Dunántúli Napló, 1988. március (45. évfolyam, 60-90. szám)

1988-03-04 / 63. szám

e Dunántúli napló 1988. március 4., péntek Ke x'v:': ,-v, , : .''x'"! -x BmjPBwTrU8fllÄHwB86 JH&JP RÁDIÓ Szexuális kultúránk A rejtvény fő soraiban neves ókori szerzők gondolatai rejtőz­nek, amelyekből az élet minő­ségére kapunk feleletet. VÍZSZINTES: 1. ... Ráby, Jókai regénye. 4. Seneca gondolata. (Zárt betűk: L, A, L.) 13. Oda­hesseget. 14. Alapmértékegység. 15. Fanyar erdei gyümölcs. 16. Húz. 17. Arab szultánság, fővárosa Mas­qat. 18. Helyhatározórag. 19. Né­ma súgó! 20. Lefegyverez. 22. Osztrák, vatikáni és máltai gép­kocsik jelzése. 23. H Gabonanö­vény. 25. Máj váladéka. 26. Ma­gas hegység a Szovjetunióban. 28. Mihályfi Imre 1963-ban készült tv- filmje. 30. Balatoni üdülőhely. 32. A Bánk bán egyik szereplője. 33. Zárható fedeles doboz népies ne­ve. 35. Erős délkeleti szél. 37. Ege­rek . . . emberek, Steinbeck regé­nye. 38. ... és Jacinta, sikeres tv- filmsorozat volt. 40. ,,A” után mondjuk. 41. A szakma kiválósága. 42. Spanyol férfinév. 44. Szalon­nát főz. 46. Svájci üdülőhely. 48. Ceruza. 49. Jármű része. 51. Ha­zai szabvány röv. 53. Ilona bece­neve. 54. Fiúnév római számokból. 55. Meghunyászkodó. 58. Molibdén vegyjele. 59.Ájul. 60. Páratlon va­rázs! 61. Zuhanni hagy. 63. Ame­rika őslakója. 65. Kerítés része. FÜGGŐLEGES: 1. A második gondolat. (Zárt betűk: L, N. K.) 2. Szervo. 3. Szovjet vasútvonal. 4. Közismert. 5. Szerelemisten, Zeus és Aphrodite fia. 6. Német realista festő, grafikus (1815—1905, Adolf). 7. Létezik. 8. Kérdőíven szerepel­het. 9. Ritka női név. 10. Rövid téli hónap! 11. Eblak. 12. Jugo­szláviában élő nemzetiség. 17. USA tagállam. 21. Görög bölcselő, a függőleges 1. számú gondolat szerzője. 22. ... Troli, Heine regé­nye. 24. Rossz, angolul. 27. . . . torna, középkori viadal. 29. Aló mars. 30. Főverőér. 31. Hegycsúcs Japán középső részén (2542 m). 34. Birka hímje. 36. Autós iskola. 39. Természetes melegvíz. 40. Olaj­jal megken. 41! Mariska, népies rövidséggel. 43. . . . muri, Móricz Zsigmond regénye. 45. Hangosbe­szélőn, rádión közöl. 47. Verset mond. 50. Kelttészta. 52. Férfi be­cenév. 56. Jakutszk folyója. 57. Fe­jedelmi ülőhely. 59. Részben oda­ígér! 61. őse, régiesen. 62. Né­mán tapadó! 64. Otszázegy Rómá­ban. 65. Santa . . . város Argentí­nában. 66. Zárt körű röv. Beküldendő: a két idézet és a második szerzőjének neve, legkésőbb március 14-én (hétfő) déli 12 óráig beérkezőleg, LEVE­LEZŐLAPON 7601 Pf. 134., Dunán­túli Napló szerkesztősége, Pécs, Hunyadi út 11. címre. A február 19-i lapban közölt rejt­vény megfejtése: 'Mihelyt megérin­tenéd szétpattan, mint a buborék, John Keats. Könyvutalványt nyertek: Dénesi Fülöpné, Bonyhád, Erzsébet u. 4.; Gerócs Ferencné, Pécs, Szikora I. u. 4.; Szlanyinka Lászlóné, Pécs, Tolbuhin út 59.; Vágyi Leona, Pécs, Zsuzsanna u. 11.; Várnai Csaba, Pécs. Bessenyei Gy. u. 5. A könyvutalványokat postán küld­jük el. Milyen kilátások vannak ar­ra, hogy töld alatti parkoló épüljön a pécsi Kossuth téren. Többek között erről is szó lesz a szombaton 8 órakor kezdődő 120 perces összeállításban, melynek szerkesztője ezúttal Felső Pál. Ismét jelentkezik jegyzetével dr. Zeller Gyula közqazdász professzor és mód nyílik arra is, hogy a héten a műsorokban c'ak röviden érin­tett eseményekre, témákra bő­vebben is visszatérjenek a ma- aazin készítői. A második órá­ban jelentős szerepet kap a sport, ezen belül is a kosárlab­da. Portré hanqzik el Varga Ferencről, a PVSK női csapa­tának sikeredzőjéről és meg­szólalnak a szombat esti Baja —ZTE férfi kosárrangadó köz­vetlenül érintettjei. Vasárnap regael 9-kor kez­dődik a HANG-ADÓ, a pécsi stúdió ifjúsági műsora. Az adás kezdetéig még sok min­den történhet — mondja a szerkesztő Gungl László — nem is állt még össze teljesen a mű­sor, de ami már nemcsak a ter­vek közül szerepel: Koncz Zsu­zsa születésnapja előtt néhány nappal került a boltokba „For­dul a világ" című nagylemeze. Bemutatjuk eddigi pályafutá­sát és az új albumról is beszél majd. Perseszlényi Zoltán a pil­lanatok alatt elkapkodott „Örömszerzés” című képekkel gazdagon illusztrált könyv szerzője pedig elmondja töb­bek közt azt is, hogy most egy videófilmet tervez, ez is szexuális kultúránkat lenne hi­vatott fejleszteni. Ezenkívül be­mutatjuk a pécsi drogg köz­pontot, a Büchler-dii tavalyi nyertesét. Ezt egyébként min­den évben az arra érdemes ál­lami gondozott kapja. Szólunk egy nevelőotthonnak adott ajándékozásról és a tervek közt szerepel, hogy a szombati qyermekruhabörzén is riportot készítünk. És persze sok-sok jó zene lesz. Tehát vasárnap reg­gel 9-kor HANG-ADÖ. Rendkívüli latinéra Film... Film... Film... Jelenet a Bíborszin (I—II) című kétrészes amerikai filmből ASTERIX TIZENKÉT PRÓBÁJA Színes, szinkronizált francia rajz­film. Rendezte: René Goscinny és Albert Uderzo. Caesar maga is megsokallja a gall falu hősiességét és 12 próbára hívja ki annak képviselőit. Asterix és Obelix természetesen könnyedén legyűrik a legnagyobb akadályo­kat is és megszégyenítik a felfu- valkodott uralkodót, aki erre átad­ja nekik a hatalmat és visszavo­nul a közélettől. BÍBORSZIN Színes, szinkronizált amerikai dráma. Rendezte: Steven Spielberg. Szereplők: Danny Glover, Whoopi Goldberg, Margaret Avery, Oprah Winfrey. A film egy fekete család törté­netének 40 évét fogja át a század első felében. Középpontjában egy fiatal lány, Celie, valamint test­vére, Nettie áll. Az ö egymás iránti szeretetük tartja össze a csa­ládot, és e köré szövődnek a tör­ténet szálai. KÉT ÓCEÁN TITKA Szovjet fantasztikus film (felújítás). Rendezte: Konsztantyin Pipinasvili. Szereplők: Szergej Sztoljarov, Golo­vanov, Makszimova. Egyazon időben robbanás sül­lyesztett el egy francia és egy szovjet hajót, egyiket a Csendes­óceánon, másikat az Atlanti-óceá­non. Izgalmas hajsza indul a titok­zatos robbanások felderítésére. En­nek a hajszának a történetét, a diverzánsok tevékenységét mondja el a film. Égerházi László kiállítása Egy fiatal, huszonhét éves festőművész kiállítása nyílik ma a pécsi Akvórium-Terró- rium kiállítótermében. Égerházi László debreceni születésű, nagybátyja Égerházi Imre festő vitte el még gyermek­fejjel őt a Medgyessy Ferenc Képzőművészeti körbe. A Bes­senyei György Tanárképző Fő­iskola földrajz-rajz szakát vé­gezte el az érettségi után, 1984-ben kopott diplomát. Foglalkozott tóblaképfestészet- tel, de érdekelte a rajzfilm, az animáció is. Volt diszletfes- tő és makettkészítő, jelenleg általános iskolai rajztanár. „Munkáimra általában a tisz­ta kromatikus színvilág jellem­ző" — mondja magáról —, „szeretem az erős, keveretlen tubisszineket, esetleg derítem fehérrel, illetve töröm feketé­vel, de ritka a kevert szín, a rokonszínekre hangolt kép. Ezek a munkák téma, kifeje­zési mód tekintetében eléggé sokfélék, nem igazán egysé­gesek, de még csak az út­keresésnél tartok ..." A kiállítást 17 órakor Mán­iái. György fotóművész nyitja meg „Szín—költészet-geomer- ria" című diaporáma soroza­tával. Pécsett a Magyar Jazz Quartett Olyan dologról lesz ma szó, gyerekek, amiről keveset, szin­te semmit sem hallotok manap­ság. Tudjátok-e, mikor alapí­tották a várost, amit latinul így mondtak: urbs? Melyik vá­rosról is van szó? Igen, Rómá­ról. Az urbs elnevezés csak Rómának dukált, s a történet- írásukat is így számították: ab űrbe condita, vagyis a város alapításától . . . Tehát? Való­ban 753-ra — természetesen időszámításunk előtt, vagyis Ante Christum — teszi ezt a történetírás. Nos és a? állam­formáját tekintve mi volt a ko­rai Róma a város alapítása után? így van, királyság. És meddig tartott ez? Valóban, 510-re datálják a királyság vé­gét. Tehát 243 évet ért meg ez az államforma. S kik voltak a királyok? Igen, heten voltak, éspedig: Romulus Numa Pom- pilius, Tullus Hostilius, Ancus Március, Lucius Tarquinius Pris- cus, Servius Tullius és Tarqui­nius Superbus. A második ki­rály tehát Numa Pompilius volt, amint azt a tegnapi Du­nántúli Naplóban is olvashat­tátok. De azt is. hogy i. e. az 5. században uralkodott. Ami természetesen pontatlan, hi­szen akkor már javában az el­ső köztársaság létezett. Numa Pompilius természetesen vala­mikor i. e. a 8—7. század for­dulója körül uralkodhatott . . . H. I. A DOZSO ajánlataiból Szerdóra két programot is ajánl a Doktor Sándor—Zsol- nay Művelődési Központ. 16 órakor a nyugdíjasklubban Cse- hily József közreműködésével a klasszikus gitárzenével ismer­kedhetnek meg az érdeklődők, 19 órától pedig görög táncház lesz, melyen a pécsi Evrosz együttes szolgáltatja a zenét. Rovatszerkesztő: HODNIK ILDIKÓ Március 7-én, hétfőn, bóra­kor a pécsi Ifjúsági Házban ad koncertet a Magyar Jazz- Quartett. A külföldön is méltán hires együttes ezúttal a pécsi közönségnek ad ízelítőt a jazz- zene világából. A quartettben . . . piros szénát esznek. Hogy mi ez? Találós kérdés. Sok más fej­törőre is kaphatnak választ azok a gyerekek, akik részt vesznek dr. Mándoki László folklórkutató elő­adásán. De nemcsak előadást tart, lesz beszélgetés és vetélkedő is. A Hétvége a múzeumban rendezvény- sorozat keretében szervezett prog­ram 6-án, vasárnap 16 órakor kez­dődik a Néprajzi Múzeumban. Szakcsi Lakatos Béla szinteti­zátoron és zongorán, Jávori Vilmos dobon és ütőhangsze­reken, Csepregi Gyula szaxo­fonon és fuvolán, és Vasvári Pál bőgőn játszik. Előző nap, szombaton, 5-én vi- szont azokat az érdeklődőket vár­ják a Mártírok útja 42. szám elé, akik kiváncsiak az üvegtervezés, üvegkészités műhelytitkaira. 15 órá­tól ugyanis müteremlátogatás lesz Kertészti Agnes üvegtervezőnél is, akinek különös formájú, funkcio­nális üvegtárgyait már több kiállí­tásról is ismerhetik a látogatók. Zöld mezőben fekete lovak... Krónikaírói pályázat A pályázaton részt vehetnek minden állami, szövetkezeti, vagy magántermelő, illetve szolgáltató tevékenységet foly­tató üzem, intézmény, társulás dolgozói. Pályázni lehet mind a szóban forgó egység egé­szére, mind annak valamilyen kisebb részére (üzemrész, bri­gád stb.) vonatkozólag. Az üzemek egészét bemu- totó pályamunkák tartalmaz­zák, hogy melyek egyfelől a munkahelynek, mint gazdálko­dó egységnek, másfelől az ott dolgozó emberek számára 1988-ban a legfontosabb cé­lok, feladatok, ugyanazok-e az üzemeké, mint a dolgozóké, vagy mások. A krónikák adja­nak képet arról, hogy hogyan Üzemünk, munkahelyünk élete 1988-ban sikerült ezeket a célokat elér­ni, a feladatokat teljesíteni, ha pedig ez akár az egyik, akár a másik oldalról nem sikerült, mi volt az oka. Az üzemek egészére vonat­kozó krónikákat érthető módon általában olyanok Írják, akik beosztásuk alapján „felülné- zetből" át tudják tekinteni a nagyobb egységet. Ezek vi­szont ne puszta termelési be­számolók legyenek, mert le­hetnek a maguk nemében még olyan jók, nem kaphat­nak jó minősítést, mivel nem felelnek meg a pályázat köz­ponti céljának. A pályázat cí­me ugyanis „üzemünk élete..." nem üres szó, hanem azt fe­jezi ki: a krónikában Írják meg, hogyan éltek a dolgo­zók munkahelyeiken, munkájuk hogyan hatott munka- és élet- körülményeikre, milyenek az emberi kapcsolatok, szükség esetén milyen törődést, segít­séget tapasztaltak. Ez az esztendő az egész or­szág számára új helyzetet te­remtett. Kívánatos, hogy a krónikákban írják meg: az elő­ző időkhöz képest tapasztal­tak-e változást munkahelyei­ken, és ha igen, miben? Tud- taK-e és milyen áron alkal­mazkodni a változásokhoz, mit jelentettek azok a dolgo­zók számára munkában, mun­kahelyben, munkakörülmények­ben? A krónikák megalapozottak és olvasmányosak legyenek — kerüljék a vezércikk ízű fordu­latokat, ugyanakkor széles kör számára érthető, egyszerű élő magyar nyelven íródjanak. Egyszóval őszinte, nyílt, emberi képet adjanak az ottani élet­ről. A pályázatok beküldendők két példányban 1989. április 30-ig a Hazafias Népfront me­gyei, illetve budapesti szer­vezetéhez. A pályamunkák ér­tékelésére és az eredményhir­detésre 1939 őszén kerül sor. A pályamunkákat kéziratként, zárt anyagként kezeljük, ame­lyeket bármilyen célra a levél­tári szabályoknak megfelelően a forrás megjelölésével lehet felhasználni. Az értékelés és eredményhirdetés után a pá­lyamunkák egy példánya' a SZOT levéltárba kerül megőr­zésre. A pályázat dijai: Üzemünk élete 1988-ban: 2 I. díj 12 000 Ft egyenként, 2 II. díj 10 000 Ft egyenként, 3 III. díj 8 000 Ft egyenként. Brigádunk élete 1988-ban: 2 I. díj 8000 Ft egyenként, 2 II. díj 7000 Ft egyenként, 3 III. díj 5000 Ft egyenként. A pályamunkák terjedelme egész üzem, vagy üzemek na­gyobb részegysége esetén leg­feljebb mintegy 50 oldal, bri­gádok esetében pedig legfel­jebb mintegy 20 oldal. A pá­lyamunkáknak • tartalmazniok kell a szóban forgó üzem, il­letve üzemrész, brigád pontos megjelölését. Közeleg a horgász- idény Baranyában népes tábora van a horgászsport kedvelői­nek. Számuk az elmúlt évek során egyre nőtt. A megye 29 horgászegyesületében 13 500 körüli azoknak a száma, akik szívesen töltötték szabadidejü­ket az elmúlt évben a vizek partján. A megye legnagyobb horgászegyesületében, a Pécsi H. E.-ben 3748-ról 4 ezer fölé emelkedett a legutóbbi időben a horgászok száma. A tagok többnyire pécsiek, de jelentős a városkörnyéki, sőt távolibb falvakból és a megye kisváro­saiból is a horgászok száma. Az új jelentkezők felvételé­nek biztosítása mellett a régi tagság megújítása nem kis fel­adatot jelent. Az egyesület pé­csi, Rákóczi úti szűk kis iro­dája az egész évben minden héten csütörtök kivételével a tagok rendelkezésére áll. Jel­lemző a nagy érdeklődésre, hogy közel 4,5 millió forint összértékű jegyet adtak ki, ennek közel egynegyedét 935 ezer forint értékben az egye­sület vizeinek jegybevétele tet­te ki. Nagyon kellene már a Citrom utcai tömbben épülő új iroda, melynek átadása az elhúzódó építkezések miatt ez év őszére várható. Az egyesület vezetőinek erő­feszítései arra irányulnak, hogy minél jobb fogási lehető­séget biztosítson a tagságnak. Az egyesület tagjai csak a Pécsi tavon 156 mázsa halat fogtak ki, ami a tó 460 má- zsónyi fogásának egyharmada. De máshol is találtak fogási lehetőséget a horgászni vá­gyók. Az egyesület tagjai 1987- ben összesen 50 mázsánál több halat fogtak, mint az elmúlt évben. Az egy tagra jutó fogási átlag 20,15 kg volt, ez szerény növekedést je­lent az 1986. évi 20 kg-os át­laggal szemben. A megyei át­lag 22,10 kg, míg az országos átlag 1987-ben 19,5 kg volt. Az elmúlt zord tél eredménye­ként nem egy helyen gyen­gébben alakult a fogási átlag. Sellyén átlagosan mindössze 10,3, Szigetváron átlagosan 13 kg hal jutott egy-egy horgász­ra. Voltak kimagasló eredmé­nyek. Pogányban 39 kg volt a fogási átlag, a Herman ta­von 37,5 kg fogási átlag ala­kult ki az elmúlt évben. A telepítések megfelelő biz­tosítása nem kis gondot jelent. Az elmúlt három évben a hal­árak 50 százalékkal növeked­tek. Jelenleg a ponty kilója a Halért hivatalos állami árfo­lyama szerint 95 forint. A csu­kát meg 270 forintért sem le­het beszerezni. De a keszegért is elkérnek kilónként 38 forin­tot. Az egyesület vezetői azon vannak, hogy a költségek emelkedése ellenére legalább olyan fogási eredményeket biz­tosítsanak az idén, mint tavaly volt. Elkerülhetetlenné vált azonban a területi és a napi­jegyek árának emelése. A pé­csi horgászegyesület legutóbb megtartott küldöttközgyűlésén mindenről szó esett, de meg­tárgyalták a feladatokat is. Az új horgászidény hamarosan megkezdődik. A vizek várják a horgászokat. Jó fogást! 1 Hegyi István LÉTKÉRDÉS

Next

/
Oldalképek
Tartalom