Dunántúli Napló, 1987. augusztus (44. évfolyam, 210-239. szám)

1987-08-28 / 236. szám

Dunántúli napiö 1987. augusztus 28., péntek HÍREK AUGUSZTUS PÉNTEK Szeretettel köszöntjük névnapjuk alkalmából ÁGOSTON nevű kedves olvasóinkat A Nap kél S.5é — nyug síik 19.33 érakar A Hold kél 18.91 — nyugszik W-54 érakor Komló köszöntötte új polgárát Andrea névadója Olvasószolgálat Hírek, tudósítások, események közölhetők 14-16 óráig a 15*000 telefonszámon Ügyeletes újságírót MURÁNYI LÁSZLÓ Ma délelőtt 8—12 óráig panaszügyekben fogad, telefonon hívható a 10-046-os telefonszámon FORTH ETELKA Szerkesztőségi hirügyeletes 14—19 óráig a 10-053' as telefonszámon NAGY ISTVÁN CB-rádió hivójelünk „Napló—I." 16—19 óráig a 25-ös csatornán- Területelőkészítő kötvény. A Pécs Megyei Város Tanácsa V. B. és az OTP Baranya Megyei Igazgatósága megállapodási szerződést kötött, hogy 49 millió forint értékben területelőkészí­tési kötvényt bocsátanak ki „Pécs város lakásépítési prog­ramjának megvalósításáért”. A kötvények 1987. október 1—31. között vásárolhatók majd vala­mennyi OTP-fióknál.- Sajtóutcában az OTP. Az idei bányásznapon először ál­lít standot a Sajtóutcában az OTP. A Pécsi Rádió és a Nép- szabadság pavilonja között az érdeklődők információt kaphat­nak mindenféle kölcsön, hitel és más takarékpénztári szol­gáltatásokról, valamint totó és lottó szelvényeket is vásárol­hatnak.- Zöldség-gyümölcs felvásár­lás. A kistermelők szünet nél­kül szállítják eladásra a saját termékeiket, a Zöldért pécsi Me­gyeri úti telepére, ahol jelen­leg a késői őszibarackból vesz­nek át a legtöbbet. A nagyobb tételben szállító kistermelők előzetes bejelentkezése alap­ján, a Zöldért mindenféle zöldségárut és gyümölcsöt át­vesz munkanapokon 8—16 óra között.- Nagykarbantartás a MO- FA-ban. Az augusztus 13-tól két ütemben végzett farostle­mezgyári nagykarbantartás a félidejéhez közeledik Mohá­cson. Pénteken már indítják a gőzszolgáltatást és az V-ös üzemet, ahol tőkés exportra farostlemezt gyártanak. A be­rendezések felújítása, átépíté­sek és alkatrészcserék után - melyet a gyári tmk más cégek segítségével végez — szeptem­ber 3-tól teljes kapacitással újra termel a MOFA. I-------» . . I dőjárás Kocsiátvételi sorszámok Előrejelzés az ország területére péntek estig: főként délelőtt — gya­korta erősen felhős lesz az ég, szór­ványos zápor, zivatar várható. A dél­nyugati, majd északnyugati szél meg­élénkül, pénteken — főként a Dunán­túlon — megerősödik. A legalacso­nyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 17 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 22 és 27 fok között alakul. Távolabbi kilátások szombattól — keddig: szombaton élénk szélben sok napsütés, ugyanakkor lehűlés várha­tó. Átmeneti felhősödés ugyan a kö­vetkező napokban kialakulhat, de számottevő csapadékra továbbra sem kell számítani. A legalacsonyabb haj­nali hőmérséklet szombaton és ked­den 10-15 fok, egyébként 7-12 fok között várható, a legmagasabb nap­pali hőmérséklet 21 és 26 fok között tesz. Jelentős mennyiségű csapadék (legalább 5 mm naponta), az ország területének 10 százalékán várható. Csütörtök reggeli vízállások: Mo­hács: 408 cm, apadó, vízhő: 18,8 fok, őrtilos: 156 cm, áradó, vizhő: 16,6 fok, Barcs: 150 cm, apadó, vizhő: 18,5 fok, Drávaszabolcs: 173 cm, áradó, vizhő: 17,2 fok. TRABANT UM. HVCOMAT Bp. 791 TRABANT COMBI HYCOMAT Budapest 215 TRABANT LIM. SPECIAL Bp. 9 600 Debrecen 7 740 Győr 7 458 TRABANT COMBI Bp. 2 850 Debrecen 2 065 Győr 1 966 WARTBURG STANDARD Bp. 2 180 Debrecen 1 157 Győr 1 408 WARTBURG SPECIAL Bp. 3 446 Debrecen 2 525 Győr 2 328 WARTBURG SP. tolótetős Bp. 10 416 WARTBURG TOURIST Bp. 2 057 Debrecen 1 237 Győr 801 SKODA 105 S Bp. 11 339 Debrecen 8 748 Győr 8 725 SKODA 120 L Bp. 26 538 Debrecen 14 468 Győs 17 350 LADA 1200 Bp. 47 320 Debrecen 33 507 Győr 16 500 LADA 1300 S Bp. 19 248 Debrecen 15 281 Győr 6 874 LADA 1500 Bp. 15 354 Debrecen 11 770 Győr 5 394 LADA COMBI Bp. 9 967 Debrecen 5 190 MOSZKVICS Bp. 255 Debrecen 91 POLSKI FIAT 126 P Bp. 945 Debrecen 1 279 Győr 1 123 FSO (Polski Fiat) 1500 — 6 349 DACIA LIMOUSIN Bp. 2 618 Debrecen 4 817 Győr 3 906 DACIA COMBI Bp. 2 457 Debrecen 2 549 Győr 1 898 DACIA TLX Bp. 1 792 Debrecen 1 920 Győr 1 285 ZASTAVA Bp. 17 105 VOLGA LIMOUSIN — 1 297 VOLGA COMBI — 1 113 A család tizedik gyermeke­ként született Hrabóczki And­rea 1987. július 25-én, Kom­lón. Kilenc testvére várta az érkezését, legidősebb nővére 17, a legkisebb 2 éves. Édes­apja, Hrabóczki Mátyás csillés a MSZB komlói bányaüzemé­ben, a Bischof Antal vezette Fábián Béla szocialista rbi- gádban. Édesanyjáé az egyik legszebb hivatás, övé a népes család gondja. Komló meleg szeretettel kö­szöntötte tegnap új polgárát. Névadót rendezett tiszteletére a HNF körtvélyesi bizottsága, az édesapa szocialista brigád­ja és a bányaüzem III. körlet KISZ-alapszervezete. Ez volt az első névadó ünnepség a csa­ládban. S ennek most résztve­vői voltak a város üzemei­nek, intézményeinek képviselői is, akik nemcsak részesei kí­vántak lenni a szép családi ünnepnek, hanem elhozták ajándékaikat — igyekeztek a gyerekek kívánságait teljesíte­ni elsősorban — és a hozzá- iárulást a családi költségek­hez. Megegyeztek abban is, hogy közösen segítik a csalá­dot, ba lehet, még ebben az évben egy családi házhoz, mert a körtvélyesi háromszo­bás panellakás bizony kicsi tizenkettőjüknek. Egy éve költözött a Hra­bóczki család Komlóra, mert megszűnt az a Miskolc kör­nyéki bánya, ahol az édes­apa dolgozott. Számukra ter­mészetes a nagycsalád, hiszen az édesapának tíz, az édes­anyának nyolc testvére van. Komló viszont nagy szeretet­tel fogadta a bányászcsalá­dot, akiket talán meg is lep ez a gondoskodás, mert a legbüszkébbek apró, de közös sikereikre voltak mindig. Ezek a sikerek ezentúl közösek lesznek a város örömével. A lottó nyerőszámai A Sportfogadási és Lottó Igazga­tóság közlése szerint a 35. heti lottó nyerőszámai a következők: 17, 56, 65, 79, 89 Az augusztus havi jutalomsorsolá­son — amelyre szeptember 1-jén ke­rül sor - a 35. heti lottószelvények vesznek részt. ♦- 1200 őszirózsa. Elkészült az új parkocska a Citrom utca vé­gén, a nagypostával szemközti területen, ahová a Pécsi Kerté­szeti és Parképítő Vállalat dol­gozói szerdán 1200 őszirózsát is kiültettek. Az örökzöldet és a facserjéket oda, majd az őszi lombhullást követően telepítik.- Mozgáskorlátozottaknak. Szeptember 1-jétől minden pén­teken 8-tól 14 óráig fogadó­órát tart a HNF siklósi székhá­zában (Kossuth tér 3.), a Moz­gáskorlátozottak Baranya Me­gyei Egyesületének siklósi cso­portja. Igyekeznek segíteni q sorstársak ügyes-bajos dolgai­ban.- Gombavizsgálat. A Bara­nya Megyei KÖJÁL a lakosság részére gombaszakértői vizsgá­latot szervez az alábbi idő­pontokban: munka- és hétköz­napokon a vásárcsarnokban reggel 5—12 óráig, szombaton és vasárnap a KÖJÁL székhá­zában (Pécs, Szabadság út 7.) 17.30—19.30 óráig.- Utónyári hajójáratok a Ba­latonon. A MAHART .Balatoni Hajózási Leányvállalat közli, hogy a kiadott utónyári menet­rendtől eltérően a Keszthely— Badacsony közötti, a Balaton- máricfürdő-Badacsony közötti, továbbá a Fonyód—Badacsony közötti időszakos jelzéssel ellá­tott járatait egy héttel, szep­tember 6-ig meghoszabbítja. az egyéb hajójáratok az utó­nyári menetrend szerint közle­kednek.- Számitógépes rendszer a BÉV-nél. A Magyar Hitel Bank RT. lízingelésével a Computer Számítástechnikai Műszaki Fej­lesztő és Szolgáltató Kisszövet­kezettől a szerdán megkötött szerződés értelmében 10,5 mil­lió forint értékben szerez be számítástechnikai eszközöket és berendezéseket a BÉV. Az IBM compatibilis PC-AT, illetve PO-XT számítógépekből lokális hálózatok rendszerét építik ki október végéig. A rendszer vég­ső formájában már képes lesz c vállalat teljes körű számítógé­pes kiszolgálására.- Több lánc Siklósról. Az el­múlt évihez képest, idén azonos létszámmal, változatlan áron 4 millió forinttal több lánctermé­ket készít a mezőgazdasági és ipari felhasználóinak a Lánc-és Kovácsoltáru Ipari Szövetkezet siklósi telepe. Minden igényt maradéktalanul így sem tudnak kielégíteni, de győzik ezt a többletet. Idén lényegesen ja­vult az anyagellátásuk, egyen­letesen érkeznek az anyagok és a megrendelések, ezáltal folya­matosan termelhetnek.- Önkiszolgáló tejbolt. A 39-es Dandár u. 2. szám alatti tejivót, a majd 20 napos átala­kítás után ma önkiszolgálóként nyitják meg. A Baranya Megyei Élelmiszerkereskedelmi Vállalat a sajáterős félmillió forintos át­alakítással bővítette az élelmi- szerkínálatot, kicserélte a tel­jes berendezést, és a hűtőgép­parkot. A bolt régi profilja (tej- ívó-reggeliztető) is megmarad.- Többletexport Franciaor­szágba. Eredetileg 3 vagonnyi Normandia széket szállítana szeptemberben francia megren­delőjének a Siklósi Tenkes Bú­torgyár, ám az újabb vagonnal kért. A siklósiak vállalták, hogy az eredetileg tervezetten felül a pótkérést is teljesítik, így összesen 2480 Normandia szé­ket gyártanak és küldenek Fran­ciaországba a jövő hónapban.- Üj kárpitosüzem. Az SZKIV Mohácsi Székgyára a központi üzemben alakít ki új kárpitosüzemet, hogy felszámol­va a két külső telephelyét, egy kerítésen belül termelhessen majd. Az októberben induló 115 milliós beruházással a széküzem mellett, újabb 5000 négyzetméteres kárpitosüzemet építenek, illetve adnak át 1989- ben. EE-05-07 KÖZÉLET Lázár György látogatása Fejér megyében Lázár György, az MSZMP fő­titkárhelyettese csütörtökön Fe­jér megyébe látogatott. Székes­fehérvárott, a megyei pártbi­zottság székházában Barts Ősz- kárné, a megyei pártbizottság első titkára és Teubel György, a megyei tanács elnöke fogad­ta, majd a megyei pártbizott­ság végrehajtó bizottságának, tagjaival közösen tájékoztatta a megye gazdasági, társadal­mi, kulturális életéről, eredmé­nyeiről, s a gazdasági-társa­dalmi stabilizációs program megvalósításával kapcsolatos megyei tennivalókról. A tájékoztató után Lázár György felkereste az Ikarus székesfehérvári gyárát, ahol Semsey András, a vállalat ve­zérigazgatója tájékoztatta autó- buszgyártásunk helyzetéről. Egyebek között elmondta, hogy világpiaci versenyképességé­nek megőrzése érdekében az Ikarus megkezdte a régi autó­busztípusok továbbfejlesztését, új buszcsaládok előállítását, még nagyobb súlyt helyez a minőség javítására, s a külföl­di partnerekkel való eredmé­nyes kooperáció kialakítására törekszik. Délután Lázár György útja a 13 ezer hektáron gazdálkodó Csákvári Állami Gazdaságba vezetett. Kalló János igazgató beszámolt arról, hogy a nagy­üzem hatékony munkával, im­már hetedik éve nyereségesen gazdálkodik. Az MSZMP főtit­kárhelyettese megtekintette c növénytermesztési munkákat, a gazdaság folyékonyműtrágya- iizemét, s megismerkedett c kertészeti ágazat tevékenységé­vel. Fejér megyei látogatásának befejezéseként Lázár György az MTA Martonvásári Mező­gazdasági Kutató Intézetét ke­reste fel. Beszélgetést folyta­tott Győrfly Bélával, a tudo­mányos intézmény igazgatójá­val és az "intézet vezető mun­katársaival tudománypolitikai kérdésekről, valamint a marton­vásári növénynemesítési és bio­technológiai kutatásokról. ‘V Németh Károly, az Elnöki Tanács elnöke csütörtökön fo­gadta An Min Szu-1, a Koreai Népi Demokratikus Köztársa­ság új magyarországi rendkí­vüli és meghatalmazott nagy­követét, aki átadta megbízó- levelét. Az eseményen jelen volt Barity Miklós külügymi­niszter-helyettes. Halálos verekedés. Tegnap éjfél után Pécs-Vasason Gradwohl István 57 éves autóbuszvezető pécsi lakos régi haragosát, Kraft Ferenc 57 éves pécsi művezetőt egy csavarhú­zóval többször megszűrte. Kraft Fe­renc belehalt sérüléseibe. Gradwhol Istvánt a rendőrség őrizetbe vette.- Tanácstagi fogadóóra. Ger­ber Istvánná, a pécsi 49. sz. ta­nácstagi választókerület tanács­tagja, ma pénteken délután 5 és 6 óra között fogadóórát tart a Gyükés-Dömörkapu közti terü­let lakosai részére az erzsébet- telepi párthelyiségben. Egészségügyi szolgálat KÓRHÁZI FELVÉTELES UGYELETEK Mindennapos felvételi ügyeletek gyermek belbetegek részére, Pécs város: POTE Gyermekklinika. Sziget­vár város és járás, a pécsi és a volt sellyei járás: Megyei Gyermek­kórház. Gyermeksebészeti, kórházi felvételt igénylő gyermekfülészeti betegek, égett és forrázott gyerme­kek részére páratlan napokon: POTE Gyermekklinika, páros napo­kon: Megyei Gyermekkórház, Pécs és a megye egész területéről. Felnőtt belgyógyászat: I. kerület: II. sz. Belgyógyászati Klinika, II. kér.: Megyei Kórház (fertőző). III. kerület: I. sz. Belgyógyászati Klini­ka. Sebészet, baleseti sebészet: II. sz. Belgyógyászati Klinika. Égési sérü­lések: Honvéd Kórház. Koponya- és agysérülések: Idegsebészet. Pécs vá­ros és a csatolt községek ideg- és elmebetegei részére: POTE Ideg- és Elmeklinika. Szemészeti betegek: POTE Szemészeti Klinika. Felnőtt fül-orr-gégészet: POTE Fül-, Orr-, Gégeklinika. ÉJSZAKAI KÖRZETI ORVOSI ÜGYELET Pécs város felnőtt lakossága ré­szére egy helyen, a Lánc utcai ren­delőintézet földszinti ügyeleti helyi­ségeiben minden este 7 órától .más­Információk nap reggel 7 óráig. Telefon: 14-347. Lvov-Kertváros felnőtt lakosságá­nak minden éjszaka este 7 órától másnap reggel 7 óráig a járóbete­gek részére a Testvérvárosok terei körzeti rendelőegységben orvosi el­látást biztosítunk. A kertvárosi hí­vásokat továbbra is a Lánc utcai rendelőintézetben kell bejelenteni. Telefon: 14-347. Fogászati ügyelet minden este 7 órától másnap reggel 7 óráig o Lánc utcai rendelőintézet földszinti fogászati ügyeleti helyiségeiben — gyermekek részére is. Gyermeklakosság részére: a Gyer­mekklinikán, Pécs, József A. u. 7. (bejárat a Bajnok u. felől) este 7 órától másnap reggel 7 óráig. Te­lefon: 10-938. ÉJSZAKAI ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRÁK: Pécs, Kossuth L. u. 81. 10/8. sz. gyógyszertár; Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 23. 10/14. sz. gyógyszertár. SOS-ÉLET telefonszolgálat díjmen­tesen hívható a 12-390-es számon, este 7 árától másnap reggel 7 óráig. Az Egyesített Egészségügyi Intéz­mények Igazgatósága tájékoztatja a lakosságot, hogy 1987. szeptember 1-jétől a következő községek és a csatolt községek lakosságának el­látása a Lánc utcai rendelőintézet­ben történik: Pécsvárad I., II., III., Mecseknádasd, Nagykozár, Berkesd, Belvárdgyula, Kozármisleny I., II., Hidas. állatorvosi ügyelet Ügyeletes állatorvos 1987. augusz­tus 29-én 06 órától augusztus 31-én 06 óráig. Pécs város és környéke számára: Pécs, Eszék u. 15., 119. Telefon: 12-885. Mohács és a volt mohácsi járás részére: Mohács, Vörösmarty u. 4, Telefon: Mohács 10-509. Komló és a volt komlói járás ré­szére: Komló, Hámán Kató 5 a. Te­lefon: Komló 82-693. Siklós és a volt siklósi járás ré­szére. Keleti részén: Siklós, Dózsa u. 19. Telefon: Siklós 32. — Nyugati részén: Sellye, tanácsháza. Telefon: Sellye 1. Szigetvár és a volt szigetvári já­rás részére: Keleti részén: Szentlő- rinc, Szent Imre u. 2 a. Telefon: Szentlőrinc 71-304. — Nyugati ré­szén: Szigetvár, Állatkórház, Alapi G. u. 4. Telefon: Szigetvár 680. Amennyiben a fenti telefonszá­mok nem jelentkeznek, vagy az ügyeletes állatorvos nem található, akkor üzenet hagyható Pécs város és környéke számára a 09-es tele­fonszámon, Komló részére pedig a 009-es telefonszámon, illetve az il­letékes telefonközpontnál „állatorvo­si ügyelet" címen. Közlemények FITNESS. A nagy érdeklődésre va­ló tekintettel az 1987—88-as tanév­ben a Név. Közp. Lakótelepi és Diáksport Egyesülete ismét szervez zenés kondicionáló tornát munka­napokon 18.30—19.30-ig. Első foglal­kozás: 1987. szeptember 2. Helye: Nevelési Központ sportegységében. Az ELTE önköltséges felsőfokú vi- deotanfolyamot szervez felsőfokú vég­zettséggel rendelkezőknek. A tan­folyam videorendező, videoszerkesz- tő, illetve videooperatőr képesítést ad majd. A kurzus időtartama négy félév; kezdete idén november ele­je. Jelentkezni szeptember 20-ig le­het, részletesebb információ az EL­TE TTK oktatástechnikai csoportjá­nál kérhető (telefon: 187-152). A Baranya Megyei Kemping Klub augusztus 29-ére hirdetett „Ismerjük meg megyénk kempingjeit túrája" elmarad, egy későbbi időpontban kerül megrendezésre. HÉTVÉGI ARAINK ZÖLDÉRT OLCSÓ ARUK BOLTJAIBAN: Bajcsy-Zsilinszky u., Mártírok u., Megyeri u. 9 Ft. 15-16 Ft, VELÜNK MINDEN KAPCSOLAT GYÜMÖLCSÖZŐI

Next

/
Oldalképek
Tartalom