Dunántúli Napló, 1987. augusztus (44. évfolyam, 210-239. szám)

1987-08-28 / 236. szám

1987. augusztus 28., péntek Dunántúli napló 3 Szeptember 18-án országos kertbarát­kiállítás nyílik Pécsett A HNF megyei elnökségének ülése Tízezreket vonzó rendezvény­nek ígérkezik szeptemberben Pécsett a kertbarátok országos kiállítása. Ennek az esemény­nek az előkészületeiről, vala­mint hozzá kapcsolódóan a Kertbarátok és Kistenyésztők Baranya Megyei Szövetségének munkájáról szóló tájékoztatók szerepeltek a Hazafias Nép­front megyei elnökségének dr. Adám Antal elnökletével meg­tartott ülése napirendjén. Az elnökség tanácskozásán részt vett di. Gyúró Ferenc, a Kertba­rátok és Kistenyésztők Országos Szövetségének elnöke, s az or­szágos kiállítás rendezésében oroszlánrészt vállaló Agroin- form főigazgatója, dr. Vágó Jó­zsef is. Balázs Jánosnak, a Kertba­rátok és Kistenyésztők Megyei Szövetsége elnökének tájékoz­tatójából és az ehhez kapcso­lódó vitából, egyaránt az a kö­vetkeztetés fogalmazódott meg, hogy a háztáji és kisegítő gaz­daságokban, családi kertekben, folyó mezőgazdasági termelés össznépi tevékenységi formává vált; jelentős, sőt bizonyos ter­mények tekintetében döntő a szerepe a lakosság élelmiszer- ellátásában. Baranyában is a háztáji és kisegítő gazdaságok termelése dinamikusan fejlődött az elmúlt öt évben. A kisgazda­ságoktól felvásárolt termékek értéke évente már meghaladja ez 1,7 milliárd forintot. Az el­nökség elismerését és köszöne­tét fejezte ki a Kertbarátok és Kistenyésztők Baranya Megyei Szövetségének munkájáért. Az országos kiállítás előké­születeiről szóló tájékoztatóban elhangzott, hogy az ország va­lamennyi megyéjének képvisele­tében összesen 55 kertbarát kör vesz részt termékeivel szeptem­ber 18-tól három napon át tartó országos kiállításon, amelyet a pécsi városi sportcsarnokban és a mellette lévő szabad terüle­teken rendeznek meg. Szep­tember 18-án, pénteken 11 óra­kor lesz a kiállítás megnyitója. Ettől kezdve tekintheti meg a közönség a kertbarát körök pa­vilonjain kívül a nvulak, barom- fik, galambok, valamint a ker­tészeti eszközök és mezőgazda- sági kisqépek bemutatóját is. A ZÖLDÉRT ebből az alkalom­ból kedvezményes alma-, bur- aonva- és vöröshaqyma-vásárlá- si akciót szervez. A nyitó napon délután a fiatalok és a kertba­rátok találkozójára kerül sor, a másodikon Pécsett tartja ülé­sét a Kertbarátok és Kistenyész­tők Országos Szövetsége, s a kiállítás idején a kertbarátok békegyűlését is megrendezik. D. I. Ülést tartott a Hegyei NEB A közös vagyon védelme atsz-ekb in Nem érvényesül kellően a tulajdonosi szemlélet Hogyan érvényesül a tulaj­donosi szemlélet, milyen a belső ellenőrzés rendszere, szervezete, s hogyan furfkcio- nól a mezőgazdasági terme­lőszövetkezetekben, állami gaz­daságokban? — Ez volt a té­mája annak a megyei NEB- vizsgálatnak, amelynek össze­foglaló jelentését tegnap érté­kelték a Baranya Megyei Né­pi Ellenőrzési Bizottság ülé­sén. A vizsgálat során — a megyei NEB mellett részt vet­tek a mohácsi, a siklósi és a szigetvári városi NEB-ek is — tizenkilenc egységet ellenőriz­tek. Tizennégy termelőszövet­kezetet, egy állami gazdasá­got, egy erdőgazdaságot, egy mezőgazdasági szolgáltató vál­lalatot, és két mezőgazdasá­gi termékeket feldolgozó vál­lalatot. A gazdálkodó egységekben a társadalmi tulajdon védel­mének személyi feltételei ál­talában biztosítottak. Az ellen­őrzési feladatokat a nagyobb egységeknél osztályok, másutt ellenőrzési csoportok, illetve belső ellenőrök látják el. Azon­ban a belső ellenőrzések egy­ségenként változó tartalommal s színvonallal segítik a veze­tői döntések előkészítését, vég­rehajtását. Ami a függetlení­tett vezetők ellenőrzői tevé­kenységét illeti, sajnos, annak elhanyagolása miatt több he­lyütt tapasztalható az úgyne­vezett „gazdátlanság” — álla­pította meg a megyei NEB- vizsgálat. A termelőszövetkezetekben a társadalmi tulajdon védelmé­nek tárgyi feltételei az anya­gi javak biztonságos megóvá­sában sok tekintetben hiányo­sak. Az üzemek többségében több millió forintos értéket kép­viselő mezőgazdasági gépek tárolására sincsenek gépszí­nek, kint hevernek a szabad ég alatt. A készletek, anya­gok, termények, termékek tá­rolása általában megoldott raktárakban, magtárakban. Azonban van jó néhány gaz­daság, ahol a nem megfele­lő tárolás jelentékeny veszte­séget okoz. Általános tapasz­talat, hogy a mezőgazdasági üzemeknél nagy értéket kép­visel a betakarítási veszteség is. Kiemelte a vizsgálat, hogy a selejtezések, leértékelések el­lenőrzésénél előfordult, hogy például egy vállalat több mint 17 millió forint értékben se­lejtezett le olyan árukat, ame­lyek még forgalomba sem ke­rültek. A vizsgálatnál ellen­őrizték az elfekvő készleteket is. Megállapították, hogy nagyság­rendjük gazdaságonként 0—1 millió forint feletti összegek­re is kiterjed. A hiányosságok mellett po­zitívan értékelték az utalvá­nyozások rendjét, a termények betakarításának bizonylatolá­sát, a szigorú számadású nyomtatványok, a bélyegzők használatát, a leltározási kö­telezettségek teljesítését. A társadalmi tulajdon sérel­mére elkövetett cselekmények száma az elmúlt években egy­re nőtt. 1985, 1986, és 1987. I. félévben 455 közös, vagyon elleni cselekményért 218 eset­ben kezdeményeztek büntető- feljelentést, a többinél pedig fegyelmi és kártérítési eljárást. A tapasztalat, hogy az eljá­rások során a teljes kár nem térül meg. A tulajdonosi szem­léletben nem léptünk előre, e téren még sok a tennivaló — állapította meg a megyei NEB-vizsgálat. M. Gy. Újoncok bevonulása I Országszerte megérkez­tek alakulataikhoz azok az újonc katonafiatalok, akik a Magyar Néphadsereg éves kiképzési tervének megfelelően az elmúlt na­pokban vonultak be sorka­tonai szolgálatra. Közöttük vannak azok az előfelvett hallgatók is, akik jövő ősszel kezdik meg tanul­mányaikat az egyetemek nappali tagozatain. A katonafiatalokat első alkalommal a jövő hét vé­gén látogathatják meg hozzátartozóik az alakula­toknál. Ennek pontos he­lyéről és idejéről az újon­cok levélben küldenek ér­tesítést. Az ünnepélyes es­kütételt szeptember 26-án délelőtt tartják. Az alaku­latok parancsnokságai minden hozzátartozót és ér­deklődőt szívesen látnak az eseményen. Minőségi termelés a Minőségi Ruházati Szövetkezetnél A konfekciónál felfutás, a méretes szabóságnál visszaesés mutatkozik Konferencia a beszéd­orientált angoltanításról Harmadik alkalommal ren­dezik meg Pécsett a/ beszéd­orientált angol nyelvoktatás témakörében a konferenciát, amely tegnap kezdődött, s ma a déli órákban fejeződik be. A rendezők a Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Karának angol tanszéke, a TIT Baranya Megyei Szerveze­tének idegennyelvi szakosztá­lya, s a konferencia megren­dezését támogatta még a Ba­ranya Megyei Pedagógiai In­tézet. A téma fontosságát, s az eddigi tudományos tanácsko­zások eredményességét, sike­rét bizonyítja, hogy ismét so­kan jöttek el; a nagyszámú érdeklődőknek a kétnapos ülés alatt huszonöt előadás meg­hallgatására lesz módjuk. A meghívottak közül hárman is érkeztek Nagy-Britanniából: jelen van Suzanna Harsányi az Oxford University Press képviseletében, James B. Nor­man az exeteri egyetemről és Paul Ward, egy magániskola tanára — ennek az iskolá­nak a pécsi Nagy Lajos Gim­náziummal alakult ki jó kap­csolata. Erre az alkalomra el­készült az előző konferencia anyagából összeállított kötet, melyhez természetesen vala­mennyi résztvevő hozzájuthat. A kétnapos tudományos ta­nácskozásról, ennek jelentősé­géről holnapi lapunkban szá­molunk be részletesen. További kooperációs partneri keresnek Amennyiben idén eléri a negyvennyolcmillió forintos ter­vezett értékesítési összeget a Pécsi Minőségi Ruházati Szö­vetkezet, úgy megduplázza tel­jesítményét az 1980. évihez vi­szonyítva.- A további termelésbővítés­nek feltétele a dolgozószám növelése — mondja Csiba PáT- né, a szövetkezet elnöke. - Ezért évfolyamonként mintegy húsz fiatal szakmunkássá kép­zését vállaljuk, de sajnos, a végzősök fele máshol keres munkát. Egyrészt a teljesít­ménybéres rendszer riasztja el a tizenéveseket, másrészt úgy gondolják, hogy nem találják meg a számításukat. Pedig a szövetkezet az utób­bi években igen sokat tett a keresetek emeléséért, vállalva a súlyos adóterheket is: míg 1980-ban a harmincezer fo- J rintot sem érte el az átlag­bér, addig az ez évi fejlesz­téssel már nagyon közelíti az ötvenezret a keresetszint. Ezt kiegészíti még a szakcsoporti jövedelem, amely azonban többletmunkával jár együtt. A két pécsi konfekciórész­legen kívül Sellyén, Komlón és Szigetváron vannak a szö­vetkezetnek üzemegységei. A női és gyermekruházati cikkek gyártása meghaladja az évi kétszázezer darabot. A terme­lés kétharmada szovjet export­ra megy, az anyagmentes tő­kés bérmunka pedig az össz­árbevétel tíz százalékát teszi ki. Konfekcióárut kizárólag megrendelésre gyártanak; leg­főbb partnereik a Minta Női Szabó Szövetkezet Társulása, a HUNGAROCOOP Külkeres­kedelmi Vállalat, a CONSUM- EX és az OKISZ Labor. Koo­perációs kapcsolatban a Szent­lőrinci Költségvetési Üzemmel és egy külmegyei (beloianni* szí) szövetkezettél állnak. Ha­sonló együttműködés kialakítá­sára bárhol hajlandók, ha a berendezés költségeit a part­ner fedezi. A Pécsi Minőségi Ruházati Szövetkezet a mun­kával ellátást, a betanítást vállalja. — Hogy bőven van meg­rendelésünk, azt annak kö­szönhetjük, hogy a határidő- tartás és a minőségi munka­végzés kiemelt szempont ná­lunk. — tájékoztat Csiba Pál- né. — Az NSZK partner egyéb­ként itthagyna minket. Ehe­lyett inkább bővül a kapcso­lat, újabb nyugati cég jelent­kezett bérmunkaigénnyel. A fejlettebb nyugati techno­lógia megismerése és alkalma­zása hat az általános minő­ségre is: kifogás nem éri a szövetkezeti árukat! A konfekcióvarrás felfutásá­val egyidejűleg a méretes sza­bóság, mint lakossági szolgál­tatás, visszaszorulóban van, inkább eqyenruhák készítésével foglalkozik a még megmaradt néhány méretes részleg. A készruhavólaszték olyannyira bővült, hogy méretre szabás- ra-varrásra alig mutatkozik la­kossági iqény. A pécsi Má­tyás király utcai szűcsüzlet­ben a szőrmeárukészítésen kí­vül javításokat, átalakításokat is vállalnak. Ruházati kiskereskedelmi te­vékenységet is folytat a szö­vetkezet: a pécsi Sallai utca 1. szóm alatti boltban áru­sítják a biztonsági tartalékként varrt, külpiaci szállításból megmaradt cikkeket. L. Cs. K. Felelősséggel az Iskolában Tanácskozás a megyei párt-bizoH-ságon „Az iskola, a közművelődés segítségével jobb eredmények érhetők el a termelésben” — ez volt a mottója annak a tegnapi pécsi tanácskozásnak, amelyet a megyei pártbizottság propa­ganda- és művelődési osztálya szervezett, iskolai pártszerveze­tek titkárai és tanügyi vezetők részvételével. Ezért volt külö­nösen érdekes dr. Geisz Mihály­nak, a pártbizottság gazdaság- politikai osztálya vezetőjének tájékoztatója, jelenlegi gazda­sági helyzetünkről és a gazda­sági-társadalmi kibontakozás programjának néhány részlet- kérdéséről. Kiss György, a megyei párt- bizottság osztályvezetője rövi­den értékelte az elmúlt tanévet, majd időszerű oktatáspolitikai kérdésekről szólt.- Különösen két terület áll az érdeklődés központjában: az általános iskola és a középfok: a gimnáziumok, szakközépisko­lák, szakmunkásképzők. Az ál­talános iskolai oktatás eredmé­nyei, minden gond ellenére vi­tathatatlanok, de tény, hogy az intenzív fejlesztés követelmé­nyeinek nehezen tudunk eleget tenni. Ennek azonban sok isko­lán kívüli oka is van. A követel­ményrendszerhez csak részben sikerült megteremteni a fettéte­leket, különösen azért, mert az iskolára szociális feladatok is hárultak. A hibák módszertani hiányosságokkal is összefüg­gésben vannak. A mostaninál jobban kell tudni kezelni az ebből adódó konfliktusokat. A szakmunkásképzés megfelelt az extenzív fejlesztés kívánalmai­nak, de például a szakképzés műszaki hátterét az iskola egye­dül nem vállalhatta és ezután sem tudja megteremteni. Gond­jaink vannak és lesznek a gim­náziumban végzettek elhelyez­kedésével. — Az ország nehéz anyagi helyzetében az oktatási ágazat is megszorításokra számíthat. A demográfiai hullám terhelése miatt nekünk az az álláspon­tunk, hogy a költségvetési ke­retek csökkentése ne érintse a középfokú fejlesztéseket — mondotta Kiss György, majd az anyagi és szellemi tartalékok feltárására és mozgósítására hívta fel a figyelmet. Elmondta: az oktatási in­tézményekben működő párt- clapszervezeteknejr fokozódó fe­lelősségük van a demokratikus légkör kialakításában, a káde­rek kiválasztásában és kineve­lésében, az egyöntetű és szigo­rú munkafegyelem megkövete­lésében. Annál is inkább, mert a hatáskörök módosításával egyre több döntési lehetőség és kötelesség a tantestületek, igaz­gatók és szakmai munkaközös­ségek kezébe került. így tehát, a politika megvalósulásának számos lehetősége magában az iskolában van. És erre akkor is gondolni kell, amikor az úttörő szervezetben és a KISZ-ben vé­geznek a pedagógus-párttagok mozgalmi munkát: támogatni kell a fiatalok önálló törekvé­seit. Fischer János, a megyei ta­nács művelődési, osztályának vezetője egy kérdésre válaszol­va elmondta: a költségvetésnek a tanácsi fejlesztésre fordítható forintjai várhatóan csökkennek, a működési költségek változásá­nál az az alapelv, hogy a napi működés feltételeit mindenütt biztosítani kell. G. T. Iskolakezdés előtt Pécs városi tanév­nyitó ünnepély Közeledvén a szeptember, az egész országban, csaknem mindenkit érintő, központi té­mává válik az új tanévkezdés. A többséget - szülőket, gyere­keket — természetesen inkább gyakorlati oldalról érinti a dolog, komoly gondossággal készülnek viszont az új felada­tokra a másik oldal képviselői, a pedagógusok is. Tegnap délelőtt a pécsi If­júsági Házban tartották a vá­ros alap- és középfokú oktatá­si, illetve művelődési és művé­szeti intézményei vezetőinek, képviselőinek ünnepélyes tan­év- és évadnyitó értekezletét. Csorba Tivadar, a Pécs M. Városi Tanács művelődési osz­tályának vezetője köszöntötte a résztvevőket. — Új tanévet kezdünk és látszólag alig változott valami. Mégis, idén több bennünk a bizonytalanság ó korábbi évek­hez képest — kezdte beszédét Csorba Tivadar. Pécs iskoláinak oktató, ne­velő munkájához szükséges személyi feltételek jónak mondhatók. Hiány csak a nyelv-, matematika és fizika szakos, valamint a napközis nevelők körében jelentkezik. Az intézmények megfelelő felsze­reltséggel várják szeptembertől a tanulókat. A városban az óvodák telí­tettsége átlagosan csökken. Új gondként jelentkezik viszont, hogy néhány vállalat lemon­dott , óvodatartási lehetőségé­ről, így főleg az új városrészek­ben túljelentkezéssel kell szá­molni. Az eddigi tankötelezett­ségi problémát viszont megol­dani látszik az elmúlt évben bevezetett új oktatási törvény, amelynek rendelkezése értel­mében a beiskolázás ezentúl a gyerekek eltérő fejlődési üte­mének figyelembevételével tör­ténik. így biztosítható a ku­darcmentes, folyamatos fejlő­dés. A már említett oktatási tör­vény számos új feladatot állí­tott az oktatási intézmények elé. Az iskolai önállóság és demokratizmus megvalósítása a meglévő jogi garanciák mel­lett gyakran ütközik akadályok­ba, gyakran csak deklarált for­mában jelentkezik. Ennek ki­dolgozása, valamint a műkö­dési szabályzatok néha még vérszegény programjának fej­lesztése a jövő feladata. Az iskolákénál is élezetteb- ben jelentkeznek a közművelő­dési intézmények anyagi gond­jai. Ezek leküzdésére arra van szükség, hogy mégjobban megbecsüljék a rendelkezésre álló pénzt, a szerény keretek­ből is próbálják kielégíteni a közigényeket. Csorba Tivadar beszéde után Rákos János, az MSZMP Pécs Városi Bizottságának tit­kára vette át a szót. Előadá­sának első felében ő is a kul­turális élet időszerű tennivalói­ról beszélt, majd az oktatási intézmények pártszerveinek fel­adataira, valamint a tanulók mozgalmi és politikc' aktivitá­sának növelésére tét javasla­tot. Az ünnepélyes városi tanév­nyitón Komlódi Józselné, Pécs M. Városi Tanács elnökhelyet­tese adta át az első, illetve újabb öt évre szóló kinevezést az általános és középiskolás vezetőknek. K. E. NSZK megrendelésre készülnek a gyermekkabátok

Next

/
Oldalképek
Tartalom