagy magyar ter­mék. Beülhettem. Belül a Da­cia utazási kényelmét nyújtja a „magyar álom". Sokan járták körbe, néze­gették a felnyitott motorház- tetőjű, elsőkerék-meghajtású, kék színű ZAZ 1102-es típust a szovjet standon. Ahogy el­néztem a kíváncsiakat, bizo­nyára néhányon helyben le tudták volna szurkolni az árát — ha megtudták volna, hogy valójában mennyibe is kerül majd. A méltóságteljes Mer­cedesek, Volvók, japán és más kocsicsodák is vonzották az embereket, de ezért bőven jutott néző a Daciák és a különféle terepjáró változat­ban kiállított ARO-k elé is. A különféle típusú és rendelte­tésű haszonjárművek, személy- szállító- és teherautók is tet­szést arattak, bár a „nagyok” között a mikrobuszt is kiállító Ikarus a sztár. A már hagyo­mányosnak számítók mellett van VW, Isuzu GM (japán) és Volvo alvázas is. Látványnak is nagyon szépek. S ha már a járműveknél tartunk, nem hagyható ki azok egyik leg­ősibb ellensége, a korrózió sem. A WE-606 és a WE-607 elektrokémiai korrózió elleni védőrendszer lényege, hogy száraz közegben nincs vagy csak minimális mértékben van kémiai reakció, ezt a kiküszö­bölő hatást intenzív irányított szellőztetéssel éri el. Tehát megelőz. A többszörösen dí­jazott szabadalom „atyja”, Werling Géza bemutatója az Ikarus mellett szerényen húzó­dik meg. Korrózióvédelmi rendszerére - mely bármely típusú személyautónál, autó­busznál és haszonjárműnél al­kalmazható — Pécsett kivite­lező üzlettársat keres. Hiába, senki sem próféta a saját ha­zájában. Az „A" pavilon olasz standján vitrinben ott a fia­talok álomjárgánya, az ICE kereskedelmi irodánál látható Cagiva 125 cm3-es áramvona­las karosszériájú, csillogó, fe­kete motorkerékpár, melynek végsebessége — természetesen nem a vitrinben — 180 km/óra. S még a járműveknél tartva: a svéd BEREMA cég emelőkötelei száműzhetik a drót és más kötelet vontatás­nál, emelésnél, rögzítésnél. Az elekteronikai ipar fény- sebességgel száguld, s ki tud­ja, még mennyi idő alatt mi­lyen utakra képes. Az SZKI standján is egymást érik az újdonságok. A HVP kiadvány- szerkesztő IBM PC XT/AT kom­patibilis gépekhez nyomda az asztalon. Ez itt a BNV-n vi­lágpremier! A GEM/3 Desk­top — ez egy új, grafikus fel­használói csatoló — is a tel­jes európai piacot megelőzve, elsőként hazánkban és a BNV-n látható működés köz­ben. A „Pigalle" rendszerük­kel optikai lemezen forgalom­ba hozható útikönyv, lexikon, bármely múzeum teljes kép­anyaga szöveggel együtt. A „Prima” é es a „Recognita" rendszerük is főként a számí­tógépes képi feldolgozást, il­letve a optikai karakterfel­ismerést teszi lehetővé számí­tógéppel. A SZÜV elektroni­kus pénztárgépek — vonalkód­leolvasókat is — rendszerbe kapcsolását mutatja be, ho­gyan lehet 16 vagy 32 pénz­tárgépet egyetlen számítógép­hez csatlakoztatni, úgy, hogy az a legszükségesebb adatok mellett még az ÁFÁ-t is ki­számolja. (Hasonló rendszert most helyezett üzembe a pécsi Konzum Áruház az ÉGSZI- DÉLSZÁM rendszere alapján.) A SZÜV főleg az alkatrészter­vezőknek és a településfej­lesztőknek képes sokat segí­teni, hisz látható a két szá­mítógép „képernyőjén", hogy a hazai szabványtárral kiegé­szített tervezőmasina miként szerkeszt meg egy adott al­katrészt, míg a „Teletni" épp Győr egy 500 hektáros részét vetíti ki, aszerint, hogy a köz­művekre, a telkekre, vagy a tulajdonlapokra — azt is azon­nal kinyomtatja kívánságra —, avagy bármire is kíváncsi az ember. A standokon annyi, de annyi számítógép „prüttyög", hogy csak igazi számítógépes szakember tudja azokat első látásra megkülönböztetni, örültem, amikor a nagy ka- valkádban észrevettem az olasz NEOLT cég NED típusú számítógépeit, azok a rajz­asztalon a nézelődők szeme láttára írták a különféle be­tűket, rajzolták a különféle beléjük programozott ábrákat. A BNV-re nemcsak a látni­valók és üzletkötések — remél­hetően sok köttetik a vásár során —, hanem a sajtótájékoz­tatók is jellemzőek. A KÁF (Kiváló Áruk Fóruma) Tárca­közi Bizottság díjátadó ünnep­ségén tanúja lehettem egy baranyai sikernek: a MECSEK- ÉP GMK az importpótló fém-vízmérték-csalódjára — melyet 1987-től gyárt 30—100 cm-es mérettartományban — elnyerte a minőséget tanúsító KÁF-emblémát. Hoffmann An­tal érthetően nagyon örült az eredménynek . . . Nem csoda, hisz 27 gyártó 54 terméke kö­zött ott lenni az élen! A be­vezetőben elhangzott, hogy soha ekkora igény nem volt a minőségre a piac érdekében, mint napjainkban. Ezt a tö­rekvést többnyire maga a BNV is híven tükrözi. Annak csak örülhetünk, hogy új kor­mányrendelet várható a mi­nőségfejlesztés érdekében. Re­mélhetjük, hogy az majd zöld utat és jól megfontolt anyagi érdekeltséget biztosít azoknak a gyártóknak, melyek rende­let nélkül is tudják: csak a minőség számíthat egyértelmű piaci sikerre. A Műszertechni­ka Kisszövetkezet sajtótájé. koztatóján az fogott meg, hogy a 170 fős gárda 75—80 százaléka diplomás (villamos- mérnökök és/vagy matemati­kusok), a tavalyi termelési ér­tékük 1,5 miliárd forint. Kis cég, nagy ésszel és világhó­dító tervekkel. Ha a COCOM- rendszer enyhül, még többre képesek, máris az USA-piac- ra kacsingatnak, sőt tervezik leányvállalat felállítását a számítógép egyik oroszlánbar­langjában. A Videoton standján látott számítógépes rendszerek, a legkorszerűbb kommunikációs RH- és URH-központjaik, az­tán a saját erőből vagy tár­sakkal kifejlesztett különféle robotjaik (a palettás szerelő­sor, a kapcsolószerelő robot, a hegesztő automata stb.) is jel­zi, hogy mind erőteljesebben nyitnak a jövőt jelentő útfélé. Sajtótájékoztatójukon arról is szó volt, hogy a mamutvál­lalat menyiben korszerűsíti sa­ját szervezetét, hogy minél ru­galmasabban élhessen a piac lehetőségeivel. A laikusokat lázba hozó új sztereó Thom­Magyar-osztrák PETA tető­térablak son tv-családjuk ugyan látha­tó, de majd az őszi BNV-n, a fogyasztási javak vásárán lesz bizonyára sláger. A Vi­deoton 15 milliárdos fejlesz­tési programja is sejteti, mennyire az észt helyezik előtérbe. Az Ipari Fejlesztési Bank Rt. sajtótájékoztatóján rokonszen­ves volt a 103 részvényessel és 3,2 milliárd forintos alap­tőkével gazdálkodó szervezet alapfelfogása („Az ügyfél a király.") és üzleti szlogenjük („önnek problémája van, ne­künk meg pénzünk — cserél­jünk."). Egyik alapítója a nemrég Baranyában megala­kult Novindel Rt.-nek, s hogy konkrétabban is kötődjenek megyénkhez és a régióhoz, rövidesen megnyitják a Bara­nya, Somogy, Tolna és Zala megyékben tevékenykedő pé­csi területi igazgatóságukat. Büszkén szemléltem a Me­chanikai Laboratórium stan­don a pécsi stúdiómagnetofo­nokat, hallgattam a BEAG, a Híradástechnikai Szövetkezet legújabb termékeinek paramé­tereit bemutató szakembere­ket. Körbejártam a PETA ma­gyar-osztrák vegyesvállalat tetőablakát, a Veszprémi Szénbányák VHP gépesített biztosítóberendezés-családját és ugyanott a Hungária Mű­anyagfeldolgozó Vállalat fle­xibilis bányaszeilőztető légcső­rendszerét. A barkácsgépek! Kiálitott a Black and Decker és a gépeit itthon összeállító ÉVIG Ceglédi Leányvállalat, a Bosch-, az AEG-standon munka közben mutatták be a hálózatról és jelemmel műkö­dő barkácsgép-csodáikat. Tet­szett még a munkaruha-be­mutató, a Centrum divatbemu­tatója és annyi minden más is. A teljesség igénye nélkül a kétnapos Vásári bolyongá­somból ezeket ragadtam ki. Érdemes körülnézni a tavaszi BNV-n. Fárasztó ugyan, de mindenképp megéri. Kép és szöveg: Murányi László A Centrum-színpad divatbemutatója Legújabb pécsi stúdió-magnetofon

Next

/
Oldalképek
Tartalom