Dunántúli Napló, 1987. augusztus (44. évfolyam, 210-239. szám)

1987-08-14 / 223. szám

u Dunántúli napló 1987. augusztus 14., péntek HÍREK Szeretettel köszöntjük névnapjuk alkalmából MARCELL nevű kedves olvasóinkat A Nap kél 5.JB - nyugszik 20.01 árakor A Hold kél 22.V7 — nyugszik I1.S2 érakor AUGUSZTUS 1A„ PÉNTEK Olvasószolgálat Hírek, tudósítások, események közölhetők 14-16 áráig a 15-000 telefonszámon Ügyeletes újságíró: BALOG NANDO* Ma délelőtt 8—12 óráig panaszügyekben fogad, telefonon hívható a 10-046-os telefonszámon HÁMORI ANDREA Szerkesztőségi hírügyeletes 16—19 óráig a 10-053 as telefonszámon DUCSŐ CSILLA CB-rádió hívójelünk „Napló—I." 16—19 óráig a 25-ös csatornán Népfőiskolái tábor Második alkalommal szervezi meg népfőiskolái táborát az Apá­czai Nevelési Központ Művelődési Háza. Ezúttal az újpetrei Ifjúsági Tábor ad otthont az érdeklődőknek. Az augusztus 21-től 26-ig tartó tábo­rozás első két napján a résztvevők előadásokat hallgathatnak meg fon­tosabb társadalmi, gazdasági, po­litikai kérdésekről. Ezt követően ki­sebb csoportokban a környező köz­ségek életéről, az itt élők minden­napjairól gyűjtenek információkat, amelyeket szakemberek segítségével viták, beszélgetések keretében dol­goznak fel. Esténként népdal- és tánctanulás, valamint filmvetítés jelent kikapcso­lódást a táborlakóknak. A kurzus véqén pediq megtervezik az ANK Népfőiskolájának 1987-88. évi prog­ramját. Érdeklődni lehet az Apáczai Nevelési Központ Művelődési Házá­ban, vagy a 41-233-as telefonszá­mon. A kormány munkaprogram­tervezetének vitája A Fogyasztási Szövetkezetek Országos Tanácsának válasz­tott vezetői, szövetkezeti elnö­kök és vállalati igazgatók csütörtökön megvitatták a kor­mány gazdasági-társadalmi stabilizációs munkaprogramjá­nak tervezetét. A vitában el­hangzott megállapításokat és javaslatokat a SZÖVOSZ el­nöksége összegzi és eljuttat­ja a Minisztertanácshoz. A Magyar Nők Országos Ta­nácsának elnöksége Jókai An­nának, a MNOT alelnökének a vezetésével csütörtökön ülést tartott. A testület megvitatta a kormány gazdasági-társadalmi -stabilizációs munkaprogramjá­nak tervezetét. Észrevételeit, javaslatait eljuthatja a Minisz­tertanácsnak. Elkészült Pécsett, a Citrom utcában a városfal egy megmaradt részének helyreállítása. A gyi- lokjáró lépcsőjárásra is alkalmat ad. A Földközi­tengeren a Szent Jupát Csütörtökön érkezett a jelen­tés az MHSZ székesfehérvári rádióállomására, hogy negy­venhét napos Atlanti-óceáni hajózás után megérkezett a Földközi-tengerre a Szent Ju­pát. A két magyar sportoló, Fa Nándor és Gál József óz At­lanti-óceán átszelésével túlju­tott a két éve tartó föld körüli út utolsó, leghosszabb szaka­szán. Az elmúlt napokban a Gib- raltári szoros felé tartva erős viharba kerültek, de végülis szerencsésen sikerült elérniük az észak-afrikai partot, Ceuta kikötőjét. A két hajós néhány napos pihenő után a Földközi­tengeren folytatja útját az Ad­ria felé. Várhatóan szeptember 12-én érkeznek útjuk végállo­mására, Opatija kikötőjébe. A lottó nyerőszámai A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság közlése szerint a Budapesten csütörtökön meg­tartott 33. heti lottósorsoláson a következő nyerőszámokat húzták ki: 3, l3, 28, 38, 72 •- Telefongondok. Nyáridő ben, a turizmus kezdetével érezhető igazán a telefonvo­nalak hiánya Orfűn és Abali- geterv Mivel kevés vonal jut a csaknem ötven telefonra, a népszerű üdülőhelyeket hívni, vagy onnan telefonálni csak hosszú várakozás után lehet. Sok bosszúságot okoz ez azok­nak a külföldieknek is, akik otthon maradt családtagjaik, ismerőseik hívására vállalkoz­nak. @ 15-000 Felháborodva érkezett szerkesztő­ségünkbe szerdán Kerékgyártó László pécsi lakos. Mint elmondta, szerve­zetlenséget lát abban, hogy a Rá­kóczi úton alig pár napja lefekte­tett új aszfalton már megjelentek a légkalapácsos munkások. A víz- lefolyók körül bontani kezdték az alig kihűlt aszfaltot. A dolog számunkra is érth »tétlen­nek tűnt, Karolinv Márton, a Pécsi Közúti Építő Vállalat főmérnöke azonban elfogadható magyarázattal szolgált. Elmondta: a vizlefolyókat és közműaknákat az út megemel­kedett szintjéhez kell felemelni. Hogy ezt miért nem tették az asz­faltozás előtt? A vizlefolvók nyílá­sának előzetes^* megemelése hirte­len érkező nagvobb eső ideién gátolná a víz elvezetését. Emellett a felújított szakaszon l*»vő több mint 400 lefolyó rács és közműakna- aszfaltozást megelőző kiemelése ve­szélyeztetné a közlekedők biztonsá­gát is. A még szükséges utómun­kálatokkal a tervezett határidőre, augusztus 31-re végeznek. KÖZÉLET Balikó Zoltán pécsi evangé­likus lelkész, espereshelyettes, az egyházközi békebizottság elnöke 70. születésnapja al­kalmából a békemozgalom­ban, valamint az állam és az egyház együttműködése érde­kében kifejtett több évtizedes munkája elismeréséül a Mun­ka Érdemrend ezüst fokozat- kitüntetésben részesült, ame­lyet az Állami Egyházügyi Hi­vatalban vett át. Ez alkalomból a megyei és városi állami és mozgalmi szervek nevében kö­szöntötte Szabó Árpád megye' egyházügyi titkár, Krasznni Antal, a HNF megyei, Gergely László, a HNF városi titkára. * Tegnap Baranyába látoga­tott Vlagyimir Jefimovics Szer- gejev, a szovjet szakszerveze­tek nemzetközi osztályának ve­zetője. A vendéget az SZMT székhazában dr. Bödő László titkár és Kertész László politi­kai főmunkotárs tájékoztatták a megye szakszervezeti moz­galmáról.- Nem tűnt el az óriás pat­ron. Mint arról szerdai szá­munkban hírt adtunk, a több boltban észlelt hiány ellenére néhány helyen találhatnak a vevők óriás patront, mely 15 li­ter szóda elkészítéséhez hasz­nálható. A felsorolásból kima­radt a Kodály Zoltán úti 60. számú ABC, melyben boltokba kerülése óta folyamatosan kap ható az óriás patron.- Földjavító munkák. Az utóbbi hetek hűvösebb, csa­padékosabb időjárása lehető­vé tette Baranya megyében a meliorációs munkák meggyor­sítását. Az átnedvesedett tala­jokkal könnyebben boldogul­nak a földmunkagépek. A Drá­va menti mezőgazdasági nagy­üzemekben víz- és területren­dezést folytatnak, a sásdi ter­melőszövetkezet kishajmási te­rületét alagcsövezésre készítik elő. Idöf ara Vízrendezési terv Siófokon Az utóbbi napok esőzései gondot okoztak Siófokon: a Batthyány utcát, a Petőfi sé­tányt és a szállodasort, a város nagy forgalmú helyeit borította víz, jelezve, hogy a Balaton-parti főváros csatorna- rendszerével nincs minden rendben. A városi tanács végrehajtó bizottsága csütörtöki ülésén tűzte napirendre a vízrendezés terveit. Bejelentették: az ősz­szel jelentős munkálatok kez­dődnek Siófokon, százmillió forintos költséggel 1992-re fel­újítják a régi csatornaháló­zat jelentős részét és újakat is építenek. A kiadásokat nem­csak a tanács, hanem minden érdekelt, a szállodák üzemel­tetője, az üdülők fenntartói, a Balatoni Intézőbizottság és a lakosság állja. A tennivaló­kat úgy sorolják be, hogy amit csak lehet, ősszel és ta­vasszal végezzenek el, így a turistaforgalmat nem zavarják majd, a nyári szezonban rend lesz az utcákon. A munkála­tok során a délkeleti város­részben, az ipartelep környé­kén és a sóstói városrészben újítják fel a vízelvezetőket.- Gépkezelő tanfolyam. A TIT Pécs Városi Szervezete 1967 szeptemberében gépkezelői tanfolyamot szervez. A jelent­kezők targoncák, betonkeverők, homokrakodók és egyéb épí­tőipari gépek működtetéséi sajátíthatják el. Érdeklődni a TIT Pécs Városi Szervezetén, a Felsőmalom utca 10. sz. alatt, vagy a 10-924-es telefonszá­mon lehet.- Pécsi horgászsiker. Újvidé­ken jubileumi horgászversenyer, vett részt a pécsi horgászegye­sület versenycsapata. A Ka- menjar sporthorgász egyesület megalakulásának 35. évfordu­lójára rendezett versenyen né­pes és rangos mezőnyben ér­tek el kiemelkedő eredménye­ket. Felnőtt csapatunk első he­lyezést ért el, míg egyéniben, az ifjúságiak mezőnyében szin­tén pécsi horgász, Szajkó Ká­roly szerezte meg a győzelmet. A pécsiek női versenyzője má­sodikként végzett.- A vevő kérésére. Nagy mennyiségű rozsot vásárolt halászati ágazata számára a Bikali Állami Gazdaság. A rozzsal etetett halak ugyanis kevésbé zsírosodnak el, mint a kukoricával tápláltak. A ha­lak takarmányozásán nyugati vevőik kívánságára változtat­tak. Esküvő POBECZ MARIA és FALUDI TAMAS szeretettet értesítjük kedves isme­rőseinket, barátainkat, hogy augusz­tus 15-én 17.30 órakor házasságot kötünk a pécsi központi házasság- kötő teremben (Hunyadi út 2.). PESTI ERIKA és VESZPRÉMI ISTVÁN szeretettel értesítjük kedves isme­rőseinket, barátainkat, hogy augusz­tus 15-én 14.30 órakor házasságot kötünk a pécsi központi házasság- kötő teremben (Váradi A. u. 11.). Információk Várható időjárás az országban péntek estig: Északnyugat felől meg­szűnik az eső, felszakadozik a fel­hőzet. Éjszaka és pénteken a nap nagyobb részében csak néha lesz felhős az ég, újabb felhőzetnöve­kedés az esti órákban kezdődik. A mérsékelt, változó irányú szél dé­lire fordul és időnként megélénkül. Hajnalban sokfelé erősen párás lesz a levegő, foltokban köd kép­ződik. Hajnalban 7 és 12 fok, pén­teken délután 23 és 27 fok között lesz a hőmérséklet. Távolabbi kilátások szombattól keddig: Eleinte gyakran felhős idő várható, esőkkel, zivatarokkal. Va­sárnap a felhőzet felszakadozik, néhány órás napsütés valószínű. Többször megerősödik az északnyu­gati szél. A jövő hét eleién túl­nyomóan naoos idő várható, csa­padék nélkül. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet eleinte 12 és 17 fok. majd 8 és 13 fok között várható. Legmagasabb naonali hő- rr'rs^Het 21 ét 26 fok között lesz. Jelentős mennyiségű csapadék (leg­alább 5 mm nanontat az ország t*»r"i!°tAn»k 40 százalékán várható. Csütörtök reggeli vízállások: ör- tilos: 118 cm, apadó, vizhő: 16,0 fok, Barcs: 157 cm, apadó, vizhő: 17,6 fok, Drávaszabolcs: 252 cm, apadó, vizhő: 16,8 fok, Mohács: 578 cm, apadó, vizhő: 17,0 fok. Egészségügyi szolgálat KÓRHÁZI FELVÉTELES UGYELETEK Mindennapos felvételi ügyeletéit gyermek belbetegett részére, Pécs város: POTE Gyermekklinika. Sziget­vár város és járás, a pécsi és a volt sellyei járás: Megyei Gyermek- tárház. Gyermeksebészeti, ’kórházi felvételt igénylő gyermekfülészeti betegek, égett és forrázott gyerme­kek részére páratlan napokon: POTE Gyermekklinika, páros napo- <on: Megyei Gyermekkórház, Pécs és a megye egész területéről. Felnőtt belgyógyászat. I. kerület: IC. sz. Belgyógyászati Klinika. II. kér.: Megyei Kórház (fertőző). 111. kerület: I. sz. Belgyógyászati Klini­ka. Sebészet, baleseti sebészet: II. sz. Sebészeti Klinika. Égési sérülé­sek: Honvéd Kórház. Koponya- és agysérülések: Idegsebészet. Pécs vá­ros és a csatolt községek ideg- és elmebetegei részére: POTE Ideg- és Elmeklinika. Szemészeti betegek: POTE Szemészeti Klinika. Felnőtt fül-orr-qéaészet: POTE Fül-, Orr-, ^Gégeklinika. ÉJSZAKAI KÖRZETI ORVOSI ÜGYELET Pécs város felnőtt lakossága ré­szére egy helyen, a Lánc jtcai ren­delőintézet földszinti ügyeleti helyi­ségeiben minden este 7 órától más­nap reggel 7, óráig. Telefon: 14-347. Lvov-Kertváros felnőtt lakosságá­nak minden éjszaka este 7 órától másnap reggel 7 óráig a járóbete­gek részére a Testvérvárosok terei körzeti rendelőegységben orvosi el­látást biztosítunk. A kertvárosi hí­vásokat továbbra is a Lánc utcai rendelőintézetben kell bejelenteni. Telefon: 14-347. . Fogászati ügyelet minden este 7 órától másnap reggel 7 óráig a Lánc utcai rendelőintézet földszinti fogászati ügyeleti helyiségeiben — gyermekek részére is. Gyermeklakosság részére: a Gyer­mekklinikán, Pécs, József A. u. 7. (bejárat a Bajnok u. felől) este 7 órától másnap reggel 7 óráig. Te­lefon: 10-938. ÉJSZAKAI ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRÁK Pécs, Kossuth L. u. 81. 10/8. sz. gyógyszertár; Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 23. 10/14. sz. gyógyszertár. SOS-ÉLET telefonszolgálat díjmen­tesen hívható a 12-390-es számon, este 7 órától másnap reggel 7 óráig. állatorvosi ügyelet Ügyeletes állatorvos 1987. augusz­tus 15-én 06 órától 17-én 06 óráig. Pécs város és környéke számára: Pécs, Zetkin K. u. 2. Telefon: 31-971. Mohács és a volt mohácsi járás részére: Mohács, Vörösmarty u. 4, Telefon: Mohács 10-509. Komló és a volt komlói járás ré­szére: Komló, Lenin tér 3. Telefon: Komló 81-194. Siklós és a volt siklósi járás ré­szére. Keleti részén: Siklós, Dózsa u. 19. Telefon: Siklós 32. — Nyugati részén: Sellye, tanácsházcf. Telefon: Sellye 1. Szigetvár és a volt szigetvári já­rás részére: Keleti részén. Szent- lőrinc, Marx u. 4. Telefon: 71-208. — Nyugati részén: Szigetvár, Al- latkórház, Alapi G. u. 4. Telefon: Szigetvár 680. Amennyiben a fenti telefonszá­mok nem jelentkeznek, vagy az ügyeletes állatorvos nem található, akkor üzenet hagyható Pécs város és környéke s-zámára a 09-es tele­fonszámon, Komló részére pedig a 009-es telefonszámon, illetve az il­letékes telefonközpontnál „állatorvo­si ügyelet” címen.- A múzeumok ünnepi nyit­va tartása. Baranya megye mú zeumai augusztus 20-án, 21-én és 22-én rendes nyitva tartás szerint várják a látogatókat.' Vasárnap, 23-án zárva tarta­nak és szokásos szünnapjuk miatt, hétfőn, 24-én sem nyit­ják ki kapuikat.- Társadalmi munka. Az idei évben újjáalakult patapoklosi KISZ-alapszervezet a falu csi­nosításán kívül kiteszi részét a szigetvári termelőszövetkezet szőlészeti munkájából is. Az el­múlt két héten 25 alapszerve­zeti tag több mint 800 órát dolgozott társadalmi munká­ban a szövetkezet szőlészeté­ben. Viszonzásul a szigetvári termelőszövetkezet balatoni ki­rándulásra viszi a fiatalokat.- Ismét lesz meleg viz. Pécs városában ma estétől várha­tóan megindul a melegvíz-szol­gáltatás. A lakosság a kény­szerszünet után egy nappal a tervezett határidő előtt nyithat­ja meg a melegvizes csapokat. Növényvédelmi előrejelzés Sokfelé mutatkozik a para­dicsomon úgynevezett csúcs­száradás, amikor az első piro­sodó bogyók alsó része meg­feketedik, s miután — mintha késsel levágták volna — a ter­més harmada, fele eltűnik, má­sodlagos gombák telepszenek meg rajta. A MÉM Növényvé­delmi és Agrokémiai Központ­ja szerint a kár nem kórokozó, hanem a hetekkel- ezelőtti tar­tós szárazság kései következ­ménye. A tennivaló csupán annyi, hogy a torzuló, beteg bogyókat le kell szedni; a kö­vetkező termés már egészsége­sen feilődik. Azokon a helyeken — főként a Dunántúlon — ahol még ép, zöld a burgonya lombozata, ismét fertőz a burgonyavész, amely a további esők hatására gyorsan terjed, s ez a lomb igen gyors elszáradását okoz­za. Védelmére van szükség, akárcsak a burganyabogár el­len, mert már tömege? a to­jásrakás, s hamarosan megje lennek a fiatal lárvák. Az almavédelem szüret eiőt- ti utolsó' tennivalója még egy permetezés augusztus köze­péig. A sodrómoly, az aknázó­moly, a levéltetű, az almamoly és a kaliforniai, pajzstetű vár­ható pusztítása ellen rovar- és gombaölőszérek - Bi—58, Di- thane, Karathane — kombiná­ciójával kell permetezni, de a léhez már ne keverjenek lomb- trágyát. Az utolsó kezeléssel nemcsak az idei károk csök­kenthetők, hanem a jövő évi fertőzés veszélye is mérsékel­hető. HÉTVÉGI ÁRAINK ZÖLDÉRT OLCSÓ ARUK BOLTJAIBAN: Bajcsy Zsilinsxky u., Mártírok u., Megyeri u. # paradicsom 10 Ft # alma alakú zöldpaprika 15 Ft é tv-paprika 12—20 Ft 0 görögdinnye 7 Ft # őszibarack 34 46 Ft VELÜNK MINDEN KAPCSOLAT GYÜMÖLCSÖZŐI CENTRUM 1987. AUGUSZTUS 17-ÉN A MINI CENTRUMBAN 20"„ VISSZATÉRÍTÉS! 0 Hemovit G krém 38 Ft, O Hemovit H krém 48 Ft, O Hemovit testápoló 54 Ft, ö Név testápoló 56 Ft, O Zöldfű habfürdő 1/1 73 Ft. KW\ PÉCSI IP Centrum Áruház

Next

/
Oldalképek
Tartalom